8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

KATAR W INWESTUJCIE

KORESPONDENCJA Z DOHA

W ramach dzia­łań anty­in­fla­cyj­nych, na dru­kar­ce kom­pu­te­ro­wej, od 25 kwiet­nia, któ­ry był w ponie­dzia­łek, dru­ku­ję pie­nią­dze, aby mieć ich wię­cej, bo po pro­stu ich potrze­bu­ję. Jestem przy­zwy­cza­jo­ny do wyso­kie­go stan­dar­du życia. One mi się po pro­stu nale­żą. Zamu­ro­wa­ło ? Co ?  Wiem, co myśli­cie teraz: Że jestem par­szy­wym fał­sze­rzem, zbrod­ni­czą oso­bo­wo­ścią roku,  obłą­ka­nym faszy­stą z genem pedo­fi­li, jeba­ną w gar­dło maszy­ną do doje­nia krów, dziec­kiem Hitle­ra. Zaocz­nie ska­zu­je­cie mnie na śmierć, któ­rej naj­ła­god­niej­szą for­mą jest uka­mie­nio­wa­nie. Mie­li­by­ście rację, gdy­by była to praw­da. Nato­miast w warun­kach nasze­go cywi­li­zo­wa­ne­go oby­cza­ju sądo­we­go tra­fił­bym do więźnia.

GRZECH ADAMA

Nie jest to praw­da. Zwy­czaj­nie żart. Ale jest w Pol­sce taki czło­wiek, któ­ry do wię­zie­nia za podob­ne spraw­ki nie idzie a fabry­ku­je pustą for­sę przy­naj­mniej od dwóch lat. Nazy­wa się Adam Gla­piń­ski. Nie­ste­ty jest tak, że co robi prof. Adam Gla­piń­ski, gdy­by robił, każ­dy inny oby­wa­tel popeł­niał­by przestępstwo.

Dzie­je psu­cia pie­nią­dza przez wła­dze, w celu zaspa­ka­ja­nia zachcia­nek oraz okra­da­nia oby­wa­te­li, co jest skut­kiem ubocz­nym, są mniej wię­cej tak samo dłu­gie, jak one same. Cesa­rzo­wie z dyna­stii zaję­czej war­gi fał­szo­wa­li zło­to w mone­tach. Nie­skom­pli­ko­wa­ni umy­sło­wo kanc­le­rze dru­ko­wa­li mar­ki. Obec­nie przy­głu­pi ban­kie­rzy wystu­ku­ją zło­tów­ki z kla­wia­tu­ry komputera.

Skut­ki zawsze są opła­ka­ne. Wymie­nię, choć nie po kolei:  cięż­ko pra­cu­ją­cy byli kara­ni za swo­je wysił­ki. Powra­ca­ła pańsz­czy­zna. Ze skle­pów zni­kał bia­ły chleb. Razo­wy wypie­ka­no z dodat­kiem żwi­ru. Wyko­rzy­sty­wa­nie ludzi, jako siły pocią­go­wej było tań­sze niż tan­ko­wa­nie trak­to­ra. Ucznio­wie w szko­łach roz­wią­zy­wa­li zada­nia aryt­me­tycz­ne, w któ­rych nale­ża­ło obli­czyć, jak naj­sku­tecz­niej pozbyć się żydow­skich pasa­że­rów z toną­ce­go okrę­tu. Życie było ponu­re, prze­ry­wa­ne pijac­ki­mi orgia­mi. Mat­ki zja­da­ły wła­sne dzie­ci. W  koń­cu infla­cja dopro­wa­dzi­ła do Hiro­szi­my, Holo­kau­stu oraz wyna­le­zie­nia styropianu.

KATASTROFA NIEUNIKNIONA

Histo­ria ta się powtó­rzy tyle, że  dida­ska­lia będą inne. Wdra­ża­nie infla­cji to zawsze goto­wy prze­pis na jakąś katastrofę.

