8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

11 

marca 2021

11 

marca 2021

fot. J. Szyszka

NAJPIERW ZIEMNIAK POTEM MĄŻ

„Oskar­żo­na odpie­ra­ła bez­po­śred­ni atak na swo­ją wol­ność sek­su­al­ną” – uza­sad­nił Sąd Okrę­go­wy w Kra­ko­wie, wyrok unie­win­nia­ją­cy od zarzu­tu zabój­stwa, jakie­go mia­ła była się dopu­ścić Karo­li­na P. 26-let­nia kobie­ta, dźgnę­ła nożem, któ­rym wcze­śniej obie­ra­ła ziem­nia­ki, swo­je­go oso­bi­ste­go męża. Naj­pierw w ramię. Następ­nie w ser­ce. „Za tra­gicz­ny sku­tek zama­chu odpo­wie­dzial­ny jest sam napast­nik, czy­li denat” – roz­wi­nął swój tok rozu­mo­wa­nia sąd, któ­ry był kobie­tą. Zapew­ne istot­ną oko­licz­no­ścią wyja­śnia­ją­cą było rów­nież, iż zadźga­ny miał 3 pro­mi­le alko­ho­lu we krwi a dźga­ją­ca tyl­ko 0,6 pro­mi­la. No i do umie­ra­ją­ce­go pra­wie natych­miast wezwa­no pomoc medycz­ną – zauwa­żył sąd. Czy cze­goś jesz­cze nie rozumiecie ?

11 

marca 2021

fot. AF TATRY

APEL DO DAWCÓW ORGANÓW

Ponie­waż roz­po­czy­na się sezon ape­lu­je­my do moto­cy­kli­stów, aby sza­le­jąc na swo­ich sta­lo­wych ruma­kach, nie zaży­wa­li środ­ków odu­rza­ją­cych ani innych wysko­ko­wych sub­stan­cji, ponie­waż tyl­ko w Ślą­skim Cen­trum Cho­rób Ser­ca w Zabrzu, w minio­nym pół­ro­czu, doko­na­no 6 prze­szcze­pów płuc. W sta­nie ocze­ki­wa­nia na orga­na jest kolej­nych 14 kan­dy­da­tów. Orga­na ska­żo­ne sub­stan­cja­mi tok­sycz­ny­mi nie ratu­ją życia a wręcz prze­ciw­nie – cho­dzi zatem o soli­dar­ność i odpo­wie­dzial­ność. W Pol­sce aby stać się daw­cą, nie trze­ba doko­ny­wać jakichś spe­cjal­nych zabie­gów. Ner­kę, ser­ce lub płu­co moż­na pobrać od każ­de­go, kto wcze­śniej nie wyra­ził swo­je­go w tej spra­wie sprzeciwu

10 

marca 2021

fot. Wtenczas.eu

STANIE JEST LEGALNE

Sąd Rejo­no­wy w Byd­gosz­czy orzekł, że sta­nie na chod­ni­ku z kar­to­nem po piz­zy z napi­sem “Stop repre­sjom poli­tycz­nym!” jest zgod­ne z pra­wem i nie stwa­rza zagro­że­nia. Nie może być pod­sta­wą żąda­nia przez poli­cję oka­za­nia dowo­du toż­sa­mo­ści. Wresz­cie uda­ło nam się zro­zu­mieć, dla­cze­go w cza­sach minio­nych nie sprze­da­wa­no pizzy.

10 

marca 2021

fot. jenot23@wp.pl

ZARZUTY W EŁKU

Zarzu­ty prze­kro­cze­nia upraw­nień i naru­sze­nia nie­ty­kal­no­ści cie­le­snej przed­sta­wi­ła pro­ku­ra­tu­ra dwóm straż­ni­kom miej­skim w Ełku. Uży­li oni kaj­da­nek i gazu pod­czas inter­wen­cji wobec męż­czy­zny bez masecz­ki. Facet rzu­co­ny został na gle­bę ale masecz­ki nie zało­żył. Im bar­dziej obsta­je­my przy swo­jej słusz­no­ści, tym bar­dziej sta­je się nam nie­po­ję­te sta­no­wi­sko dru­giej stro­ny. A w wal­ce o ide­ały, uczo­no nas prze­cież, że oddać trze­ba nawet życie. Co jest poważ­nym argu­men­tem prze­ciw nasze­mu sys­te­mo­wi naucza­nia a zwłasz­cza w Ełku.

