8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

ponad wszystkie INFORMACJE Informacje NARODU Sprawy Wagi Narodowej. Państwowej. Ogólnokrajowej. w SŁUŻBIE a
15 

czerwca 2021

15 

czerwca 2021

grafika: Shustter 

CYBERTUMANY W SEJMIE

Na wnio­sek pre­mie­ra zwo­ła­no nie­jaw­ne posie­dze­nie Sej­mu poświę­co­ne cybe­ra­ta­kom. Odby­ło się w nor­mal­nym try­bie, czy­li nie­zdal­nie a sta­cjo­nar­nie. Posłom zaka­za­no wno­sze­nia tele­fo­nów komór­ko­wych do sali ple­nar­nej. Zapro­sze­ni spe­cja­li­ści od cyber­se­cu­ri­ty wyja­wi­li, że nie moż­na się zara­zić wiru­sem od wła­sne­go kom­pu­te­ra oraz iż trze­ba, co kwar­tał zmie­niać hasła dostę­pu do kont apli­ka­cji mailo­wych, ban­ko­wych i chmu­ro­wych. Powie­dzie­li­by­śmy, że nie trze­ba, bo hasłem nie do zła­ma­nia jest: ***** ( pięć gwiaz­dek). W każ­dym razie było. Odkąd to prze­czy­ta­li­ście infor­ma­cja jest nieaktualna.

14 

czerwca 2021

fot. Wtenczas.eu

NAPISZ DO PREMIERA

Nie tyl­ko Michał Dwor­czyk mini­ster od wszyst­kie­go uży­wał pry­wat­nej pocz­ty do służ­bo­wej kore­spon­den­cji. Podob­ną nie­fra­so­bli­wo­ścią  wyka­za­li się tak­że Mora­wiec­ki i jego rzecz­nik Piotr Mül­ler. Jak­by­ście chcie­li się podzie­lić z pre­mie­rem swo­imi suge­stia­mi na temat jego zarad­no­ści życio­wej, pry­wat­ny mail Mora­wiec­kie­go był do nie­daw­na taki: bpmm.warszawska23@gmail.com

13 

czerwca 2021

fot. Addobe

RUSKIE REWELACJE

Na rosyj­skiej plat­for­mie inter­ne­to­wej „Tele­gram” cyberz­ło­dzie­je publi­ku­ją, co uda­ło im się ukraść pol­skim mini­strom. Rosja­nie ujaw­nia­ją, że pisow­ska wła­dza roz­wa­ża­ła uży­cie woj­ska do roz­pę­dza­nia pro­te­stów ulicz­nych. To jest nie­mal odkry­cie Ame­ry­ki. Zapew­ne pol­ski rząd roz­wa­żał­by też uży­cie stra­ży pożar­nej w przy­pad­ku poża­ru Sta­dio­nu Naro­do­we­go oraz mary­nar­ki wojen­nej, gdy­by rosyj­ska łódź pod­wod­na kla­sy taj­fun, zary­ła się w dnie Bał­ty­ku na naszych wodach terytorialnych.

13 

czerwca 2021

zródło: Wikipedia

INŻYNIER PRAW OBYWATELSKICH

Więk­szość sej­mo­wa wybra­ła kan­dy­dat­kę na Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich. Kan­dy­dat­ka nazy­wa się Lidia Sta­roń. Jest sena­tor­ką nie­za­leż­ną od wszyst­kie­go a nawet od samej sie­bie. Inży­nie­rem od agro-budow­nic­twa. Zna­czy sto­do­ły, chlew­nie, kur­ni­ki i takie tam.

12 

czerwca 2021

fot.Drabik@

KTOŚ TU SZACHRAI

Andrzej  Duda, pre­zy­dent, zwró­cił się z pre­ten­sja­mi do swo­jej cór­ki Kin­gi Dudy, że nie zapro­si­ła ojca na wła­sny ślub, o któ­rym on pre­zy­dent, dowie­dział się z gazet. Kin­ga Duda utrzy­mu­je, że na żaden jej ślub się nie zano­si. Gaze­ty nor­mal­nie kła­mią. To dość poważ­ny zarzut wobec wol­nych mediów, sto­ją­cych na stra­ży rze­tel­ne­go infor­mo­wa­nia spo­łe­czeń­stwa o poczy­na­niach wła­dzy. Byli­by­śmy raczej skłon­ni utrzy­my­wać, że to panien­ka Kin­ga mija się z praw­dą nie chcąc z jakichś powo­dów widzieć ojca na cere­mo­niach zamążpójścia.