Zło­tów­ka już dosta­ła zadysz­ki ale jest to tyl­ko pre­lu­dium do zawa­łu, po któ­rym nastą­pi powol­na ago­nia. Obser­wu­je­my zatem wysyp nacią­ga­czy pro­po­nu­ją­cych„ inwe­sty­cje anty­in­fla­cyj­ne”. To jest zazwy­czaj oszu­stwo. Są rze­czy, któ­rych nie ma. Jed­ną z  nich, maga­zy­no­wa­nie war­to­ści pie­nią­dza. Nie ma w tej spra­wie uni­wer­sal­nej praw­dy ani bez­względ­nie obowiązującej.

Na przy­kład mój zna­jo­my obra­ził się na kon­to ban­ko­we, na któ­rym tra­cił 8 proc. rocz­nie. Zain­we­sto­wał więc w kryp­to­wa­lu­ty — bo dro­ża­ły. W 3 tygo­dnie stra­cił 80 proc. Brawo !

Trze­ba zatem baaar­dzo uwa­żać. No i pamię­tać, że jed­nak bywa­ją takie oko­licz­no­ści, któ­re zaraz przed­sta­wię, kie­dy walo­ry, zwa­ne gór­no­lot­nie papie­ra­mi war­to­ścio­wy­mi, nie sta­ją się kup­ką śmie­ci. Pozwa­la­ją przy­naj­mniej poko­nać pomy­sły pana Gla­piń­skie­go. Chuj w dupę temu, kto sprzy­ja Gla­piń­skie­mu. Prze­pra­szam mamo, jeże­li to czytasz.

CO ROBIĆ ?

Jeże­li macie oszczęd­no­ści prze­stań­cie się teraz zasta­na­wiać nad tym, jak ten kraj napraw­dę funk­cjo­nu­je. Czy lep­sza jest wymia­na ich na ruble czy dola­ry. A  może inwe­sty­cja w akcję fabry­ki bojo­wych kalo­szy lub puszek z woj­sko­wą mie­lon­ką ? Mamy lep­szy pomysł.

Ponie­waż debi­le nas nie czy­ta­ją, nie ma zagro­że­nia, że nasze pora­dy inwe­sty­cyj­ne tra­fią w nie­wła­ści­we ręce. Ludzi chci­wych a dur­nych, jak zmy­war­ka do naczyń, czy­li gło­su­ją­cych na tę par­tię spod trzech liter.

Z czy­stym sumie­niem może­my zapre­zen­to­wać nasz efekt poszu­ki­wań naj­lep­szych walo­rów inwe­sty­cyj­nych dostęp­nych obec­nie na świecie.

Nie chce­my prze­sa­dzać, że inwe­stu­jąc w nie, nic nie będzie­cie robić do koń­ca życia ( chy­ba, że już jeste­ście po wyle­wie, wte­dy tak). Spra­wie­dli­wie, w naj­lep­szej wie­rze uwa­ża­my, że przez pięć lat, waszej for­sie nic się nie sta­nie. Choć­by Putin oraz covid 119.

INWESTUJCIE W KATAR

Po sta­ran­nym audy­cie, reko­men­du­je­my uni­kal­ną inwe­sty­cję w bony i obli­ga­cje skar­bo­we pań­stwa, koja­rzą­ce­go się z prze­brzy­dłym nie­ży­tem gór­nych dróg odde­cho­wych, zwa­ne­go Kata­rem. Te nega­tyw­ne kono­ta­cje języ­ko­we wbrew pozo­rom sta­no­wią zale­tę. Nikt świa­do­mie nie będzie się z wami w inwe­sto­wa­niu ści­gał, ponie­waż pod­świa­do­mie prze­cież nikt kata­ru nie lubi. Naj­pierw, co fachowcy.

WYNIKI:

Oce­ny papie­rów dłuż­nych Kata­ru, według naj­waż­niej­szych świa­to­wych agen­cji ratin­go­wych mają się nastę­pu­ją­co. Zda­niem agen­cji Stan­dard & Poor’s  „AA-” (wyso­ka jakość; bar­dzo niskie ryzy­ko kre­dy­to­we). Według agen­cji Moody­’s „Aa3” ( naj­wyż­sza jakość, niskie ryzy­ko)  z per­spek­ty­wą sta­bil­ną. Rating kre­dy­to­wy Fitch Ratings Inc.  dla Kata­ru został ostat­nio poda­ny na pozio­mie „AA-” z per­spek­ty­wą stabilną.

