8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

ponad wszystkie INFORMACJE Informacje NARODU Sprawy Wagi Narodowej. Państwowej. Ogólnokrajowej. w SŁUŻBIE a
22 

czerwca 2021

22 

czerwca 2021

fot. Łukasz Zawada 

NUDY W LUKSEMBURGU

W Luk­sem­bur­gu wysłu­cha­no Pol­skę i Węgry w ramach pro­ce­du­ry art. 7 trak­ta­tu Unii Euro­pej­skiej trak­tu­ją­ce­go o ryzy­ku poważ­ne­go naru­sze­nia przez pań­stwo człon­kow­skie war­to­ści wspól­no­ty. Pol­skę repre­zen­to­wał mini­ster od Unii Kon­rad Szy­mań­ski z Kali­sza. Wystą­pie­nie Pola­ka wska­zu­je na poważ­ne trud­no­ści z zarzą­dza­niem rela­cja­mi mię­dzy­ludz­ki­mi.  Pan mini­ster znu­dził się swo­imi inter­lo­ku­to­ra­mi, cze­mu dał wyraz w sło­wach „deba­ta nie mia­ła żad­nej istot­nej war­to­ści dodanej”.

21 

czerwca 2021

fot.pixabay

WOJNA Z CZECHAMI

W cze­skiej Pra­dze trwa­ją pol­sko-cze­skie nego­cja­cje w spra­wie kopal­ni Turów. Cze­si chcą zamknię­cia kopal­ni i odszko­do­wań. My chce­my otwar­cia kopal­ni i  pła­cić nie będzie­my. Zgod­nie z zasa­da­mi  poli­tycz­nej psy­cho­ana­li­zy, woj­na sta­je się w zasa­dzie nieunikniona.

21 

czerwca 2021

fot. Addobe

NIEMCY ONIEMIALI

Andrzej Przy­łęb­ski amba­sa­dor w Repu­bli­ce Fede­ral­nej Nie­miec, wcze­śniej autor publi­ka­cji „Kry­ty­ka rozu­mu her­me­neu­tycz­ne­go” mąż swo­jej żony Juli z Try­bu­na­łu, powie­dział w par­la­men­cie Bran­den­bur­gii z oka­zji 30. rocz­ni­cy pod­pi­sa­nia trak­ta­tu pol­sko-nie­miec­kie­go, że nie­miec­kie media są anty­pol­skie ale pro­nie­miec­kie. Anna-Beeke Gre­te­me­ier redak­tor naczel­ny „Der Ster­na” oraz Micha­el Maier redak­tor naczel­ny „Ber­li­ner Zeitung“ posi­wie­li.  Stef­fen Klu­smann redak­tor naczel­ny „Der Spie­gla“ też by osi­wiał, gdy­by nie był łysy.

20 

czerwca 2021

zródło: Wikipedia

KANCLERZ NIE DAŁA PREMIEROWI

Kanc­lerz Nie­miec Ange­la Mer­kel odmó­wi­ła spo­tka­nia z Mora­wiec­kim – zarów­no twa­rzą w twarz, jak i w for­mie tele­kon­fe­ren­cji – o co zabie­gał pre­mier Pol­ski. Ostat­nio podob­ny afront spo­tkał pol­skie­go pre­mie­ra Feli­cja­na Sła­wo­ja Skład­kow­skie­go, któ­re­mu ren­dez-vous odmó­wił kanc­lerz Hitler. No ale histo­ria wca­le nie musi się powtarzać.

19 

czerwca 2021

fot. Radosław Czerk 

ZDRAJCY NIE HAKERZY

Trwa afe­ra mailo­wa. Pol­skie służ­by spe­cjal­ne ogło­si­ły, że wie­dzą, kto wła­mał się na ponad 4 tys. kont mailo­wych w Pol­sce. To Rosja­nie.  Por­tal „Wir­tu­al­na Pol­ska”, na któ­re­go ser­we­rach kolo­ko­wa­ne były sha­ko­wa­ne kon­ta pocz­ty elek­tro­nicz­nej utrzy­mu­je, że żad­ne­go wła­ma­nia nie było. Hasła i logi­ny pozy­ska­no przez oso­bo­we źró­dła informacji.

