8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

ponad wszystkie INFORMACJE Informacje NARODU Sprawy Wagi Narodowej. Państwowej. Ogólnokrajowej. w SŁUŻBIE a
28 

czerwca 2021

28 

czerwca 2021

fot. Łukasz Zawada 

SKRZYWDZENI SEMICI

Awan­tu­ra pol­sko-izra­el­ska. Sejm  bez gło­su sprze­ci­wu prze­gło­so­wał nowe­li­za­cję kodek­su postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­ne­go w zakre­sie zwro­tu mająt­ku, na co zare­ago­wał mini­ster spraw zagra­nicz­nych  Izra­ela Jair Lapid : „Nowe pol­skie pra­wo jest hań­bą i poważ­nie zaszko­dzi sto­sun­kom mię­dzy dwo­ma kra­ja­mi”. W podob­nym tonie wypo­wie­dzia­ła się amba­sa­da Izra­ela w War­sza­wie: Nowe­li­za­cja „unie­moż­li­wi zwrot mie­nia żydow­skie­go lub ubie­ga­nie się o rekom­pen­sa­tę”.  Co do tej hań­by, to  chy­ba prze­sa­da. Co do tej szko­dy w sto­sun­kach, to jak­by dużo zale­ży też od Izra­ela. Że nowe­li­za­cja unie­moż­li­wi zwrot mie­nia – tu oczy­wi­ście mądrzy jak zwy­kle Izra­el­czy­cy mają rację.  Tyle, że wszyst­ko się kie­dyś przedaw­nia. Jeże­li 50 lat jest za mało, to wyli­czy­li­śmy, iż minę­ło już 76. Jak dłu­go  moż­na szu­kać swego ?

27 

czerwca 2021

fot.Andrzej Janota

KOLISTY TRÓJKĄT

Tro­je posłów – Janow­ska, Czar­to­ry­ski i Girzyń­ski – opu­ści­ło par­la­men­tar­ny klub PiS‑u. Zało­ży­ło wła­sne koło posel­skie „Wybór Pol­ska”, choć ze wzglę­du na liczeb­ność tego koła nazwać by je trze­ba raczej trój­ką­tem. Opo­zy­cja się cie­szy, że pisow­cy stra­ci­li więk­szość. Ten mały trój­kąt to w grun­cie spraw, jedy­ny powód do rado­ści opo­zy­cji, bo innych nie ma  nawet na lekarstwo.

26 

czerwca 2021

fot. Andrzej Janota

CZARNEK OŚWIATY

Kie­dy tyl­ko Zbi­gniew Girzyń­ski wyzwo­lił się spod hege­mo­ni Jaro­sła­wa Kaczyń­skie­go, napo­mknął – że nie wyklu­cza popar­cia opo­zy­cyj­ne­go wotum nie­uf­no­ści wobec Prze­mka Czarn­ka mini­stra od nauczy­cie­li. A to  z uwa­gi na jego „nie­wła­ści­wy spo­sób komu­ni­ko­wa­nia się ze śro­do­wi­skiem oświa­to­wym”.  Prze­bły­ski rozu­mu god­ne są reko­men­da­cji, choć w prag­ma­tycz­nym uję­ciu wiesz­czyć trze­ba, że karie­ra poli­tycz­na Girzyń­skie­go zaczy­na wygasać.

26 

czerwca 2021

wntenczas.eu

BEZŁAD ŁADU

Bra­ku­je kon­sen­su­su w spra­wie „Pol­skie­go Ładu”, pro­gra­mu któ­ry miał był prze­ko­nać elek­to­rat, że wła­dza jest mądrzej­sza niż jest w rze­czy­wi­sto­ści.  Jaro­sław Gowin, nie godzi się na głu­pie zmia­ny godzą­ce w małych przed­się­bior­ców. Kukiz też może zde­zer­te­ro­wać. A Zbi­gniew Zio­bro to taki obec­ny Girzyń­ski. Podob­ną, co ten,  wobec Kaczyń­skie­go wol­tę wyko­nał  zda­je się 10 lat temu.  Pro­blem tkwi w tym, że nie­zgo­da na „Pol­ski Ład” nie powsta­ła w rezul­ta­cie kry­tycz­nej ana­li­zy tego pro­gra­mu, któ­ry choć ład­nie się nazy­wa ład­nym nie jest.  „Pol­ski Ład” to oksy­mo­ron, jak sucha woda albo czar­na biel. Ale pro­wo­dy­rom nie o to jed­nak chodzi.

25 

czerwca 2021

źródło: ETPC 

WYSOKIE WYNAGRODZENIA W KIELECKIM SĄDOWNICTWIE

Euro­pej­ski Try­bu­nał Praw Czło­wie­ka przy­znał  po 20 tys. euro sędziom z Kielc, któ­rych odwo­łał z funk­cji pre­ze­sów sądów Zbi­gniew Zio­bro – fak­sem, bez uza­sad­nie­nia i szans na odwo­ła­nie się od tego fak­sa.  Pre­mier Mora­wiec­ki stwier­dził, iż . „Sza­nu­je­my tę insty­tu­cję, ale dla nas nad­rzęd­na jest pol­ska kon­sty­tu­cja”.  Jeże­li może ist­nieć zwią­zek mię­dzy cham­stwem mini­stra a łama­niem kon­sty­tu­cji, co jak­by wyni­ka z wer­dyk­tu euro­pej­skie­go Try­bu­na­łu, to ozna­cza, że pre­mier Mora­wiec­ki nie ma racji. Ale  nie wie­my tego na pew­no. W pań­stwie Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści, pra­wo i spra­wie­dli­wość  nabra­ły jakie­goś inne­go seman­tycz­ne­go ciężaru.

