8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

LUCYFERA
z
BELZEBUBEM
WALKA

Redaktor Łukasz Kifer, na portalu głównym „Gazeta.pl” pisał o :

„Dys­kret­nym hob­by pre­zy­den­ta Rosji. (…), któ­ry lubi pie­nią­dze, co nie współ­gra z wize­run­kiem słu­gi narodu.”

CZAS TO ZEGAREK

Z „Gaze­ty” dowia­du­je­my się, że: ceny zegar­ków Puti­na, są absur­dal­ne. Naj­tań­szym jest szwaj­car­ski Blanc­pa­in Leman. Kosz­to­wał ok. 12 tys. dola­rów. „Jeśli kogoś szo­ku­je taka cena, niech lepiej głę­biej usią­dzie w fote­lu, bo to dopie­ro począ­tek” – pisze Kifer. Ulu­bio­ne fir­my Puti­na, to szwaj­car­ska manu­fak­tu­ra Patek Phil­li­pe, nie­miec­ki Lan­ge & Soh­ne. Zda­niem „Gaze­ty” Putin posia­da rów­nież  Blanc­pa­in Aqua (…) za 100 tys. zł,  zegar­ki F.P. Jour­ne, Bre­gu­et i Blanc­pa­in. Tu pada­ją ceny w milio­nach dola­rów. Potem jest dużo sarkazmów.

To pół praw­dy. Praw­dzi­wy Słu­ga Ludu Woło­dy­myr  Zełen­ski – też ma zegar­ki. Jest ich 6. Tyle wpi­sał w swo­je oświad­cze­nie mająt­ko­we kan­dy­du­jąc na prezydenta.

Posia­da taki sam, jak Putin, zega­rek Bre­gu­et Clas­si­que, któ­re­go ceny w zależ­no­ści od mode­lu zaczy­na­ją się od 90 tys. zł. Koń­czą na 300 tys. Ma też Tag Heuer’a. To jest chy­ba model Car­re­ra za 70 tys. zł. Mie­rzy też współ­cze­sne mu cza­sy Rolex’em Sub­ma­ri­ne za 200 tys. zł. Ozda­bia nad­gar­stek Bowe­tą za 55 tys. Gra­fem za 120 tys. i Ber­gie­rem za 90 tys. — wedle nie­do­kład­nych cen obo­wią­zu­ją­cych na pol­skim ryn­ku zegarmistrzowskim.

Ta mich­ni­kowsz­czy­zna natchnę­ła nas jed­nak do pogłę­bie­nia wie­dzy o mająt­ku pre­zy­den­tów obu woju­ją­cych państw oraz innych istot­nych cech oso­bi­stych mogą­cych mieć wpływ na wynik tej par­tii tenisa.

NIERUCHOMOŚCI:

Słu­ga Ludu: Dom o powierzch­ni 353 metrów kwa­dra­to­wych i dział­ka 12 arów we wsi Iwan­ko­wy­cze w obwo­dzie kijow­skim. 3 miesz­ka­nia w Kijo­wie o powierzch­niach 254, 198 i 131 metrów kwa­dra­to­wych. Miesz­ka­nie w Wiel­kiej Bry­ta­nii o powierzch­ni 91 metrów kwa­dra­to­wych, z 2 miej­sca­mi par­kin­go­wy­mi nale­żą­cy­mi do żony pre­zy­den­ta Ukrainy.

W mar­cu 2019 oka­za­ło się, że Zełen­ski ma 15-poko­jo­wą wil­lę we wło­skim mie­ście For­te dei Mar­mi, w obsza­rze zna­nym jako „pro­win­cja moskiew­ska”. Dom poło­żo­ny jest 600 metrów od morza. Kosz­tu­je 3,8 mln euro.

W  2020 r.  Radio Wol­na Euro­pa finan­so­wa­ne przez Kon­gres Ame­ry­kań­ski, wytknę­ło Zełen­skie­mu, że prze­pro­wa­dził się wraz z rodzi­ną do pań­stwo­wej daczy w miej­sco­wo­ści Kon­cza-Zaspa. Przed­mio­tem kry­ty­ki były kosz­ty prze­pro­wadz­ki, wyno­szą­ce 200 tys. hry­wien któ­re pokry­li ukra­iń­scy podat­ni­cy. Oraz fakt, że przed wybo­ra­mi Zełen­ski twier­dził, iż nie będzie korzy­stał z takich przy­wi­le­jów: „ (…) niech w tych rezy­den­cjach miesz­ka­ją dzie­ci. (…) Te rezy­den­cje — nie widzę w nich żad­ne­go sensu ” .