Jeże­li cho­dzi o opro­cen­to­wa­nie – dupy nie ury­wa. Dają jakieś 3 proc. rocz­nie. Amber Gold to nie jest. Nato­miast przy cenie ria­la katar­skie­go  (QAR), któ­re­go rosną­cy kurs w sto­sun­ku do zło­tów­ki podą­ża za infla­cją,  jeste­ście zaro­bie­ni. Na pew­no nie tracicie.

Ponie­waż tym jajo­gło­wym, któ­rych nie jeden posta­wił­by przed plu­to­nem egze­ku­cyj­nym, nie dowie­rza­my, dal­szą pene­tra­cję prze­pro­wa­dzi­li­śmy na wła­sną rękę.

PRZEMYSŁ

Gospo­dar­ka? Katar nie ma żad­nej gospo­dar­ki. Tru­ją­cych fabryk, stwa­rza­ją­cych zagro­że­nie kalec­twem maszyn, tok­sycz­nych ście­ków, związ­ków zawo­do­wych, straj­ków, odpa­dów popro­duk­cyj­nych. Sto pro­cent arty­ku­łów prze­my­sło­wych jest importowanych.

ROLNICTWO

Jeże­li cho­dzi o rol­nic­two, chłop­stwa też nie ma. Poza traw­ni­ka­mi w sto­li­cy pań­stwa Doha zie­mia upraw­na nie wystę­pu­ję. Sto pro­cent żyw­no­ści z impor­tu. Jedy­ną quasi rol­ni­czą dzia­łal­no­ścią jest hodow­la wiel­błą­dów oraz poła­wia­nie pereł. Ongiś wiel­błą­dy mia­ły donio­słą war­tość praw­ną – jako pod­sta­wo­wa jed­nost­ka wymia­ru zadość­uczy­nie­nia w pro­ce­sach cywil­nych doty­czą­cych, na przy­kład, zabi­cia żony. Pod­kre­śla­my nie było to prze­stęp­stwo tyl­ko spór cywil­ny. Za zabi­cie żony trze­ba było prze­ka­zać pra­wem sza­ria­tu 100 wiel­błą­dów. Jeże­li ktoś miał wię­cej żon, lub żona była sto­sun­ko­wo star­sza, zatem jego stra­ta mniej­sza, wiel­błą­dów trze­ba było prze­ka­zać mniej. Nie­kie­dy sądy spra­wie­dli­wie zasą­dza­ły staw­kę wiel­błą­do­wą temu, kto stra­cił żonę, na rzecz tego, kto mu żonę uka­tru­pił – z oczy­wi­stych wzglę­dów. Obec­nie  odstą­pio­no od wiel­błą­do­wa­te­go prze­licz­ni­ka, sto­su­jąc ekwi­wa­lent w zło­cie . 1 wiel­błąd  rów­na się  2,3 kg.

Wiel­błą­dy hodo­wa­ne są jako maskot­ki. Naj­waż­niej­szym świę­tem miej­sco­wych far­me­rów  są odby­wa­ją­ce się cyklicz­nie, co 4 lata, fina­ły wszech arab­skich Mistrzostw Świa­ta w Wyści­gach Wiel­błą­dów.  Jest to zara­zem  festi­wal  Hi-Tech.  Przez set­ki lat wiel­błą­da­mi powo­zi­ły dzie­ci,  nie­kie­dy bia­łe kobie­ty – ponie­waż wiel­błą­dom było lżej. Od 2007 roku emir Kata­ru, Hamad Al Tani , zaka­zał dzie­cię­cych dżo­ke­jów. Pole­cił aby zwie­rzę­ta  kie­ro­wa­ne były przez dżokejów-roboty

W nie­ist­nie­ją­cym prze­my­śle i rol­nic­twie, nie moż­li­we jest zatem jakieś tąpnięcie.

