8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

MAŁORUSCY
i
DUŻOGORSI

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraził sprzeciw

wobec poli­ty­ki Fede­ra­cji Rosyj­skiej, godzą­cej w pra­wo mię­dzy­na­ro­do­we oraz burzą­cej ład i pokój w Euro­pie. Ape­lu­je­my do rzą­dów państw NATO i UE o udzie­le­nie wszech­stron­ne­go wspar­cia Ukra­inie, któ­ra zna­la­zła się w obli­czu woj­ny – czy­ta­my w prze­gło­so­wa­nej przez posłów uchwale. :

BRAUN

Prze­ciw­ko był sam jeden poseł Braun. Poseł Braun jest ostat­nim, któ­re­go zdro­wy na umy­ślę czło­wiek chciał­by poprzeć. Ten jego sprze­ciw dowo­dzi, że nikt nie jest na tyle pomy­lo­ny, aby mylić się w stu pro­cen­tach. To jest wła­śnie pro­blem, że waria­ci mają nie­kie­dy słuszność.

Media w zdaw­ko­wych komu­ni­ka­tach dono­szą, że czoł­gi Puti­na sto­ją nad Donem. Ukra­iń­cy uczą się strze­lać z kara­bi­nów samo­dziel­nie wyko­na­nych z pom­pek rowe­ro­wych. Nato­miast Angli­cy dali im w pre­zen­cie rakie­ty. Z Esto­nii dosta­li sta­re nie­miec­kie arma­ty. Za to Niem­cy poda­ro­wa­li Ukra­iń­com nowe kefla­ro­we heł­my. Wpraw­dzie mini­ster spraw zagra­nicz­nych Rosji Sier­giej Ław­row jasno się wyra­ził, że Rosja nie zamie­rza zaata­ko­wać Ukra­iny, ale oni rów­nież przez 50 lat twier­dzi­li, że w Katy­niu strze­la­li Niem­cy. Rosyj­ska wia­ry­god­ność wyma­ga cze­re­zwy­czaj­nej ostroż­no­ści. Putin bywa labil­ny. Może zmie­nić zdanie.

Tak , mniej wię­cej wyglą­da półprawdzie.

ROSJA W OBLICZU WOJNY

W roku 2021 Rosja trzy­krot­nie sta­nę­ła w obli­czu woj­ny ze stro­ny Ukra­iny i państw NATO. W lip­cu ogrom­ne manew­ry NATO i Ukra­iny odby­ły się na Morzu Czar­nym. Pięć tysię­cy żoł­nie­rzy trzy­dzie­stu dwóch naro­dów, w sile 32 okrę­tów, 40 samo­lo­tów symu­lo­wa­ło atak na Rosję w ramach tak zwa­ne­go „Sea Bre­eze 21”, naj­więk­szych ćwi­czeń tego typu w histo­rii, jak utrzy­mu­je NATO.

Po raz kolej­ny Ukra­ina  i NATO stra­szy­ły Rosję ata­kiem, we wrze­śniu minio­ne­go roku.  6 tys. żoł­nie­rzy z 15 państw, w tym z Pol­ski i USA tre­no­wa­ło strze­la­nie do Rosjan w ramach manew­rów „Rapid Tri­dent 2021” w obwo­dzie lwowskim.

W tym samym mie­sią­cu Ukra­iń­cy wraz z repre­zen­tan­ta­mi dru­żyn z Wiel­kiej Bry­ta­nii, Gru­zji, Włoch, Jor­da­nii, Kana­dy, Łotwy, Litwy, Moł­da­wii, Nie­miec, Pol­ski, Sło­wa­cji, Rumu­nii, USA, Węgier i Szwe­cji dosko­na­li­li pozo­ro­wa­ny atak na Rosję w ramach ćwi­czeń „Zjed­no­czo­ne Wysił­ki-2021” . 12,5 tys. żoł­nie­rzy sze­ściu­set pojaz­da­mi pan­cer­ny­mi bawi­ło się w wojnę.