Zjed­no­czo­ny Rosja­nin :  Rezy­den­cje pre­zy­den­ta Rosji obej­mu­ją: Moskiew­ski Kreml, Nowe Ogar­jo­wo w obwo­dzie moskiew­skim, Gorki‑9 pod Moskwą, Zamek Mey­en­dorff tam­że. Zawi­do­wo — jed­no z ofi­cjal­nych miejsc zamiesz­ka­nia pre­zy­den­ta Rosji zwa­ne rosyj­skim odpo­wied­ni­kiem Camp David.  Bocza­ro­wy Ruczaj — let­nią rezy­den­cję pre­zy­den­ta Rosji w Soczi  na dział­ce o powierzch­ni 900 hek­ta­rów. Pałac Pio­tra Wiel­kie­go w Strel­nej — cen­trum kon­fe­ren­cyj­ne w oko­li­cach Peters­bur­ga. Tak zwa­ny „Pałac Puti­na” nad Morzem Czar­nym. „Dom Waka­cyj­ny Użin” w miej­sco­wo­ści Dłu­gie Bro­dy w obwo­dzie nowogrodzkim.

W 2021 roku świa­to­we media obie­gła wizu­ali­za­cja pro­jek­tu wil­li „Rive­ra” w Soczi autor­stwa ukra­iń­skie­go archi­tek­ta Roma­na Wła­so­wa: „repre­zen­tu­ją­ca uni­kal­ną toż­sa­mość archi­tek­to­nicz­ną, sub­li­mu­ją­cą cha­rak­ter i pro­por­cje budyn­ku w zapie­ra­ją­ce dech miej­sce, wykra­cza­ją­ce poza walo­ry este­tycz­ne i technologiczne.”

W 2012 roku w pra­sie zachod­niej pisze się o 20 wil­lach i pała­cach o nie­usta­lo­nym metra­żu i kuba­tu­rze, z któ­rych dzie­więć wybu­do­wa­no pod­czas 12 lat rzą­dów Putina.

PAPIERY WARTOŚCIOWE:

Słu­ga Ludu: Akcje i papie­ry dłuż­ne spół­ek zare­je­stro­wa­nych na Cyprze i Bry­tyj­skich Wyspach Dzie­wi­czych. Udzia­ły w spół­kach: Kino­kvar­tal, Kvar­tal-95 Stu­dio, Zela­ri Fish, Lau­gh­ter League Pro­duc­tion Cen­ter,  Ani­ma­tion Stu­dio 95,  Kvar­tal TV,  Invest Ani­ma, Gau­di Stu­dio i „Quar­ter-con­cert” zare­je­stro­wa­nych w rajach podat­ko­wych. Przed wstą­pie­niem na urząd pre­zy­den­ta Zełen­ski prze­pi­su­je udzia­ły więk­szo­ści spół­ek na żonę lub je sprze­da­je ukra­iń­skim oli­gar­chom. Sam pozo­sta­je obec­nie udzia­łow­cem dwóch z wymienionych.

Według zezna­nia podat­ko­we­go Zełen­skie­go za 2018 r . posia­dał on akty­wa o war­to­ści 16 mln 200 tys. dola­rów ame­ry­kań­skich. Naj­więk­szy przy­rost oszczęd­no­ści rodzi­ny Zełen­skich przy­pa­da na lata 2014–2018 – oko­ło 15,5 mln dola­rów pod­czas woj­ny Ukra­iny z Rosją. Infor­ma­cja ta pocho­dzi z  ukra­iń­skiej Wiki­pe­dii. Jak się logicz­nym zda­je, zosta­ła opra­co­wa­na przez spin dok­to­rów kan­dy­da­ta Zełen­skie­go. Odce­dzo­no zatem wszyst­ko, co się dało, a mogło­by kom­pro­mi­tu­ją­co wyglądać.