SPOŁECZEŃSTWO

Jeże­li cho­dzi o popu­la­cję Kata­ru sytu­acja jest sta­bil­na. Skła­da się ona z praw­dzi­wych oby­wa­te­li Kata­ru 313 tys. osób i powiedz­my to bez ogró­dek, bez­li­to­śnie wyzy­ski­wa­nej 2,3 milio­no­wej rze­szy nie­wol­ni­ków. Sto­su­nek ludzi wol­nych do znie­wo­lo­nych jest zatem,  jak 1 do 7.

Nie­wol­nic­two ma cha­rak­ter dobro­wol­ny. Znie­wo­le­ni sami przy­by­wa­ją do Kata­ru z Azji dal­szej lub połu­dnio­wow­schod­niej sku­sze­ni wyso­ki­mi zarob­ka­mi. Są one wyso­kie tyle, że odbie­ra im się pasz­por­ty. Fak­tycz­nie pozba­wia moż­li­wo­ści opusz­cze­nia Kata­ru. Ale tyl­ko fak­tycz­nie, ponie­waż for­mal­nie mogą wyje­chać, jeże­li mają pasz­por­ty – tyle, że ich nie mają. Pasz­port mogą odku­pić od swo­je­go wła­ści­cie­la na zasa­dach wol­no­ryn­ko­wych. Wyce­nia się go na rów­no­war­tość pię­cio­let­nich oszczędności.

NIEWOLNICTWO

W kra­ju pozba­wio­nym prze­my­słu i rol­nic­twa nie­wol­ni­cy mają jed­nak sto­sun­ko­wo lek­ko. Naj­cięż­szą pra­cę wyko­nu­ją na budo­wach ban­ków, ban­ków i ban­ków oraz ostat­nio sta­dio­nów pił­kar­skich – co wyja­śnię na koń­cu. Zde­cy­do­wa­na więk­szość  to zwy­czaj­ni słu­żą­cy. Odku­rza­ją, pio­rą, wypro­wa­dza­ją psy i jeż­dżą na rowe­rach. Gry­ma­szą tyl­ko mło­de kobie­ty, któ­re rze­ko­mo zmu­sza­ne są do przyj­mo­wa­nia stol­ca na klat­kę pier­sio­wą od swo­ich pra­co­daw­ców oraz sto­sun­ków sek­su­al­nych z doga­mi angiel­ski­mi. To jest oczy­wi­ście folk­lor, trud­ny do zro­zu­mie­nia Euro­pej­kom, ale umów­my się, nikt ich nie zmuszał.

Mimo usil­nej pro­mo­cji bez­ro­bo­cia przez pań­stwo, jego odse­tek jest naj­niż­szy na świe­cie. Wskaź­nik pod­niósł się ostat­nio z 0,1 proc do 3 pro­cent. Zasad­ni­czo nie­pra­cu­ją­cy fizycz­nie Katar­czy­cy zatrud­nie­ni są w spół­kach, któ­re są  udzia­łow­ca­mi spół­ek zarzą­dza­ją­cy­mi spół­ka­mi  trud­nią­cy­mi się brud­ną robo­tą. Wydo­by­ciem gazu ziem­ne­go oraz ropy.  To zna­czy oni zarzą­dza­ją a  nie­wol­ni­cy pracują.

Warun­ki dla bez­ro­bot­nych uzna­wa­ne są za nie­ko­rzyst­ne. Ok 14 tys. Katar­czy­ków otrzy­mu­je zasi­łek w wyso­ko­ści 5 tys. ria­li katar­skich mie­sięcz­nie ( mniej wię­cej tyle samo zło­tych). Bene­fi­cjen­ci postrze­ga­ją to jako jaw­ną kra­dzież. Gdy­by pra­co­wa­li otrzy­my­wa­li­by śred­nie upo­sa­że­nie w wyso­ko­ści ok 26 tys. zł mie­sięcz­nie. Pań­stwo jed­nak nama­wia wszyst­kich do bez­ro­bo­cia, fun­du­jąc bez­płat­ną służ­bę zdro­wia o naj­wyż­szych stan­dar­dach według WHO, bez­płat­ny trans­port, bez­płat­ne szkol­nic­two śred­nie i pod­sta­wo­we w kra­ju i wyż­sze na dowol­nej uczel­ni za granicą.

