8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

Z kraju i z WARSZAWY Informacje POLAND Noch ist Polen nicht verloren MADE IN a
22 

marca 2023

21 

marca 2023

grafika Studio Syx

UKRADŁA RADIOWÓZ

Nie­miec­cy auto­mo­bi­li­ści zaob­ser­wo­wa­li na auto­stra­dzie A9 w oko­li­cach Wie­de­mar (pół­noc­na Sak­so­nia) jadą­ce­go pod prąd volks­wa­ge­na gol­fa. Zdzi­wie­ni tą oso­bli­wo­ścią zadzwo­ni­li na  poli­cję. Ta, po pół­go­dzin­nych poszu­ki­wa­niach, odna­la­zła unie­ru­cho­mio­ny na pobo­czu samo­chód na pol­skich tabli­cach reje­stra­cyj­nych. Kie­ro­wa­ła nim 29-let­nia Polka. Korzy­sta­jąc z chwi­lo­wej nie­uwa­gi poli­cjan­tów wsia­dła za kie­row­ni­cę radio­wo­zu i odje­cha­ła. Kobie­ta nie potra­fi wyja­śnić, dla­cze­go jecha­ła pod prąd a następ­nie ukra­dła poli­cyj­ne auto. Siła wyż­sza pro­sto z Czę­sto­cho­wy – tyl­ko tyle przy­cho­dzi nam do głowy.

22 

marca 2023

grafika Nielicho.pl

TERRORYSTA W BARANINIE

W wiel­ko­pol­skim Jastro­wiu do kebab-baru wtar­gnął męż­czy­zna. Zagro­ził sprze­daw­cy pisto­le­tem, jeże­li ten nie wyda mu keba­bu. Pisto­let był huko­wy ale ter­ro­ry­zo­wa­ny o tym nie wie­dział. Mimo bra­ku takiej wie­dzy, zamiast nakar­mić zgłod­nia­łe­go, zro­bił mu zdję­cie tele­fo­nem komór­ko­wym. Wysłał na poli­cję. Poli­cja przy­by­ła a zabi­ja­ka wybył. Po dłu­gim i sta­ran­nym namy­śle, nie reko­men­du­je­my niko­mu o zdro­wym umy­śle, wizy­ty w Jastro­wiu pod żad­nym pretekstem.

20 

marca 2023

grafika nielicho.pl

ORZEŁ WYLĄDOWAŁ

Łukasz Cze­pie­la, jako pierw­szy na świe­cie, wylą­do­wał samo­lo­tem na dachu 56-pię­tro­we­go hote­lu Burdż Al Arab w Duba­ju. Lądo­wi­sko prze­zna­czo­ne było dla heli­kop­te­rów ale  Pola­ko­wi nie prze­szka­dza­ło, że pas star­to­wy miał tyl­ko 27 metrów wzdłuż i wszerz. Cze­pie­la ma nadzie­ję, że tym spek­ta­ku­lar­nym wyczy­nem zapi­sze się w histo­rii świa­to­wej awia­cji. Zanim  wylą­do­wał w warun­kach wie­żow­co­wych, prze­pro­wa­dził 650 prób­nych lądo­wań na okrę­gu o pro­mie­niu 13,5 metra nary­so­wa­nym na kla­sycz­nym lotnisku.

21 

marca 2023

fot. Arabik J.

DROGO W KRAKOWIE

Cało­dnio­wy postój w Kra­ko­wie kosz­to­wać ma 93 zł, czy­li pra­wie 3 tys. za mie­siąc. O tym już swe­go cza­su wspo­mi­na­li­śmy. Zmie­ni­ła się jed­nak nar­ra­cja władz mia­sta, w spra­wie tych hor­ren­dal­nych opłat, wyż­szych za sta­nie niż jeż­dże­nie. Nie, nie cho­dzi o moder­ni­za­cję stre­fy płat­ne­go par­ko­wa­nia – jak dotych­czas utrzy­my­wa­no. Pie­nią­dze mają być prze­zna­czo­ne na dofi­nan­so­wa­nie trans­por­tu miej­skie­go, któ­ry już jest doto­wa­ny 420 mln zł rocz­nie. Rad­ni i pra­cow­ni­cy magi­stra­tu za postój nie pła­cą. Mia­sto wynaj­mu­je dla nich pry­wat­ny parking.