18 

czerwca 2021

fot. Wtenczas.eu

BĘDZIE SIĘ PALIŁO

Straż ognio­wa zosta­ła poin­for­mo­wa­na, iż w pod­war­szaw­skim domu mini­stra Micha­ła Dwor­czy­ka wybuchł pożar. Wysła­no trzy zastę­py gaśni­cze, któ­re jed­nak na miej­sce tra­ge­dii przy­by­ły przed­wcze­śnie. Żad­ne­go poża­ru jesz­cze nie zaob­ser­wo­wa­no w domu Dworczyka.

17 

czerwca 2021

fot. Andrzej K.

NIE DO PARY

Pre­zes Kaczyń­ski poje­chał na Zjazd Repu­bli­kań­ski, gdzie poin­for­mo­wa­no, że Par­tia Repu­bli­kań­ska, przy­stą­pi do Zjed­no­czo­nej Pra­wi­cy.  Jaro­sław Kaczyń­ski na sto­pach nosił dwa róż­ne buty, co świad­czy o tym, że posia­da przy­naj­mniej dwie pary, zna­czy czte­ry sztu­ki, wspo­mnia­nej czę­ści ubio­ru. Kto by pomyślał.

16 

czerwca 2021

grafika: Wtenczas.eu

ROLNICZE SPUTNIKI

Pod­czas spo­tka­nia pro­mu­ją­ce­go Pol­ski Ład w Wyso­kiem Mazo­wiec­kiem Jaro­sław Kaczyń­ski zapo­wie­dział budo­wę sput­ni­ków rol­ni­czych, któ­re będą siać, opy­lać i żąć. Pra­ca na roli  przy wspar­ciu z kosmo­su będzie zatem łatwiej­sza. I z tych prze­brzy­dłych unij­nych dota­cji do agro­kul­tu­ry moż­na będzie wresz­cie zrezygnować.

16 

czerwca 2021

fot. Daria Mamczur

CZARNEK PRECZ

„Czar­nek, idź precz!” – skan­do­wa­li nauczy­cie­le przed sie­dzi­bą  Mini­ster­stwa Edu­ka­cji i Nauki. Zmia­ny wymy­ślo­ne w mini­ster­stwie Prze­my­sła­wa Czarn­ka zmie­rza­ją do upo­li­tycz­nie­nia szkol­nic­twa wyj­mu­jąc je spod zarzą­du samo­rzą­dów lokal­nych. Wła­dza nad nauczy­cie­la­mi, ma być prze­ka­za­na mini­ste­rial­nym kura­to­rom oświa­ty. „To jest szko­ła, nie ambo­na!”; „Precz fana­ty­cy, wara od tablicy!”.

17 

czerwca 2021

fot. Pixa S.

RZĄD KONTRA SAMORZĄD

Rząd przy­jął pakiet zmian w usta­wie o czy­sto­ści i porząd­ku w gmi­nie. Cho­dzi o moż­li­wość skła­do­wa­nia odpa­dów dłu­żej niż 2 lata, dowol­ność w usta­la­niu sta­wek za ich odbiór ale nie wię­cej niż (…)  oraz  znie­sie­nie zasa­dy bilan­so­wa­nia się sys­te­mu odpa­do­we­go. Teraz spra­wa ma tra­fić do par­la­men­tu.  Obiek­tyw­nie są to pozy­tyw­ne zmia­ny,  jed­nak nie wszyst­kim się podo­ba­ją. Zwią­zek Miast Pol­skich, zrze­sza­ją­cy 330 miast, w tym wszyst­kie woje­wódz­kie z wyjąt­kiem Szcze­ci­na jest obu­rzo­ny. Powo­dem obu­rze­nia jest, że zmia­ny odby­ły się bez kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych — zna­czy opi­nii Związ­ku Miast Pol­skich oraz Komi­sji Wspól­nej Rzą­du i Samo­rzą­du Tery­to­rial­ne­go. I to jest pro­blem więk­szo­ści rzą­dów – nie tyle ich decy­zje są złe, co spo­sób wdrażania.