BRAK PODATKÓW

Rodo­wi­ci oby­wa­te­le nie pła­cą podat­ków od docho­dów oso­bi­stych (PIT). Nie ist­nie­je  ZUS. Zasił­ki bez żad­nych cere­gie­li wypła­ca cen­tral­ny bank Kata­ru nazy­wa­ją­cy się Katar­skim Ban­kiem Cen­tral­nym. Poda­tek, zwa­ny CIT-em, wyno­si 10 proc. Nie ma VAT‑u. Spe­cjal­nym podat­kiem obło­żo­ne są arty­ku­ły szko­dli­we dla zdro­wia. Czy­li napo­je gazo­wa­ne, sło­dzo­ne oraz papierosy.

Spo­łe­czeń­stwo Kata­ru ma dość oso­bli­wą struk­tu­rę, któ­rej współ­cze­sna nauka zachod­nio­eu­ro­pej­ska nie potra­fi w opar­ciu o posia­da­ne dane wyja­śnić. Na jed­ne­go męż­czy­znę  przy­pa­da sta­ty­stycz­nie 28 proc. kobie­ty. Odwra­ca­jąc pro­por­cję, na 1 kobie­tę, przy­pa­da pra­wie 4 męż­czyzn. Bio­rąc pod uwa­gę, że dopusz­czal­ne jest tam i prak­ty­ko­wa­ne wie­lo­żeń­stwo, homo­sek­su­alizm sta­je się koniecz­no­ścią. I tu poja­wia się hipo­kry­zja całe­go tego  muzuł­mań­stwa. Pedal­stwo jest kara­ne śmier­cią. Sko­ro nie moż­na ruchać kole­gi to nor­mal­nie ludzie piją wód­kę. Pudło! Spo­ży­wa­nie alko­ho­lu zagro­żo­ne jest publicz­nym biczo­wa­niem. Źle postrze­ga­ne jest rów­nież pale­nie tyto­niu a papie­ro­sy elek­tro­nicz­ne są zaka­za­ne. Czy zaj­mu­ją się zatem męż­czyź­ni kie­dy nie pra­cu­ją — socjo­lo­go­wie nie potra­fią wyjaśnić.

STABILNA WŁADZA

Katar ma naj­sta­bil­niej­szy sys­tem rzą­dów na świe­cie opar­ty o spraw­dzo­ne i słusz­ne mode­le wspól­no­ty pier­wot­nej. Pań­stwem  rzą­dzi wywo­dzą­cy się wprost od pro­ro­ka Maho­me­ta ród Al Tani.

Dla­te­go w dłu­gich, jak inwo­ka­cja do „Pana Tade­usza” nazwi­skach wład­ców, zawsze poja­wia się imię Muham­mad (czy­li Maho­met). Pro­sta nato­miast jest suk­ce­sja tro­nu. Odby­wa­ją­ca się według sche­ma­tu : Maho­met Hamad bin Kha­li­fa Al Tani  otrzy­mał wła­dzę od ojca Maho­me­ta Kha­li­fa bin Hamad Al Tani, któ­rą ten odzie­dzi­czył od swo­je­go dziad­ka Maho­me­ta Hamad bin Kha­li­fa Al Tani, któ­rą ten otrzy­mał od Maho­me­ta Kha­li­fa bin Hamad Al Tani a ten od swo­je­go pra­dziad­ka Maho­me­ta Hamad bin Kha­li­fa Al Tani.  Kolej­ny wład­cy nosić będą god­no­ści: Kha­li­fa bin Hamad albo Hamad bin Kha­li­fa. Nie ma inne­go wyjścia.

