8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

Dziennik Cotygodniowy a

WIADOMOŚCI I PARALITERATURA

Szukając Prawdy Porzuć Własne Poglądy

Naj­lep­sze, co w opar­ciu o fak­ty, napi­sa­li naj­bar­dziej do tego w Pol­sce uzdolnieni .

DZIENNIK COTYGODNIOWY NIE.com.pl

Publicystyka 

wrzesień 2020

Po Rozum Do Luksemburga

Prze­świad­cze­nie, że w pol­skim sądow­nic­twie spra­wy nie idą dobrze jest roz­po­wszech­nio­ne szeroko.
Zatem  praw­do­po­dob­nie nie jest mylne.
Każ­dy roz­sąd­ny czło­wiek wie, że jeże­li nie trze­ba iść do sądu lepiej tego nie robić. Mądrzy ludzie zała­twia­ją swo­je spra­wy poza sądami.
O zna­mien­nej meto­dzie prze­rzu­ca­nia przez sędziów odpo­wie­dzial­no­ści na innych ….

CZYTAJ DALEJ
wrzesień 2020

Prawdziwa Historia Lotniczej Stolicy Polaski

Gdy­by­śmy ongiś zde­cy­do­wa­li się na pro­duk­cję balo­nów – dziś byli­by­śmy świa­to­wym potentatem.
Dowo­dzi tego histo­ria pol­skie­go prze­my­słu lot­ni­cze­go, któ­ra jest dęta gorą­cym powietrzem.
O trud­nym dzie­ciń­stwie pol­skiej awia­cji, któ­re trwa już 80 lat a naj­lep­szym jej pia­stu­nem była III Rzesza …..

CZYTAJ TUTAJ
Neurotechnologia z NBP

ADAŚ MIKROPROCESOREK

Prof. Adam Gla­piń­ski obec­ny szef Naro­do­we­go Ban­ku Pol­skie­go mie­wa pomy­sły złe i dobre. Kło­pot jest w tym, że nie moż­na odróż­nić jed­nych od dru­gich patrząc na to z boku. Co gor­sza patrząc na nie z wnę­trza gło­wy Gla­piń­skie­go, też zapew­ne mia­ło­by się podob­ne wąt­pli­wo­ści. Ostat­ni pomysł poważ­ny lub nie,  to zaczi­po­wa­nie oby­wa­te­li implan­tem płatniczym.

Czy­taj Dalej
Nie szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokoju !

NIECH NASTANIE PEACE 

Będzie zim­no, ciem­no, cicho. Kwe­stia jest tyl­ko, kie­dy ?  Jed­ni mówią zaraz. Inni, że zaraz za tym zara­zem. Nie­do­grza­nie, zaciem­nie­nie i bez­głos mają też swo­je pozy­tyw­ne aspek­ty. Ale tak za pierw­sze jak i dru­gie odpo­wie­dzial­ny jest pre­mier Mate­usz Mora­wiec­ki. Co zro­bić aby sobie pomóc a tej nie­przy­jem­nej odpo­wie­dzial­no­ści Mora­wiec­kie­go pozbawić ?

DALEJ

ACHTUNG ! ACHTUNG !

- Nie pra­cu­je­my za dar­mo. Pobyt na tej witry­nie trwa­ją­cy dłu­żej niż minu­tę, ozna­cza zawar­cie umo­wy kup­na sprze­da­ży w rozu­mie­niu kodek­su cywilnego.


- Nie wywią­za­nie się z tej umo­wy, powo­du­je swę­dze­nie pod pacha­mi i brak suk­ce­sów pro­kre­acyj­nych. Mło­dzień­czy koklusz lub uwiąd star­czy oraz dokucz­li­we poczu­cie winy, mogą­ce być dziedziczone.


- Publi­cy­sty­kę opła­co­ną przez pro­du­cen­tów opon, cie­cior­ki w pusz­kach lub kra­nów­ki w folio­wych worecz­kach znaj­dzie­cie na innych portalach.


marzec 2021

Raj Na Ziemi

Nie­szczę­śli­wym być moż­na na wie­le sposobów.
Filo­zo­fo­wie, misty­cy i dobrze uro­dze­ni twier­dzą, że spo­sób na szczę­ście jest tyl­ko jeden.
W rezul­ta­cie redak­cyj­nych badań doszli­śmy do pew­nych wniosków.
Pod­par­li­śmy je wni­kli­wą ana­li­zą i logicz­nym rozumowaniem.
Pamię­taj­cie jed­nak, że logi­ka jest pew­nym spo­so­bem docho­dze­nia do nie­pew­nych wniosków.

Czy­taj Dalej
marzec 2021

Z Gliny W Proch

Pra­ca poli­cjan­ta jest nie­bez­piecz­na, nie­wdzięcz­na i skra­ca życie.
Moż­na dostać topo­rem w twarz, kulę w poty­li­cę lub zatruć się keba­bem na noc­nej wachcie.
Nie to jed­nak naj­bar­dziej dobi­ja funkcjonariuszy.
Przy­czy­ny są bar­dziej pospo­li­te. Poli­cyj­na machi­na miaż­dży nie tyl­ko prze­stęp­ców. Ryko­sze­tem dosta­je się też jej funkcjonariuszom.

