8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

REGULAMIN ZAKUPU SUBSKRYPCJI

REGULAMIN  ZAKUPU SUBSKRYPCJI

 1. Sprze­daw­cą sub­skryp­cji jest Nar­ra­tor Robert Jaru­ga , z sie­dzi­bą w Pia­sto­wie przy ul. E. Orzesz­ko­wej 15, NIP: 534–110-96–34, REGON: 14247175.
 2. Adres pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści: ul. K. Jeżew­skie­go 5e/50; War­sza­wa; Polska.
 3. Dane kon­tak­to­we: e‑mail: redakcj@wtenczas.eu , tel. : + 48 668–935- 668.
 4. Wtenczas.eu Pierw­szy Kra­jo­wy Nar­ra­tor Inter­ne­to­wy – to mar­ka infor­ma­cyj­ne­go por­ta­lu pro­wa­dzo­ne­go przez Nar­ra­tor Robert Jaru­ga, do któ­re­go tre­ści dostęp jest płatny.

 
Niniej­szy Regu­la­min okre­śla zasa­dy uzy­ska­nia sta­tu­tu Sub­skry­ben­ta por­ta­lu inter­ne­to­we­go wtenczas.eu dostęp­ne­go też pod sie­cio­wy­mi adre­sa­mi refe­ren­cyj­ny­mi: wtenczas.pl oraz wtenczas.com.pl

 

 1. Kon­to Sub­skry­ben­ta to ozna­czo­ny indy­wi­du­al­ną nazwą oraz hasłem, zbiór danych Użyt­kow­ni­ka zare­je­stro­wa­ne­go w sys­te­mie tele­in­for­ma­tycz­nym admi­ni­stra­to­ra witry­ny wio­dą­cej pod adre­sem: wtenczas.eu.
 2. Sub­skry­ben­tem jest, każ­dy naby­wa­ją­cy sub­skryp­cję za pośred­nic­twem pane­lu trans­ak­cyj­ne­go pod adre­sem sie­cio­wym: wtenczas.eu.
 3. Zaku­pu sub­skryp­cji doko­nu­je się za pośred­nic­twem sto­sow­ne­go for­mu­la­rza elek­tro­nicz­ne­go dostęp­ne­go na witrynie.
 4. Wypeł­nie­nie for­mu­la­rza oraz doko­na­nie płat­no­ści ozna­cza moż­li­wość uzy­ska­nia dostę­pu do wszyst­kich funk­cjo­nal­no­ści por­ta­lu inter­ne­to­we­go pod adre­sem: wtenczas.eu, na czas nie krót­szy niż miesiąc.
 5. Płat­no­ści doko­ny­wa­ne są za pośred­nic­twem sys­te­mu Pay­Pal, któ­ry umoż­li­wia doko­na­nie ich na zasa­dach wła­ści­wych dla tego sys­te­mu, oraz przy uży­ciu stan­dar­do­wych kart płat­ni­czych i kredytowych.
 6. Szcze­gó­ło­we zasa­dy dzia­ła­nia sys­te­mu płat­no­ści inter­ne­to­wych Pay­Pal znaj­du­ją się na witry­nie ope­ra­to­ra płat­no­ści pod adre­sem sieciowym:

https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/home

 1. Dowo­dem sub­skryp­cji jest doku­ment elek­tro­nicz­ny w for­ma­cie PDF, moż­li­wy do pobra­nia z pane­lu Sub­skry­ben­ta po doko­na­niu płatności.
 2. Sub­skry­bent może usu­nąć kon­to w dowol­nym momen­cie, kie­ru­jąc sto­sow­ne żąda­nie do Nar­ra­tor Robert Jaru­ga. e‑mail: redakcja@wtenczas.eu ; tel.: + 48 668 935 668.
 3. W przy­pad­ku rezy­gna­cji z sub­skryp­cji wszyst­kie dane Sub­skry­ben­ta zosta­ną natych­miast usunięte.
 4. Kon­to Sub­skry­ben­ta zosta­nie auto­ma­tycz­nie usu­nię­te w przy­pad­ku bra­ku aktyw­no­ści przez okres lat 2.
 5. Poda­na cena sub­skryp­cji jest ceną brut­to wyra­żo­ną w zło­tych pol­skich. Osza­co­wa­na zosta­ła przez admi­ni­stra­to­ra por­ta­lu na 4,44 PLN ( czte­ry zło­te czter­dzie­ści czte­ry gro­sze). War­tość ta może się zmie­niać, co będzie uwi­docz­nio­ne w pane­lu trans­ak­cyj­nym. Jed­nak Wydaw­ca por­ta­lu zakła­da, że zawsze będzie ona oscy­lo­wać w oko­li­cach 1 euro.
 6. Poda­na cena jest ceną brut­to, zawie­ra­ją­cą sto­sow­ny poda­tek VAT.
 7. Zgod­nie z prze­pi­sa­mi usta­wy o podat­ku od towa­rów i usług Wydaw­ca por­ta­lu może wysta­wić fak­tu­rę na rzecz podat­ni­ka podat­ku VAT, jeże­li przy skła­da­niu zamó­wie­nia Sub­skry­bent poda numer NIP (VAT UE).
 8. Sub­skry­bent każ­do­ra­zo­wo akcep­tu­je, że fak­tu­ra VAT wysta­wia­na jest w posta­ci elek­tro­nicz­nej. Prze­sy­ła­na zosta­nie na adres e‑mail Subskrybenta.
 9. Fak­tu­ra udo­stęp­nia­na będzie w for­ma­cie PDF. Ozna­cza to, iż Sub­skry­bent winien mieć zain­sta­lo­wa­ne odpo­wied­nie opro­gra­mo­wa­nie do edy­cji tego typu plików.
 10. Sub­skry­bent upo­waż­nia Wydaw­cę do wysta­wia­nia fak­tur VAT bez pod­pi­su odbiorcy.
 11. W przy­pad­ku nie­za­do­wo­le­nia Sub­skry­ben­ta z ofe­ro­wa­nej przez por­tal: wtenczas.eu tre­ści może on wystą­pić o zwrot kosz­tów Subskrypcji.
 12. Roz­pa­trze­nie rekla­ma­cji oraz zwrot środ­ków nastą­pię w cią­gu 14 dni od momen­tu jej złożenia.
 13. Spo­ry roz­pa­try­wa­ne być mogą przez wła­ści­wy sąd powszech­ny okre­ślo­ny według prze­pi­sów usta­wy z dnia 17 listo­pa­da 1964 r. Kodeks postę­po­wa­nia cywil­ne­go (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296).