Zjed­no­czo­ny Rosja­nin: W 2007 roku  nie­miec­ki „Die Welt”, powo­łu­jąc się na spraw­dzo­ne źró­dło utrzy­my­wał,  że Putin miał 37 proc. udzia­łów Sur­gut­nie­ftie­ga­zie i 4,5 proc. Gaz­pro­mu. Obie spół­ki zaj­mu­ją się wydo­by­ciem i eks­por­tem ropy naf­to­wej oraz gazu ziem­ne­go.  Udzia­ły war­te były 40 mld dola­rów. 6 lat póź­niej wyce­nia­no je na 70 mld. Bill Brow­der bry­tyj­ski przed­się­bior­ca, cokol­wiek szem­ra­na postać ale swe­go cza­su naj­więk­szy inwe­stor zagra­nicz­ny w Rosji, uwa­ża, że mają­tek Puti­na wart jest 200 mld dola­rów. Jest trzy­krot­nie więk­szy niż Bil­la Gates’a.

SAMOCHODY

Słu­ga Ludu:  Zełen­ski jest wła­ści­cie­lem Land Rove­ra z 2016 roku war­te­go ok. 140 tys. zł. Jego żona Ole­na ma Mer­ce­de­sa S 500  rocz­nik  2014 o war­to­ści 250 tys. zł na ryn­ku polskim.

Zjed­no­czo­ny Rosja­nin: Zesta­wie­nie doty­czy zna­nych pojaz­dów,  któ­ry­mi Putin się poru­sza: pre­zy­denc­ka limu­zy­na Aurus Senat ok. 5,5 mln zł. Mer­ce­des ML 500 ok. 200 tys. zł. Łada Vesta Sedan 49 tys. zł. Czaj­ka  Gaze­la Limu­zy­na 700 tys. zł. Łada Niva ok. 90 tys. zł.

 

Są to oczy­wi­ście para­me­try waż­ne dla kom­for­tu dowo­dze­nia obu przy­wód­ców. Co tu gadać trud­no wojo­wać nie  zapew­nia­jąc sobie bez­pie­czeń­stwa finan­so­we­go. Jed­nak w isto­cie prze­cież taka woj­na to kon­flikt oso­bo­wo­ści, doświad­cze­nia, wie­dzy, ambi­cji i  aspiracji.

Zba­da­li­śmy też one cechy obu panów.

PRZYNALEŻNOŚĆ PARTYJNA

Słu­ga Ludu: Par­tia rzą­dzą­ca „Słu­ga Ludu” posia­da­ją­ca bez­względ­ną więk­szość gło­sów w Radzie Naj­wyż­szej Ukra­iny – jed­no­izbo­wym par­la­men­cie. 252 gło­sy na 450 depu­to­wa­nych. Woło­dy­myr Zełen­ski zwy­cię­żył w wybo­rach  pre­zy­denc­kich w 2019 roku zdo­by­wa­jąc 73,2 proc. poparcia.

Zjed­no­czo­ny Rosja­nin: Zjed­no­czo­na Rosja par­tia rzą­dzą­ca, posia­da­ją­ca bez­względ­ną więk­szość gło­sów w rosyj­skiej Dumie. 326 gło­sów ze wszyst­kich 450 depu­to­wa­nych. Wła­di­mir Putin zwy­cię­żył wybo­rach  pre­zy­denc­kich w 2018 roku z 73,6 proc. poparcia.

WIEK BIOLOGICZNY

Słu­ga Ludu:  44 lata, co przy śred­niej spo­dzie­wa­nej dłu­go­ści życia męż­czyzn na Ukra­inie wyno­szą­cej 67,6 roku ozna­cza, że jeże­li Zełen­ski zapla­no­wał umrzeć śmier­cią natu­ral­ną, no to ma przed sobą jesz­cze oko­ło 35 proc. dystan­su  na tym łez padole.

Zjed­no­czo­ny Rosja­nin:  69 lat, bio­rąc pod uwa­gę śred­nią spo­dzie­wa­ną dłu­gość życia męż­czyzn w Rosji wyno­szą­cą 66,4 roku,  pre­zy­dent Putin prze­sa­dza ze swo­ją długowiecznością.

