8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

NAPISZ COŚ O SOBIE SAMYM:

Zmień swo­je zdję­cie w tle
Wyślij na serwer
drwarlecki
Zmień swo­je zdję­cie w tle
Trud­no dopraw­dy zro­zu­mieć sens ogól­no­pol­skie­go kon­kur­su „Świat bez odpa­dów – recy­klo­mat w Two­jej gmi­nie”, któ­re­go ini­cja­to­rem jest fir­ma Coca-Cola Pol­ska. Zda­niem ini­cja­to­rów w kon­kur­sie mogą wziąć udział gmi­ny, w któ­rych miesz­ka mniej niż 50 tys. osób. Kon­kret­niej upo­waż­nie­ni i umo­co­wa­ni pra­cow­ni­cy magi­stra­tów, któ­rzy mię­li­by napi­sać, chy­ba jakiś wiersz lub frasz­kę na cześć Coca-Coli, dołą­czyć zdję­cie miej­sca, gdzie miał­by recy­klo­mat sta­nąć oraz uza­sad­nić dla­cze­go jest potrzeb­ny albo nie. Zabaw­ność tej ini­cja­ty­wy pole­ga na tym, że jest do wygra­nia jeden 
Sta­tus kon­ta użyt­kow­ni­ka to Zatwierdzono

Ten użyt­kow­nik nie dodał jesz­cze żad­nych infor­ma­cji o sobie.