DALEJ
listopad 2021

Transformersi

Nowy rząd będzie inny. Nie­dzi­siej­szy, nie­tu­tej­szy, nie rodzinny.

Ponie­waż wszyst­ko się, kie­dyś koń­czy, rów­nież i obec­na wła­dza przej­dzie do histo­rii. Ta ją oce­ni ale liczą się tyl­ko te dni, któ­rych jesz­cze nie znamy.

Pla­no­wa­nie jest trud­ne jeże­li doty­czy przy­szło­ści- jed­nak bez pla­nów przy­szłość przyj­dzie sama, taką jaką chce być a nie taką jaką byśmy jej pożądali.

O nowej wizji wła­dzy w Pol­sce napi­sa­no dalej.

Czy­taj Dalej
październik 2021

Czas Apokalipsy

Więk­szość ludzi nie chce woj­ny – bo więk­szość to pacyfiści.
Jed­nak o woj­nach nie decy­do­wa­ła więk­szość tyl­ko jednostki.
Więk­szo­ści przy­pa­dło w udzia­le mor­do­wać się z inny­mi więk­szo­ścia­mi, w imię czę­sto zupeł­nie dla nich nie­zro­zu­mia­łych powodów.
Że ten sce­na­riusz może się powtó­rzyć w naszym miłu­ją­cym pokój spo­łe­czeń­stwie — więk­szość wątpi.
Zacznij­cie w to wie­rzyć, zanim się oka­że, iż musi­cie strze­lać, bo strze­la­ją do was.

DALEJ
Poczęty a nie narodzony

ŻUBR NAPOCZĘTY

Pol­ski pro­gram badaw­czy mają­cy dopro­wa­dzić do poczę­cia pierw­sze­go żubra, któ­re­go zaro­dek miał być wycho­do­wa­ny meto­dą in vitro kosz­to­wał rze­ko­mo 40 mln. zł. Czym skoń­czy­ły się wysił­ki pol­skich naukow­ców i jak zmar­no­wa­no 5 lat ich pra­cy oraz dla­cze­go. I co ma z tym wspól­ne­go Komi­sja Epi­sko­pa­tu Polski …

Czy­taj Dalej
Termin przydatności do spożycia 30 września 2022

FUNTY KŁAKÓW

Jeże­li trzy­masz swo­je oszczęd­no­ści w papie­ro­wych fun­tach szter­lin­gach – to masz pro­blem. Jeże­li masz dużo tych fun­tów – masz jesz­cze więk­szy pro­blem. Jeże­li masz ponad 100 tys. takich fun­tów – to już ich nie masz. Jak kró­lo­wa Bry­tyj­ska unie­waż­ni­ła oszczęd­no­ści 300 milio­nów ludzi….

DALEJ

W SŁUŻBIE NARODU

Najważniejsze informacje, mające pod sobą wszystkie inne informacje !

Sej­mo­we, rzą­do­we, mini­ste­rial­ne, epi­sko­pal­ne, pre­zy­denc­kie, gene­ral­ne, admi­ral­ne i fatal­ne. Doko­na­nia sze­fów, któ­rzy trzy­ma­ją w gar­ści wszyst­kich sze­fów. Z serc i umy­słów kwia­tu Rzeczypospolitej.

Katastrofa wisi w powietrzu

PADEREWSKI GROZI ŚMIERCIĄ 

Od kata­stro­fy smo­leń­skiej minę­ło już wystar­cza­ją­co dużo cza­su, aby prze­stać się nią przej­mo­wać. Nie doty­czy to tyl­ko spo­łe­czeń­stwa. Do służ­by czyn­nej i bier­nej weszło już nowe poko­le­nie pilo­tów i żoł­nie­rzy, któ­re tam­te tra­gicz­ne wyda­rze­nia zna sła­bo lub w ogó­le. O tym, że nic się w spra­wie bez­pie­czeń­stwa pre­zy­den­ta  RP, fru­wa­ją­ce­go w powie­trzu swo­im odrzu­tow­cem nie zmie­ni­ło, nawy­ki pozo­sta­ły te same a nie­fra­so­bli­wość rów­nie porażająca.

Czy­taj Dalej
Lepsze jutro było wczoraj

BOMBKI BĘDĄ NA GWIAZDKĘ

Trze­ba przy­go­to­wać się na naj­gor­sze. Ale może na naj­lep­sze – to dla tych, któ­rzy wła­sną śmierć trak­tu­ją,  jak wyba­wie­nie. Jak­kol­wiek, nad­cho­dzi koniec świa­ta. Nie dla wszyst­kich,  jed­nak dla spo­rej popu­la­cji znad Wisły i Odry — tak. Boga­ci i będą­cy przy wła­dzy nie mają się cze­go oba­wiać. Uciek­ną. Zwy­kłym ludziom nie­ste­ty nie moż­na pomóc ina­czej niż sło­wem, któ­re lepiej przy­go­tu­je ich na osta­tecz­ność. Nie daj­cie się zasko­czyć. No i pamię­taj­cie, że ze śmier­cią się nie dyskutuje.

