8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

21 

maja 2021

21 

maja 2021

fot. A. Stoch 

ZJEDNOCZONY ŁAD POLSKIEJ PRAWICY

Zjed­no­czo­na Pra­wi­ca – pano­wie Kaczyń­ski, Mora­wiec­ki, Gowin i Zio­bro oraz pani Witek – pod­pi­sa­li pro­gram spo­łecz­no-gospo­dar­czy, któ­ry nazy­wa się „Pol­ski Ład”.  Dzię­ki temu pro­gra­mo­wi Pola­cy pra­co­wać będą mniej, zara­biać wię­cej. Podat­ki będą niż­sze a wpły­wy do budże­tu wyż­sze. Pro­gram ma być sfi­nan­so­wa­ny z kre­dy­tu, któ­ry da nam Unia Euro­pej­ska, ści­ślej mówiąc nie­miec­cy podat­ni­cy. Cho­dzi o 750 mld zł –  to jest mniej wię­cej dwu­krot­ność rocz­nych przy­cho­dów do budże­tu pań­stwa w ostat­nich latach przedkowidowych.

20 

maja 2021

grafika: Wtenczas.eu

NIEKTÓRYM LEPIEJ INNYM WCALE

Publi­cy­ści eko­no­micz­ni rzu­ci­li się do kal­ku­la­to­rów, aby obli­czyć, kto zyska na „Pol­skim Ładzie”.  Popra­wi się bez­ro­bot­nym, ren­ci­stom, poli­cjan­tom na wcze­śniej­szych eme­ry­tu­rach, zatrud­nio­nym na śmie­ciów­kach, pół­e­ta­tow­com, księ­żom i admi­ni­stra­cji publicz­nej tudzież tere­no­wej. Może być, że służ­bie zdro­wia i tak zwa­nym wyna­laz­com – czy­li uczo­nym zatrud­nio­nym w pań­stwo­wych uni­wer­sy­te­tach i poli­bu­dach. Zyska­ją pra­cow­ni­cy firm pań­stwo­wych, infor­ma­ty­cy, gdzie bądź zatrud­nie­ni,  wytwór­cy zie­lo­nej ener­gii.  Stra­cą samo­za­trud­nie­ni, śred­ni przed­się­bior­cy, duzi przed­się­bior­cy oraz kor­po­przed­się­bior­cy. Rol­ni­kom w naj­lep­szym razie nic się nie sta­nie, to zna­czy tym laty­fun­dy­stom, bo innych to chy­ba już w Pol­sce nie ma.

20 

maja 2021

grafika: Wtenczas.eu

ROZMNAŻANIE PRZEZ PODZIAŁ

Roz­sy­pu­je się Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska. Na razie na trzy czę­ści: gru­pę Bud­ki, czy­li ludzi obec­ne­go prze­wod­ni­czą­ce­go; gru­pę Sche­ty­ny, zło­żo­ną z kon­ser­wa­tyw­nych libe­ra­łów oraz na gru­pę Trza­skow­skie­go, któ­ry chciał­by ale też nie może. Pusto­gło­wie i impo­ten­cja myślo­wa gości w każ­dej z tych frak­cji w rów­nym stop­niu choć, w róż­nych odcie­niach i kolorach.

19 

maja 2021

grafika: Wtenczas.eu

BUDKA ZOSTAJE

W Domu Dzien­ni­ka­rza w War­sza­wie – odby­ła się nad­zwy­czaj­na nara­da par­la­men­ta­rzy­stów i euro­par­la­men­ta­rzy­stów Plat­for­my. Jed­ni uwa­ża­ją, że usta­lo­no iż  Borys Bud­ka zosta­je prze­wod­ni­czą­cym.  Inni, że Borys Bud­ka na razie zosta­je prze­wod­ni­czą­cym. Jesz­cze inni, że Bud­ka póki co, zosta­je prze­wod­ni­czą­cym. Kolej­ni, że zosta­je prze­wod­ni­czą­cym, ponie­waż zgo­dził się zre­zy­gno­wać z prze­wod­ni­cze­nia w poło­wie kaden­cji. Co Bud­ka usta­lił sam ze sobą tego do wia­do­mo­ści publicz­nej nie podano.

