8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

Ankieta Rekrutacyjna : 


   

   

   

  1. Zebra jest bia­ła w czar­ne paski (1), czy czar­na w bia­łe paski (2) ?

   
  2. Pan Bóg jest miło­ści­wy i sprawiedliwy.

   
  3. Od błę­du do obłę­du (1), czy od obłę­du do błę­du (2), jak to idzie ?

   
  4. Czy widzia­łeś kie­dyś milion obiek­tów jed­ne­go rodzaju?


   
  5. Ile gwiazd jest widocz­nych gołym okiem na bez­chmur­nym noc­nym niebie ?


   
  6. Co to jest licz­ba pierw­sza ? Wyja­śnij. Podaj trzy takie liczby :

   
  7. Jak zgi­nął Fran­cis Gary Powers ? Opisz:

   
  8. Któ­ry z czo­ło­wych ame­ry­kań­skich dygni­ta­rzy XX wie­ku, po 19 latach spra­wo­wa­nia jed­ne­go z naj­waż­niej­szych urzę­dów w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, stwier­dził: „Całe życie się myli­łem” ? Imię nazwi­sko. Kim był ?


   
  9. Ty nie .….….…… mów Bogu, co ma robić. Nazwi­sko, któ­re­go ze słyn­nych naukow­ców powin­no zna­leźć się w wykrop­ko­wa­nym miej­scu? (uzu­peł­nij )

   
  10. Mate­ma­ty­ka jest naj­pięk­niej­szym i naj­po­tęż­niej­szym two­rem ducha ludz­kie­go. Tyl­ko pań­stwa, któ­re pie­lę­gnu­ją mate­ma­ty­kę, mogą być sil­ne i potęż­ne. Powie­dział wiel­ki pol­ski mate­ma­tyk Ste­fan Banach.
   
  Czy pierw­sze zda­nie jest praw­dzi­we?
   
  Czy dru­gie zda­nie jest praw­dzi­we?
   
   
  11. Czy ist­nie­je coś, co nie jest ani mate­rią, ani energią ?
   

   
  Uza­sad­nij swój wybór :

   
  12. Czym zasad­ni­czo róż­ni się funk­cjo­no­wa­nie ludz­kie­go mózgu od dzia­ła­nia kom­pu­te­ra ? Opisz róż­ni­cę nawet jeże­li nie do koń­ca ją rozumiesz :

   

  13. Ile sko­ków w jed­nej sekun­dzie wyko­nu­je tłok w sil­ni­ku ben­zy­no­wym na wol­nych obrotach ?
   

   
  14. Kacz­ki szły jed­na za dru­gą. Ile było kaczek ? Podaj liczbę:


   
  15. Czy pła­cisz poda­tek VAT ?
   

   
  16. Co ozna­cza skrót: VAT ? Roz­wiń ten skrót.


   

  17. Ilu udzia­łow­ców potrze­ba do zało­że­nia spół­ki z ogra­ni­czo­ną odpowiedzialnością ?
   

   
  18. Roz­wiń skrót ZUS :


   
  19. Two­ja pre­fe­ro­wa­na mar­ka obu­wia spor­to­we­go to:


   
  20. Nie kupił­byś samo­cho­du marki:
   

   
  21. Czy Miko­łaj Rej, zna­ny pisarz, nie był cza­sem homoseksualistą ?
   

   
  22. Co to jest ? Do cze­go służy ?


   
  24. Opisz, co widzisz na zdjęciu ?

   


   
  26. Rzuć 99 razy mone­tą jed­no­zło­to­wą. Wpisz otrzy­ma­ne wyni­ki orłów oraz reszek:
   
  Orłów było :

  Reszek było :

   
  27. Zadzwoń na numer tele­fo­nu +48 22 585 82 21 i zapytaj :

   

  - Cóż potrze­ba strzel­co­wi do zestrze­le­nia cie­trze­wia drze­mią­ce­go w dżdży­sty dzień na strze­li­stym drzewie ?

