8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

ponad wszystkie INFORMACJE Informacje NARODU Sprawy Wagi Narodowej. Państwowej. Ogólnokrajowej. w SŁUŻBIE a
12 

czerwca 2022

nr. 0126 

czerwiec 2022

fot. Łukasz Zawada 

EURO ZŁAMANE NIE POSPAWANE

Pol­ski rząd nie dosta­nie zła­ma­ne­go euro, jeśli nie osią­gnie kamie­ni milo­wych wyzna­czo­nych przez Komi­sję Euro­pej­ską – powie­dzia­ła prze­wod­ni­czą­ca KE Ursu­la von der Ley­en pod­czas deba­ty w Par­la­men­cie Euro­pej­skim poświę­co­nej bra­ku pra­wa i spra­wie­dli­wo­ści w pań­stwie Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści. Euro­de­pu­to­wa­ni PiS powie­dzie­li, że to zło­dziej­stwo a ukra­iń­scy uchodź­cy sami się nie wyżywią.

11 

czerwiec 2022

fot.Andrzej Janota

ZAPLUTY JAROSŁAW W MARKACH

Pre­zes Kaczyń­ski, gadał na kon­wen­cji Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści w Mar­kach pod War­sza­wą. Klu­czył, krę­ta­czył, wymi­jał, mylił sią sam ze sobą, mla­skał, pła­kał oraz wyplu­wał kro­ple śli­ny. Dopraw­dy nie­ape­tycz­ne dźwię­ki i widoki

10 

czerwiec 2022

fot. Andrzej Janota

JESIEŃ NA WIOSNĘ

PiS pla­nu­je prze­nieść wybo­ry samo­rzą­do­we z jesie­ni w 2023 na wio­snę 2024 r. Wice­mar­sza­łek Sej­mu Ter­lec­ki i  rzecz­nik Mül­ler – poda­ją z pal­ca wyssa­ne, z nosa wydłu­ba­ne, z fusów wywró­żo­ne powo­dy prze­ma­wia­ją­ce za tym pomy­słem.  Jedy­nym wia­ry­god­nym jest strach przed porażką.

czerwiec 2022

wntenczas.eu

ELEMENTARZ ROSZKOWSKIEGO

Wyda­no pod­ręcz­nik dla dzie­ci w szko­łach naj­niż­szych – do histo­rii i teraź­niej­szo­ści. Pod­ręcz­nik napi­sał Woj­ciech Rosz­kow­ski, kie­dyś histo­ryk, obec­nie histo­ryk histo­rii oraz  inno­wa­tor histo­rii historii.

czerwiec 2022

źródło: ETPC 

CHŁOSTA I GRABIENIE

W imie­niu Mini­ster­stwa Spra­wie­dli­wo­ści wice­mi­ni­ster Woś przed­sta­wił pro­jekt usta­wy „o wspie­ra­niu i reso­cja­li­za­cji nie­let­nich”. Wśród Zio­bro­wych pomy­słów jest taki, żeby dyrek­to­rzy szkół kara­li mło­do­cia­ną chu­li­ga­ne­rię gra­bie­niem liści i myciem podług. Woź­ni i sprzą­tacz­ki  sta­nę­li przed wid­mem bezrobocia.

czerwiec 2022

fot. Pixabay

CIĄŻA W EXCELU

Roz­po­rzą­dze­niem mini­stra zdro­wia obo­wią­zu­je  rejestr ciąż. W każ­dym nor­mal­nym pań­stwie Unii Euro­pej­skiej taki  rejestr nale­ży do nor­mal­nej pro­ce­du­ry biu­ro­kra­tycz­nej, ale w Pol­sce  – kra­ju Kaczyń­skie­go, Przy­łęb­skiej, Zio­bry, Godek i Jędra­szew­skie­go – kobie­ty powin­ny zacząć się bać. Każ­de poro­nie­nie może być kara­ne spóź­nio­ną aborcją.

czerwiec 2022

fot. Andrzej K.

MOSKIEWSKI WĘGIEL

Moskwa, mini­ster kli­ma­tu i śro­do­wi­ska, ogło­si­ła szcze­gó­ły rzą­do­we­go pro­gra­mu węglo­we­go. Rząd będzie wspie­rał sprze­daw­ców  węgla po „akcep­to­wal­nej cenie”, czy­li nie spe­ku­lan­tów, a tak­że spro­wa­dzi z zagra­ni­cy, lecz nie z Rosji, tyle „czar­ne­go zło­ta”, ile trze­ba. Wyklu­cze­nie ener­ge­tycz­ne to jest ter­min, któ­rym media będą chło­stać nas już w listopadzie.

czerwiec 2022

grafika: Wtenczas.eu

CHRUST PLUS

Mini­ster­stwo Kli­ma­tu i Śro­do­wi­ska poin­for­mo­wa­ło, że na wnio­sek pani mini­ster Dyrek­cja Gene­ral­na Lasów Pań­stwo­wych opra­co­wa­ła „wytycz­ne doty­czą­ce wspar­cia moż­li­wo­ści naby­wa­nia przez odbior­ców indy­wi­du­al­nych surow­ca drzew­ne­go do celów opa­ło­wych.” Jest to pierw­szy pro­gram naro­do­we­go pozy­ski­wa­nia chru­stu od cza­sów zaborów.

czerwiec 2022

fot. PAP

POSEŁ SUSKI A JAK RUSKI

Pisow­ski poseł Suski cał­kiem serio powie­dział, iż uwa­ża, że chrust na opał będzie zbie­ra­ła tyl­ko „nie­wiel­ka gru­pa ludzi”, a to nie roz­wią­że pro­ble­mów z bra­kiem węgla. Poseł Suski jest jed­nym z naj­mniej inte­li­gent­nych depu­to­wa­nych w histo­rii pol­skie­go par­la­men­ta­ry­zmu ale nawet jemu przy­tra­fia­ją się słusz­ne konkluzje.

czerwiec 2022

fot. Arkadiusz Sz.

PREMIER NIESOLIDARNY Z NARODEM

Pre­mier Mora­wiec­ki aby zabez­pie­czyć swo­je oszczęd­no­ści przed infla­cją, któ­rą wywo­łał na spółę z pre­ze­sem Gla­piń­skim i swo­im sze­fem z Żoli­bo­rza, kupił obli­ga­cje skar­bu pań­stwa. Też byśmy tak zro­bi­li, gdy­by nie to, że naj­niż­szy poziom inwe­sty­cji w te papie­ry wyno­si 100 tys. zł.