8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

Zawsze jest jakaś tajemnica ! ZLEĆ ŚLEDZTWO Sekcja dla wyrobionych. Tych, którzy zdali sobie sprawę, że więcej nie wiemy niż wiemy. DZIENNIKARSKIE a

WEŹMIEMY NA CEL

Stre­fa nie­świa­do­mo­ści ludz­ko­ści jest dale­ko więk­sza niż to, co o rze­czy­wi­sto­ści wie­my. Co zosta­ło zapi­sa­ne i jest prze­cho­wy­wa­ne we wszyst­kich biblio­te­kach świa­ta oraz dys­kach kom­pu­te­rów, jakie uda­ło nam się wymy­ślić i zbudować.

Nie wie­my w jakim sto­sun­ku, pozo­sta­ją kate­go­rie wie­dzy i nie­wie­dzy, co może i lepiej, bo dys­pro­por­cje mogły­by oka­zać się zastra­sza­ją­ce na naszą niekorzyść.

Nie ozna­cza to, a wręcz ozna­cza, że nie godzi­my się z tym sta­nem. Chce­my wie­dzieć wię­cej, ponie­waż pożyt­ki z wie­dzy, są dale­ko więk­sze, niż z nie­wie­dzy, choć i o tych ostat­nich nie powin­no się zapominać.

Wtrą­cić też nale­ży, że ist­nie­je coś takie­go jak anty­wie­dza, któ­rą posłu­gu­je­my się rów­nież na tym por­ta­lu , poży­tecz­ne jej funk­cje z rado­ścią eksploatując.

W niniej­szej sek­cji zgło­sić moż­na swo­ją pożą­dli­wość wyja­śnie­nia tajem­nic, tak o cha­rak­te­rze fun­da­men­tal­nym, jak i bar­dziej pospolitym.

Pew­nym jest, że w koń­cu odpo­wie­dzi się znaj­dą. Nie koniecz­nie za życia współ­cze­snych ludzi.

W celu zgłoszenia problemu, który masz na celu, wypełnij formularz

Nie musisz być precyzyjny

Cho­dzi jed­nak o kon­kret­ne pytanie.

Skon­tak­tu­je­my się z Tobą. Domó­wi­my szcze­gó­ły. Zre­da­gu­je­my za Cie­bie komen­tarz. Napi­sze­my roz­sze­rza­ją­ce dygre­sje. Jeże­li oczy­wi­ście nie zdo­łasz zro­bić tego osobiście.

Po Two­jej akcep­ta­cji wysta­wi­my na niniej­szą aukcję.

Kosz­tu­ję Cię to 44 PLN ( VAT wliczony)

Nie zawę­ża­my zakre­su wyja­śnia­nia nie­wy­ja­śnio­ne­go. Nie ma rze­ko­mo pytań głu­pich ale bywa­ją tako­we odpowiedzi.

Przyj­mu­je­my jed­nak, że nie­któ­re łami­głów­ki są waż­ne a inne mniej istotne.

Stąd też nasze ich  kategorie:

I. Kwestie Fundamentalne 

Czyli ad exemplum :

 

1. Jeśli wszechświat się rozszerza, to w co się rozszerza?

2. Czy istnieje wzór na wyliczenie liczb pierwszych ?

3. Jaki był pierwszy język, którym posługiwali się ludzie ?

II. Kwestie Publiczne 

Czyli ad exemplum :

 

1. Jaka będzie Europa za 500 lat ?

2. Kto wymyślił podatek VAT ?

3. Jak Polska zapłaci za nowe myśliwce ( gotówką, przelewem, na raty, z konta Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Obrony czy ZUS‑u) ?

III. CIEKAWOSTKOWE 

Czyli ad exemplum :

 

1. Czy Piłsudski nosił podkoszulek?

2. Czy istnieje zdjęcie uśmiechniętej twarzy Adolfa Hitlera?

3. Kto jest najgłupszym człowiekiem w Polsce ( wyłączając osoby klinicznie na głowę chore) ?

IV. Kwestie Zabawne 

Czyli ad exemplum :

 

1. Ile waży zapach sera ?

2. Jak smakuje tylna ścianka lodówki ?

3. Dlaczego kogoś w ogóle obchodzą takie bzdety ?

V. Kwestie Społeczne 

Czyli ad exemplum :

 

1. Dlaczego drożeje sól ?

2. Dlaczego dobrym ludziom przytrafiają się złe rzeczy ?

3. Czy jesteśmy gotowi na ponowne przyjście zbawiciela ?

VI. KWESTIE OBYCZAJOWE 

Czyli ad exemplum :

 

1. Czy księża mają orgazmy ?

2. Co robią policjanci na emeryturach ?

3. Kiedy po raz ostatni zdradzała premiera żona? !

Złóż Zlecenie NA DZIENNIKARSKIE ŚLEDZTWO

 

  Kate­go­ria problemowa:
   

   


   

  PRZYJĘLIŚMY TWOJE ZGŁOSZENIE. PRZEMYŚLIMY JE DOGŁĘBNIE i SZEROKO

  PODEJMIEMY DECYZJĘ. DAMY ZNAĆ JAKĄ. ODPOWIADAMY W ROZSĄDNYM TERMINIE