18 

marca 2023

grafika nielicho.pl

ŻYWIĄ I BRONIĄ

Jak dono­si „Tygo­dnik Rol­ni­czy” – rol­ni­cy pod­le­gli Cen­trum Rekru­ta­cji ( daw­na Woj­sko­wa Komen­da Uzu­peł­nień) w Bia­łym­sto­ku są głę­bo­ko nie­za­do­wo­le­ni. Armia powo­łu­je pod broń,  na razie tyl­ko na ćwi­cze­nia, wła­ści­cie­li stad krów i całych kur­ni­ków indy­ków. Nie prze­ko­nu­je woj­sko­wych, że kro­wy nie napo­jom się same a indy­ki też potrze­bu­ją towa­rzy­stwa —  jej­ku­ją chło­pi. Takie są na wsi prio­ry­te­ty:  kro­wa waż­niej­sza od ojczyzny.

17 

marca 2023

grafika Julia Z.

LECH KACZYŃSKI DOBIŁ DO LECHA KACZYŃSKIEGO

Pierw­szy pol­ski gazo­wiec Lech Kaczyń­ski dopły­nął do Ter­mi­na­la LNG im. Pre­zy­den­ta Lecha Kaczyń­skie­go w Świ­no­uj­ściu -   napi­sał Sasin na Twit­te­rze. Sasin się mylił : “Lech Kaczyń­ski” pły­wa pod fran­cu­ską ban­de­rą, bo wła­ści­cie­lem stat­ku jest fran­cu­ska fir­ma, nale­żą­ca do nor­we­skie­go arma­to­ra. Zbior­ni­ko­wiec zbu­do­wa­ny został w stocz­ni Hyun­dai Heavy Indu­stries znaj­du­ją­cej się w Korei,  za pie­nia­dze fran­cu­skie­go ban­ku Socie­te Ano­ny­me de Cre­dit a l’In­du­strie Fran­ca­ise. Czy ter­mi­nal gazo­wy im. pre­zy­den­ta Kaczyń­skie­go, nale­ży do Pol­ski w Świ­no­uj­ściu, też nie jest to do koń­ca pewne.

16 

marca 2023

nielicho.pl

COŚ TU ŚMIERDZI

Naukow­cy z Uni­wer­sy­te­tu Eko­no­micz­ne­go w Kra­ko­wie roz­po­czę­li pro­jekt, któ­ry ma się zakoń­czyć powsta­niem, tak przez nich nazwa­nej „Odo­the­ki”. Zna­czy biblio­te­ki zapa­chów obiek­tów muze­al­nych. Będą jeź­dzić, na razie po pol­skich muze­ach i wąchać eks­po­na­ty. Następ­nie stwo­rzą doku­men­ta­cję opi­su­ją­cą owe zapa­chy a być może uni­kal­ne recep­tu­ry pozwa­la­ją­ce je odtwo­rzyć. Pro­fe­sor Tomasz Sawosz­czuk koor­dy­na­tor pro­jek­tu utrzy­mu­je, że słyn­na “Dama z łasicz­ką” przy­pi­sy­wa­na Leonar­do­wi da Vin­ci ma zapach deski orze­cho­wej, na któ­rej zosta­ła nama­lo­wa­na oraz wer­nik­sów. Jak już koniec zwień­czy dzie­ło pro­po­nu­je­my uczo­nym wyda­nie publicz­nych pie­nię­dzy, na coś w rodza­ju biblio­te­ki sma­ku. Trze­ba by poli­zać tyl­ną ścian­kę lodów­ki w Sej­mie, ekra­ny lap­to­pa w BBN-ie oraz possać klam­kę w kan­ce­la­rii pre­zy­den­ta. Zro­bić sto­sow­ną dokumentację.

