8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

10 

czerwca 2021

10 

czerwca 2021

fot. “Operacja Dunaj” mat. prasowy 

PEPIKI PYSKUJĄ

Rząd Repu­bli­ki Cze­skiej poin­for­mo­wał, że zwró­ci się do Try­bu­na­łu Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej o uka­ra­nie Pol­ski za to, że nie wyko­na­ła decy­zji TSUE o wstrzy­ma­niu wydo­by­cia węgla bru­nat­ne­go w kopal­ni Turów. Kara ma wyno­sić 5 mld euro, to jest 22 mln zł, dziennie.

Cze­si widać bar­dzo szyb­ko zapo­mnie­li, jak to nasze czoł­gi w 1968, poje­cha­ły na wyciecz­kę na Hrad­cza­ny. Z Lubaw­ki na hrad jest zale­d­wie 180 km, któ­re pol­skie rącze leopar­dy poko­nać mogą w 3 godzi­ny. Suge­ro­wa­li­by­śmy wię­cej bene­šo­wej spo­le­gli­wo­ści, któ­ra tak przy­da­ła się naszym połu­dnio­wym sąsia­dom w 1938 roku.

czerwca 2021

graf. J. Czuba

TERLECKI OPORNIK

Rych Ter­lec­ki, wice­mar­sza­łek Sej­mu oraz prze­wod­ni­czą­cy klu­bu par­la­men­tar­ne­go PiS, upo­mniał na Twit­te­rze bia­ło­ru­ską dysy­dent­kę Swie­tła­nę Cicha­no­uską za to, że  bra­ta się z pol­ską opo­zy­cją, bowiem przy­ję­ła zapro­sze­nie na orga­ni­zo­wa­ne przez Rafa­ła Trza­skow­skie­go spo­tka­nie z mło­dzie­żą. Pre­mier Mora­wiec­ki wyja­śnił, że Ter­lec­ki ma pra­wo do takich kate­go­rycz­nych stwier­dzeń, gdyż sam ma ogrom­ne doświad­cze­nie opo­zy­cyj­ne, stąd wie z kim opo­zy­cja powin­na się bra­tać a z kim siostrzyć.

czerwca 2021

żródło CNN ; Barack Obama

CZARNY NA BIAŁEGO

„10 lat temu Pol­ska i Węgry były dobrze funk­cjo­nu­ją­cy­mi demo­kra­cja­mi, a [teraz] sta­ły się w grun­cie rze­czy auto­ry­tar­ne” – powie­dział w tele­wi­zji CNN, czar­ny czło­wiek o nas bia­łych ludziach, ongiś  pre­zy­dent USA. Pan pre­mier RP Mora­wiec­ki skry­ty­ko­wał expre­zy­den­ta Barac­ka Oba­mę. Zauwa­żył, że ów opie­ra się na jakichś infor­ma­cjach z Twit­te­ra albo inne­go  Face­bo­oka, zamiast przy­je­chać nad Wisłę i orga­no­lep­tycz­nie prze­ko­nać się o krzep­ko­ści pol­skiej demokracji.

czerwca 2021

zródło: plakat wyborczy ministra na radnego 

WŁAŚCIWY CZŁOWIEK

Na sta­no­wi­sko sekre­ta­rza sta­nu w Kan­ce­la­rii Pre­ze­sa Rady Mini­strów (odpo­wie­dzial­ne­go za naro­do­wą archi­tek­tu­rę IT) Mora­wiec­ki powo­łał byłe­go wice­mi­ni­stra zdro­wia Janu­sza Cie­szyń­skie­go, oskar­ża­ne­go przez plat­for­mer­sów o machlo­je przy covi­do­wych kon­trak­tach. Tych na zakup respi­ra­to­rów za wygó­ro­wa­ną cenę od spół­ki han­dlu­ją­cej bro­nią. To jest dobry strzał Mora­wiec­kie­go. Z takim doświad­cze­niem w bran­ży prze­tar­gów infor­ma­tycz­nych wró­ży­my Cie­szyń­skie­mu zwy­cię­stwa olim­pij­skie o wymia­rze złotomedalowym.