DALEJ
Na pohybel inflacji

INWESTUJCIE W KATAR ! 

Na nad­miar pie­nię­dzy więk­szość z nas nigdy nie narze­ka­ła. Na ogół żyje­my w realiach za krót­kiej koł­dry. Sytu­acja się pogar­sza, ponie­waż koł­dra nie dość, że  krót­ka, teraz sta­je się cień­sza. Nie mamy na to dobrej rady. Nato­miast jeże­li nie jeste­ście zupeł­ny­mi gola­sa­mi, macie jakieś wol­ne środ­ki, któ­re zże­ra infla­cja, suge­stie, pro­po­zy­cje i rady wyni­kłe z arty­ku­łu „Inwe­stuj­cie w Katar” – oka­zać się mogą zbawienne.

Czy­taj Dalej
O nieprzemijających wartościach

KOCYK PUTINA

Agen­cje świa­to­we donio­sły, że pre­zy­dent Rosji jest cho­ry na :  raka żołąd­ka,  bia­łacz­kę, cho­ro­by Alzha­ime­ra i  Par­kin­so­na.  Zabu­rze­nia rów­no­wa­gi, cukrzy­cę, miaż­dży­cę, reu­ma­tyzm, oste­opo­ro­zę  a może nawet prze­ży­wa meno­pau­zę. Do tych wnio­sków dopro­wa­dzi­ły obser­wa­cje Puti­na,  któ­ry jako­by zara­dza dole­gli­wo­ściom, przy­kry­wa­jąc kola­na ple­dem. Jak­kol­wiek mogą to być popraw­ne kon­klu­zje, nie wyklu­cza­li­by­śmy zupeł­nie innych powo­dów tego puti­now­skie­go zwyczaju.

DALEJ
Siewcy wojny

NA MOSKWĘ !

Eska­la­cja kon­flik­tu za wschod­nią gra­ni­cą trwa. Wpraw­dzie Rosja­nie nie ata­ku­ją już Kijo­wa i Char­ko­wa, ale śmia­łość w dole­wa­niu ben­zy­ny do poża­ru rośnie. O ile począt­ko­wo pro­ble­ma­tycz­nym było wysła­nie samo­lo­tów – obec­nie bez obrzy­dze­nia jadą na Ukra­inę natow­skie czoł­gi i inne kom­baj­ny nio­są­ce śmierć. Są bowiem tacy, któ­rym  mor­do­bi­cie jest potrzeb­ne. Jaro­sław Kaczyń­ski brat Lecha jest jed­nym z nich.

Czy­taj Dalej
Nieustająco na czasie

GRAMATYKA WOJNY

Meto­dy pro­wa­dze­nia wojen się zmie­nia­ją. Mili­tar­nie jeste­śmy coraz nowo­cze­śniej­si ale umy­sło­wo pozo­sta­je­my tacy sami. Popa­da­my w te same pułap­ki myślo­we, co ludzie o kil­ka­dzie­siąt lat młod­si. O czym dowia­du­je­my się z wła­snych środ­ków prze­ka­zu – to infor­ma­cje. Co mówią komu­ni­ka­to­ry stro­ny prze­ciw­nej to pro­pa­gan­da. Ta dwu­bie­gu­no­wość dopro­wa­dza do rażą­cych błę­dów poznaw­czych. O wszyst­kich dowiesz się dalej.

DALEJ
Wojskowa racja żywnościowa

WALKA
LUCYFERA Z BELZEBUBEM 

Za Bugiem — dwa brat­nie naro­dy wzię­ły się za łby. Gwał­ty, poża­ry, zwło­ki na uli­cach ! oczy­wi­ście tyl­ko na ekra­nach i matry­cach kom­pu­te­rów. Oglą­da­my to z pew­ną nie­śmia­ło­ścią ale co tu by nie gadać i rado­ścią. Wszak zło jest zawsze bar­dzo atrak­cyj­ne. Oszczę­dza­ne są nam jed­nak, nud­ne bio­gra­fie osób naj­waż­niej­szych w tym mor­do­bi­ciu. Przy­wód­ców państw obu. Spró­bo­wa­li­śmy  się z nimi zmie­rzyć. Opi­sać tak aby­ście od razu nie zasnęli.

Czy­taj Dalej
Pisane jeszcze przed wojną

MAŁORUSCY I DUŻOGORSI 

Zanim doszło do cze­go doszło, naro­da­mi ze wscho­du inte­re­so­wa­li­śmy się,  jak młod­szy­mi brać­mi, czy­li w ogó­le. Dopó­ki sie­dzą cicho i nie krad­ną nam zaba­wek nie prze­szka­dza­ją.  Zapóź­nie­nie, wodo­gło­wie, dzie­cię­ca nie­mo­ta – to były ich spra­wy. Nic nam do nich. Zanim jed­nak nasi bra­cia Sło­wia­nie, przy­po­mnie­li nam o sobie, dzia­ły się rze­czy nie­po­ko­ją­ce. Gdy­by­śmy byli bar­dziej bra­ter­scy,  to być może dziś nie musie­li­by­śmy być tak żołnierscy.