10 

marca 2021

fot.żródło Policja

PADŁ OSTATECZNIE

Sys­tem padł osta­tecz­nie. Nigdzie nie ma miejsc, a pacjen­ci utknę­li w karet­kach. Nasza pacjent­ka po odwie­dze­niu pię­ciu róż­nych szpi­ta­li “kwi­tła” z nami pod Szpi­ta­lem Czer­nia­kow­skim. Moż­na z całą szcze­ro­ścią powie­dzieć, że cze­ka­li­śmy z nią na moment, aż ktoś inny umrze – twier­dzi Michał Drożdż, ratow­nik medycz­ny z War­sza­wy, rela­cjo­nu­jąc prze­bieg swo­je­go zeszło­ty­go­dnio­we­go dyżuru.

09 

marca 2021

fot. Piotr Kowal

DECH ZAPARTY

War­szaw­skie MPO uzna­ło, że jedy­nym kry­te­rium, któ­re będzie decy­do­wa­ło o zwy­cię­stwie w prze­tar­gu na zago­spo­da­ro­wa­nie odpa­dów komu­nal­nych będzie cena. Przed­się­bior­stwo oświad­czy­ło, że prze­wie­zie 500 tys. ton odpa­dów nawet do Szcze­ci­na i za to zapła­ci, jeże­li tam będzie taniej. Ozna­cza to, że War­sza­wa godzi się, aby 25 tys. cię­ża­ró­wek gaba­ry­tów prze­cięt­ne­go tira (24 tony) poko­ny­wa­ło dystans 1200 km rocz­nie. Taka logi­sty­ka ozna­cza zuży­cie pra­wie 7 mln litrów ole­ju napę­do­we­go, z któ­re­go spa­li­ny oczy­wi­ście nie zaszko­dzą wdy­cha­ne­mu przez nas powie­trzu. War­szaw­skie myśle­nie o eko­lo­gii zapie­ra po pro­stu dech w piersiach.

08 

marca 2021

fot. AF Luks

ZABIJAŁA ODDECHEM

Poli­cja w Słu­bi­cach otrzy­ma­ła zgło­sze­nie o kobie­cie, któ­ra łamie nakaz kwa­ran­tan­ny. Zaka­żo­na koro­na­wi­ru­sem 51-lat­ka wycho­dzi­ła z domu i zara­zi­ła nawet wła­sną mat­kę. Jeże­li pro­ku­ra­tu­ra usta­li, iż zako­wi­do­wa­na nara­zi­ła na utra­tę życia lub zdro­wia wie­le osób, może jej gro­zić 8 lat pozba­wie­nia wol­no­ści. Lepiej więc aby zarzu­co­no słu­bi­czan­ce bio­ter­ro­ryzm, któ­re­go gór­na gra­ni­ca odpo­wie­dzial­no­ści kar­nej wyno­si lat 5.

08 

marca 2021

fot. Jaksa1@wp.pl

HEŁMY STALOWE PRZY GŁOWIE GŁOWA

Zło­dzie­je, rabu­sie, mor­der­cy i afe­rzy­ści nie mogą już spać spo­koj­nie, za to poczu­cie bez­pie­czeń­stwa zwy­kłych oby­wa­te­li wzro­sło o 33 mln zł. Tyle bowiem wyda­ła poli­cja z naszych podat­ków, na zakup 124 wypa­do­wych radio­wo­zów z auto­ma­tycz­ny­mi skrzy­nia­mi bie­gów i sil­ni­ka­mi Die­sla o mocy 177 KM. Każ­dy volks­wa­gen cra­fter prze­wie­zie sied­miu funk­cjo­na­riu­szy wraz z peł­nym rynsz­tun­kiem, obej­mu­ją­cym tar­cze ochron­ne, pał­ki sztur­mo­we, mio­ta­cze pie­przu, heł­my kulo­od­por­ne oraz broń służbową.

08 

marca 2021

fot. Wtenczas.eu

PODATEK OD MIĘSA

Euro­po­słan­ka Syl­wia Spu­rek, któ­rą do Bruk­se­li wpro­wa­dził Robert Bie­droń z par­tii Wio­sna, doma­ga się wpro­wa­dze­nia podat­ku od mię­sa. Mię­sa — ponie­waż, to co jemy nie jest naszą pry­wat­ną spra­wą – twier­dzi pani Spu­rek. Poda­tek od mię­sa, pokry­je kosz­ty lecze­nia cho­rób spo­wo­do­wa­nych spo­ży­wa­niem mię­sa i mle­ka oraz kosz­ty szkód śro­do­wi­sko­wych. Nic dziw­ne­go, że PiS wygry­wa wszyst­ko i wszę­dzie, sko­ro czło­wiek lewi­cy nie ma na kogo głosować.