PUTIN PUBLICYSTA

Putin był wkur­wio­ny. W związ­ku z pod­cho­da­mi Ukra­iny i jej poplecz­ni­ków wydał w for­mie ese­ju* obszer­ne oświad­cze­nie, z któ­re­go wynika:

Rosja czu­je się oszu­ka­na przez NATO, któ­re obie­ca­ło Gor­ba­czo­wo­wi wyco­fu­ją­ce­mu woj­ska z Nie­miec, że nie będzie roz­prze­strze­niać pak­tu na wschód. Rosja czu­je się zagro­żo­na, ponie­waż w tym cza­sie  armie pak­tu zbli­ży­ły się do Moskwy o 1500 km. Poli­ty­ka NATO jest agre­syw­na. Rosja nie posia­da żad­nych baz woj­sko­wych poza tery­to­rium byłe­go Związ­ku Radziec­kie­go. Sta­ny Zjed­no­czo­ne mają takich baz poza swo­im tery­to­rium 130.

UKRAINA MATKA, SIOSTRA I CÓRKA

Sto­su­nek Rosji do Ukra­in­ny pre­zy­dent wyra­ził w spo­sób nad­zwy­czaj rozbudowany:

Jeste­śmy z Ukra­iń­ca­mi jed­nym naro­dem. Łączy nas język, reli­gia, kul­tu­ra i histo­ria. To Kijów a nie Moskwa był sto­li­cą pra­daw­nej Rusi. Tron kijow­ski domi­no­wał w sta­ro­żyt­nej Rosji. Mało­ruś, obec­na Ukra­ina, to wszak zna­czy „Okra­ina” – czy­li kraj gra­nicz­ny, na skra­ju, na pery­fe­riach. Seman­tycz­nie rzecz bio­rąc Okra­iń­cy to nikt inny,  jak rusiń­scy pogranicznicy.

Mało­ru­si­ni i Wiel­ko­ru­si­ni przez 800 lat budo­wa­li naj­więk­sze mocar­stwo w Euro­pie pozo­sta­jąc w naj­ści­ślej­szych związ­kach gospo­dar­czych. Uczest­ni­czy­li w eks­plo­ra­cji i roz­wo­ju Ura­lu, Sybe­rii, Kau­ka­zu i Dale­kie­go Wscho­du. Natu­ral­nym języ­kiem ojczy­stym  ukra­iń­skich elit jest rosyj­ski — mat­ka i ojciec dia­lek­tu ukra­iń­skie­go.   Mer kijo­wa Wita­lij Klicz­ko bok­ser zawo­do­wy – mie­nią­cy się  ukra­iń­skim patrio­tą, nie mówi dobrze po ukra­iń­sku. Nie moż­na też nie zauwa­żyć, że rosyj­ski był pierw­szym języ­kiem uży­wa­nym w prze­strze­ni kosmicznej.

W Związ­ku Radziec­kim rdzen­ni Ukra­iń­cy zaj­mo­wa­li naj­wyż­sze sta­no­wi­ska w kie­row­nic­twie zjed­no­czo­ne­go pań­stwa. Niki­ta Chrusz­czow i Leonid Breż­niew byli Ukraińcami.

Ukra­ina nigdy nie była samo­dziel­nym pań­stwem. Krót­ki epi­zod quasi pań­stwo­wo­ści ukra­iń­skiej, w latach 1917–22, kształ­to­wa­ny był przez  pol­skich kolo­ni­za­to­rów tych ziem.

Ukra­iń­ska Socja­li­stycz­na Repu­bli­ka Radziec­ka była zało­ży­cie­lem fede­ra­cji, zna­nej jako ZSRR z nie­skrę­po­wa­nym pra­wem do swo­bod­ne­go ode­rwa­nia się od Związ­ku, któ­re zapi­sa­no w radziec­kiej kon­sty­tu­cji z roku 1924.