DALEJ

MADE IN POLAND

Wiadomośći z Kraju i z Warszawy

Naj­waż­niej­sze, naj­bar­dziej pol­skie infor­ma­cje, któ­re nie­przy­zwo­icie prze­ce­ni­li­śmy w sto­sun­ku do wszyst­kie­go, co się w naszym pięk­nym kra­ju, w minio­nym tygo­dniu zda­rzy­ło. Cóż sam spo­sób reda­go­wa­nia, bywa więk­szym fał­szem niż zamie­rzo­ne kłamstwo.

DZISIEJSZE WCZORAJ

Zawsze jest Dziś. Jutro nie Umiera Nigdy.

Spra­wy prze­nio­sły się do inne­go wymia­ru. Oczy­wi­ście tyl­ko w pew­nym sen­sie. Star­sze tek­sty, sta­ną się teraź­niej­szo­ścią jeże­li je prze­czy­tasz. Daty publi­ka­cji zaczerp­nię­te z dziu­ra­wej pamię­ci admi­ni­stra­to­ra por­ta­lu. Ów nie zaj­mu­je się niczym innym, jak patrze­niem jed­nym okiem na kalen­darz a dru­gim na zegarek.

Najlepiej spożyć przed: 30 grudnia 2022

POLSKI ŁAD

z piekła rodem !

Pomy­sły bie­rze­my z wła­snej gło­wy, czy­li zni­kąd. Ale jeże­li jed­nak skądś pocho­dzą, no to gdzie to jest ? Źró­dła ludz­kiej pomy­sło­wo­ści nie zosta­ły nigdy wska­za­ne. Natchnie­nie, ilu­mi­na­cja, obja­wie­nie, chłod­na logi­ka są to ład­ne nazwy, przez któ­re rozu­mie­my mniej wię­cej o co cho­dzi. Przy szcze­gól­nym zwró­ce­niu uwa­gi na one „ mniej wię­cej”. Dokład­niej jed­nak i na pew­no nicze­go nie wia­do­mo. A co z refor­mą PiS‑u – ochrzczo­ną „Pol­skim Ładem” ?

Czy­taj Dalej
Nieustająco aktualne

ZŁUDZENIA NA WAGĘ

Dość śmia­łe ale w swej śmia­ło­ści uza­sad­nio­ne są przy­pusz­cze­nia, że Bóg był mate­ma­ty­kiem. Dużo na to wska­zu­je. Wszech­świat cha­rak­te­ry­zu­je się aryt­me­tycz­ną pro­sto­tą. Jest jed­nak taki moment, kie­dy to się koń­czy. Tu na Zie­mi nadal nie uda­ło nam się zal­go­ryt­mi­zo­wać mecha­ni­ki naj­prost­szej żywej komór­ki. Ale nie zra­że­ni tym dro­bia­zgiem ucze­ni twier­dzą, że są w sta­nie wyli­czać zacho­wa­nia milio­nów żywych ludzi za pomo­cą Exce­la. Co z tego wychodzi ?

DALEJ
Najlepiej spożyć przed: 12 października 2051

Nowe Twarze PiS‑u

Oprócz wie­lu wad, jakie ma  obec­ny rząd Rze­czy­po­spo­li­tej, zasad­ni­czą jest brak uro­ku oso­bi­ste­go.  Co to dużo mówić,  ado­ni­sów tam nie ma. A i niko­go pokro­ju miło­ści­wie nam w panu­ją­cej pan­ny z Czę­sto­cho­wy, noszą­cej koro­nę naj­pięk­niej­szej Polki Nata­lii Gry­glew­skiej rów­nież. Co gor­sze wła­dza idzie w lata, marsz­czy się, siwie­je co pięk­no­ści szko­dzi. Ponie­waż chce się utrzy­mać przy ste­rach rzą­dze­nia a nas przed tele­wi­zo­ra­mi jesz­cze przez lat 30 – czas na zmia­nę ima­ge. Pora na lifting.

Czy­taj Dalej
Okres przydatności do spożycia 19 marzec 2024

Patologiczny Idiota

Szcze­pić się or nie szcze­pić się o to jest pyta­nie ? Każ­dy musi odpo­wie­dzieć na nie  pamię­ta­jąc, że odpo­wiedź nie­pra­wi­dło­wa ozna­czać może być albo nie być. Żyć lub nie żyć.  Gene­ral­nie, co do zasad­ni­czej słusz­no­ści reko­men­du­je­my szcze­pić się, jed­na­ko­woż nie jest to praw­da bez­względ­nie obo­wią­zu­ją­ca. Inny punkt widze­nia od punk­tów widze­nia tych,  co są za i tych , co są prze­ciw, czy­li nie­ja­ko trze­cią opcję ser­wu­je­my dalej. Nie upie­ra­my się, że jest słusz­na, bo przy niczym, tak w ogó­le,  się nie upieramy.

