8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

14 

maja 2021

14 

maja 2021

fot. A. Stoch 

JAGIEŁŁO PÓJDZIE NA SWOJE

Do dymi­sji podał się Zbi­gniew Jagieł­ło, pre­zes PKO BP, jed­nej z więk­szych spół­ek akcyj­nych, któ­rych współ­wła­ści­cie­lem jest skarb pań­stwa. Jagieł­ło był pre­ze­sem PKO BP przez 12 lat, gdzie zara­biał rocz­nie ok. 1,9 mln zł. Tym samym jego mają­tek wynieś powi­nien ok. 22,8 mln. Jeże­li ktoś się zasta­na­wia, czy pra­ca Jagieł­ły była tego war­ta – odpo­wia­da­my ; nie. Nie była war­ta nawet dzie­się­ciu pro­cent tej war­to­ści. Wie to każ­dy, kto miał z tym ban­kiem coś wspól­ne­go i wykra­cza­ła ta wspól­ność ponad posia­da­nie kon­ta oso­bi­ste­go. W minio­nym roku PKO wypra­co­wa­ło 1 mld strat. Ale przy­naj­mniej pan Zby­szek ma już tyle pie­nię­dzy, że może sobie otwo­rzyć wła­sny bank,  w któ­rym dopie­ro poka­że, na co go stać.

13 

maja 2021

grafika: Wtenczas.eu

BANAŚ WAS SKONTROLUJE

Kie­ro­wa­na przez Bana­sia Naj­wyż­sza Izba Kon­tro­li zamie­rza skon­tro­lo­wać dzia­ła­nia Komi­sji Nad­zo­ru Finan­so­we­go wobec SKOK Woło­min. NIK chce też skon­tro­lo­wać Ban­ko­wy Fun­dusz Gwa­ran­cyj­ny i Naro­do­wy Bank Pol­ski. Jest to  plan o tyle roz­sąd­ny, że nikt nie jest w sta­nie skon­tro­lo­wać Naj­wyż­szej Izby Kontroli.

13 

maja 2021

grafika: Wtenczas.eu

RZECZNIK PRAW DZIECKA W SPRAWIE FRANKÓW

Izba Cywil­na Sądu Naj­wyż­sze­go nie odpo­wie­dzia­ła na żad­ne z sze­ściu pytań posta­wio­nych w stycz­niu we  wnio­sku Mał­go­rza­ty Manow­skiej z domu Sopo­rek, pierw­szej pre­zes SN, w spra­wie kre­dy­tów walu­to­wych, głów­nie fran­ko­wych. Decy­zję odro­czo­no bez­ter­mi­no­wo. Posta­no­wio­no zwró­cić się o opi­nie m.in. do Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich,  Rzecz­ni­ka Praw Dziec­ka, Komi­sji Nad­zo­ru Finan­so­we­go i Rzecz­ni­ka Finan­so­we­go. Jak już Izba będzie mia­ła tyle opi­nii, trud­no będzie o wypra­co­wa­nie własnej.

12 

maja 2021

grafika: Wtenczas.eu

INIEKCJA OPATRZNOŚCI

Dowo­dzo­na przez Micha­ła Dwor­czy­ka peł­no­moc­ni­ka rzą­du ds. naro­do­we­go pro­gra­mu szcze­pień ochron­nych prze­ciw­ko wiru­so­wi SARS-CoV‑2 akcja, cier­pi na nad­miar szcze­pio­nek i nie­do­miar tych, któ­rzy chcą się zaszcze­pić. Panu mini­stro­wi, wobec prze­świad­cze­nia pospo­li­te­go w sze­re­gach nie­zasz­cze­pio­nych, o obron­nej ręce  opatrz­no­ści,  bra­ku­je argumentów.

11 

maja 2021

grafika: Wtenczas.eu

ZANDBERG W SOSIE WŁASNYM

Doszło do poli­tycz­nej nie­sub­or­dy­na­cji albo przy­naj­mniej naplu­cia na popraw­ność poli­tycz­ną  przez czwo­ro poli­ty­ków Lewi­cy, w tym Mag­da­le­nę Bie­jat i Adria­na  Zand­ber­ga: któ­rzy zżar­li hot dogi na sta­cji ben­zy­no­wej Orle­nu. Przy takim bra­ku ide­owo­ści, wkrót­ce Orlen pożre wszyst­kich w ich wła­snym sosie.

10 

maja 2021

grafika Julia Z.

