8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

ponad wszystkie INFORMACJE Informacje NARODU Sprawy Wagi Narodowej. Państwowej. Ogólnokrajowej. w SŁUŻBIE a
13 

lipca 2021

13 

lipca 2021

fot. Łukasz Zawada 

KONSTYTUCJA ÜBER ALLES

Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny ma orzec abso­lut­ny pry­mat praw pol­skiej kon­sty­tu­cji nad pra­wa­mi pod­pi­sa­ne­go przez Pol­skę Trak­ta­tu o Unii Euro­pej­skiej.  Dość oso­bli­wy pomysł sko­ro mniej wię­cej od  upad­ku komu­ny, pol­skie sej­my dzie­wię­ciu kaden­cji, zaj­mo­wa­ły się zasad­ni­czo powie­la­niem lub kopio­wa­niem roz­wią­zań praw­nych Unii Euro­pej­skiej, tak w spra­wach waż­nych ( jak wpro­wa­dze­nie podat­ku VAT) jak i mniej waż­nych ( usta­wa o wal­ce ze smrodem ).

12 

lipca 2021

fot.Andrzej Janota

MAILE Z GŁOWY DWORCZYKA

Na rosyj­skiej witry­nie Tele­gram uka­za­ły się kolej­ne maile pocho­dzą­ce z pry­wat­nej skrzyn­ki mini­stra Micha­ła Dwor­czy­ka. Doty­czą one zeszło­rocz­nych pro­te­stów na Bia­ło­ru­si. Nie dowo­dzą one nad­zwy­czaj­nych para­me­trów inte­lek­tu­al­nych mini­stra, więc mogą być praw­dzi­we.  Pro­blem się zacznie wów­czas, kie­dy ruscy będą publi­ko­wać abso­lut­nie zmy­ślo­ną kore­spon­den­cję, ponie­waż moż­li­wość pro­sto­wa­nia fał­szerstw tego typu jest dopraw­dy żadna.

11 

lipca 2021

fot. Andrzej Janota

POLONIZACJA ZAMERYKANIZOWANEJ TELEWIZJI

Pisow­cy deli­be­ru­ją wokół posel­skie­go pro­jek­tu nowe­li­za­cji usta­wy o radio­fo­nii i tele­wi­zji. Nowe­li­za­cja ma zmu­sić ame­ry­kań­skie­go wła­ści­cie­la sta­cji tele­wi­zyj­nej TVN do sprze­da­nia 51 proc. akcji spół­ki pol­skie­mu part­ne­ro­wi. Ponie­waż poważ­nych gra­czy posia­da­ją­cych sto­sow­ną gotów­kę nie jest wie­lu, przy­pusz­czal­nie nabyw­cą była­by pań­stwo­wa tele­wi­zja lub jakaś pań­stwo­wa super-spół­ka typu Orlen. Oczy­wi­ście moż­na się zży­mać, że dru­ga a może pierw­sza naj­waż­niej­sza tele­wi­zja w kra­ju, takim jak Pol­ska, posia­da wio­dą­cy kapi­tał zagra­nicz­ny. Wyobraź­my sobie podob­ną sytu­ację w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, Niem­czech lub Rosji.  Nato­miast dąże­nie do mono­po­li­za­cji mediów przez two­rze­nie naro­do­we­go kon­cer­nu pra­so­wo-tele­wi­zyj­ne­go to się skoń­czy tak,  jak już się kie­dyś skoń­czy­ło. Potęż­ny ongiś, praw­do­po­dob­nie naj­więk­szy na świe­cie kon­cern medial­ny RSW ( Robot­ni­cza Spół­dziel­nia Wydaw­ni­cza) został poko­na­ny przez face­tów z powie­la­cza­mi i krótkofalowców.

10 

lipca 2021

wntenczas.eu

GOWIN NIE POPIERA

Posło­wie Poro­zu­mie­nia, któ­rzy pozo­sta­li przy Gowi­nie, utrzy­mu­ją, że nowe­li­za­cji usta­wy radio­wo-tele­wi­zyj­nej w pro­po­no­wa­nym przez PiS kształ­cie nie poprą. Wymy­śli­li, że udzia­łow­cem TVN mógł­by być pod­miot z jakie­goś kra­ju OECD. Kło­pot w tym, że to PiS ma sej­mo­wą więk­szość a Jaro­sław Gowin jej nie ma.

lipca 2021

źródło: ETPC 

URSUS WYCIĄGNĄŁ KOPYTA

Sąd w War­sza­wie ogło­sił upa­dłość fabry­ki trak­to­rów Ursus ( co zna­czy niedź­wiedź ), któ­ra ist­nia­ła pra­wie 130 lat. Pol­skie trak­to­ry nie wytrzy­ma­ły kon­ku­ren­cji z trak­to­ra­mi z Unii Euro­pej­skiej, na któ­re jest rol­ni­ków stać, dzię­ki dopła­tą unio­eu­ro­pej­skich podat­ni­ków do każ­de­go  hek­ta­ra upraw­ne­go pol­skiej ziemi.

lipca 2021

fot. Pixabay

WŁODZIMIERZ ILJICZ CZARZASTY

Mło­dzi lewi­cow­cy chcie­li­by pozbyć się sta­re­go Wło­dzi­mie­rza Cza­rza­ste­go obec­nie przy­wód­cy par­tii.  Ryzy­kow­ne posu­nie­cie – Cza­rza­sty przy­naj­mniej swe­ter nosi czer­wo­ny a bez tego swe­tra poziom lewi­co­we­go reali­zmu w sze­re­gach, tak sie­bie zwą­cej lewi­cy, osią­gnie  men­tal­ność obiek­tów oświe­tla­nych czer­wo­ny­mi żarówkami.

lipca 2021

fot. Andrzej K.