Żeby było  spra­wie­dli­wie wszyst­kie urzę­dy, szar­że ofi­cer­skie w armii i  poli­cji, sta­no­wi­ska w zarzą­dzie metra, obsa­dzo­ne są przez dyna­stię Al Tani lub jej odno­gę Al Sami.  W sumie ok. 6 tys. eta­tów. Czy­li mini­strem zdro­wia jest Maho­met Al Fuja­ra Al Sami,  oświa­ty Maho­met ibn Kebab Al Tani, kie­row­ni­kiem wodo­cią­gów Maho­met Al Zabu­li al Sami, pre­ze­sem przed­się­bior­stwa oczysz­cza­nia Maho­met al Trom­bo­san al Sami a stra­ży pożar­nej Maho­met Abdul­lah bin Hamad Al Tani (dopusz­czam tu pew­ne roz­bież­no­ści w pisow­ni nazwisk. W nie­któ­rych przy­pad­kach wer­sji jest kilkanaście).

To zde­cy­do­wa­nie uła­twia kon­tak­ty spo­łe­czeń­stwa wła­dzą. Wystar­czy napi­sać w peti­tum listu nazwę insty­tu­cji oraz skró­co­ną for­mę per­so­na­liów pre­ze­sa: Moha­mad Al Tani lub Moha­mad Al Sani. Jest  ponad 50 pro­cent szans na tra­fie­nie. Bowiem nie­któ­rzy Maho­me­ci są zara­zem Al Tani i Al Sami.

TELEWIZJA AL JAZEERA

Naj­waż­niej­szym przed­się­bior­stwem spo­za bran­ży naf­to­wej jest Tele­wi­zja Al Jaze­era.  Nie ma takiej katar­skiej rodzi­ny, któ­rej czło­nek nie był­by tam zatrud­nio­ny. Al Jaze­era ma 540 kana­łów. Każ­dy nada­ją­cy 24 h na dobę. Kore­spon­den­tów we wszyst­kich kra­jach z wyjąt­kiem Chin. Przez co jest zapew­ne naj­le­piej poin­for­mo­wa­nym orga­nem pra­so­wym we wszech­świe­cie. Wszyst­kie jej infor­ma­cje są abso­lut­nie praw­dzi­we. Wyni­ka to z miej­sco­we­go usta­wo­daw­stwa. Kłam­stwo dzien­ni­kar­skie kara­ne jest grzyw­ną o rów­no­war­to­ści 100 tys. zł i/ lub więzieniem.

Nie­zro­zu­mie­nie lokal­nych  zwy­cza­jów przez libe­ral­ną wspól­no­tę mię­dzy­na­ro­do­wą powo­du­je pomó­wie­nia Kata­ru oraz sys­te­mu tam panu­ją­ce­go, o łama­nie praw czło­wie­ka oraz tłu­mie­nie wol­no­ści słowa.

Ów zagro­żo­ny sank­cja­mi wymóg obsta­wa­nia mediów przy praw­dzie, postrze­ga się na przy­kład, jak ogra­ni­cza­nie wol­no­ści wypo­wie­dzi. Coś takiego !?

Bia­li ludzie chcie­li­by też ode­brać Katar­czy­kom odwiecz­ne i natu­ral­ne pra­wo do bicia, gwał­ce­nia, gło­dze­nia i okra­da­nia nie­wol­ni­ków. Nie podo­ba­ją się też, na przy­kład takim Niem­com ( sic!),  nie­któ­re zapi­sy kodek­su kar­ne­go prze­wi­du­ją­ce­go 40 batów za picie wód­ki, 100 za cudzo­łó­stwo. Sodo­mia, apo­sta­zja oraz bluź­nier­stwo rów­nież kara­ne są śmier­cią, co jest podob­no zda­niem Niem­ców nie huma­ni­tar­ne. Dziw­ne ?! W 1937 roku uwa­ża­li prze­cież inaczej ?

DO RZECZY

W koń­cu wyja­śnie­nie wam się nale­ży, dla­cze­go tak kurio­zal­ne przed­się­bior­stwo jakim jest Katar, to dobre miej­sce inwe­sto­wa­nia oszczędności?!

Katar jest naj­więk­szym eks­por­te­rem skro­plo­ne­go gazu ziem­ne­go na świe­cie oraz ma pra­wa, do trze­cich, co do wiel­ko­ści złóż, sza­co­wa­nych na 14 392 mld metrów sze­ścien­nych.  Wię­cej ma tyl­ko Rosja i Iran. Ta pierw­sza wypa­dła z gry. W całej Ame­ry­ce i Ara­bii Sau­dyj­skiej nie ma tyle gazu ile w Kata­rze, któ­ry jest trzy razy mniej­szy od woje­wódz­twa Mazowieckiego.