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW:

Słu­ga Ludu:  Ojczy­sty rosyj­ski, angiel­ski bie­gle, ukra­iń­ski sła­bo – ale uczy się już od 4 lat.

Zjed­no­czo­ny Rosja­nin: Ojczy­sty rosyj­ski, nie­miec­ki bie­gle, angiel­ski w stop­niu mało komu­ni­ka­tyw­nym, ukra­iń­ski sła­bo – uczy się od 1980 roku.

ZAWÓD

Słu­ga Ludu: Wyuczo­ny praw­nik. Wyko­ny­wa­ny aktor. Zna­czy się zawo­do­wy uda­wacz i misty­fi­ka­tor. Przy­go­to­wa­nie poli­to­lo­gicz­ne nabył gra­jąc „Słu­gę Ludu” w ukra­iń­skim seria­lu kome­dio­wym pod tytu­łem „Słu­ga Ludu”, w któ­rym gra pre­zy­den­ta Ukra­iny Słu­gę Ludu. Zna­mien­na jest  kome­dio­wa sce­na w tym fil­mie, gdzie Słu­ga Ludu z dwóch  pisto­le­tów maszy­no­wych Uzi roz­strze­li­wu­je ukra­iń­ski par­la­ment. Cechy przy­wód­cze zapew­ne wypra­co­wał sobie obec­ny pre­zy­dent Ukra­iny uda­jąc Napo­le­ona idą­ce­go na Moskwę w rosyj­skim fil­mie „Rzew­ski kon­tra Napoleon”.

Zjed­no­czo­ny Rosja­nin: Wyuczo­ny praw­nik. Wyko­ny­wa­ny szpieg – zna­czy czło­wiek zawo­do­wo zaj­mu­ją­cy się uda­wa­niem kogoś, kim nie jest, krad­ną­cy nie należ­ne mu infor­ma­cje. Prze­by­wa­jąc w Dreź­nie uda­wał dyrek­to­ra Domu Przy­jaź­ni ZSRR-NRD. Przy­go­to­wa­nie poli­to­lo­gicz­ne zdo­by­wał w Wyż­szej Szko­le KGB oraz  Insty­tu­cie Czer­wo­ne­go Sztan­da­ru KGB. Odzna­czo­ny brą­zo­wym meda­lem „ Za Zasłu­gi” Armii Ludo­wej Nie­miec­kiej Repu­bli­ki Demo­kra­tycz­nej. Po zakoń­cze­niu pra­cy w KGB – w 1990 roku chciał zostać tak­sów­ka­rzem. Poniósł jed­nak poraż­kę. Został pre­mie­rem i pre­zy­den­tem Rosji

STOSUNEK DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Słu­ga Ludu: Bez stop­nia woj­sko­we­go.  Po roz­po­czę­ciu zbroj­nej agre­sji Fede­ra­cji Rosyj­skiej na Ukra­inę Zełen­ski 18 kwiet­nia 2014 r. otrzy­mał wezwa­nie do woj­sko­we­go biu­ra pobo­ru, ale do woj­ska nie wstą­pił. Wezwa­nie zosta­ło opu­bli­ko­wa­ne przez służ­bę pra­so­wą Mini­ster­stwa Obro­ny Ukra­iny i potwier­dzo­ne przez byłe­go dowód­cę 43 Bata­lio­nu Patrio­tów Ser­gie­ja Macjej­ko. Następ­nie Woło­dy­myr Zełen­ski zigno­ro­wał kolej­ne trzy wezwa­nia z  23 czerw­ca, 15 sierp­nia 2014 r. oraz 10 maja 2015 r.  Depu­to­wa­ni Ukra­iny wysto­so­wa­li proś­bę do zastęp­cy mini­stra obro­ny Ste­pa­na Połto­ra­ka: „W spra­wie zba­da­nia oko­licz­no­ści zwią­za­nych z uchy­la­niem się od pobo­ru do służ­by woj­sko­wej w Siłach Zbroj­nych Ukra­iny oby­wa­te­la Zełen­skie­go”. W mie­siąc po wybo­rze Zełen­skie­go na pre­zy­den­ta opu­bli­ko­wa­no ofi­cjal­ną odpo­wiedź Mini­ster­stwa Obro­ny, w któ­rej zde­men­to­wa­ło ono wła­sne infor­ma­cje o uni­ka­niu pobo­ru. Według rapor­tu, pod­czas mobi­li­za­cji w latach 2014–2015 Zełen­ski nie został powo­ła­ny do służ­by woj­sko­wej. Obec­nie jest Naczel­nym Dowód­cą Sił Zbroj­nych Ukrainy.