PROTESTANTKI OSKARŻONE

Pro­ku­ra­tu­ra oskar­ża lider­ki Ogól­no­pol­skie­go Straj­ku Kobiet: Agniesz­kę Cze­re­de­rec­ką, Mar­tę Lem­part i Kle­men­ty­nę Sucha­now o spro­wa­dze­nie nie­bez­pie­czeń­stwa dla życia i zdro­wia oraz spo­wo­do­wa­nie zagro­że­nia epi­de­mio­lo­gicz­ne­go w cza­sie pro­te­stów na uli­cach War­sza­wy w paź­dzier­ni­ku, listo­pa­dzie i grud­niu zeszłe­go roku. Zasad­ni­czo pro­ku­ra­tu­ra ma rację ale gene­ral­nie nie ma. Wyobraź­my sobie, że jakiś sąd ska­że one panie na 8 lat w wię­zie­niu, co w takich przy­pad­kach prze­wi­du­je kodeks kar­ny. Będzie to okrut­nie nie­spra­wie­dli­wie wymie­rzo­na sprawiedliwość.

lipca 2021

grafika: Wtenczas.eu

TAK CZY OWAK ZAWSZE NOWAK

Pro­ku­ra­tu­ra dybie też na Sła­wo­mi­ra Nowa­ka, byłe­go mini­stra trans­por­tu. Oskar­żo­no Dariu­sza Z., byłe­go sze­fa jed­nost­ki GROM, o udział w zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Nowa­ka szaj­ce łapow­ni­ków, defrau­dan­tów i pra­czy brud­nych pie­nię­dzy. Ten  przy­znał się do winy, licząc na łagod­niej­szy wyrok.  O sile każ­dej orga­ni­za­cji nie decy­du­ją lide­rzy ale jej naj­słab­si człon­ko­wie. Kto tego Nowa­ka do Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej przy­jął i z czy­jej reko­men­da­cji war­ta­ło­by spytać.

lipca 2021

fot. PAP

OZDOBA TRZASKOWSKI — PIĄTE STARCIE

Trwa wymia­na cio­sów mię­dzy Rzą­dem RP a Urzę­dem Mia­sta Sto­łecz­ne­go War­sza­wy o rację w kwe­stii odpa­dów. Mini­ster Jacek Ozdo­ba stro­fu­je pre­zy­den­ta Trza­skow­skie­go za absur­dal­ny pomysł wywo­że­nia war­szaw­skich śmie­ci set­ki kilo­me­trów od mia­sta. Jest tego 160 tys. ton  kwar­tal­nie, czy­li  ok. 8 tys. cię­ża­ró­wek. Trza­skow­ski punk­tu­je Ozdo­bę, wska­zu­jąc, że to wła­śnie on odpo­wie­dzial­ny jest za nowe­li­za­cję usta­wy o odpa­dach, dopusz­cza­ją­cej podob­ne roz­wią­za­nie. Ozdo­ba uwa­ża, że ratusz war­szaw­ski, w spo­sób absur­dal­ny wyko­rzy­stu­je ist­nie­ją­ce prze­pi­sy, wbrew inten­cjom usta­wo­daw­cy. Zapo­wia­da rów­nież kolej­ną nowe­li­za­cję pole­ga­ją­cą na wpro­wa­dze­niu opła­ty śro­do­wi­sko­wej za woże­nie odpa­dów po kraju.

lipca 2021

fot. Arkadiusz Sz.

KOSA I FORTEPIAN

Na posie­dze­niu sej­mo­wej Komi­sji Finan­sów Publicz­nych posło­wie zgło­si­li pomy­sły, co jesz­cze jest w par­la­men­cie potrzeb­ne. Wśród nich zna­la­zły się nowo­cze­śnie wypo­sa­żo­ne auta, nowe gabi­ne­ty oraz for­te­pian. For­te­pian potrzeb­ny jest Tade­uszo­wi Cymań­skie­mu z PiS‑u ponie­waż wszak Pol­ska jest to kraj Fry­de­ry­ka Cho­pi­na. Kup­cie sobie jesz­cze nar­ty, bo jest to kraj Ada­ma Mały­sza, kosę obsa­dzo­ną na sztorc to dla­te­go, że uro­dził się tu Kościusz­ko Tade­usz oraz rakie­tę teni­so­wą na cześć Woj­cie­cha Fibaka.