PRAKTYCZNE PORADY

Przejdź­my do tech­ni­ka­liów. Jak kupić naro­do­we papie­ry oszczęd­no­ścio­we Kata­ru ?  Tu jest wąskie gar­dło. Wpraw­dzie wie­lu dile­rów na swo­ich witry­nach inter­ne­to­wych chwa­li się, że mogą sprze­dać,  to jed­nak przy bez­po­śred­nim kon­tak­cie tra­cą na swo­ich możliwościach.

Ban­ki HSBC, Deut­sche Bank i Cre­dit Agri­co­le, któ­re twier­dzą, że świad­czą usłu­gi w tym zakre­sie, fak­tycz­nie, w Pol­sce, ich nie świad­czą. Trze­ba zatem otwo­rzyć kon­to roz­li­cze­nio­we w katar­skim banku.

Zasad­ni­czo to jest łatwe. Dwa z nich ( „Com­mer­cial Bank of Qatar”  i „Qatar Natio­nal Bank”)  udo­stęp­nia­ją moż­li­wość otwar­cia rachun­ku on-line. Trze­ba się w tym celu posłu­żyć par­ty­zanc­ką pol­ską pomy­sło­wo­ścią. Wyma­ga­ny jest skan pasz­por­tu oraz oświad­cze­nie miej­sco­we­go pra­co­daw­cy o goto­wo­ści do zatrud­nie­nia. Tego ostat­nie­go oczy­wi­ście nie mamy. Ale … jeste­śmy fana­ty­ka­mi pił­ki noż­nej.  A prze­cież tego­rocz­ny Mun­dial odby­wać się będzie w grud­niu wła­śnie w Kata­rze. Nale­ży zatem zło­żyć via adres mailo­wy biu­ra obsłu­gi klien­ta, oświad­cze­nie o chę­ci uczest­nic­twa w tym donio­słym wyda­rze­niu, co wią­że się z potrze­bą zało­że­nia kon­ta ban­ko­we­go. Lipa i non­sens ale nam tym spo­so­bem się uda­ło. Może­my już inwestować.

A w koń­cu  jest też prost­sze roz­wią­za­nie, dla uboż­szych inwe­sto­rów. W związ­ku z „2022 FIFA World Cup” zapo­trze­bo­wa­nie na katar­skie ria­le będzie rosło. Zatem wymie­niaj­cie zło­tów­ki teraz aby w listo­pa­dzie sprze­dać, kie­dy to zda­niem syn­op­ty­ków, wszyst­ko w Pol­sce pierdolnie.

Napisał:

Robert Jaruga

NOTA REDAKCYJNA

Nota Redak­cyj­na, to sto­pień  dosko­na­ło­ści tek­stu, jaką zda­niem zespo­łu redak­cyj­ne­go osią­gnął autor mozo­ląc się przy komputerze.

Ów sto­pień wyra­ża­my w pro­cen­tach, ponie­waż wszyst­ko, co zawie­ra pro­cen­ty jest dużo bar­dziej god­ne uwa­gi niż to, co pro­cen­tów nie zawie­ra,  vide piwo bezalkoholowe.

Ide­al­ny tekst, czy­li taki, któ­ry nie ist­nie­je otrzymałby

100 PROCENT

Dziś dajemy:

0

Ponieważ :

- spra­wa jest na mia­rę być albo nie być narodu.

Bra­ku­je nam jed­nak, tego o co w każ­dym dobrym kry­mi­na­le cho­dzi – mia­no­wi­cie, kto zabił ?

Bez tych per­so­na­liów, nie moż­na powie­dzieć, że tekst jest stu­pro­cen­to­wy, bo nie jest.

O AUTORZE :

Jest suk­ce­sem repro­duk­cyj­nym ojca Józe­fa i mat­ki Marii. Jasno z tego wyni­ka, że uro­dził się w świę­tej rodzi­nie. Skoń­czył dzien­ni­kar­stwo w War­sza­wie i nauki poli­tycz­ne w Hamburgu.