16 

marca 2023

grafika Andrzej23_strong

KOSMICZNE CENY W TORUNIU

Wydział Gospo­dar­ki Nie­ru­cho­mo­ścia­mi UM w Toru­niu wysta­wi na sprze­daż nie­daw­no odrol­nio­ną, nie­uzbro­jo­ną, dział­kę, któ­ra w rezul­ta­cie tego odrol­nie­nia sta­ła się tere­nem inwe­sty­cyj­nym. Par­ce­la o powierzch­ni 1,85 ha zlo­ka­li­zo­wa­na przy uli­cach Hewe­liu­sza i Hal­leya kosz­to­wać ma wywo­ław­czo 17 mln zł. Wycho­dzi 9,2 mln za hek­tar. Hek­tar zie­mi rol­nej w oko­li­cach kosz­tu­je 40 do 60 tys. zł. Magi­strat uwa­ża, że przy Hewe­liu­sza powsta­nie osie­dle miesz­ka­nio­we. Kto w to zain­we­stu­je stra­ci. Lud­no­ści w Toru­niu uby­wa a miesz­kań, co logicz­ne, na ryn­ku wtór­nym przy­by­wa. Ostat­ni wiel­ki świa­to­wy kry­zys finan­so­wy spo­wo­do­wa­ny był nie­spła­ca­niem ame­ry­kań­skich hipo­tek – wspo­mi­na­my,  bo podob­no histo­ria jest nauczy­ciel­ką życia.

16 

marca 2023

grafika nielicho.pl

FIJOŁEK W SKOWRONKACH

Cie­szył się pre­zy­dent Rze­szo­wa Kon­rad Fijo­łek, ponie­waż Rze­szów dziś jest w cen­trum świa­to­wej poli­ty­ki. W lutym w Rze­szo­wie lądo­wał Air For­ce One. W minio­nym roku relak­so­wał się tu też szef NATO, pre­zy­dent RP i ten w zie­lo­nym swe­trze, semic­kie­go pocho­dze­nia, oby­wa­tel­stwa ZSRR z uro­dze­nia, pre­zy­dent Ukra­iny z powo­ła­nia. Rze­szów jest też naj­bar­dziej umoc­nio­nym mia­stem w Euro­pie — wychwa­la się sku­tecz­no­ścią swo­jej poli­ty­ki  Fijo­łek. Nawet Ber­lin nie ma takiej obro­ny prze­ciw­lot­ni­czej, jaką Rze­szów ma.  Festung Rze­szów prze­ży­wa też boom gospo­dar­czy. Restau­ra­cje są wypeł­nio­ne po brze­gi a  miej­sca w hote­lach zare­zer­wo­wa­ne już na maj.

15 

marca 2023

akwarela nielicho.pl

PODGLĄDUJEK

Miesz­kań­cy ul. Polnej w Ozor­ko­wie od kil­ku mie­się­cy zma­ga­ją się ze swo­im sąsia­dem Krzysz­to­fem, któ­ry zain­sta­lo­wał na pose­sji i oka­la­ją­cym je ogro­dze­niu gar­ni­tur kamer. Kame­ry reje­stru­ją wszyst­ko i każ­de­go. Zasad­ni­czo robią to samo, co sąsiad Krzysz­tof robił na wła­sne oczy, kamer nie uży­wa­jąc. Pro­blem jest taki, że na pod­sta­wie zapi­su video z tych kamer, sąsiad Krzysz­tof spo­rzą­dza donie­sie­nia o róż­nych nie­pra­wi­dło­wo­ściach do miej­sco­wej poli­cji. Pro­du­ku­je je z wydaj­no­ścią 80 doku­men­tów tygo­dnio­wo. Nie są to jakieś nad­zwy­czaj­no­ści. Komuś pies zesrał się na traw­nik. Inny wje­chał na ów dwo­ma koła­mi. Pan Krzysz­tof jest bez­ro­bot­ny ale chce być uży­tecz­ny. Każ­de takie zawia­do­mie­nie  to kil­ka­set zło­tych wię­cej w naszm wspól­nym budże­cie państwa.

15 

marca 2023

akwarela nielicho.pl

KRADNIEMY JAK NAJĘCI

Zgod­nie z dany­mi Komen­dy Głów­nej Poli­cji, w roku 2022, Pola­cy kra­dli w skle­pach czę­ściej niż w 2021. Wzrost ten osza­co­wa­no na 31,1 proc. Sumu­jąc kra­dzie­że, któ­re były prze­stęp­stwa­mi, z tymi któ­re były tyl­ko wykro­cze­nia­mi ( war­tość przed­mio­tu zabo­ru mie­nia do 500 zł) poli­cjan­tom wyszło 267 tys. Ape­lu­je­my o odpo­wie­dzial­ność i samo­ogra­ni­cze­nie. W Pol­sce mamy tyl­ko 83 tys. miejsc w wię­zie­niach a oprócz zło­dziei skle­po­wych potrze­bu­ją ich rów­nież inni przestępcy.