18 

maja 2021

grafika: Wtenczas.eu

ŻEŃSKOŚĆ VERSUS WŁODZIMIERZ CZARZASTY

Pokłó­ci­ła się  lewi­co­wa wice­mar­szał­ki­ni Sena­tu Gabrie­la Moraw­skia-Sta­nec­ka z lewi­co­wym wice­mar­szał­kiem Sej­mu Wło­dzi­mie­rzem Cza­rza­stym (w czer­wo­nym lub żół­tym swe­trze). Kością nie­zgo­dy jest, któ­re z mar­szał­ków jest bar­dziej lewac­kie, któ­re bar­dziej lewi­co­we, bar­dziej lewo­ręcz­ne, ostrzej lewo­skręt­ne. Nam się zda­je, że tak napraw­dę nie o to w tym cho­dzi. Kobie­ta — vide Gabrie­la jest męż­czyź­nie — vide  Wło­dzi­mierz,  z natu­ry swo­jej zasad­ni­czo prze­ciw­na i wro­ga, zresz­tą i vice ver­sa. Wszyst­kie te filo­zo­ficz­ne bania­lu­ki, to w grun­cie rze­czy tyl­ko feno­men onej gene­ral­nej i fun­da­men­tal­nej niezgodności.

17 

maja 2021

grafika Julia Z.

CHŁOPOM NIE ROŚNIE

Bada­cze opi­nii publicz­nej  bada­ją popu­lar­ność ugru­po­wań poli­tycz­nych po gło­so­wa­niu nad „Kra­jo­wym Pla­nem Odbu­do­wy”. Gło­so­wa­nie razem z PiS-em zaszko­dzi­ło popu­lar­no­ści Lewi­cy ale tyl­ko tro­chę. PiS pro­wa­dzi, ale tro­chę stra­cił. PO stra­ci­ła i nadal tra­ci. Hołow­nia­na  Pol­ska 2050 jest kocha­na coraz bar­dziej. Kon­fe­de­ra­cja bez zmian. Chło­pi z PSL poza par­la­men­tem,  chy­ba że ktoś ich przy­gar­nie albo PiS zabie­rze dota­cje dla rol­ni­ków. Wte­dy nawet PSL mógł­by samo­dziel­nie  stwo­rzyć rząd.

16 

maja 2021

grafika: Wtenczas.eu

SAMOAKCEPTACJA LIDII S.

Kon­ser­wa­tyw­ny pisow­ski poseł Wró­blew­ski nie został zaak­cep­to­wa­ny przez Senat na Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich. RPO mia­ła­by zostać nie­za­leż­na sena­tor­ka Lidia Sta­roń – zapro­po­no­wa­na przez Gowi­na i zaapro­bo­wa­na przez Kaczyń­skie­go oraz przez samą sie­bie, co w grun­cie rze­czy w życiu liczy się najbardziej.

15 

maja 2021

fot. Pixa S. 

MORAWIECKI NA PODKARPACIU

Mora­wiec­ki prze­niósł datę wybo­rów pre­zy­den­ta Rze­szo­wa, bo kan­dy­dat­ka PiS Leniart  prze­gry­wa­ła w son­da­żach z kan­dy­da­tem opo­zy­cji Kon­ra­dem Fijoł­kiem. Następ­nie poje­chał do Rze­szo­wa, aby przez dwa dni wspie­rać Leniar­to­wą świa­tło­ścią swo­ich wypo­wie­dzi, elo­kwen­cją i poczu­ciem humo­ru. Wybo­ry na pre­zy­den­ta Rze­szo­wa odbę­dą się 19 czerw­ca. Ale dru­gie­go takie­go Tade­usza Feren­ca, jakie­go Rze­szów miał za pre­zy­den­ta –  to oni tam sobie już nie znajdą.

15 

maja 2021

źródło: Twitter 

POWĄTPIEWAJĄ PODKREŚLAJĄC

Posło­wie PiS i Soli­dar­nej Pol­ski zało­ży­li par­la­men­tar­ny zespół do spraw sani­ta­ry­zmu.  Są prze­ciw lock­dow­nom i pasz­por­tom covi­do­wym. Kwe­stio­nu­ją rów­nież natu­ral­ne pocho­dze­nie zara­zy, pod­kre­śla­jąc jej labo­ra­to­ryj­ne raczej poczę­cie. Powąt­pie­wa­ją w ska­lę pan­de­mii, jaką przed­sta­wia­ją naukowcy.

15 

maja 2021

fot. Pixa S. 

PADAJĄ GDZIE POPADNIE

Zwie­rzę­ta mają nowe­go Głów­ne­go Leka­rza Wete­ry­na­rii. Odszedł pan Konop­ka. Awan­so­wał  jego dotych­cza­so­wy zastęp­ca Welz. Pre­ten­sje do byłe­go leka­rza miał przede wszyst­kim drób oraz kacz­ki dzi­kie, któ­rych pobra­tym­cy, w ilo­ściach milio­nów, pada­ją na pta­sią gry­pę, gdzie popad­nie. Potem gni­ją, cuchą i w ogó­le zacho­wu­ją się nie­przy­jem­nie dla natu­ral­ne­go śro­do­wi­ska leka­rzy wete­ry­na­rii oraz innych klien­tów KFC.