8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

ŻYCIA I ŚMIERCI CENA a

AUSTRIACY ZARABIAJĄ NA POLSKICH BOHATERACH

Wszystkie podane dalej liczby dotyczące pieniędzy, mają charakter orientacyjny i przybliżony ( chodzi jednak o podobne kwoty na przestrzeni kilku lat). Ich precyzyjne obliczenie byłoby zwyczajnie niemożliwe. Autorowi zależało na wyszacowaniu rzędu wielkości oraz prawdziwych proporcji, w czym się nie pomylił.

Dżen­tel­me­ni i żoł­nie­rze nie mówią o pie­nią­dzach. Pierw­si dla­te­go, że je mają. Dru­dzy ponie­waż pie­nią­dze na fron­cie nie mają żad­nej war­to­ści. Acz­kol­wiek Napo­le­on na przy­kład utrzy­my­wał, że do pro­wa­dze­nia woj­ny potrze­ba tyl­ko trzech rze­czy: pie­nię­dzy, pie­nię­dzy i jesz­cze raz pie­nię­dzy. Cynicz­ny skur­wiel ! A co z boha­ter­stwem, poświę­ce­niem, stra­te­gią, patrio­ty­zmem ? Oka­zu­je się, że są one mniej wię­cej tyle war­te, ile meda­le za nie przyznawane.

CENA CHWAŁY

Na przy­kład naj­wyż­sze (do nie­daw­na)1 odzna­cze­nie woj­sko­we, krzyż Vir­tu­ti Mili­ta­ri (męstwu woj­sko­we­mu) – moż­na sobie sprze­dać na alle­gro za 50 zł.  Doda­tek do ren­ty i eme­ry­tu­ry z tytu­łu nada­nia tego odzna­cze­nia został znie­sio­ny w 1991 roku, gdyż par­la­ment sta­nął na sta­no­wi­sku, że  „ … ist­nie­nie przy­wi­le­jów tyl­ko dla nie­któ­rych grup zawo­do­wych było­by nie­uza­sad­nio­ne.” Pre­mier Mora­wiec­ki, po kon­sul­ta­cjach ze Sto­wa­rzy­sze­niem Klu­bu Kawa­le­rów Orde­ru Wojen­ne­go Vir­tu­ti Mili­ta­ri (jest ich oko­ło 40) obie­cał, że świad­cze­nie zosta­nie przy­wró­co­ne. Było to war­te tyle, co więk­szość obie­ca­nek Mora­wiec­kie­go – czy­li nic.

Spra­wa jest w kon­tek­ście zbli­ża­ją­cej się woj­ny palą­ca, ponie­waż poko­le­nie smart­fo­nów, kupo­nów na fryt­ki w Mac­Do­nal­dzie, nie­usta­ją­cych pro­mo­cji, prze­cen i wyprze­da­ży, za dar­mo i dla idei mor­do­wać się nie będzie. Stra­te­gia wyna­gra­dza­nia żoł­nie­rzy, moty­wa­cji finan­so­wych jest rów­nie waż­na, ba waż­niej­sza, niż tak­ty­ka i uzbro­je­nie. Mora­le po pro­stu PiS musi sobie kupić. Wykry­li­śmy na tym obsza­rze kar­dy­nal­ne zanie­dba­nia, któ­re osła­bia­ją zdol­no­ści obron­ne a z dru­giej stro­ny, czy­nią zastę­py naszych strzel­ców zmo­ty­wo­wa­ny­mi do nie­spro­wo­ko­wa­nej agresji.

Woj­sko­wa Komen­da Uzu­peł­nień w Olsz­ty­nie zachę­ca do wstę­po­wa­nia do armii ponie­waż,  żoł­nie­rzo­wi peł­nią­ce­mu służ­bę przy­słu­gu­ją :  zasi­łek pogrze­bo­wy; odpra­wa pośmiert­na; pokry­cie kosz­tów pogrze­bu ze środ­ków budże­tu pań­stwa.  Jest to infor­ma­cja o tyle nie­praw­dzi­wa, że kosz­ty pogrze­bu i zasi­łek pogrze­bo­wy to jest to samo świad­cze­nie — w kwo­cie 4 tys. zł.

