8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

Podejmij wyzwanie Zostań Nas Sprawdź się ! Jednym z a

 SERVUS VERSUS VIRUS


1

Nie spe­cjal­nie cie­szy­my się, że tu jesteś.

Sto­su­nek mamy ambiwalentny.

Z jed­nej stro­ny to dobrze. W jakimś stop­niu  doce­niasz naszą pracę.

Z innej,  być może sta­niesz się kon­ku­ren­cją dla już tu piszących.

Zagro­że­niem w wyści­gu o publi­ka­cję i honoraria.

Ale sko­ro już …. dziękujemy.

 

2

Apli­ka­cję opar­li­śmy o ankietę.

Taki wie­lo­bój wie­dzy, inte­li­gen­cji i spostrzegawczości.

Jest na kolej­nej stronie.

Na pew­no dosta­niesz  podzię­ko­wa­nia za jej wypełnienie.

O wyni­ku dowiesz się, tyl­ko gdy będzie on pozytywny.

Też bez uzasadnienia.

 

3

Apli­ko­wać możesz dowol­nie długo.

Możesz korzy­stać z Inter­ne­tu albo nie.

To dru­gie jest preferowane.

O tym, że korzy­stasz dowie­my się mie­rząc czas, jaki był Ci potrzeb­ny na udzie­le­nie odpowiedzi.

Jeże­li będzie zbyt dłu­gi  — obni­ża to Two­ją szansę.

 

4

Nie­któ­re pyta­nia,  jak nam się zda­je, wyma­ga­ją chwi­li namysłu.

Jeże­li w ich przy­pad­kach czas będzie zbyt krót­ki, bo na przy­kład zga­du­jesz i to dobrze – to też nie dobrze. Odej­mu­je­my punkty.

 

5

Nie da się ankie­ty powtórzyć.

Jeże­li wylo­gu­jesz się z sys­te­mu przed jej ukoń­cze­niem, po raz kolej­ny nie wrócisz.

 

6

Będziesz się dobrze bawił.

Nawet gdy­by test nie wypadł dla Cie­bie i dla nas pomyślnie.

Chcesz zacząć ?