11 

czerwca 2021

fot. Wtenczas.eu

PIS W PRZYSUSZE

W Przy­su­sze nad rze­ką Radom­ką spo­tka­li się par­la­men­ta­rzy­ści PiS‑u. Roz­ma­wia­li o Pol­skim  Ładzie oraz o tym, kie­dy urzą­dzić przed­ter­mi­no­we wybo­ry,  bowiem obec­ni koali­cjan­ci sta­ją się nie do wytrzy­ma­nia. Jaro­sław  Kaczyń­ski ma jed­nak tę nie­zwy­kłą odwa­gę bycia samym sobą w naj­wyż­szym stop­niu i nie­do­ga­dy­wa­nia się z nikim. Co naj­bar­dziej fra­pu­ją­ce, na ogół wycho­dzi mu to na zdrowie.

11 

czerwca 2021

fot. NBP

INFLACJA ZBAGATELIZOWANA

GUS wyja­wił, że infla­cja w maju wynio­sła 4,7 proc. Pre­zes Naro­do­we­go  Ban­ku Pol­skie­go Adam Gla­piń­ski baga­te­li­zu­je  infla­cję, mówiąc, że osią­gnę­ła eks­tre­mum. Spad­nie  do koń­ca roku. To ozna­cza, że NBP teraz dru­ku­je bank­no­ty ale w paź­dzier­ni­ku prze­sta­nie. Byli tacy mini­stro­wie finan­sów i sze­fo­wie ban­ków cen­tral­nych, któ­rzy nie widzie­li związ­ku mię­dzy dru­ko­wa­niem puste­go pie­nią­dza a infla­cją. Np mię­dzy­wo­jen­nych Niem­czech. Pozo­sta­je mieć nadzie­ję, że prof. Adam Gla­piń­ski jest z  nie­co inne­go gatunku.

11 

czerwca 2021

grafika: Wtenczas.eu

JAJA KONTRA JAJNIKI

Mini­ster­stwo Zdro­wia usu­nę­ło z listy leków reko­men­do­wa­nych spe­cy­fik na raka jaj­ni­ka – nira­pa­rib. Opa­ko­wa­nie lekar­stwa bez refun­da­cji kosz­tu­je 40 tys. zł.  Trze­ba mieć napraw­dę jaja panie Nie­dziel­ski, aby takim kop­nia­kiem w kro­cze, zaata­ko­wać posia­dacz­ki jajników.

10 

czerwca 2021

grafika: MZ

DIAGNOZA NA RAKA

Adam Nie­dziel­ski, mini­ster zdro­wia, ogło­sił uru­cho­mie­nie pro­gra­mu „Pro­fi­lak­ty­ka 40 plus”. Każ­da Polka i każ­dy Polak po czter­dzie­st­ce będą mogli zro­bić – jed­no­ra­zo­wo i bez­płat­nie – pakiet pod­sta­wo­wych badań medycz­nych. Nie­któ­rzy leka­rze przy­ję­li ten pro­gram scep­tycz­nie, pod­kre­śla­jąc, że zdia­gno­zo­wa­nie raka nie­ko­niecz­nie rów­na się jego wyle­cze­niu. Nie jeste­śmy pew­ni, czy Nie­dziel­ski, z zawo­du księ­go­wy zda­je sobie z tego sprawę.

10 

czerwca 2021

fot. Pixa S.

TRZASKOWSKI PRZECIW OZDOBIE

Trwa wymia­na cio­sów pro­pa­gan­do­wych mię­dzy rzą­dem a wła­dza­mi sto­li­cy w kwe­stii, kto jest odpo­wie­dzial­ny za hor­ren­dal­ne ceny odpa­dów. Tym razem Trza­skow­ski opła­cił w „Super Expre­sie” arty­kuł. Wyni­ka z nie­go, że wła­dze War­sza­wy nie są w ogó­le win­ne, tyl­ko win­ny jest rząd, któ­ry: „pozwo­lił na potro­je­nie ilość odpa­dów spro­wa­dzo­nych do Pol­ski. Pro­du­cen­tom bar­dziej opła­ca się kupić surow­ce pier­wot­ne lub wtór­ne spro­wa­dza­ne z zagra­ni­cy niż sku­po­wać te pro­du­ko­wa­ne w kra­ju.” Pod­niósł też pła­ce mini­mal­ną o 25 proc. ceny ener­gii elek­trycz­nej i paliw. Cze­ka­my na kontrę resor­tu środowiska.