DALEJ

Publicystyka 

lipiec 2021

Baranów Albo Życie

Nie­ko­niecz­nie nawet bystrzy obser­wa­to­rzy zauwa­ża­ją, nie­ja­ką sana­cję warun­ków atmosferycznych.
Powró­ci­ły czte­ry pory roku. Zwłasz­cza wio­sna na wiosnę.
Może jest zatem tak, że glo­bal­ne ocie­ple­nie zro­bi­ło w tył zwrot a jego przy­czy­ny są w isto­cie inne niż się dotych­czas wydawało.
Ape­lu­je­my zatem o poczy­tal­ność kli­ma­tycz­ną, któ­ra zaata­ko­wa­na być może w mazo­wiec­kim Baranowie.

Czy­taj Dalej
czerwiec 2021

Niech Żyje Jarosław Kaczyński !

Śmierć Jaro­sła­wa Kaczyń­skie­go z przy­czyn innych niż natu­ral­ne była­by dla Pol­ski katastrofą.
Wszel­kie zna­ki na nie­bie i zie­mi wska­zu­ją jed­nak, że taki sce­na­riusz jest moż­li­wy. Ktoś nasta­je na życie wice­pre­mie­ra sądząc po przed­się­bra­nych środ­kach ostroż­no­ści, jakich ima­ją się służ­by za bez­pie­czeń­stwo odpowiedzialne.
Zatrzy­maj­my szaleńca.
Nie dopu­ść­my do Disney­lan­du śmierci.

DALEJ
Byłby dumny z naszej trumny

TRUMNA DLA PUTINA 

Acz­kol­wiek Wła­di­mir Putin, któ­ry wywo­łał naj­więk­szą, jak dotąd, tra­ge­dię XXI wie­ku jawi się jako alter ego Adol­fa Hitle­ra, Husaj­na i Polpo­ta – jak się oka­za­ło są tacy, któ­rzy go  lubią albo przy­naj­mniej bar­dzo się go boją. Ów mor­der­ca nie­win­nych nie zasłu­gu­je na naj­su­row­szą karę. Mor­do­wać będzie nadal. Dowiedz się dlaczego .

Czy­taj Dalej
Nie szukaj swego !

NOBEL DLA POLAKÓW

Sejm prze­gło­so­wał, przy nie­spo­ty­ka­nej od 8 lat zgod­no­ści posłów :  418 za, 4 prze­ciw, 15 się wstrzy­ma­ło (23 było nie­obec­nych, więc nie wia­do­mo), że popro­si­my Niem­ców aby za krzyw­dy wyrzą­dzo­ne naszym dziad­kom, wypła­ci­li nam 6 bilio­nów 200 miliar­dów zł. Jak przed­sta­wia się  buchal­te­ria, któ­ra dopro­wa­dzi­ła do tak fan­ta­stycz­nej kwoty ?

DALEJ
gen. Rajmund Andrzejczak

CZŁOWIEK NADZIEI

Woj­na i zima nad­cho­dzą wiel­ki­mi kro­ka­mi. O ile z zarzą­dza­niem zimą już mamy pro­ble­my, o tyle z woj­ną nie, bo jesz­cze jej nie ma. Nie war­to zatem mar­twić się na zapas ponie­waż ludzie narzu­ca­ją­cy swo­ją wolę innym są zasad­ni­czo nud­ni. Ale jak­by ktoś chciał, pre­zen­tu­je­my syl­wet­kę wodza naczel­ne­go ze szta­bu gene­ral­ne­go. Edwar­da Rydza-Śmi­głe­go XXI wieku.

Czy­taj Dalej
Królowa niedźwiedzia!

PRZYGODY MISIA PADDINGTONA 

Ode­szła iko­na bry­tyj­skość. Przy łzach milio­nów i jesien­nej tęczy nad Lon­dy­nem, któ­ra uka­za­ła się zroz­pa­czo­nym we wrze­śniu, co jest rów­nie nie­by­wa­łe, jak upa­ły w stycz­niu nad Lubli­nem. Pochyl­my się nad tym, bowiem impe­rium dogo­ry­wa. Następ­ny 007 ma być murzy­nem a czer­wo­ne bud­ki tele­fo­nicz­ne prze­ro­bio­ne są  już na sza­le­ty. Jak  rodzą się bogowie …

DALEJ

Publicystyka 

maj 2021

Niemarginalna Marginalność

Rzą­dy PiS‑u to hybry­da magii i  tech­no­lo­gii. Inży­nie­rii finan­so­wej pocho­dzą­cej z prze­my­słu ban­ko­we­go — skąd przy­był nowo­cze­sny, ubra­ny w gar­ni­tur pocho­dzą­cy z aukcji inter­ne­to­wej, pre­mier Mate­usz Morawiecki.
Cele­bru­je on reli­gij­ne obrzę­dy w powzię­tych przez sie­bie intencjach.
Na wypa­dek, gdy­by się mylił, wspar­cie opatrz­no­ści oka­że się, jak znalazł.