czerwca 2021

fot. J.Z ; Hołownia i kasztan ( kasztan ) z tyłu 

NIEDOINFORMOWANY SZYMEK

Szy­mon Hołow­nia, lider ugru­po­wa­nia Pol­ska 2050, powie­dział w TVN, że przed­ter­mi­no­we wybo­ry par­la­men­tar­ne odbę­dą się 10 paź­dzier­ni­ka 2021 r. a wie to od przed­sta­wi­cie­li lokal­nych struk­tur PiS‑u oraz z prze­cie­ków z Nowo­grodz­kiej. Sko­ro Hołow­nia ma takich infor­ma­to­rów to ozna­cza, że tak napraw­dę o żad­nej spra­wie nic nie wie.

czerwca 2021

fot. Arkadiusz D ; Prawdopodobnie Tusk Donald

ZACHCIANKI DONALDA

„Chcę pomóc wygrać opo­zy­cji wybo­ry i przy­wró­cić ład demo­kra­tycz­ny w Pol­sce” – powie­dział Donald Tusk w roz­mo­wie z red. Aga­tą Ada­mek w TVN 24. Jest to taka sama nie­do­rzecz­ność, jaką ongiś Tusk ogło­sił na łamach tygo­dni­ka WPROST . Rzekł był wów­czas:  „Nawet nie mam z kim prze­grać”. Oka­za­ło się, że miał.

czerwca 2021

fot. Wikipedia 

BANASIA OPINIA O OPINII

Banaś, pre­zes Naj­wyż­szej Izby Kon­tro­li, ogło­sił, że „zespół funk­cjo­na­riu­szy Cen­tral­ne­go Biu­ra Anty­ko­rup­cyj­ne­go i pro­ku­ra­tu­ry od nie­mal dwóch lat zbie­ra dowo­dy na popeł­nie­nie” przez Bana­sia „rze­ko­mych prze­stępstw”. Dla­te­go Banaś doma­ga się „upu­blicz­nie­nia wszyst­kich mate­ria­łów, tak aby opi­nia publicz­na mogła zapo­znać się z doku­men­ta­mi zgro­ma­dzo­ny­mi w ww. spra­wie”. Pan Banaś ma bar­dzo wyso­kie mnie­ma­nie o wzbu­dza­nym przez sie­bie zain­te­re­so­wa­niu w opi­nii publicz­nej. Praw­dzi­wą sła­wę Banaś zdo­bę­dzie dopie­ro wte­dy, kie­dy zosta­nie aresz­to­wa­ny. W jej inte­re­sie ( tej sła­wy ) jest zatem aby wspo­mnia­nych doku­men­tów teraz nie ujawniać.

czerwca 2021

grafika: Wtenczas.eu

DWORCZYK MITOMAN

Wła­ma­no się na kon­ta mailo­we i w mediach  spo­łecz­no­ścio­wych Micha­ła Dwor­czy­ka, sze­fa kan­ce­la­rii pre­mie­ra oraz jego żony Agniesz­ki,  z któ­rą spło­dził :  Marię, Zofię, Anto­nie­go i Jana. Dwor­czyk oświad­czył, że na kon­tach nie było taj­nych infor­ma­cji, a spraw­ców wła­mu nale­ży szu­kać na tere­nie byłe­go ZSRR. To jest praw­do­po­dob­nie pomó­wie­nie ze stro­ny pana mini­stra. Nawet Rosja­nie wie­dzą, że na jego kon­tach nie mogło być żad­nych taj­nych i waż­nych infor­ma­cji, gdyż wszyst­kie infor­ma­cje tego pokro­ju, znaj­du­ją się w ogól­nie­do­stęp­nej Wiki­pe­dii pod hasłem Michał Paweł Dworczyk.