Wol­no mu więc o sobie mówić, że jest praw­dzi­wym ham­bur­ge­rem. Pocie­sza go, że skła­da się z inte­li­gent­nej mate­rii o masie 1300 gra­mów (waga mózgu).

Mar­twi, że zli­cza­jąc masę 7,3 miliar­da mózgów zamiesz­ku­ją­cych Zie­mię wycho­dzi, że inte­li­gent­na mate­ria sta­no­wi pomi­jal­ny pro­cent mate­rii nie­in­te­li­gent­nej, z któ­rej skła­da się makrokosmos.

(Per­fek­cyj­ny w pie­lę­gna­cji swej inte­lek­tu­al­nej nie­za­leż­no­ści – przyp. red).

ZOSTAŃ AUTOREM 

bądź jednym z nas

Nawkładaj Autorowi ile wlezie


Formularz Kontaktowy

  SKOMENTUJ


  ALE…

  Możesz zamie­ścić swój komen­tarz  poni­żej. Być może obraź­li­wy, prze­śmiew­czy a nawet wul­gar­ny pod warun­kiem, że pod­pi­szesz go wła­snym imie­niem i nazwi­skiem figu­ru­ją­cy­mi w  doku­men­tach metrykalnych.
  Wszel­kie komen­ta­rze, któ­rych auto­rzy wsty­dzą się tego co myślą i co zatem idzie piszą, przez co rozu­mie­my nie­chęć do wyja­wia­nia swo­ich danych, będą usuwane.
  Jeże­li czu­jesz potrze­bę nawsa­dza­nia auto­ro­wi bez­po­śred­nio a chciał­byś być ano­ni­mo­wy, użyj for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go powyżej.
  Two­je uwa­gi, zgryź­li­wo­ści oraz jak przy­pusz­cza­my rów­nież peany, tra­fią  do skrzyn­ki mailo­wej auto­ra. Wią­że się to z nie­bez­pie­czeń­stwem, że możesz nawet otrzy­mać jakąś odpo­wiedź, pro­po­zy­cję lub zostać wyzwa­ny na pojedynek.

   


  TY DECYDUJESZ, ILE ZAROBI AUTOR

  W życiu wydawcy nadchodzi ten krytyczny moment, kiedy trzeba zapłacić za opublikowany tekst.
  Po drugie żaden wydawca, tego nie lubi, bo chciałby wydawać wszystko z wyjątkiem pieniędzy.
  Po pierwsze musi on dokonać trudnej sztuki wyszacowania wartości artykułu, w oparciu o subiektywne kryteria, mogące być przecież krzywdzące.
  Aby pozbyć się tego pierwszego problemu, scedowaliśmy radość wyceny pracy redaktorów na czytelników.
  To Twoja decyzja wpływa na to :  czy będzie kaszanka, czy kawior ?
  Klikając na pieniążki poniżej przyznasz autorowi od 1 do 5 zł !

  Owego aktu sprawiedliwości możesz dokonać tylko raz ! 

  W rezultacie owych kliknięć, na koncie autora, pojawi się zagregowana kwota zadysponowanego przez czytelników wynagrodzenia (iloczyn średniej wyceny i liczby wyceniających).

  Te pieniądze w żaden sposób Cię nie obciążają. Nie są odejmowane, ani dodawane  do wartości Twojej subskrypcji. Nic cię zatem nie kosztują.

  Kierując się najwyższą starannością i uczciwością odpowiedz sobie na pytania :
  1. Ile jest warte, co przeczytałeś ?
  2. Na ile zmniejszyło strefę niewiedzy ?
  3. A może czytanie w ogóle zdeprecjonowało Twoje rozumienie świata?

  Dysponuj pieniędzmi pamiętając, że honorarium pomniejszone zostanie o podatek oraz składkę ubezpieczeniową, stanowiące razem ok. 48 proc. jego wartości.

  Frazy kluczowe ( tagi ) :

  Brak komentarzy

  Co o tym myślisz ?