ŻOŁD

Przejdź­my do kon­kre­tów. W przy­pad­ku sze­re­gow­ców, któ­rzy są żoł­nie­rza­mi naj­mniej war­to­ścio­wy­mi, bo jest ich naj­wię­cej, będzie to wyno­si­ło jed­no­ra­zo­wo 4 tys. zł + 12 x 4560 zł ( +/-100 zł) = ok. 56 tys. Powiedz­my szcze­rze, to żało­śnie mało. Rodzi­na się nie ucie­szy zwłasz­cza w kon­tek­ście, że taki na przy­kład zabi­ty Rosja­nin, dosta­je rów­no­war­tość 7 mln rubli ( obec­nie nie­wy­mie­nial­nych, czy­li war­tych 0 zł ale real­nie jest to jakieś 420 tys.). Ukra­iniec 2 mln zł, Ame­ry­ka­nin ok 400 tys. dola­rów (+/- 100 tys.). Kana­dyj­czyk 240 tys. dola­rów kana­dyj­skich. Nawet poko­na­ny przez nas Nie­miec, z naj­bar­dziej miłu­ją­ce­go współ­cze­śnie pokój naro­du za śmierć na polu wal­ki otrzy­ma 60 tys. euro.

Oczy­wi­ście  są to wszyst­ko wyli­cze­nia sto­sun­ko­wo uprosz­czo­ne, ponie­waż  odszko­do­wa­nia tru­mien­ne kal­ku­lo­wa­ne są w spo­sób bar­dziej skom­pli­ko­wa­ny niż tary­fy opłat za tele­fo­ny komór­ko­we. Moja fak­tu­ra z T‑Mobile, któ­ra zawsze opie­wa na ok. 111 zł – skła­da się np. z 47 róż­nych pozycji.

W każ­dym razie, co tu dużo gadać, nasza ojczy­zna, któ­ra ma dosta­tecz­nie dużo miej­sca aby pocho­wać agre­so­rów nie spe­cjal­nie zabie­ga o wła­sne mię­so armat­nie, któ­re gnić i demi­ne­ra­li­zo­wać się będzie za głu­pie 56 tys. zł, poże­ra­ne przez gla­piń­ską inflację.

BEZPIECZNA I HIGIENICZNA

Ale nie pani­kuj­my. Może żad­nej woj­ny nie będzie. W koń­cu zawód żoł­nie­rza to jest obec­nie, jeden z naj­bez­piecz­niej­szych. W ostat­nich 65 latach odno­to­wa­no w tej pro­fe­sji rekor­do­wo niską ilość zgo­nów.  Jakieś 150 osób ( poza kata­stro­fą smo­leń­ską oczy­wi­ście.) Z rapor­tu Naj­wyż­szej Izby Kon­tro­li w tej spra­wie wyni­ka, że  rodzi­ny ofiar śmier­tel­nych zosta­ły sowi­cie wyna­gro­dzo­ne. W przy­pad­ku kalek oto­czo­ne są one zada­wa­la­ją­cą opie­ką medycz­ną, psy­cho­lo­gicz­ną i finan­so­wą.  Toczy­ło się w spra­wach kil­ka­na­ście postę­po­wań sądo­wych ale MON nie był  w obro­nie swo­ich inte­re­sów spe­cjal­nie zacie­kły a i sądy dość libe­ral­ne. Uda­ło się na przy­kład wywal­czyć odszko­do­wa­nie dla ojca żoł­nie­rza, któ­ry z synem nie kon­tak­to­wał się od kil­ku­na­stu lat a nawet z tego powo­du syn porzu­cił ojcow­skie nazwi­sko. Wie­le spraw zakoń­czy­ły poza­są­do­we ugody.

Obec­ny stan jest nie­ja­ko pra­wi­dło­wy, nato­miast jego wypra­co­wa­nie kosz­to­wa­ło spo­łe­czeń­stwo kil­ka­na­ście lat. Pro­blem odszko­do­wań tru­mien­nych zaist­niał w woj­sku oko­ło roku 1999, kie­dy po raz pierw­szy od zakoń­cze­nia woj­ny, żoł­nie­rze pol­scy w więk­szej licz­bie, zna­leź­li się w stre­fach dzia­łań wojen­nych poza gra­ni­ca­mi kraju.

Jak­kol­wiek rela­cje war­to­ści pie­nią­dza się przez ten czas zmie­ni­ły, żołd za gra­ni­cą był zawsze kil­ka­kroć więk­szy niż w kra­ju,  to  jed­nak róż­ni­ca mię­dzy 50 tys. zł za zgon na polu chwa­ły a pół milio­nem dola­rów wyda­je się nie­spra­wie­dli­wa. Wów­czas rząd Jerze­go Buz­ka wpadł na abso­lut­nie nie­spo­ty­ka­ny na świe­cie pomysł aby żoł­nie­rze słu­żą­cy za gra­ni­ca­mi, ubez­pie­cza­ni byli komer­cyj­nie w towa­rzy­stwach ubez­pie­cze­nio­wych, jak  powiedz­my tury­ści. W sumie taka tury­sty­ka mili­tar­na i survi­val to bar­dzo podob­ne spra­wy. Niech odszko­do­wa­nie za tru­pa lub kale­kę wypła­ca wol­ny rynek.