Czy­taj Dalej
maj 2021

Będziesz Pedofilem

Pedo­fi­lia, jak każ­de zło, jest bar­dzo atrak­cyj­na. Od kil­ku sezo­nów nie wycho­dzi z mody. Jest na nią zapo­trze­bo­wa­nie publiczne.
Każ­dy nowy pedo­fil na por­ta­lach inter­ne­to­wych jest na wagę setek tysię­cy odsłon i pły­ną­cych z tego pieniędzy.
W tym obłę­dzie dema­sko­wa­nia pedo­fi­lii tra­fia­ją się jed­nak też pedo­fi­le domnie­ma­ni, rze­ko­mi lub tyl­ko osob­ni­ki pedofilopodobne.

DALEJ
marzec 2021

Matkobójca

Trud­no nawet powie­dzieć, czy pre­mier Mora­wiec­ki w ogó­le zda­je sobie spra­wę z nie­sto­sow­no­ści swo­je­go zachowania.
Sko­ro mat­kę trak­tu­je, jak rekwi­zyt w poli­tycz­nym teatrze, wasze mar­twe mat­ki, są dla nie­go po pro­stu nic nie mówią­cy­mi cyfer­ka­mi w rubrycz­kach arku­sza kalkulacyjnego.

Czy­taj Dalej
kwietcień 2021

Bezmyślna Żarliwości Dudy 

Zatem wszy­scy ci kato­lic­cy  publi­cy­ści, któ­rzy twier­dzą, że każ­da pre­zy­den­tu­ra ma kape­la­na na  swo­ją mia­rę mają rację.
Obec­na pole­ga na zgłę­bia­niu przez pre­zy­den­ta i jego kape­la­na wiel­kiej tajem­ni­cy zera, któ­ra umknę­ła nawet roz­fi­lo­zo­fo­wa­nym Grekom.
Nie zda­wa­li oni sobie spra­wy prze­cież z ist­nie­nia albo nie­ist­nie­nia, zera czy­li niczego !

DALEJ
kwietcień 2021

Zróbmy Sobie Bóstwo

Wia­ra w Boga, któ­rą ludz­kość wyzna­je przy­naj­mniej odkąd ist­nie­je jej histo­ria pisa­na, pozwa­la nam zaob­ser­wo­wać donio­słą prawidłowość.
Podob­nie, jak wszyst­ko inne, pod­le­ga ona ewolucji.
Chry­stus, w któ­re­go wie­rzo­no 500 lat temu, nie jest już tym samym Chry­stu­sem, któ­re­go ubó­stwia­ją dziś.
Być może nad­szedł czas na kolej­ny prze­skok w jako­ści reli­gij­no­ści. Nasz pro­jekt doma­ga się Waszej uwagi:

Czy­taj Dalej
marzec 2021

Niemcy Zbudują Warszawę

Spra­wa repa­ra­cji wojen­nych, jakie rze­ko­mo nam się nale­żą, sta­ła się na tyle poważ­na, że zain­te­re­so­wał się nią nie­miec­ki parlament.
Tych pie­nię­dzy Pol­ska nigdy nie dosta­nie, jed­nak nie bez sen­su było­by się zasta­no­wić, a co by było, jak­by jed­nak dosta­ła ? Zro­dzi to bowiem sze­reg pro­ble­mów z pozy­cji dnia dzi­siej­sze­go niewidocznych.
W cza­sach, kie­dy for­sa jest naj­waż­niej­sza, pomyśl­my o spi­ry­ty­stycz­nych wartościach.

DALEJ
Causa causae est etiam causa causati

KTO ZABIŁ DARIĘ DUGIN

W tytu­le nie ma zna­ku zapy­ta­nia, ponie­waż nie zaj­mu­je­my się zga­dy­wan­ka­mi. Nikt nie zabił Darii Dugin a w Moskwie nie było żad­ne­go zama­chu. Stwier­dze­nie to obra­ża wszyst­kie świa­to­we media, ale to  słusz­ne — ponie­waż od tygo­dni obra­ża­ją one zdro­wy roz­są­dek milio­nów ludzi. Jak było naprawdę …

Czy­taj Dalej
Osądzą naszą sprawiedliwość

NIEMIECKIE DZIECI

NIE LUBIĄ KOWALSKIEGO

Mniej­szo­ści naro­do­we to mia­ły u nas bar­dzo dobrze… do nie­daw­na. Ale poja­wił się taki poseł Kowal­ski, któ­ry uwa­ża, że sam jedy­ny repre­zen­tu­je więk­szość naro­do­wą, a ta jedy­na więk­szość chce aby mniej­szo­ściom tak dobrze się już nie powo­dzi­ło. Dlaczego ?!

DALEJ

Publicystyka 

luty 2021

Duda Pójdzie Do Nieba

Andrzej Duda odkąd został pre­zy­den­tem ma super­na­dzwy­czaj­ne ambi­cje, o któ­rych nawet nie marzył, zanim został ojcem narodu.
Praw­dę powie­dziaw­szy, jak zezna­ją świad­ko­wie, rów­nież nigdy nie marzył, że zosta­nie kim jest.
Po pro­stu mu kaza­li i ku swo­je­mu zdzi­wie­niu naród mu zaufał.
Teraz pro­wa­dzi nas ku jesz­cze wyż­szym celom.