08 

marca 2021

fot. Monika K.

PRAWIE PROKURATOR

17-latek z Sosnow­ca tak reali­stycz­nie uda­wał pro­ku­ra­to­ra, że uda­ło mu się wyłu­dzić od 79-let­niej kobie­ty 88 tys. zł. Następ­nie z pro­ku­ra­tor­skim roz­ma­chem wyda­wał te pie­nią­dze, tak , że po 2 tygo­dniach zosta­ło mu 18 tys. W każ­dym razie tyle zna­le­zio­no przy nim w chwi­li aresz­to­wa­ni. Na trop oszu­sta wpa­dli ban­kow­cy, któ­rzy zauwa­ży­li, że jed­na z klien­tek wypła­ca nad­zwy­czaj­ne ilo­ści gotów­ki. Zapy­ta­li więc eme­ryt­kę na co jej one ? Następ­nie powia­do­mi­li poli­cję. Tyle jest war­ta ta ban­ko­wa tajem­ni­ca. A swo­ją dro­gą to przy­kre, iż tak uta­len­to­wa­ny nego­cja­tor znaj­dzie zatrud­nie­nie, co naj­wy­żej w wię­zien­nej pralni.

07 

marca 2021

fot. Pixa S.

HAMBURGER Z PODZIEMIA

W War­sza­wie dzia­ła pręż­nie pod­zie­mie gastro­no­micz­ne. Przed­się­bior­cy prze­szli do kon­spi­ra­cji. Aby zjeść wytwor­ną kola­cję, trze­ba mieć reko­men­da­cję, umó­wić się przez komu­ni­ka­tor oraz zare­zer­wo­wać sto­lik on-line. Dywer­san­ci twier­dzą, że to nie jest woj­na z Covi­dem tyl­ko z oku­pa­cją PiS-owską. Restryk­cje nie są namie­rzo­ne na zwal­cze­nie wiru­sa ale na pozba­wie­nie mocy eko­no­micz­nych elek­to­ra­tu libe­ral­ne­go, do któ­re­go nale­żą wszy­scy przed­się­bior­cy, ponie­wie­ra­ni przez obec­ne pań­stwo Kaczyń­skie­go. Żeby tyl­ko jakiś dziel­ny dostaw­ca piz­zy nie wymy­ślił kolej­ne­go zama­chu na Kutscherę.

07 

marca 2021

fot. DPA

BILET ZA OKO

Wro­cław­skie Miej­skie Przed­się­bior­stwo Komu­ni­ka­cji wpro­wa­dza moż­li­wość zapła­ce­nia za prze­jazd tram­wa­jem lub auto­bu­sem okiem. Jest to moż­li­we dzię­ki pierw­sze­mu na świe­cie sys­te­mo­wi płat­no­ści opar­te­mu na bio­me­trii tęczów­ki oka opra­co­wa­ne­mu przez miej­sco­wy hi-tech Pay­Eye. Jeże­li pol­scy naukow­cy wymy­ślą coś napraw­dę poży­tecz­ne­go, też o tym poinformujemy.

07 

marca 2021

fot. A. Niewiadomski

SAMOCHÓD OGONIASTY

War­szaw­scy straż­ni­cy miej­scy zaob­ser­wo­wa­li na uli­cy Towa­ro­wej nis­sa­na micrę, któ­ry cią­gnął za sobą kil­ku­me­tro­wy ogon. Ogon pod­ska­ki­wał na wybo­jach oraz zamia­tał chod­ni­ki przed prze­chod­nia­mi, kie­dy auto wcho­dzi­ło w zakrę­ty. Straż­ni­cy zbli­ży­li się do micry i dawa­li kie­ru­ją­cej zna­ki, aby się zatrzy­ma­ła. Kobie­ta jed­nak nie reago­wa­ła. Zaha­mo­wa­ła dopie­ro na świa­tłach. Ogon oka­zał się być wężem, któ­re­go szo­fer­ka zapo­mnia­ła odłą­czyć po tan­ko­wa­niu auto­ga­zu. Sta­cja ben­zy­no­wa nie wyle­cia­ła w powie­trze a za szko­dy zapła­ci ubezpieczyciel.