8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

Z kraju i z WARSZAWY Informacje POLAND Noch ist Polen nicht verloren MADE IN a
10 

listopada 2021

10 

listopad 2021

grafika Studio M

taniej ALE drożej

Kopal­nie wydo­by­wa­ją coraz mniej węgla, dla­te­go kosz­tu­je on coraz wię­cej — napi­sał dzien­nik „Rzecz­po­spo­li­ta”. Inne media utrzy­mu­ją, że w cią­gu ostat­nich tygo­dni cena czar­ne­go zło­ta na skła­dach, wzro­sła o 40 do 60 proc. W minio­nym tygo­dniu, dyrek­tor kato­wic­kie­go oddzia­łu Agen­cji Roz­wo­ju Prze­my­słu Miro­sław Skib­ski,  infor­mo­wał sej­mo­wą komi­sję restruk­tu­ry­za­cji ener­ge­ty­ki, że: „ Nie obser­wu­je dra­stycz­nych pod­wy­żek cen u kra­jo­wych pro­du­cen­tów węgla. (…) W cią­gu pierw­szych 9 mie­się­cy 2021 r. śred­nia cena mia­łów ener­ge­tycz­nych była niż­sza o 5 proc. w sto­sun­ku do tego same­go okre­su 2020 r. W przy­pad­ku sor­ty­men­tów gru­bych cena była wyż­sza o 2 proc. Dla sor­ty­men­tów śred­nich i gru­bych — niż­sza o 1,5 proc.” —  wyja­wił dyrek­tor posłom, któ­rzy za dużo tych głu­pich gazet czytają.

10 

listopad 2021

grafika Nielicho.pl

KRUPA KATOWIC

Pre­zy­dent Kato­wic Mar­cin Kru­pa, pochwa­lił się, że dzię­ki 300 kame­rom usta­wio­nym w mie­ście, z któ­rych obra­zy sprzę­żo­ne są w Kato­wic­kim Inte­li­gent­nym Sys­te­mie Moni­to­rin­gu i Ana­liz, licz­ba skra­dzio­nych samo­cho­dów spa­dła z 377 w 2016 roku do 76 w 2020.  Wykry­wal­ność prze­stępstw wzro­sła z 17 do 76 proc. Kie­dy sys­tem roz­ro­śnie się do 1000 kamer — czym stra­szy Kru­pa, mnie­mać moż­na z tego wykład­ni­cze­go wzro­stu, że wykry­wal­ność prze­stępstw wynie­sie 110 proc.  a samo­cho­dy roz­da­wać będą ludziom w prezencie.

listopad 2021

akwarela Arabik J.

DON PEDRO TAJEMNICZY

W Biel­sku-Bia­łej posta­wio­no pomnik w hoł­dzie nie­ist­nie­ją­ce­mu czło­wie­ko­wi, jakim był Tajem­ni­czy Don Pedro — Szpieg z Kra­iny Desz­czow­ców. Boha­ter baj­ko­we­go seria­lu tele­wi­zyj­ne­go „Porwa­nie Bal­ta­za­ra Gąb­ki”. To oczy­wi­ście ozna­cza, że ist­nie­ją­cych praw­dzi­wych hero­sów, któ­rym nale­ża­ła­by się pie­de­sta­li­za­cja,  po pro­stu w Biel­sku brak.

listopad 2021

grafika Wtenczas.eu

PREMIER jest ZALATANY

Pre­mier Mate­usz Mora­wiec­ki jest bar­dzo zala­ta­ny. Od lip­ca, służ­bo­wym samo­lo­tem, odbył ponad 40 lotów. Czy­li fru­wał po nie­bo­skło­nie śred­nio dwa razy w tygo­dniu. Czło­wiek mają­cy przez tyle cza­su gło­wę w chmu­rach, istot­nie może stać się nie­czu­ły na pro­ble­my zwy­kłych zie­mian jedzą­cych ryż i szczaw.

listopad 2021

grafika Wtenczas.eu

O HOLENDER !

15-let­ni Holen­der, któ­ry wepchnął 39-let­nie­go Pola­ka pod holen­der­ski tram­waj, w rezul­ta­cie cze­go Polak zmarł a tram­wa­jo­wi nic się nie sta­ło, pój­dzie sie­dzieć. Holen­der­skie pra­wo prze­wi­du­je za takie prze­stęp­stwo rok w wię­zie­niu. Gdy­by pięt­na­sto­la­tek był o rok star­szy, wte­dy poszedł­by do paki na 2 lata. Jest to poli­czek, wymie­rzo­ny wszyst­kim libe­ra­łom, któ­rzy z bra­ku argu­men­tów, przy­wo­łu­ją nie­rzad­ko postę­po­we roz­wią­za­nia praw­ne wypro­du­ko­wa­ne w Holandii.

listopad 2021

grafika Julia Z.

