8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

11 

maja 2021

11 

maja 2021

fot. Pixa S.

ŚMIERĆ W RAJU

Na Mau­ri­tiu­sie, to jest taka wyspa obok Mada­ga­ska­ru, na któ­rą przed woj­ną emi­gro­wa­li pol­scy Żydzi, za namo­wą naro­do­wych falan­gi­stów, zna­le­zio­no mar­twe­go Rafa­ła R. Miesz­ka­ją­cy tam Polak wziął sobie za żonę oby­wa­tel­kę sło­necz­ne­go Kame­ru­nu Michel­le E. Kame­ru­nian­ka utrzy­mu­je, że Rafał wie­lo­krot­nie zacho­wy­wał się w agre­syw­ny spo­sób, szcze­gól­nie po wcze­śniej­szym spo­ży­ciu alko­ho­lu oraz doma­gał się od niej współ­ży­cia. Wca­le nie wyklu­czo­ne. Mar­twy Rafał twarz miał przy­kry­tą ręcz­ni­kiem a w brzu­chu tkwił mu śru­bo­kręt, po tym jak spadł ze scho­dów w rezul­ta­cie cze­go, doznał pęk­nię­cia czasz­ki. To już jest mniej praw­do­po­dob­ne. Żona i cór­ka tra­gicz­nie zmar­łe­go, obję­te zosta­ły opie­ką psy­cho­lo­gicz­ną w zakre­sie, jakim dostęp­na jest ona na Mauritiusie.

11 

maja 2021

fot.Alan Hinder

ARMIA FOTELOWA

Mini­ster­stwo Obro­ny Naro­do­wej wyda 600 tys. zł na 40 fote­li gabi­ne­to­wych obro­to­wych, obi­tych skó­rą lico­wą w kolo­rze ecru, z pod­ło­kiet­ni­ka­mi tapi­ce­ro­wa­ny­mi skó­rą, 82 krze­sła gabi­ne­to­we ze ste­la­żem z lite­go drew­na buko­we­go i 40 fote­li gabi­ne­to­wych, tapi­ce­ro­wa­nych skó­rą lico­wą. Kupi też sto­ły, sza­fy i sofy. To jest skan­dal w sytu­acji, kie­dy bra­ku­je nowo­cze­snych okrę­tów dla mary­nar­ki, czy śmi­głow­ców ude­rze­nio­wych dla kawa­le­rii powietrznej.

10 

maja 2021

fot. AF OPTA

POD STOŁEM

Pol­ski Insty­tut Eko­no­micz­ny,  któ­ry ucho­dzi za poważ­ną jed­nost­kę nauko­wą, finan­so­wa­ną przez pań­stwo, utrzy­mu­je, że 1,4 mln pra­cow­ni­ków dosta­je w Pol­sce wyna­gro­dze­nie “pod sto­łem”. To ozna­cza, że do budże­tu pań­stwa nie wpły­wa  17 mld zł podat­ków od wyna­gro­dzeń. Naukow­cy nie potra­fią wyja­śnić tego dziw­ne­go sta­nu rze­czy a nam jest po pro­stu przykro.

10 

maja 2021

fot.źródło Policja Kielce

WINNY BO PIJANY

Kie­row­ca toyo­ty, któ­ry zaje­chał dro­gę cię­ża­rów­ce na Alei Soli­dar­no­ści w Kiel­cach został wpra­so­wa­ny w cię­ża­rów­kę, któ­ra jecha­ła przed nim. Ta z kolei sta­ra­no­wa­ła kolej­ny samo­chód. Win­ny jest kie­row­ca toyo­ty ale sie­dzieć pój­dzie ten z cię­ża­rów­ki,  bo był pija­ny. Wystar­cza­ją­cą satys­fak­cją  dla powo­żą­ce­go toyo­tą być powin­no, że w ogó­le prze­żył – wyro­zu­mo­wać moż­na z infor­ma­cji zawar­tych na łamach kie­lec­kich mediów.

10 

maja 2021

fot. Pixa S.