Obec­ne tery­to­rium Ukra­iny jest kon­se­kwen­cją podzia­łów admi­ni­stra­cyj­nych Związ­ku Radziec­kie­go, w któ­rym gra­ni­cę mię­dzy repu­bli­ka­mi mia­ły cha­rak­ter nomi­nal­ny a nie fak­tycz­ny. Filo­zo­fia Związ­ku Radziec­kie­go zakła­da­ła bowiem zanik państw naro­do­wych i gra­nic. Obec­na Ukra­ina, spad­ko­bier­czy­ni Ukra­iń­skiej SRR w grun­cie rze­czy obję­ła tery­to­ria, nie­na­leż­ne. Rosja zosta­ła okra­dzio­na – tak to dosłow­nie nazwał Wła­di­mir Putin.

IMPERIALIZM W NATARCIU

Putin punk­tu­je dyplo­ma­tycz­ną, pro­pa­gan­do­wą i gospo­dar­czą agre­sję państw Euro­py, któ­re od 2014 roku na zasa­dzie „rządź i dziel” dążą do osła­bie­nia związ­ków Ukra­iny i Rosji oraz prze­ję­cia kon­tro­li nad tery­to­rium tej pierwszej.

Zaczę­ło się Euro­maj­da­nem, kie­dy pre­zy­dent  Wik­tor Janu­ko­wycz odmó­wił pod­pi­sa­nia aktu sto­wa­rzy­sza­ją­ce­go Ukra­inę z Unią Euro­pej­ską, namie­rzo­ne­go na zasia­nie nie­zgo­dy i dez­in­te­gra­cję trój­jed­ne­go naro­du Wiel­ko­ru­sów, Mało­ru­sów i Bia­ło­ru­si­nów. Dopro­wa­dzi­ło to do abdy­ka­cji Janu­ko­wy­cza. Wybo­rów, w rezul­ta­cie któ­rych, zda­niem Puti­na, do wła­dzy doszli neo­fa­szy­ści kon­ty­nu­ują­cy tra­dy­cję Orga­ni­za­cji Ukra­iń­skich Nacjonalistów.

Ukra­ina kon­se­kwent­nie gło­su­je prze­ciw­ko rezo­lu­cjom ONZ potę­pia­ją­cym glo­ry­fi­ka­cję nazi­zmu. Pro­ce­sje z pochod­nia­mi, ku czci zbrod­nia­rzy wojen­nych z jed­no­stek SS odby­wa­ją się pod opie­ką władz. Do boha­te­rów naro­do­wych Ukra­iń­cy zali­cza­ją obec­nie, Maze­pę zdraj­cę Rusi i pra­wo­sła­wia, Petlu­rę (żydo­bój­cę), kola­bo­ru­ją­ce­go z nazi­sta­mi ludo­bój­cę Banderę.

Następ­nie opi­su­je regres ukra­iń­skiej gospo­dar­ki, któ­ra w spo­sób nie­na­tu­ral­ny cią­ży ku zacho­do­wi. Pań­stwo o wio­dą­cych prze­my­słach:  stocz­nio­wym, lot­ni­czym, inży­nie­rii rakie­to­wej, któ­re zgod­nie z zapo­wie­dzia­mi obec­nej nomen­kla­tu­ry, być powin­no naj­bo­gat­szym w Euro­pie, osią­gnę­ło poziom cywi­li­za­cyj­ny Alba­nii. Pro­duk­cja prze­my­sło­wa zmniej­szy­ła się o 42 pro­cent. W cią­gu 30 lat dwu­krot­nie spa­dła pro­duk­cja ener­gii elek­trycz­nej. PKB na miesz­kań­ca Ukra­iny jest poni­żej 4 tys. dola­rów. Trzy razy  mniej niż w Rosji.

Sta­no­wi­sko Puti­na zna­ne jest świa­tu mniej wię­cej od sierp­nia ubie­głe­go roku.

ONI NATO

Obec­nie dyplo­ma­cja rosyj­ska wystą­pi­ła do Jen­sa Stol­ten­ber­ga sekre­ta­rza gene­ral­ne­go NATO, któ­ry na pre­ten­sje doty­czą­ce eks­pan­syw­nej, zim­no­wo­jen­nej poli­ty­ki soju­szu stwier­dził, że:   NATO jest nie­za­leż­ną orga­ni­za­cją demo­kra­tycz­nych spo­łe­czeństw. Samo decy­du­je o tym, kto będzie jego człon­kiem lub nie. Ukra­ina jest nie­pod­le­głym pań­stwem i tyl­ko ona zde­cy­du­je czy będzie w struk­tu­rach NATO. Rosja nie może otrzy­mać żad­nych gwa­ran­cji w spra­wie nie­roz­sze­rze­nia soju­szu pół­noc­no­atlan­tyc­kie­go i zaprze­sta­nia manew­rów woj­sko­wych tuż za jej granicami.