UBEZPIECZENIE OD ŚMIERCI

Wyda­no wów­czas roz­po­rzą­dze­nie do usta­wy o powszech­nym obo­wiąz­ku obro­ny Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, któ­re zobo­wią­zy­wa­ło MON – do wyku­pu polis ubez­pie­cze­nio­wych od nie­szczę­śli­wych wypad­ków dla żoł­nie­rzy kon­tyn­gen­tów zagra­nicz­nych. Następ­nie owe roz­po­rzą­dze­nie wpi­sa­no do usta­wy. W rezul­ta­cie jej ostat­niej  nowe­li­za­cji, z 2022 roku, któ­ra tak napraw­dę była stwo­rze­niem jej od począt­ku, teraz nazy­wa się usta­wą o obro­nie ojczy­zny, wymóg ubez­pie­cze­nia pań­stwo­we­go woj­ska u pry­wa­cia­rzy wraz z nor­ma­ty­wa­mi, prze­pi­sa­no bez­re­flek­syj­nie z aktów poprzedzających.

Jak się mia­ło oka­zać towa­rzy­stwa ubez­pie­cze­nio­we nie­chęt­ne są jakim­kol­wiek ubez­pie­cze­niom, cze­go­kol­wiek na tery­to­riach obję­tych kon­flik­ta­mi zbroj­ny­mi. Zapew­ne nie­chęć wyni­ka też z lite­ral­ne­go trak­to­wa­nia zapi­sów kodek­su cywil­ne­go, że nie obo­wią­zu­je on w cza­sie woj­ny. Kolej­ną wymów­ką było (jest), że nie spo­sób osza­co­wać ryzy­ko ubez­pie­cze­nio­we, a zatem wyli­czyć staw­kę skład­ko­wą,  no bo jak ?

DO RANY PRZYŁÓŻ AUSTRIAKA

Kie­dy wszy­scy się boją i nikt nie wie,  inte­res jest do zro­bie­nia. Od  kil­ku lat do prze­tar­gu orga­ni­zo­wa­ne­go przez Dowódz­two Ope­ra­cyj­ne Rodza­jów Sił Zbroj­nych2  star­tu­je jed­no i tyl­ko jed­no, to samo, towa­rzy­stwo ubez­pie­cze­nio­we WIENER TU S.A czło­nek Vien­na Insu­ran­ce Gro­up3 ofe­ru­jąc wyma­ga­ną usta­wo­wo — usłu­gę ubez­pie­cze­nia następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków (NNW) żoł­nie­rzy i pra­cow­ni­ków resor­tu obro­ny naro­do­wej poza gra­ni­ca­mi państwa.

Jest to jeden z naj­prost­szych prze­tar­gów we wszech­świe­cie*. Zawsze cho­dzi mniej wię­cej o tą samą kwo­tę, ten sam zakres ubez­pie­cze­nia i taką samą licz­bę ubez­pie­cza­nych żoł­nie­rzy. I tu jest pew­na ciekawostka.

Przed 2022 rokiem umo­wa opie­wa­ła na 25 mln zł rocz­nie, przy kwo­cie odszko­do­wa­nia w przy­pad­ku śmier­ci żoł­nie­rza wyno­szą­cej 250 tys. zł. Ale w minio­nym roku, już po roz­po­czę­ciu woj­ny na Ukra­inie, oka­za­ło się, że skład­ka pła­co­na przez MON ma być mniej­sza – 20 mln zł a odszko­do­wa­nie więk­sze — 300 tys. My tam się na rachun­ko­wo­ści ubez­pie­cze­nio­wej nie zna­my więc może to tak po pro­stu musi być.

INTERES ZŁOTY

Inte­re­su­ją­cym jest, jakie kosz­ty pono­si WIENER TU S.A z tytu­łu wywią­zy­wa­nia się z umo­wy. Otóż odszko­do­wa­nia NNW wypła­ca­ne rocz­nie poszko­do­wa­nym na misjach  w ostat­nich latach,  wyno­si­ły mię­dzy 600  tys. a 1,1 mln  zł rocz­nie. Pozo­sta­łe 11 mln (śred­nio rocz­nie) pomo­cy i odszko­do­wań  ofia­rom służ­by za gra­ni­ca­mi i nie tyl­ko, wypła­ca MON ze środ­ków własnych.