   

   
  28. Podaj dokład­ny adres pocz­to­wy Sej­mu Rzecz­po­spo­li­tej Polskiej :

  Kod pocz­to­wy :

  Numer iden­ty­fi­ka­cji podatkowej :

   
  25. Jak nazy­wa się nowo­jor­skie metro :


   
  29. Jaki jest naj­słyn­niej­szy adres pocz­to­wy w Sta­nach Zjednoczonych ?   
  30. Czy bez­boż­ność może być bez Boga ?


   
  31. Jakie­go wyzna­nia był Józef Piłsudski ?


   
  32. Czy w Pol­sce wystę­pu­ją zło­ża tytanu ?


   
  33. Co to jest deklinacja ?


   
  34. Jaki przed­miot leży naj­bli­żej lewej two­jej dło­ni, po lewej jej stronie ?

   
  35. Jaki jest źró­dło­słów nazwi­ska Noama Chomskiego ?

   
  36. Czy są błę­dy orto­gra­ficz­ne w słow­ni­ku ortograficznym ?

   
  37. „Tyl­ko w Pol­sce pod­czas oku­pa­cji Hitle­row­skiej za ukry­wa­nie Żydów, gro­zi­ła kara śmier­ci.” Za co jesz­cze pod oku­pa­cją hitle­row­ską gro­zi­ła Pola­kom śmierć ?


   
  38. Nie widzie­li­śmy się kopę lat — mówi jeden pan do dru­gie­go pana – czy­li pano­wie widzie­li się po raz ostat­ni w roku:

   
  39. Kto to jest Robert Lewandowski ?


   
  40. Nadaj tytuł nastę­pu­ją­cej informacji:
   
  Odpa­do­lo­dzy, odpo­wie­dzial­ni za wytycz­ne doty­czą­ce sor­to­wa­nia śmie­ci komu­nal­nych, któ­re od 1 wrze­śnia obo­wią­zu­je wszyst­kich w całym kra­ju, natra­fi­li na klu­czo­wy pro­blem, pozba­wio­ny nale­ży­tej pod­bu­do­wy teo­re­tycz­nej, jakim są jaj­ka. Gdzie wrzu­cić sko­rup­kę od jaj­ka ? któ­ra powsta­ła w spo­sób, jak naj­bar­dziej dla śro­do­wi­ska przy­ja­zny – wia­do­mo gdzie. Taka sko­rup­ka skła­da się w 90 proc. z nie­orga­nicz­ne­go węgla­nu wap­nia, czy­li naj­praw­do­po­dob­niej do pojem­ni­ka na odpa­dy zmie­sza­ne (brą­zo­wy). Ale ma cał­ko­wi­cie bio­lo­gicz­ne pocho­dze­nie, czy­li może bio­od­pa­dy – zna­czy pojem­nik zie­lo­ny!? Węglan wap­nia jest istot­nym skład­ni­kiem do wyro­bu cera­mi­ki, zatem może cisnąć sko­rup­kę do pojem­ni­ka na butel­ki!? A co z całym zepsu­tym jaj­kiem, któ­re w 90 proc. skła­da się z mate­rii abso­lut­nie bio­de­gra­do­wal­nej oraz tej nie bio­de­gra­do­wal­nej sko­rup­ki !? Czy cza­sem przed wyrzu­ce­niem nie nale­ża­ło­by oddzie­lić jed­nej od dru­gie­go. Jaj­ka sprze­da­wa­ne są w wytłocz­kach pla­sti­ko­wych, papie­ro­wych oraz pla­sti­ko­wo-papie­ro­wych. W tym ostat­nim przy­pad­ku dyle­mat jest nie do roz­wią­za­nia. Papier, czy plastik?
   

   
  41. Zapisz w for­mie licz­bo­wej przy­bli­żo­ny czas jaki minął od począt­ku wszechświata :


   
  42. Kim jest Perun ?

   
  43. Praw­dą jest tyl­ko to na, co godzą się ludzie wszyst­kich poglądów.


   

  44. Ile chciał­byś zara­biać ? Na ile się cenisz ?