Prze­czy­taj Całość
luty 2021

Szorując Po Dnie

Histo­ria pol­skiej woj­sko­wo­ści nie­mal w każ­dym obsza­rze jest nie­co popu­dro­wa­na, pod­la­kie­ro­wa­na i nosi tipsy.
Trud­no wszyst­ko pro­sto­wać, choć­by dla­te­go, że zapo­trze­bo­wa­nie spo­łecz­ne na praw­dzi­wy wize­ru­nek pol­skiej armii jest nie­wiel­kie, bo cukier­ko­wa­tość wszyst­kim smakuje.
Kocha­my świę­te kawa­le­ryj­skie konie no a co z mor­ski­mi wilkami?

DALEJ
grudzień 2020

Największa Klęska Hitlera

Że życie Adol­fa Hitle­ra róża­mi usła­ne nie było, oczy­wi­stym nie jest.
Oglą­da­jąc dyk­ta­to­ra Nie­miec na kro­ni­kach fil­mo­wych w pięk­nym uni­for­mie, wożo­ne­go prze­cud­nym mer­ce­de­sem, łatwo zapo­mnieć, że zma­gał się z żydo­sw­tem, bol­sze­wi­zmem, angli­ka­ni­zmem a w koń­cu rów­nież z alzheimerem.
Jak się oka­zu­je oprócz dwóch wojen, któ­re musiał prze­żyć ale spo­wo­do­wał tyl­ko jed­ną z nich,  mie­wał inne pomniej­sze przy­kro­ści, ura­sta­ją­ce do roz­mia­rów życio­wych tragedii.

DALEJ
styczeń 2021

Sztuczna Głupota

O mózgach elek­tro­no­wych oraz wytwo­rzo­nej przez nie sztucz­nej umy­sło­wo­ści gada się zde­cy­do­wa­nie za dużo i z prze­sad­ną, wyni­ka­ją­cą z nie­wie­dzy empatią.
Myśle­nie jest trud­ne i więk­szość wola­ła­by aby tę nie­wdzięcz­ną pra­cę wyko­nał za nich ktoś inny.
Pokła­da­ją­cy jed­nak nadzie­ję w zwo­jach prze­wo­dów elek­trycz­nych i wyko­na­nych z krze­mu, czy­li pia­sku, napę­dza­nych prą­dem maszyn­kach na pew­no się roz­cza­ru­ją lub umrą.

DALEJ

Publicystyka 

styczeń 2021

Tatry 4.0

Maszy­ny coraz bar­dziej wdzie­ra­ją się tam, gdzie nie należy.
Póki są bez­dusz­ne, jak trak­to­ry i hała­śli­we jak sno­po­wią­zał­ki, zga­dza­my się na to z mil­czą­cą apro­ba­tą, zwłasz­cza, że na ogół korzy­ści są oczywiste.
Jed­nak ta inwa­zja maszyn nie zawsze ozna­cza lep­szy świat. Ozna­czać może gor­szy. O nie­uda­nej pró­bie zawład­nię­cia Tatra­mi przez bez­re­flek­syj­ne urzą­dze­nia,  skon­stru­owa­ne przez naj­od­waż­niej­szych pol­skich inży­nie­rów i urzędników …

CZYTAJ TUTAJ
grudzień 2020

Najgłupsze Państwo Świata

Pol­ska być może nie jest rajem na zie­mi. Rze­czy­wi­stość nie­ste­ty nie speł­nia naszych wszyst­kich oczekiwań.
Ale nie zapo­mi­naj­my, że żyje­my w Euro­pie, naj­za­moż­niej­szym, naj­bar­dziej roz­wi­nię­tym kul­tu­ro­wo i cywi­li­za­cyj­nie kon­ty­nen­cie naszej cywi­li­za­cji. W naj­lep­szych cza­sach, jakie jak dotąd, mogła ludz­ko­ści zaofe­ro­wać wieczność.
Repor­taż z Ban­gla­de­szu prze­czy­tać powin­ni wszy­scy, któ­rzy powąt­pie­wa­ją w wymie­nio­ne prawdy.

PRZECZYTAJ RESZTĘ

DEFEKT MUZGU

Głupsi od Zajonca

Zdu­mie­wa­ją­ce histo­rie o spra­wach i ludziach, któ­rzy budzi­li powszech­ny sza­cu­nek i respekt aby w koń­cu stać się pospo­li­ty­mi dupkami.

Publicystyka 

luty 2021

Nie Tylko Głosu Nie mają

Nikt nie wie, jak to jest być kar­piem, co nie­ste­ty pro­wa­dzi do nie­po­ro­zu­mień, ponie­waż są tacy , któ­rym się zda­je, że wiedzą.
Ten myl­ny pogląd zapro­wa­dził cięż­ko pra­cu­ją­cych ludzi na salę sądo­wą i to w Sądzie Najwyższym.
Wyro­ku raczej nie nale­ży postrze­gać, jako suk­ce­su sprawiedliwości.
Cóż w jej wymie­rza­niu, podob­nie, jak przy pro­duk­cji butów zda­rza­ją się buble.
Sprawdź­cie sami.