Mówiąc pro­ściej. Gdy­by armia nie kupo­wa­ła owej poli­sy, mogła­by na rekon­wa­le­scen­cję, lecze­nie i odszko­do­wa­nia wydać nie 11 a 36 mln zł. Jakoś nikt się tego nie dopa­trzył, że naj­wię­cej na kale­kach wojen­nych i tru­pach zara­bia w Pol­sce, jakieś kur­wa austriac­kie towa­rzy­stwo ubez­pie­cze­nio­we. Main Got ! – prze­cież my tę woj­nę już przegraliśmy !

Nie dopa­try­wa­li­by­śmy się w tej sytu­acji kry­mi­nal­nych kono­ta­cji. Zapew­ne ich nie ma. Jest usta­wa. Trze­ba  się z niej wywią­zać. Więc zgod­nie z pra­wem ogła­sza się prze­targ, któ­ry zgod­nie z pra­wem jest wygry­wa­ny przez tego same­go i jedy­ne­go ofe­ren­ta a umo­wa realizowana.

To jest po pro­stu przy­kład typo­wej woj­sko­wej głu­po­ty z tur­bo­do­ła­do­wa­niem, koja­rzo­nej ongiś z  butem na drew­nia­nej podeszwie.

STAŃMY NA NOGI

W każ­dym razie, zanim zacznie się woj­na, pew­ne spra­wy w woj­sko­wych finan­sach zwłasz­cza doty­czą­ce tych, któ­rzy zdy­chać będą jako pierw­si, wypa­da­ło­by prze­orien­to­wać.  Nie może być prze­cież tak, że nasza z natu­ry defen­syw­na armia, w przy­pad­ku, gdy cho­dzi o obro­nę ojczy­zny na jej tery­to­rium, za śmierć boha­te­ra pro­po­nu­je rodzi­nie sta­re­go pas­sa­ta, nato­miast w przy­pad­ku gdy­by­śmy napa­dli na Sło­wa­cję, wdo­wa otrzy­ma prze­lew, jak za nowe­go Lexusa.

Trze­ba się spie­szyć ponie­waż nie wia­do­mo, ile nam jesz­cze zosta­ło. War­to zauwa­żyć, że na ini­cja­ty­wę usta­wo­daw­czą mają­cą wyłą­czyć odpo­wie­dzial­ność kar­ną pol­skich ochot­ni­ków słu­żą­cych w ukra­iń­skiej armii, cze­ka­li­śmy 10 mie­się­cy. Ini­cja­ty­wę !  Nowe­li­za­cji usta­wy nadal nie ma.

przypisy

* Pan płk. Paweł Rusak, któ­ry jest prze­wod­ni­czą­cym komi­sji prze­tar­go­wej rze­czo­ne­go kon­trak­tu nie chciał z nami rozmawiać.

 1. Obec­nie naj­wyż­szym odzna­cze­niem usta­no­wio­nym przez pre­zy­den­ta Lecha Kaczyń­skie­go jest Order Krzy­ża Woj­sko­we­go ( niska cena na allegro )
 2. Lub poprzed­ni­ków praw­nych tego orga­nu dowodzenia.
 3. Lub poprzed­ni­cy praw­ni tej spół­ki o nazwie w tek­ście wymienionej.

Napisał:

Robert Jaruga

NOTA REDAKCYJNA

Nota Redak­cyj­na, to sto­pień  dosko­na­ło­ści tek­stu, jaką zda­niem zespo­łu redak­cyj­ne­go osią­gnął autor mozo­ląc się przy komputerze.

Ów sto­pień wyra­ża­my w pro­cen­tach, ponie­waż wszyst­ko, co zawie­ra pro­cen­ty jest dużo bar­dziej god­ne uwa­gi niż to, co pro­cen­tów nie zawie­ra,  vide piwo bezalkoholowe.

Ide­al­ny tekst, czy­li taki, któ­ry nie ist­nie­je otrzymałby

100 PROCENT

Dziś dajemy:

0

Ponieważ :

- spra­wa jest na mia­rę być albo nie być narodu.

Bra­ku­je nam jed­nak, tego o co w każ­dym dobrym kry­mi­na­le cho­dzi – mia­no­wi­cie, kto zabił ?