Zjed­no­czo­ny Rosja­nin:  Porucz­nik arty­le­rii. Star­szy porucz­nik wymia­ru spra­wie­dli­wo­ści. Będąc dyrek­to­rem Fede­ral­nej Służ­by Bez­pie­czeń­stwa Fede­ra­cji Rosyj­skiej otrzy­mał sto­pień woj­sko­wy puł­kow­ni­ka. Obec­nie Naczel­ny Dowód­ca Sił Zbroj­nych Fede­ra­cji Rosyjskiej.

STAŻ POLITYCZNY

Słu­ga Ludu: ok 2 lat

Zjed­no­czo­ny Rosja­nin:  ok. 22 lat

ASPIRACJE

Słu­ga Ludu: Wcią­gnię­cie NATO do woj­ny z Rosją. Przy­łą­cze­nie Unii Euro­pej­skiej do Ukra­iny. Prze­nie­sie­nie sto­li­cy Unii Euro­pej­skiej z Bruk­se­li do Kijo­wa. Poko­jo­wa Nagro­da Nobla.

Zjed­no­czo­ny Rosja­nin:  Roz­sze­rze­nie gra­nic Rosji „tam gdzie mogą doje­chać rosyj­skie czoł­gi”. Caro­władz­two w pań­stwie w któ­rym słoń­ce nigdy nie zacho­dzi Uczy­nie­nie oby­wa­tel­stwa rosyj­skie­go źró­dłem pre­sti­żu. Tytuł Feld­mar­szał­ka Związ­ku Radziec­kie­go – ale tak napraw­dę nikt zasad­ni­czo roz­sąd­ny nie wie o co mu cho­dzi. No bo jak­by na dobra­noc świat pod­pa­lić to powi­nien chy­ba zaata­ko­wać Chiny.

POSTAWA ONTOLOGICZNA

Słu­ga Ludu: Nigdy nie miał kon­tak­tu z rzeczywistością.

Zjed­no­czo­ny Rosja­nin: Utra­cił kon­takt z rzeczywistością.

 

Na koniec zagad­ka. Jeden z tych mężów sta­nu prze­ma­wia­jąc w Jur­ma­le na Łotwie nazwał  Ukra­inę „żebra­kiem (…) aktor­ką nie­miec­kie­go fil­mu dla doro­słych”,  któ­ra jest „goto­wa dać z każ­dej stro­ny dowol­ną ilość razy”. Który ?

Napisał:

Robert Jaruga

NOTA REDAKCYJNA

Nota Redak­cyj­na, to sto­pień  dosko­na­ło­ści tek­stu, jaką zda­niem zespo­łu redak­cyj­ne­go osią­gnął autor mozo­ląc się przy komputerze.

Ów sto­pień wyra­ża­my w pro­cen­tach, ponie­waż wszyst­ko, co zawie­ra pro­cen­ty jest dużo bar­dziej god­ne uwa­gi niż to, co pro­cen­tów nie zawie­ra,  vide piwo bezalkoholowe.

Ide­al­ny tekst, czy­li taki, któ­ry nie ist­nie­je otrzymałby

100 PROCENT

Dziś dajemy:

0

Ponieważ :

- spra­wa jest na mia­rę być albo nie być narodu.

Bra­ku­je nam jed­nak, tego o co w każ­dym dobrym kry­mi­na­le cho­dzi – mia­no­wi­cie, kto zabił ?

Bez tych per­so­na­liów, nie moż­na powie­dzieć, że tekst jest stu­pro­cen­to­wy, bo nie jest.