 

II  DANE OSOBOWE / ZGODNOŚĆ Z RODO I USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych Sub­skry­ben­ta prze­ka­za­nych przy reje­stra­cji kon­ta (w tym: imię, nazwi­sko, adres e‑mail, numer tele­fo­nu ) jest Nar­ra­tor Robert Jaru­ga , z sie­dzi­bą w Pia­sto­wie przy ul. E. Orzesz­ko­wej 15, NIP: 534–110-96–34, REGON: 14247175.
 2. Dane oso­bo­we poda­ne przy zakła­da­niu kon­ta prze­twa­rza­ne będą w celach:
  — reali­za­cji i obsłu­gi Sub­skryp­cji na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, któ­ry wska­zu­je, że prze­twa­rza­nie jest nie­zbęd­ne do wyko­na­nia umo­wy, któ­rej stro­ną jest Sub­skry­bent , któ­re­go dane doty­czą, pod­ję­cia dzia­łań na żąda­nie Sub­skry­ben­ta, któ­re­go dane doty­czą, przed zawar­ciem umowy,
  — sta­ty­stycz­nych na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czy­li praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów reali­zo­wa­nych przez Administratora.
 3. Admi­ni­stra­tor nie zamie­rza prze­ka­zy­wać danych do pod­mio­tów współ­pra­cu­ją­cych, państw trze­cich lub orga­ni­za­cji międzynarodowych.
 4. Admi­ni­stra­tor jest zobo­wią­za­ny do prze­ka­zy­wa­nia danych Sub­skry­ben­ta orga­nom pań­stwo­wym w przy­pad­kach prze­wi­dzia­nych w ustawach.
 5. Dane oso­bo­we poda­ne w celu reali­za­cji sub­skryp­cji będą prze­cho­wy­wa­ne przez okres:
  — w przy­pad­ku zało­że­nia kon­ta na por­ta­lu wtenczas.eu — w sys­te­mie infor­ma­tycz­nym przez 2 lata od daty ostat­niej aktyw­no­ści oraz po upły­wie okre­sów przedaw­nień rosz­czeń wyni­ka­ją­cych ze zre­ali­zo­wa­nych subskrypcji.
  — w przy­pad­ku usu­nię­cia kon­ta wszyst­kie dane zosta­ną usu­nię­te, z wyjąt­kiem danych nie­zbęd­nych do pro­ce­su rekla­ma­cji i obsłu­gi ewen­tu­al­nych rosz­czeń, któ­re będą prze­cho­wy­wa­ne do cza­su upły­wu okre­sów przedaw­nie­nia rosz­czeń wyni­ka­ją­cych ze zre­ali­zo­wa­nych subskrypcji.
 6. Sub­skry­ben­to­wi przy­słu­gu­je pra­wo do:
  — żąda­nia dostę­pu do swo­ich danych oso­bo­wych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia ich prze­twa­rza­nia, a tak­że pra­wo do prze­no­sze­nia danych.
  — cof­nię­cia zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych w dowol­nym momen­cie; nie wpły­wa to na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy przed jej wycofaniem.
  — wnie­sie­nia skar­gi do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych z sie­dzi­bą w War­sza­wie; kod 00–193; uli­ca Staw­ki 2.
 7. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne i jed­no­cze­śnie jest warun­kiem zawar­cia umo­wy nie­zbęd­nym do reali­za­cji subskrypcji.
 8. Po zakoń­cze­niu prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych w pier­wot­nym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.
 9. Wszel­kie proś­by i żąda­nia pro­si­my kie­ro­wać na adres e‑mail: redakcja@wtenczas.eu