ZSRR JUŻ BYŁO

Żeby zro­zu­mieć jak kiep­ska jest sytu­acja trze­ba znać pew­ną tajem­ni­cę się­ga­ją­cą PRL-owskiej cen­zu­ry. Dla­cze­go zide­olo­gi­zo­wa­ny Zwią­zek Radziec­ki, któ­ry grał na świa­to­wą rewo­lu­cję, przez cały czas goto­wał się do woj­ny, nigdy się na nią nie zde­cy­do­wał, mając aryt­me­tycz­ną prze­wa­gę w czoł­gach i gło­wi­cach nuklearnych ?

Pań­stwo to, liczą­ce 293 milio­ny oby­wa­te­li, któ­re­go rol­nic­two teo­re­tycz­nie mogło­by wyży­wić 800 mln ludzi, nigdy nie było żyw­no­ścio­wo samo­wy­star­czal­ne. Rocz­nie impor­to­wa­ło, głów­nie ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych, Kana­dy, Austra­lii — 60 mln ton zbóż. 25 pro­cent kra­jo­we­go zapotrzebowania.

W znacz­nym stop­niu za wyży­wie­nie ludzi radziec­kich odpo­wie­dzial­ni byli ame­ry­kań­scy far­me­rzy. Rosja­nie wie­dzie­li, że mogą znisz­czyć zachód ale jed­no­cze­śnie ozna­cza­ło­by to, że umrą z gło­du. Nie byli­by w sta­nie wykar­mić armii, któ­re ewen­tu­al­nie zaanek­to­wa­ły­by Europę.

JEST ROSJA

Teraz już tak nie jest. Rosja jest potęż­nym eks­por­te­rem zbo­ża. Nie potrze­bu­je nasze­go żar­cia, nato­miast my, cały czas, potrze­bu­je­my ich surow­ców i paliw.

Dla­te­go  lepiej było­by nie wkur­wiać lwa – któ­ry tro­chę rację ma. Putin nie ma powo­dów do zaha­mo­wań, któ­re miał Breżniew.

No i o czym w Pol­sce się nie wie. Rosja­nie wygra­li II woj­nę świa­to­wą. Jak strasz­nie bar­dzo dobrze jest to przez nich pamię­ta­ne, wie każ­dy, któ­ry zna przy­naj­mniej jed­ne­go Rosja­ni­na i roz­ma­wiał z nim dłu­żej niż przy kawie.

Napisał:

Robert Jaruga

NOTA REDAKCYJNA

Nota Redak­cyj­na, to sto­pień  dosko­na­ło­ści tek­stu, jaką zda­niem zespo­łu redak­cyj­ne­go osią­gnął autor mozo­ląc się przy komputerze.

Ów sto­pień wyra­ża­my w pro­cen­tach, ponie­waż wszyst­ko, co zawie­ra pro­cen­ty jest dużo bar­dziej god­ne uwa­gi niż to, co pro­cen­tów nie zawie­ra,  vide piwo bezalkoholowe.

Ide­al­ny tekst, czy­li taki, któ­ry nie ist­nie­je otrzymałby

100 PROCENT

Dziś dajemy:

0

Ponieważ :

- spra­wa jest na mia­rę być albo nie być narodu.

Bra­ku­je nam jed­nak, tego o co w każ­dym dobrym kry­mi­na­le cho­dzi – mia­no­wi­cie, kto zabił ?

Bez tych per­so­na­liów, nie moż­na powie­dzieć, że tekst jest stu­pro­cen­to­wy, bo nie jest.

O AUTORZE :

Jest suk­ce­sem repro­duk­cyj­nym ojca Józe­fa i mat­ki Marii. Jasno z tego wyni­ka, że uro­dził się w świę­tej rodzi­nie. Skoń­czył dzien­ni­kar­stwo w War­sza­wie i nauki poli­tycz­ne w Hamburgu.