KOSTKA AGATY

Korn­hau­ser-Duda póki co, jesz­cze żona Andrze­ja Dudy stłu­kła sobie kost­kę i dla­te­go nie mogła towa­rzy­szyć mężo­wi w spo­tka­niu ze stra­ża­ka­mi w Mako­wie Pod­ha­lań­skim. Ponie­waż w Mako­wie nie spadł deszcz krwi, nie uro­dzi­ły się dwu­gło­we cie­lę­ta i nie wal­nął  mete­oryt moż­na powie­dzieć, że nic waż­niej­sze­go niż nie­przy­by­cie żony pre­zy­den­ta się tam ostat­nio nie wydarzyło.

maja 2021

grafika: Wtenczas.eu

POŻARNICY W OPAŁACH

Kie­ro­wa­ne przez Kamiń­skie­go Mini­ster­stwo Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji zapro­po­no­wa­ło refor­mę Ochot­ni­czych Stra­ży Pożar­nych. Stra­ża­cy ochot­ni­cy już nie będą stra­ża­ka­mi, tyl­ko ratow­ni­ka­mi gaśni­czy­mi. Nie wol­no im będzie nosić mun­du­rów. Będą musie­li czu­wać w remi­zach, a ci, któ­rzy naj­gor­li­wiej będą gasić poża­ry, dosta­ną gło­do­we dodat­ki do eme­ry­tur. Nie­któ­rzy  stra­ża­cy ochot­ni­cy  ima­gi­nu­ją nad pusz­cze­niem  budyn­ków MSWiA z dymem, co uga­sić by musie­li ich kole­dzy z Pań­stwo­wej Stra­ży Pożarnej.

maja 2021

fot. Pixa S. 

KANIA, GRZYBNIA I PATATAJNIA

Sel­lin, któ­ry w pisow­skiej gru­pie towa­rzy­skiej peł­ni funk­cję wice­mi­ni­stra kul­tu­ry, wystą­pił z obro­ną Doro­ty Kani, funk­cjo­na­riusz­ki pisow­skiej pro­pa­gan­dy, któ­rą par­tia rzu­ci­ła na odci­nek mediów kupio­nych przez Orlen. Dla Sel­li­na Kania jest dzien­ni­kar­ką z wyso­ko oce­nia­nym warsz­ta­tem, a nie powo­łu­ją­cą się na wpły­wy dzien­ni­kar­ską szma­tą, któ­ra od bli­skich Mar­ka Dochna­la, ongiś wpły­wo­we­go lob­by­sty, wycią­gnę­ła 270 tys. zł.  Dosta­ła za to 2 lata w zawie­sze­niu. Ale w grun­cie rze­czy to dobrze, że Sel­lin tak uwa­ża, jak uwa­ża. Czym wię­cej takich Kań w nowym kon­cer­nie wydaw­ni­czym spon­so­ro­wa­nym przez Orlen – tym jego ist­nie­nie będzie krótsze.

maja 2021

źródło: Twitter 

PRZESTĘPSTWA I INNE NARUSZENIA

Pro­ku­ra­tu­ra Kra­jo­wa, zażą­da­ła 250 tys. zł zadość­uczy­nie­nia od pro­ku­ra­tor­ki Kata­rzy­ny Kwiat­kow­skiej, pre­ze­ski Sto­wa­rzy­sze­nia Pro­ku­ra­to­rów „Lex Super Omnia”, za to, że w wywia­dzie dla „Gaze­ty Wybor­czej” insy­nu­owa­ła, iż kie­row­nic­two Pro­ku­ra­tu­ry Kra­jo­wej dopusz­cza się prze­stępstw i innych naru­szeń”. Dobrze, że w pro­ce­sie brać będą udział jedy­nie praw­ni­cy, któ­rych poczy­tal­ność w spra­wach prak­tycz­nych, uznać nale­ży za ogra­ni­czo­ną. Zatem pro­ces ten nigdy się nie zakończy.

maja 2021

fot. Pixa S. 

SZKOŁY Z KLASĄ

Czar­nek Prze­my­sław, mini­ster edu­ka­cji i nauki z Koła, powie­dział, że dla uczniów, któ­rzy wra­ca­ją do nauki sta­cjo­nar­nej, będzie to przy­jem­ność. Jasne. Zno­wu te waga­ry, wkła­da­nie kole­gom głów do klo­ze­tów, hera, koka i hasz. No i lek­cje reli­gii, na któ­rych wszyst­kie­go moż­na się dowiedzieć.