CZYTAJ WIĘCEJ
marzec 2021

Na Odpady Nie Ma Rady

Są spra­wy, któ­re napraw­dę niko­go nie inte­re­su­ją. O czym nasi auto­rzy nie­kie­dy zapominają.
Jeże­li sko­rzy­sta­cie z lin­ku poni­żej o tym się przekonacie.
Pogłę­bio­ne stu­dium wysy­pi­ska śmie­ci, tak trze­ba by nazwać ten tekst.
Z odpa­da­mi pro­ble­mu nie ma dopó­ki, ktoś regu­lar­nie opróż­nia Wasz z zsyp.
Tak jed­nak nie musi być zawsze – o czym tak napraw­dę, autor chciał poinformować.

CZYTAJ DALEJ
sierpień 2020

Dziewica Zgwałcona Własną Cnotą

O wie­dzy wyni­ka­ją­cej z objawienia.
O wie­dzy opar­tej na opi­nii większości .
O tym, że papie­ską nie­omyl­ność  w spra­wach wia­ry i oby­cza­jów,  obar­czać trze­ba roz­sąd­nym ryzykiem.
O koście­le i reli­gii, któ­re nie opar­ły się pra­wu dar­wi­now­skiej ewolucji.
O tym, że  fak­ty ukła­da­ją się w logicz­ny ciąg powo­dów i skut­ków, tyl­ko z histo­rycz­nej perspektywy.
O jesz­cze kil­ku drobnostkach ……

CZYTAJ WIĘCEJ
listopad 2020

Uderzcie W Dzwony Czarne Cymbały

Ucze­ni prze­ści­ga­li­by się w pomy­słach na poko­na­nie kowi­da, gdy­by je mieli.
Z dobry­mi pomy­sła­mi jest nie­ste­ty tak, że  nie poja­wia­ją się na zawo­ła­nie. Wyma­ga­ją cięż­kiej pra­cy kon­cep­cyj­nej, któ­rej wynik oka­zać się może daremny.
Na razie jeste­śmy stra­sze­ni tym, że wszy­scy umrze­my lub uspa­ka­ja­ni, że cała ta pan­de­micz­na heca to ście­ma.  Chcie­li­by­śmy być konstruktywni.
Wydo­by­li­śmy z prze­szło­ści fak­ty świad­czą­ce o tym, iż chiń­ską zara­zę poko­nać moż­na dość try­wial­nym sposobem…

CZYTAJ DALEJ

Publicystyka 

październik 2020

Kaznodzieja Jeleni

Zapi­sa­ne jest zda­je się  „nie zabijaj”.
Obu­rza­ją­cym się sta­je,  jeże­li Ci, któ­rzy o tym są świę­cie prze­ko­na­ni, w grun­cie rze­czy żywią do życia głę­bo­ką pogar­dę urze­czy­wist­nia­jąc ją myślą, mową oraz działaniem.
Na przy­kład ks. Syl­we­ster Dzie­dzic – czło­nek koła łowiec­kie­go „Nad­du­na­jec­kie” w Żab­nie,  kape­lan pol­skich myśliwych.

CZYTAJ JESZCZE
kwiecień 2020

Wolna Erekcja

Pla­no­wa­nie jest trud­ne zwłasz­cza, jeże­li doty­czy przy­szło­ści. Jest to żela­zne pra­wo każ­de­go planowania.
O pla­nach kan­dy­da­tów na pre­zy­den­ta i losach, jakie pod wła­dzą owych pla­nów cze­ka­ją Pol­skę, dokład­niej Was Pola­ków, z tek­stu się nie dowiecie.
Pro­po­nu­je­my wła­sny alter­na­tyw­ny roz­wój wypad­ków, może się to komuś przyda.
Zmądrzejecie.

CAŁY TEKST

SPOŁECZEŃSTWO PYTA

Poszukujemy Odpowiedzi

Prze­gląd tema­tów, zgło­szo­nych przez czytelników:

listopad 2020

Kim Ty Jesteś

Są spra­wy zna­ne i nie zna­ne a pomię­dzy nimi są drzwi. Czy otwo­rzy­my owe drzwi, do naj­więk­szej tajem­ni­cy czło­wie­czeń­stwa i jak mógł­byś w tej spra­wie pomóc …

Praca Wre 0

ZOBACZ O CO CHODZI
styczeń 2021

Brudna Robota, Czysty Zysk

Kopal­nia zło­ta? Gorzel­nia? Han­del hero­iną? Prze­myt papie­ro­sów ? Strę­czy­ciel­stwo, czy han­del ludz­ki­mi orga­na­mi ? Nic z tych rze­czy. Dziś for­sę zara­bia się w inny sposób…

Jesteśmy w drodze 0

SPRAWDŹ TO