8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

28 

maja 2021

Z ATEN DO WILNA

Zare­je­stro­wa­ny w Pol­sce samo­lot pasa­żer­ski Boeing 737 linii Ryana­ir, lecą­cy z Aten do Wil­na, lądo­wał w Miń­sku pod przy­mu­sem. Była to akcja bia­ło­ru­skich służb spe­cjal­nych. Jej celem zatrzy­ma­nie Rama­na Pra­ta­sie­wi­cza, dzien­ni­ka­rza, pyska­cza i współ­twór­cę plat­for­my „Nexta”, przy­szłe­go lau­re­ata Poko­jo­wej Nagro­dy Nobla. Zatrzy­ma­no też kon­ku­bi­nę zatrzy­ma­ne­go Rosjan­kę Sofii Sapie­gi. Pra­ta­sie­wicz jest wro­giem pre­zy­den­ta Bia­ło­ru­si Łuka­szen­ki. Po ostat­nich wybo­rach pre­zy­denc­kich, „Nexta” infor­mo­wa­ła o fał­szer­stwach wybor­czych i pro­te­stach ulicz­nych, któ­re te fał­szer­stwa wywo­ła­ły. Łuka­szen­ko też Pra­ta­sie­wi­cza nie lubi ponie­waż uwa­ża, że infor­ma­cje o fał­szer­stwach były po pro­stu fał­szy­we. Incy­dent lot­ni­czy, pol­ski pre­mier Mora­wiec­ki nazwał „aktem ter­ro­ry­zmu pań­stwo­we­go” i zde­cy­do­wa­nie ów akt potępił.

28 

maja 2021

fot. M. Wełyczka

OSTRO NIE POTĘPIŁ

Miesz­ka­ją­cy we Wro­cła­wiu rodzi­ce Rama­na Pra­ta­sie­wi­cza ujaw­ni­li, że ich syno­wi wła­dze Pol­ski odmó­wi­ły azy­lu poli­tycz­ne­go. Odmo­wy azy­lu Mora­wiec­ki nie potępił.

27 

maja 2021

fot. Jan Wojny

CZECHY NIE LUBIĄ TURÓW

Cze­chy wnio­sły spra­wę prze­ciw­ko Pol­sce do Try­bu­na­łu Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej. Wydo­by­cie węgla bru­nat­ne­go prze­zna­czo­ne­go dla pol­skiej elek­trow­ni Turów spo­wo­do­wa­ło obni­że­nie pozio­mu wód grun­to­wych. To z kolei pozba­wi­ło wody kil­ka­na­ście tysię­cy oby­wa­te­li Repu­bli­ki Cze­skiej. Wła­dze Czech doma­ga­ły się nego­cja­cji w spra­wie bra­ku wody i odszko­do­wań. Wła­dze Pol­ski zlek­ce­wa­ży­ły Cze­chów, któ­rym rację przy­znał TSUE, naka­zu­jąc zamknię­cie Turo­wa. Pod­czas szczy­tu w Bruk­se­li Mora­wiec­ki popro­sił pre­mie­ra Czech Andre­ja Babi­ša, żeby się doga­dać. Ogło­sił, że Cze­si odpusz­czą. Babiš na to, że nie odpuści.

25 

maja 2021

fot. Konya Hiranur 

DEMOKRATYCZNY SUŁTANAT

Peł­nią­cy funk­cję pre­zy­den­ta Pol­ski Duda odbył ofi­cjal­ną podróż do Tur­cji, gdzie spo­tkał się z Rece­pem Tay­y­ipem Erdo­ğa­nen, któ­ry peł­ni funk­cję pre­zy­den­ta Tur­cji i zna­ny jest z tego, że  woli suł­ta­nat od demo­kra­cji. Ongiś War­sza­wa mia­ła zostać  dru­gim Buda­pesz­tem. Teraz bli­żej jej do Ankary

24 

maja 2021

fot. Wtenczas.eu

NIE DOSZŁO A POSZŁO

Naj­wyż­sza Izba Kon­tro­li zło­ży­ła wnio­sek do pro­ku­ra­tu­ry wska­zu­ją­cy na moż­li­wość popeł­nie­nia prze­stępstw przez : urzę­du­ją­ce­go pre­mie­ra (Mora­wiec­ki), wice­pre­mie­ra (Sasin) i dwóch mini­strów (szef Kan­ce­la­rii Pre­ze­sa Rady Mini­strów Dwor­czyk i mini­ster spraw wewnętrz­nych Kamiń­ski). Czte­rej pisow­cy zła­ma­li prze­pi­sy, przed rokiem, pró­bu­jąc urzą­dzić wybo­ry pre­zy­denc­kie meto­dą kore­spon­den­cyj­ną. Do wybo­rów nie doszło, a 120 mln zł poszło.

23 

maja 2021

fot. Arkadiusz Dąbek

JAROSŁAW KACZYŃSKI WPADŁ

Jaro­sław Kaczyń­ski wice­pre­mier prze­ło­żo­ny wszyst­kich czte­rech podej­rza­nych, powie­dział  w roz­mo­wie z „Wprost”, że to on wpadł na pomysł tzw. wybo­rów kopertowych.

23 

maja 2021

fot. Wtenczas.eu

BANAŚ BE i CACY

Banaś, pre­zes NIK, udzie­lił wywia­du TVN 24. Była to ta sama  sta­cja tele­wi­zyj­na, któ­ra 1,5 roku temu wyemi­to­wa­ła  repor­taż „Pan­cer­ny Marian i poko­je na godzi­ny”.  Róż­ni­ca w nar­ra­cji ame­ry­kań­skiej sta­cji tele­wi­zyj­nej jest taka, że ongiś Banaś na pre­ze­sa NIK‑u był „be” obec­nie Banaś pre­zes NIK‑u jest „cacy”. Co się wła­ści­wie zmieniło ?

21 

maja 2021

fot. Wtenczas.eu

MAREK KONOPCZYŃSKI ZOSTAŁ

Po poraż­ce w Sena­cie Waw­rzy­ka i Wró­blew­skie­go – kan­dy­da­tów na Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich z nomi­na­cji PiS‑u, kan­dy­da­ta na RPO wyzna­czy­ło Poro­zu­mie­nie Jaro­sła­wa Gowi­na. Został nim Marek Konop­czyń­ski, sze­rzej nie­zna­ny 65-let­ni peda­gog reso­cja­li­za­cyj­ny, pro­fe­sor nauk spo­łecz­nych, czło­nek Komi­te­tu Nauk Peda­go­gicz­nych Pol­skiej Aka­de­mii Nauk.

22 

maja 2021

fot. Wtenczas.eu

WOJNA Z CYCKAMI

Mini­ster­stwo Zdro­wia usu­nę­ło z listy leków refun­do­wa­nych lekar­stwa na raka pier­si z prze­rzu­ta­mi do ośrod­ko­we­go ukła­du ner­wo­we­go (tzw. HER2). Zapy­ta­ny o to mini­ster zdro­wia Nie­dziel­ski stwier­dził, że na raka pier­si z prze­rzu­ta­mi do mózgu cho­ru­je w Pol­sce mniej kobiet  niż się więk­szo­ści mózgom wydaje