BRAK ŚWIATŁA W TUNELU

Gene­ral­na Dyrek­cja Dróg Kra­jo­wych i Auto­strad poin­for­mo­wa­ła, że kolej­na kon­tro­la sys­te­mów poża­ro­wych w tune­lu Połu­dnio­wej Obwod­ni­cy War­sza­wy, skoń­czy­ła się dla tune­lu nie­po­wo­dze­niem. Suk­ces nato­miast odnie­śli kon­tro­lu­ją­cy go stra­ża­cy, któ­rzy tym razem wykry­li, że wia­trak słu­żą­cy oddy­mia­niu nie zawia­tra­czył, bo się popsuł.  Zbu­do­wać tunel jak widać jest spra­wą pro­stą. Prze­ko­nać do nie­go stra­ża­ków to już jest zupeł­nie inna liga.

listopad 2021

wtenczas.eu

PÓŁ LITRA na CHOPINA

Na lot­ni­sku Fry­de­ry­ka Cho­pi­na w War­sza­wie, w stre­fie za kon­tro­lą  bez­pie­czeń­stwa, któ­ra nie zezwa­la na wno­sze­nie do samo­lo­tów żad­nych napo­jów, w skle­pie wol­no­cło­wym, pół litra wody kosz­tu­je 10 zł a cały litr 20. Dobrze, że te bez­cło­we skle­py wymy­śli­li.  Gdy­by doszło do tego jesz­cze cło, woda kosz­to­wa­ła­by na Okę­ciu tyle, co wódka.

listopad 2021

grafika Andrzej23_strong

KROWY jedzą TRAWĘ

Nie­by­wa­łe­go odkry­cia, prze­ło­mo­we­go na obsza­rze hodow­li zwie­rząt, doko­nał rol­nik Marek Skal­ski. Napi­sał o tym „Tygo­dnik Porad Rol­ni­czych”. Otóż zamiast sztucz­ną paszą, skar­mia on bydło odpa­da­mi warzyw­ny­mi z wła­snej pro­duk­cji. To jest nie­sa­mo­wi­te! Zwie­rzę­ta hodow­la­ne moż­na skar­miać odpa­da­mi i zlew­ka­mi !?  Zasta­na­wia nas zatem, czym były one odży­wia­ne, w cza­sach, kie­dy kon­cen­tra­tów i śru­ty rze­pa­ko­wej nie było ? Pew­nie nie było rów­nież wte­dy bydła. Woło­wi­na sprze­da­wa­na była wszak na kartki.

listopad 2021

grafika wtenczas.eu

WIADRA BECZKI i WILCZYCE

Biesz­czadz­kie Nad­le­śnic­two Stu­po­sia­ny udo­stęp­ni­ło foto­gra­fie pre­zen­tu­ją­ce efek­ty dzia­ła­nia gru­py eko­lo­gicz­nej „Wil­czy­ce” – wal­czą­cych prze­ciw wycin­ce drzew kobiet, w Pusz­czy Kar­pac­kiej. „Wil­czy­ce” pozo­sta­wi­ły po sobie obo­zo­wi­sko. W nim worek z pusz­ka­mi po piwie, wia­dra po sub­stan­cjach che­micz­nych, pane­le foto­wol­ta­icz­ne, pudeł­ka pla­sti­ko­we, sło­iki, gar­nusz­ki, sznur­ki, kar­to­ny, opa­ko­wa­nia po żyw­no­ści, skrzyn­ki, bane­ry, koszycz­ki, kari­ma­ty, arku­sze bla­chy fali­stej, wia­dra i becz­ki.  No cóż nie szko­da róż gdy pło­nie las!

listopad 2021

grafika Studio M

PRZEZ ŻOŁĄDEK do SERCA NOŻEM

Do nie­co­dzien­nej tra­ge­dii, jak to napi­sa­ła „Gaze­ta Wybor­cza”, doszło w Sław­nie, gdzie 42-let­nia kobie­ta przy­go­to­wa­ła na obiad żeber­ka, a part­ner powie­dział, że ich nie lubi. Męż­czy­zna nie żyje, ponie­waż dostał cios pro­sto w ser­ce nożem kuchen­nym. Gdy­by nie trup nazwa­li­by­śmy to nie­zgod­no­ścią cha­rak­te­rów i róż­ni­cą drob­nych upodo­bań. Nawet codzien­ne drob­nost­ki, o któ­rych się mówi w naj­lep­szej wie­rze, mogą dopro­wa­dzić do roz­stro­ju rów­no­wa­gi emo­cjo­nal­nej, skut­ku­ją­cej śmier­cią jed­ne­go z roz­mów­ców. Trze­ba bar­dzo uwa­żać zanim wyra­zi się nie­ukon­ten­to­wa­nie w jakiej­kol­wiek sprawie.