SZPITAL JAK ZARAZA

76-latek cho­ry na COVID odłą­czył się od tle­nu i uciekł ze szpi­ta­la tym­cza­so­we­go hali Expo, pod­le­ga­ją­ce­go pod szpi­tal im. Bie­gań­skie­go w Łodzi. Ucie­ki­nier utrzy­my­wał, że poziom opie­ki szpi­tal­nej zagra­żał jego zdro­wiu  i życiu.

maja 2021

fot. Joanna Haniak

PUKNIJ SIĘ W OKNO

“Uwa­ga! Uprzej­mie pro­si­my pukać w okno, aby skon­tak­to­wać się z pie­lę­gniar­ką. Jeśli usły­szy­my ‘wale­nie’, do okna nie pod­cho­dzi­my” – napi­sa­no na drzwiach przy­chod­ni “Wal­len­ro­da Med” w Lubli­nie.  Czy­li grzecz­niej dro­dzy pacjen­ci, grzecz­niej. Służ­ba zdro­wia dla­te­go zaba­ry­ka­do­wa­ła się przed wami w szpi­ta­lach i przy­chod­niach, bo było to abso­lut­nie koniecz­ne a nie podyk­to­wa­ne chę­cią nicnierobienia.

maja 2021

fot. Pix. S 

CZTERNASTOLETNIE FANTAZJE

Funk­cjo­na­riu­sze Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Gnieź­nie nie zauwa­ży­li, że 14-lat­ka  zawia­da­mia­ją­ca o doko­na­nym na niej gwał­cie, była moc­no wsta­wio­na. W trak­cie pra­co­wi­cie prze­pro­wa­dzo­nych czyn­no­ści docho­dze­nio­wych usta­lo­no, iż dziec­ko kon­fa­bu­lu­je. Dopie­ro wte­dy poja­wi­ła się supo­zy­cja, że to może dla­te­go, iż jest naje­ba­ne, jak szpadel.

10 

maja 2021

fot. Wtenczas.eu

ZABŁĄDZIŁ NA RONDZIE

Poważ­ny argu­ment prze­ciw­ko wol­ne­mu i niczym nie skrę­po­wa­ne­mu dostę­po­wi do środ­ków odu­rza­ją­cych, dostar­czył poli­cjant z Miń­ska Mazo­wiec­kie­go, któ­re­mu zakrę­ci­ło się w gło­wie, kie­dy zgu­bił się na ron­dzie. Nie mogąc zna­leźć zjaz­du, przy­je­bał autem w drze­wo. Poli­cja, jako jedy­na gru­pa spo­łecz­na, posia­da wspo­mnia­ny na począt­ku przy­wi­lej. Jak widać do nicze­go dobre­go to nie prowadzi.

maja 2021

fot. PSP

WROBIONY W ODPADY

O tra­ge­dii przed­się­bior­cy Mar­ci­na Pete­ra ze Sta­re­go Gul­cze­wa (gm. Słup­no) roz­pi­su­ją się  nie­któ­rzy, w kon­tek­ście nie­zbyt jed­nak szczę­śli­wie wymy­ślo­ne­go pra­wa, zgod­nie z któ­rym, wła­ści­cie­lem odpa­dów, jest wła­ści­ciel pose­sji, gdzie odpa­dy się znaj­du­ją. Męż­czyź­nie, na tere­nie zarzą­dza­nej przez nie­go bazy obsłu­gi TIR-ów, ktoś pozo­sta­wił dwie przy­cze­py z nie­zna­ny­mi che­mi­ka­lia­mi. Kie­dy ładu­nek zaczął ciec, wezwał straż pożar­ną. Owa teren zabez­pie­czy­ła. Wsz­czę­ła jed­no­cze­śnie pro­ce­du­rę admi­ni­stra­cyj­ną. Ta spo­wo­do­wa­ła, że gmi­na Słup­no zażą­da­ła od pana Pete­ra usu­nię­cia nie­czy­sto­ści nie­zwłocz­nie i na wła­sny koszt. Koszt usłu­gi osza­co­wa­no na 1,5 mln zł,  na któ­re według oświad­cze­nia przed­się­bior­cy, mógł­by on pozy­skać kre­dyt, jaki spła­cał­by przez 30 lat. Pete­ra pokła­da nadzie­ję w płoc­kiej pro­ku­ra­tu­rze, któ­ra poszu­ku­je wła­ści­cie­la przy­czep. A to ozna­cza, że roko­wa­nia przed­się­bior­cy są napraw­dę złe.

maja 2021

fot. źródło: Policja

VOLVO PRZYSZŁOŚĆ BEZPIECZEŃSTWA

W Bisz­czy (woj. lubel­skie) pod miej­sco­wym skle­pem, na sta­cji paliw, obok ścia­ny, stoi wia­ta a pod nią ław­ka. Sie­dzia­ło na niej dwóch męż­czyzn sąsia­dów Patry­ka P.  Ten wła­śnie kupił sobie tere­no­we volvo, bar­dzo bez­piecz­ny samo­chód. Posta­no­wił się popi­sać przed ław­ką i wia­tą spraw­no­ścią hamul­co­wa­nia. Roz­pę­dził więc auto do nie­skoń­czo­no­ści, aby spek­ta­ku­lar­nie zatrzy­mać je tam, gdzie roz­po­czy­na­ła się ław­ka. Nie zaha­mo­wał. Potęż­ny SUW wgniótł ław­kę, wia­tę oraz dwóch sie­dzą­cych na niej dżen­tel­me­nów w ścia­nę. Wia­ta, ław­ka i sie­dzą­cy nie żyją. Patry­ko­wi na szczę­ście nic się nie sta­ło, bo volva to napraw­dę bez­piecz­ne samochody