Bez tych per­so­na­liów, nie moż­na powie­dzieć, że tekst jest stu­pro­cen­to­wy, bo nie jest.

O AUTORZE :

Jest suk­ce­sem repro­duk­cyj­nym ojca Józe­fa i mat­ki Marii. Jasno z tego wyni­ka, że uro­dził się w świę­tej rodzi­nie. Skoń­czył dzien­ni­kar­stwo w War­sza­wie i nauki poli­tycz­ne w Hamburgu.

Wol­no mu więc o sobie mówić, że jest praw­dzi­wym ham­bur­ge­rem. Pocie­sza go, że skła­da się z inte­li­gent­nej mate­rii o masie 1300 gra­mów (waga mózgu).

Mar­twi, że zli­cza­jąc masę 7,3 miliar­da mózgów zamiesz­ku­ją­cych Zie­mię wycho­dzi, że inte­li­gent­na mate­ria sta­no­wi pomi­jal­ny pro­cent mate­rii nie­in­te­li­gent­nej, z któ­rej skła­da się makrokosmos.

(Per­fek­cyj­ny w pie­lę­gna­cji swej inte­lek­tu­al­nej nie­za­leż­no­ści – przyp. red).

ZOSTAŃ AUTOREM 

bądź jednym z nas

Nawkładaj Autorowi ile wlezie


Formularz Kontaktowy

  SKOMENTUJ


  ALE…

  Możesz zamie­ścić swój komen­tarz  poni­żej. Być może obraź­li­wy, prze­śmiew­czy a nawet wul­gar­ny pod warun­kiem, że pod­pi­szesz go wła­snym imie­niem i nazwi­skiem figu­ru­ją­cy­mi w  doku­men­tach metrykalnych.
  Wszel­kie komen­ta­rze, któ­rych auto­rzy wsty­dzą się tego co myślą i co zatem idzie piszą, przez co rozu­mie­my nie­chęć do wyja­wia­nia swo­ich danych, będą usuwane.
  Jeże­li czu­jesz potrze­bę nawsa­dza­nia auto­ro­wi bez­po­śred­nio a chciał­byś być ano­ni­mo­wy, użyj for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go powyżej.
  Two­je uwa­gi, zgryź­li­wo­ści oraz jak przy­pusz­cza­my rów­nież peany, tra­fią  do skrzyn­ki mailo­wej auto­ra. Wią­że się to z nie­bez­pie­czeń­stwem, że możesz nawet otrzy­mać jakąś odpo­wiedź, pro­po­zy­cję lub zostać wyzwa­ny na pojedynek.

   


  TY DECYDUJESZ, ILE ZAROBI AUTOR

  W życiu wydawcy nadchodzi ten krytyczny moment, kiedy trzeba zapłacić za opublikowany tekst.
  Po drugie żaden wydawca, tego nie lubi, bo chciałby wydawać wszystko z wyjątkiem pieniędzy.
  Po pierwsze musi on dokonać trudnej sztuki wyszacowania wartości artykułu, w oparciu o subiektywne kryteria, mogące być przecież krzywdzące.
  Aby pozbyć się tego pierwszego problemu, scedowaliśmy radość wyceny pracy redaktorów na czytelników.
  To Twoja decyzja wpływa na to :  czy będzie kaszanka, czy kawior ?
  Klikając na pieniążki poniżej przyznasz autorowi od 1 do 5 zł !

  Owego aktu sprawiedliwości możesz dokonać tylko raz ! 

  W rezultacie owych kliknięć, na koncie autora, pojawi się zagregowana kwota zadysponowanego przez czytelników wynagrodzenia (iloczyn średniej wyceny i liczby wyceniających).

  Te pieniądze w żaden sposób Cię nie obciążają. Nie są odejmowane, ani dodawane  do wartości Twojej subskrypcji. Nic cię zatem nie kosztują.

  Kierując się najwyższą starannością i uczciwością odpowiedz sobie na pytania :
  1. Ile jest warte, co przeczytałeś ?
  2. Na ile zmniejszyło strefę niewiedzy ?
  3. A może czytanie w ogóle zdeprecjonowało Twoje rozumienie świata?

  Dysponuj pieniędzmi pamiętając, że honorarium pomniejszone zostanie o podatek oraz składkę ubezpieczeniową, stanowiące razem ok. 48 proc. jego wartości.

  Frazy kluczowe ( tagi ) :

  Brak komentarzy

  Co o tym myślisz ?