24 

czerwca 2021

fot. Pixabay

TUSK NA KONIU BIAŁYM

Rene­sans Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej ogło­si­ły wole media, bez­in­te­re­sow­nie kocha­ją­ce Donal­da Tuska.  Zosta­nie on wice­prze­wod­ni­czą­cym PO przej­mu­jąc wła­dzę od Bory­sa Bud­ki, któ­ry zre­zy­gnu­je ze sta­no­wi­ska prze­wod­ni­czą­ce­go. Będzie to taka sama sana­cja, jak wol­ność do któ­rej one publi­ka­to­ry się przyznają.

24 

czerwca 2021

fot. Andrzej K.

POTENCJALNIE HIPOTETYCZNI

Insty­tut Sta­ty­sty­ki Kościo­ła Kato­lic­kie­go wyja­wił ilość pedo­fi­lów w sutan­nach. Jeśli jeden pedo­fil przy­pa­da na jed­ne­go mole­sto­wa­ne­go,  potwier­dzo­nych przy­pad­ków jest 144. Hipo­te­tycz­ni pedo­fi­le to gru­pa 368 kapła­nów, w tym tych 144, któ­rzy hipo­te­tycz­ny­mi nie są tyl­ko auten­tycz­ny­mi.  W Pol­sce jest ponad 30 tys.  osób o sta­tu­sie kapła­na. Nie wszy­scy są zatem pedo­fi­la­mi, choć potencjalnie …!?

23 

czerwca 2021

grafika: Wtenczas.eu

MARIAN HAK BANAŚ

Roko­sza­nin z par­tii PiS,  Marian Banaś z Naj­wyż­szej Izby Kon­tro­li wykrył nad­uży­cia w Tota­li­za­to­rze Spor­to­wym. Zapo­wie­dział też zło­że­nie wnio­sków do pro­ku­ra­tu­ry w spra­wach budo­wy elek­trow­ni w Ostro­łę­ce oraz awa­rii oczysz­czal­ni ście­ków „Czaj­ka” w War­sza­wie.  Spra­wa bur­de­lu, któ­ry pro­wa­dził Banaś wyko­rzy­stu­jąc jako słu­pa, kogoś ze zło­tym zegar­kiem na ręku i tako­wym łań­cu­chem na szyi, nadal się nie skoń­czy­ła. Więc wyglą­da to na ordy­nar­ną wymia­nę haków.

23 

czerwca 2021

fot. PAP

NIE JEBAĆ !

Nie wol­no „Jebać Dudy”  orzekł Sąd Okrę­go­wy w Kali­szu. W każ­dym razie nie moż­na o tym gło­śno mówić na forum publicz­nym. Tyle moż­na wyro­zu­mo­wać, z uza­sad­nie­nia wyro­ku wspo­mnia­ne­go sądu.  Sąd uka­rał trzech matu­rzy­stów, któ­rzy w Sul­mie­rzy­cach w woje­wódz­twie wiel­ko­pol­skim rok temu publicz­nie dekla­ro­wa­li chęć  nawią­za­nia  jakichś para homo­sek­su­al­nych sto­sun­ków z Pre­zy­den­tem RP. Za karę mają pra­co­wać spo­łecz­nie przez dwa mie­sią­ce na rzecz lokal­nej spo­łecz­no­ści. Phi ! Co to w ogó­le za kara?!

22 

czerwca 2021

fot. Arkadiusz Sz.

JAKOŚĆ BENZYNY ROŚNIE

Pali­wo jest naj­droż­sze od sied­miu lat: litr ben­zy­ny kosz­tu­je 5,40 zł, a litr ole­ju napę­do­we­go 5,30.  Nie zapo­mi­naj­my jed­nak, że za jed­ne­go z poprzed­nich rzą­dów, któ­ry zasad­ni­czo odpo­wie­dzial­ny jest za ceny paliw,  ety­li­na kosz­to­wa­ła ponad 6 zł. Ale to dla­te­go ‚że była dużo lep­sza niż obec­nie i tego war­ta. Nie to co teraz.

23 

czerwca 2021

fot. NBP

SAM SOBIE GLAPIŃSKI

Prof. Adam Gla­piń­ski, pre­zes Naro­do­we­go Ban­ku Pol­skie­go, dostał nagro­dę ban­ko­we­go mene­dże­ra roku. Gla­piń­ski, pre­zes Naro­do­we­go Ban­ku Pol­skie­go, zasia­da w kapi­tu­le, któ­ra tę nagro­dę przy­zna­ła.  Moż­na powie­dzieć, że to nie ład­nie być sędziom we wła­snej spra­wie – ale jest to sta­no­wi­sko ludzi pro­stych.  Taka nagro­da przy­zna­na same­mu sobie jest wszak wyra­zem koniecz­nej do spra­wo­wa­nia wła­dzy pew­no­ści sie­bie, samo­zau­fa­nia oraz wia­ry w war­tość swo­ich przy­szłych poczynań.