10 

maja 2021

fot. Argona Foto

ZMARTWYCHWSTANIE W LUBLINIE

W Lubli­nie zmar­twych­wsta­ły psz­czo­ły gatun­ku warzech­nia, któ­re są całe czar­ne a w dodat­ku mają 3 cm od czu­łek, do koń­ca odwło­ku, zakoń­czo­ne­go mor­der­czym żądłem. Ucze­ni z lubel­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Przy­rod­ni­cze­go, do nie­daw­na twier­dzi­li, że wszyst­kie te gadzi­ny są bez­względ­nie mar­twe a teraz, że jed­nak nie. Zbie­giem lat moje zaufa­nie do mocy nauki słab­nie. Wpraw­dzie nie do koń­ca się ze sobą zga­dzam, ale z grub­sza wła­śnie tak uważam.

maja 2021

fot. AS

WIELKIE IM POWAŻANIE

10 maja obcho­dzi­li­śmy Dzień Pra­cow­ni­ka Służ­by Komu­nal­nej i Tere­no­wej.  Jest ich w kra­ju ok 149 tys. czy­li wię­cej niż poli­cjan­tów, żoł­nie­rzy i księ­ży. To może świad­czyć, że wyko­nu­ją jed­nak spo­łecz­nie uży­tecz­ną pra­cę, cze­go nie każ­dy móc będzie powie­dzieć o sobie, w godzi­nę swo­jej śmier­ci, amen.

ŹRÓDŁO: Mimo sta­rań, nie uda­ło  się usta­lić, dla­cze­go świę­to pra­cow­ni­ków oczysz­cza­nia miast wypa­da 10 maja. Nie zna­leź­li­śmy żad­nej pod­sta­wy praw­nej ani prze­sła­nek histo­rycz­nych. Ponie­waż wszy­scy w Inter­ne­cie tak jed­nak twier­dzą, moż­na przy­jąć, że mamy do czy­nie­nia, ze zja­wi­skiem bez­przy­czy­no­wym. Jak na przy­kład takim, że licz­ba π (ludol­fi­na) jest nie­wy­mier­na i w przy­bli­że­niu rów­na się 3,14. Przy­czy­na tego feno­me­nu jest nie zna­na a może nawet nie istnieje.

maja 2021

fot. Agencja Tatry

DUSI DUDKI

Wła­dze Tatrzań­skie­go Par­ku Naro­do­we­go z ich pre­ze­sem Szy­mo­nem Zio­brow­skim,  jak przy­sta­ło na począ­tek  sezo­nu tury­stycz­ne­go roz­pa­cza­ją, ponie­waż zno­wu zapo­wia­da się, że jak prze pan­de­mią odwie­dzi ich 4 mln tury­stów. A ci tury­ści …. rok­rocz­nie zosta­wia­ją 20 ton śmie­ci  i to wyłącz­nie na samych szla­kach! Sprzą­ta­nie szla­ków, od wio­sny do jesie­ni, kosz­tu­je 150 tys. zł. Do tego docho­dzi uty­li­za­cja odpa­dów —  20 tys. zł oraz obsłu­ga toa­let, któ­ra wyno­si pół milio­na zł. Coś takie­go ! ?  Nie­moż­li­we, aby  uzy­skać 26 mln zł przy­cho­du ze sprze­da­ży bile­tów do Tatrzań­skie­go Par­ku Naro­do­we­go, trze­ba wydać na to jakieś pie­nia­dze. No i ci śmie­cia­rze ! Wyobraź­cie Pań­stwo sobie, każ­dy tury­sta zosta­wia śred­nio w Tarach 5 gram śmie­ci.  Aby zwal­czyć taką pato­lo­gię TPN orga­ni­zu­je kam­pa­nię edu­ka­cyj­ną “Śmie­ci!? Kto to widział”.  Poważ­ne kom­pli­ka­cje umy­sło­we powo­do­wać może rów­nież tasie­miec. Pro­po­nu­je­my panom pre­ze­som prze­ba­dać się pod tym kątem.