listopad 2021

akwarela wtenczas.eu

PRZEROŚNIĘTE NIEMOWLĘ

Sio­stry boro­me­usz­ki spra­wu­ją­ce opie­kę nad oknem życia przy uli­cy Rydy­gie­ra we Wro­cła­wiu, wezwa­ły poli­cję i straż pożar­ną. Zna­la­zły bowiem w oknie, nad­zwy­czaj wyro­śnię­te­go nowo­rod­ka. Ów  utknął mię­dzy rama­mi okien­ny­mi. Nie mógł się wyswo­bo­dzić.   Poli­cja sta­ra­ła się usta­lić, któ­ra to wyrod­na mat­ka pozo­sta­wi­ła zakon­ni­com ponadwy­mia­ro­we nie­mow­lę, wyglą­da­ją­ce na oko, jak­by mia­ło lat 20. Nie­ste­ty nie było to moż­li­we. Ose­sek płci męskiej był kom­plet­nie pija­ny. Wyra­żał się w spo­sób nie­spój­ny. Z okna życia prze­wie­zio­no go do Ośrod­ka Pomo­cy Oso­bom Nie­trzeź­wym. Pomoc zosta­ła mu udzielona.

listopad 2021

grafika Studio M

GŁÓWKA FLETA

Pod­czas egza­mi­nów do Naro­do­wej Orkie­stry Sym­fo­nicz­nej Pol­skie­go Radia w Kato­wi­cach kan­dy­dat z Hisz­pa­nii, ukradł inne­mu kan­dy­da­to­wi z Pol­ski,  głów­kę od fle­tu. Inter­we­nio­wa­ła poli­cja. Zapis z kamer moni­to­rin­gu ujaw­nił, że Hisz­pan wyjął głów­kę od fle­ta, z fute­ra­łu na głów­ki do fle­tów. Scho­wał  do kie­sze­ni. Następ­nie poszedł do toa­le­ty. Umie­ścił fant w pojem­ni­ku na ręcz­ni­ki. Taka głów­ka kosz­to­wać może nawet 40 tys. zł wyja­śni­ła Gra­ży­na Hej­no wice­pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Fle­ci­stów Pol­skich. Hisz­pan aby się wybie­lić, przed­sta­wił poli­cji zaświad­cze­nie, że jest klep­to­ma­nem. Co za flet !

listopad 2021

grafika Jan Czaryn

CZWARTA FALA

Musi­cie się przy­go­to­wać na czwar­tą falę restryk­cji wpro­wa­dza­nych pod pozo­rem wal­ki z COVID-19.  Szy­mon Cien­ki, rzecz­nik Głów­ne­go Inspek­to­ra­tu Sani­tar­ne­go wyja­wił, że przy współ­pra­cy z poli­cją wypra­co­wy­wa­ne są nowe meto­dy two­rze­nia pań­stwa opre­sji.   Oszczęd­nie mówił o szcze­gó­łach. Czy za brak maski pała a za nie­zde­fek­to­wa­nie rąk – para­li­za­tor ?  Tego dokład­nie nie wie­my.  Być może będą jakieś niespodzianki.

listopad 2021

grtafika Wtenczas.eu

PLANOWANIE PRZESZŁOŚCI

Że pla­no­wa­nie jest spra­wą trud­ną moż­na się prze­ko­nać czy­ta­jąc „Plan gospo­dar­ki odpa­da­mi dla woje­wódz­twa lubu­skie­go na lata 2020–2026” przy­ję­ty przez rad­nych sej­mi­ku woje­wódz­twa w paź­dzier­ni­ku obec­ne­go roku, czy­li 2021. Jest to baaar­dzo obszer­ny doku­ment, z któ­re­go moż­na się dowie­dzieć, mię­dzy inny­mi, że na tere­nie woje­wódz­twa jest 16 insta­la­cji komu­nal­nych prze­twa­rza­nia odpa­dów. Moce prze­ro­bo­we są nie­wy­star­cza­ją­ce. Ilość odpa­dów wzra­sta. Są trud­no­ści z segre­ga­cją. Dane o ilo­ści odpa­dów są nie­ści­słe. Trud­no­ści są ze zbio­rem maku­la­tu­ry. Brak jest wspar­cia finan­so­we­go ze stro­ny władz cen­tral­nych i tak dalej i tak dalej. Wyraz „plan” poja­wia się zasad­ni­czo w tytu­le doku­men­tu. W kolej­nych aka­pi­tach nie ma sło­wa o tym, co nale­ży z tym zro­bić. Jakie kro­ki przed­się­wziąć?  Rad­ni zda­je się zapla­no­wa­li prze­szłość.  I słusz­nie. Poli­ty­ka histo­rycz­na jest dys­cy­pli­ną sto­sun­ko­wo łatwą i przy­jem­ną. Nie moż­na jed­nak zapo­mnieć, że wymy­śli­li ją Niem­cy,  w latach 70-tych ubie­głe­go stulecia.