Wol­no mu więc o sobie mówić, że jest praw­dzi­wym ham­bur­ge­rem. Pocie­sza go, że skła­da się z inte­li­gent­nej mate­rii o masie 1300 gra­mów (waga mózgu).

Mar­twi, że zli­cza­jąc masę 7,3 miliar­da mózgów zamiesz­ku­ją­cych Zie­mię wycho­dzi, że inte­li­gent­na mate­ria sta­no­wi pomi­jal­ny pro­cent mate­rii nie­in­te­li­gent­nej, z któ­rej skła­da się makrokosmos.

(Per­fek­cyj­ny w pie­lę­gna­cji swej inte­lek­tu­al­nej nie­za­leż­no­ści – przyp. red).

ZOSTAŃ AUTOREM 

bądź jednym z nas

Nawkładaj Autorowi ile wlezie


Formularz Kontaktowy

  SKOMENTUJ


  ALE…

  Możesz zamie­ścić swój komen­tarz  poni­żej. Być może obraź­li­wy, prze­śmiew­czy a nawet wul­gar­ny pod warun­kiem, że pod­pi­szesz go wła­snym imie­niem i nazwi­skiem figu­ru­ją­cy­mi w  doku­men­tach metrykalnych.
  Wszel­kie komen­ta­rze, któ­rych auto­rzy wsty­dzą się tego co myślą i co zatem idzie piszą, przez co rozu­mie­my nie­chęć do wyja­wia­nia swo­ich danych, będą usuwane.
  Jeże­li czu­jesz potrze­bę nawsa­dza­nia auto­ro­wi bez­po­śred­nio a chciał­byś być ano­ni­mo­wy, użyj for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go powyżej.
  Two­je uwa­gi, zgryź­li­wo­ści oraz jak przy­pusz­cza­my rów­nież peany, tra­fią  do skrzyn­ki mailo­wej auto­ra. Wią­że się to z nie­bez­pie­czeń­stwem, że możesz nawet otrzy­mać jakąś odpo­wiedź, pro­po­zy­cję lub zostać wyzwa­ny na pojedynek.

   


  TY DECYDUJESZ, ILE ZAROBI AUTOR

  W życiu wydawcy nadchodzi ten krytyczny moment, kiedy trzeba zapłacić za opublikowany tekst.
  Po drugie żaden wydawca, tego nie lubi, bo chciałby wydawać wszystko z wyjątkiem pieniędzy.
  Po pierwsze musi on dokonać trudnej sztuki wyszacowania wartości artykułu, w oparciu o subiektywne kryteria, mogące być przecież krzywdzące.
  Aby pozbyć się tego pierwszego problemu, scedowaliśmy radość wyceny pracy redaktorów na czytelników.
  To Twoja decyzja wpływa na to :  czy będzie kaszanka, czy kawior ?
  Klikając na pieniążki poniżej przyznasz autorowi od 1 do 5 zł !

  Owego aktu sprawiedliwości możesz dokonać tylko raz ! 

  W rezultacie owych kliknięć, na koncie autora, pojawi się zagregowana kwota zadysponowanego przez czytelników wynagrodzenia (iloczyn średniej wyceny i liczby wyceniających).

  Te pieniądze w żaden sposób Cię nie obciążają. Nie są odejmowane, ani dodawane  do wartości Twojej subskrypcji. Nic cię zatem nie kosztują.

  Kierując się najwyższą starannością i uczciwością odpowiedz sobie na pytania :
  1. Ile jest warte, co przeczytałeś ?
  2. Na ile zmniejszyło strefę niewiedzy ?
  3. A może czytanie w ogóle zdeprecjonowało Twoje rozumienie świata?

  Dysponuj pieniędzmi pamiętając, że honorarium pomniejszone zostanie o podatek oraz składkę ubezpieczeniową, stanowiące razem ok. 48 proc. jego wartości.

  Frazy kluczowe ( tagi ) :

  Brak komentarzy

  Co o tym myślisz ?