8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

czerwca 2021

czerwca 2021

fot. Mel Sonser 

ZAPŁACIMY PALARZOWI

Oli­wier Palarz z Ryb­ni­ka pozwał skarb pań­stwa za złą  jakość powie­trza w swo­ich płu­cach. Doma­gał  się odszko­do­wa­nia 50 tys. zł. Sąd Naj­wyż­szy orzekł, że pra­wo do życia w śro­do­wi­sku natu­ral­nym wol­nym od zanie­czysz­czeń nie jest dobrem oso­bi­stym oby­wa­te­la Pala­rza ani żad­ne­go inne­go ryb­ni­cza­ni­na. Gdy­by jed­nak oby­wa­tel Palarz chciał się wypro­wa­dzić z Ryb­ni­ka do czyst­sze­go Kra­ko­wa, na przy­kład, to kosz­ty prze­pro­wadz­ki powi­nien pokryć skarb pań­stwa, czy­li my wszyscy.

czerwca 2021

fot. M. Wełyczka

JAJKIEM W MAJONEZIE I KIEŁBASĄ

Kukiz Paweł z Kukiz’15 pod­pi­sał z PiS-em umo­wę o współ­pra­cy pro­gra­mo­wej. Pie­śniarz zastrzegł, że umo­wa pro­gra­mo­wa to nie to samo, co umo­wa koali­cyj­na. Treść umo­wy nie jest zna­na, więc opie­rać się trze­ba na poszla­kach. Jed­ni uwa­ża­ją, że lajt­mo­ty­wem wspo­mnia­nej umo­wy jest czte­ro­wiersz pierw­szej zwrot­ki daw­nej pio­sen­ki Kuki­za, co szło jakoś tak : „Leżę, leżę uwa­li­łem się jak zwie­rzę czy­stą wód­ką leżę, leżę rzy­gam jaj­kiem w majo­ne­zie i kieł­ba­są.” Inni, że cho­dzi zapew­ne o ostat­ni wer­set, rów­nież wymy­ślo­ne­go gło­wą Kuki­za utwo­ru „Rodzi­na sło­wem sil­na”: „Idź w piz­du jebać się.”

czerwca 2021

fot. Jan Wojny

CZEPIA SIĘ NIESZCZEPIONYCH

Ponad 21 milio­nów Pola­ków zaszcze­pi­ło się prze­ciw COVID-owi. Mini­stro­wi Dwor­czy­ko­wi do szczę­ścia bra­ku­je 17 milio­nów. Dwor­czyk nie rozu­mie dla­cze­go nie chcą się szcze­pić, ponie­waż obec­nie może to zro­bić nie­mal każ­dy. Może to dla­te­go, że zada­wa­la­nie wszyst­kich to zada­nie dla agen­cji towa­rzy­skich. Innym się to nor­mal­nie nie udaje.

czerwca 2021

fot. Konya Hiranur 

MNIEJ PIENIĘDZY DLA OPOZYCJI W ROSJI

Na lot­ni­sku Puł­ko­wo w Peters­bur­gu kołu­ją­cy na start pasa­żer­ski odrzu­to­wiec nale­żą­cy do Pol­skich Linii Lot­ni­czych LOT zatrzy­ma­no na pole­ce­nie poli­cji. Poli­cjan­ci wycią­gnę­li z samo­lo­tu i sku­li Andrie­ja Piwo­wa­ro­wa, dyrek­to­ra orga­ni­za­cji Otwar­ta Rosja, któ­rą wła­dze uwa­ża­ją za opo­zy­cyj­ną. Lot opóź­nił się o 1,5 godzi­ny. Gdy­by rosyj­scy opo­zy­cjo­ni­ści mie­li mniej pie­nię­dzy i podró­żo­wa­li pocią­ga­mi świat stał­by się wie­lo­kroć bezpieczniejszy.

czerwca 2021

fot. Wtenczas.eu

POSŁOWIE BEZ ADRESÓW

Pisow­cy maj­stru­ją przy usta­wie o par­tiach poli­tycz­nych: chcą utaj­nić pry­wat­ne adre­sy poli­ty­ków.  Zapew­ne cho­dzi o kore­spon­den­cję z groź­ba­mi karal­ny­mi, jaką jeden z poli­ty­ków Pis par­tii otrzy­mu­je. Natu­ral­nie gów­no to da, bo gdy­by to było tak, że jak się coś w usta­wie zapi­sze to tak się sta­nie lub nie sta­nie już daw­no byli­by­śmy wszy­scy boga­ci, pięk­ni i nieśmiertelni.

czerwca 2021

fot. Arkadiusz Dąbek

WRÓBEL NIE UCHYLONY

Izba Dys­cy­pli­nar­na Sądu Naj­wyż­sze­go nie uwzględ­ni­ła wnio­sku pro­ku­ra­tu­ry o uchy­le­nie immu­ni­te­tu swo­je­mu kole­dze sędzie­mu SN Wło­dzi­mie­rzo­wi Wró­blo­wi. Zda­niem Izby nie jest niczym sędzie­go dys­kwa­li­fi­ku­ją­cym, że sędzia nie zapo­znał się z istot­ny­mi ele­men­ta­mi spra­wy, któ­rą sądził w przed­mio­cie nie­umyśl­ne­go spo­wo­do­wa­nia śmier­ci. Naszym zda­niem to nawet nie ma potrze­by czy­ta­nia akt. W koń­cu być może do Wró­bla przy­szedł we śnie anioł i wszyst­ko mu wyklarował.

czerwca 2021

fot. Wtenczas.eu

NASTĘPCA KACZYŃSKIEGO

Kto mógł­by zastą­pić Kaczyń­skie­go w roli lide­ra koali­cji rzą­dzą­cej zapy­tał repre­zen­ta­tyw­ną gru­pę Pola­ków dzien­nik „Rzecz­po­spo­li­ta”. Nie wiem –  odpo­wie­dzia­ło 61,7 proc.; Mora­wiec­ki – 18,1; nikt – 6,0; Dwor­czyk – 4,3; Szy­dło – 3,6 proc. Na dal­szych miej­scach ze śla­do­wym popar­ciem zna­leź­li się Zio­bro,  Bie­lan, Sasin, Gowin, Bru­dziń­ski i Błasz­czak.  Było­by taniej i bli­żej praw­dy, gdy­by zamiast głu­pich pytań zada­wa­nych set­kom ludzi, gaze­ta po pro­stu zapy­ta­ła Kaczyń­skie­go, kto go zastą­pi. Spraw­dzal­ność jego wypo­wie­dzi była­by zapew­ne stuprocentowa.

czerwca 2021

fot. Wtenczas.eu

NIE OCZYTANY

„Jestem  usa­tys­fak­cjo­no­wa­ny tym, że w ogrom­nym stop­niu moż­na mówić, że Pol­ski Ład pokry­wa się, cho­ciaż oczy­wi­ście jest szer­szy w swo­im zakre­sie, z czymś, co w zeszłym roku nazwa­li­śmy Pla­nem Dudy, kie­dy toczy­ła się kam­pa­nia pre­zy­denc­ka, z tym, co ja pro­po­no­wa­łem moim roda­kom jako kan­dy­dat na urząd Pre­zy­den­ta” – powie­dział  pre­zy­dent Andrzej Duda. Dowo­dzi to, że pre­zy­dent Duda nie czy­tał ani zało­żeń Pol­skie­go Ładu ani wła­sne­go pro­gra­mu wyborczego.