O AUTORZE :

Jest suk­ce­sem repro­duk­cyj­nym ojca Józe­fa i mat­ki Marii. Jasno z tego wyni­ka, że uro­dził się w świę­tej rodzi­nie. Skoń­czył dzien­ni­kar­stwo w War­sza­wie i nauki poli­tycz­ne w Hamburgu.

Wol­no mu więc o sobie mówić, że jest praw­dzi­wym ham­bur­ge­rem. Pocie­sza go, że skła­da się z inte­li­gent­nej mate­rii o masie 1300 gra­mów (waga mózgu).

Mar­twi, że zli­cza­jąc masę 7,3 miliar­da mózgów zamiesz­ku­ją­cych Zie­mię wycho­dzi, że inte­li­gent­na mate­ria sta­no­wi pomi­jal­ny pro­cent mate­rii nie­in­te­li­gent­nej, z któ­rej skła­da się makrokosmos.

(Per­fek­cyj­ny w pie­lę­gna­cji swej inte­lek­tu­al­nej nie­za­leż­no­ści – przyp. red).

ZOSTAŃ AUTOREM 

bądź jednym z nas

Nawkładaj Autorowi ile wlezie


Formularz Kontaktowy

  SKOMENTUJ


  ALE…

  Możesz zamie­ścić swój komen­tarz  poni­żej. Być może obraź­li­wy, prze­śmiew­czy a nawet wul­gar­ny pod warun­kiem, że pod­pi­szesz go wła­snym imie­niem i nazwi­skiem figu­ru­ją­cy­mi w  doku­men­tach metrykalnych.
  Wszel­kie komen­ta­rze, któ­rych auto­rzy wsty­dzą się tego co myślą i co zatem idzie piszą, przez co rozu­mie­my nie­chęć do wyja­wia­nia swo­ich danych, będą usuwane.
  Jeże­li czu­jesz potrze­bę nawsa­dza­nia auto­ro­wi bez­po­śred­nio a chciał­byś być ano­ni­mo­wy, użyj for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go powyżej.
  Two­je uwa­gi, zgryź­li­wo­ści oraz jak przy­pusz­cza­my rów­nież peany, tra­fią  do skrzyn­ki mailo­wej auto­ra. Wią­że się to z nie­bez­pie­czeń­stwem, że możesz nawet otrzy­mać jakąś odpo­wiedź, pro­po­zy­cję lub zostać wyzwa­ny na pojedynek.

   


  TY DECYDUJESZ, ILE ZAROBI AUTOR

  W życiu wydawcy nadchodzi ten krytyczny moment, kiedy trzeba zapłacić za opublikowany tekst.
  Po drugie żaden wydawca, tego nie lubi, bo chciałby wydawać wszystko z wyjątkiem pieniędzy.
  Po pierwsze musi on dokonać trudnej sztuki wyszacowania wartości artykułu, w oparciu o subiektywne kryteria, mogące być przecież krzywdzące.
  Aby pozbyć się tego pierwszego problemu, scedowaliśmy radość wyceny pracy redaktorów na czytelników.
  To Twoja decyzja wpływa na to :  czy będzie kaszanka, czy kawior ?
  Klikając na pieniążki poniżej przyznasz autorowi od 1 do 5 zł !

  Owego aktu sprawiedliwości możesz dokonać tylko raz ! 

  W rezultacie owych kliknięć, na koncie autora, pojawi się zagregowana kwota zadysponowanego przez czytelników wynagrodzenia (iloczyn średniej wyceny i liczby wyceniających).

  Te pieniądze w żaden sposób Cię nie obciążają. Nie są odejmowane, ani dodawane  do wartości Twojej subskrypcji. Nic cię zatem nie kosztują.

  Kierując się najwyższą starannością i uczciwością odpowiedz sobie na pytania :
  1. Ile jest warte, co przeczytałeś ?
  2. Na ile zmniejszyło strefę niewiedzy ?
  3. A może czytanie w ogóle zdeprecjonowało Twoje rozumienie świata?

  Dysponuj pieniędzmi pamiętając, że honorarium pomniejszone zostanie o podatek oraz składkę ubezpieczeniową, stanowiące razem ok. 48 proc. jego wartości.

  Frazy kluczowe ( tagi ) :

  Brak komentarzy

  Co o tym myślisz ?