8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

Z kraju i z WARSZAWY Informacje POLAND Noch ist Polen nicht verloren MADE IN a
11 

czerwca 2022

11 

czerwca 2022

grafika Nielicho.pl

ATAK NA GO-GO-BARY

500 funk­cjo­na­riu­szy poli­cji zaata­ko­wa­ło rów­no­cze­śnie 24 noc­ne klu­by od Gdań­ska po Rze­szów. W klu­bach tych dzia­ły się bar­dzo złe rze­czy:  indy­wi­du­la­ny ona­nizm, zbio­ro­wa mastur­ba­cja, alko­ho­lizm, nar­ko­ma­nia, zło­dziej­stwo, kurew­stwo i por­no­gra­fia!  „Oszu­ka­nych mogło zostać nawet kil­ka tysię­cy klien­tów, w tym cudzo­ziem­cy” – pod­kre­śla­ło biu­ro pra­so­we Pro­ku­ra­tu­ry Kra­jo­wej. Za pro­wa­dze­nie noc­ne­go klu­bu oszu­ku­ją­ce­go cudzo­ziem­ców gro­zi do 12 lat wię­zie­nia, uwy­dat­nio­no  w pro­ku­ra­tor­skim komunikacie.

10 

czerwca 2022

grafika Studio Syx

BURMISTRZYNI SIĘ DOPUŚCIŁA

Przed Sądem Rejo­no­wym w Rykach zapadł wyrok w spra­wie oszustw, jakich dopu­ści­ła się zastęp­czy­ni bur­mi­strza Dębli­na, Gra­ży­na M. oraz zastęp­czy­ni kie­row­ni­ka Ośrod­ka Pomo­cy Spo­łecz­nej Mag­da­le­na T. Przed 8 laty panie  kupo­wa­ły szyn­kę, boczek, kar­ków­kę, a tak­że kawę i kre­my do cia­ła. Zaku­py fak­tu­ro­wa­no na świe­tli­ce dla dzie­ci z ubo­gich rodzin. Jak się oka­za­ło dzie­ci nie widzia­ły nigdy tam żad­nej szyn­ki, bocz­ku oraz kre­mu do cia­ła. Jak były ubo­gie tak pozo­sta­ły ubo­gie.  Spraw­czy­nie otrzy­ma­ły wyro­ki w zawie­sze­niu oraz grzyw­ny. Bur­mi­strzy­ni 9,2 tys. zł a kie­row­nicz­ka od bied­nych dzie­ci 2580. Panie mają też zwró­cić Urzę­do­wi Mia­sta rów­no­war­tość pie­nięż­ną skon­su­mo­wa­ne­go mająt­ku  — 27 tys. zł.

czerwca 2022

fot. Arabik J.

DYLEMAT KONSUMENTA

Dyle­mat kon­su­men­ta: kost­ka duń­skie­go masła „Lur­pak” o masie 200 gram, w jed­nej z sie­ci han­dlo­wych, kosz­tu­je 7,41 zł. W tej samej sie­ci, więk­sza o pół cen­ty­me­tra, po każ­dym boku, kost­ka pol­skie­go masła „Łacia­te Extra”  kosz­tu­je 7,99 zł. Poja­wia się pyta­nie, czy  korzyst­niej jest kupić  więk­szą kost­kę masła droż­sze­go, czy mniej­szą tań­szą kost­kę ?  Odpo­wiedź sta­je się jesz­cze trud­niej­sza, kie­dy wyczy­ta­my, że kost­ka „Łacia­te­go” tak samo, jak „Lur­pa­ka” waży 200 gram. Zawar­tość tłusz­czu w obu masłach rów­nież jest taka sama, wyno­si 83 proc.  Nie­wi­dzial­na ręka wol­ne­go ryn­ku jest nieobliczalna.

czerwca 2022

grafika nielicho.pl

WYBORCY KRADNĄ

Bur­mistrz war­szaw­skich  Bie­lan Grze­gorz Pie­tru­czuk narze­ka na swo­ich wybor­ców: ” — Krad­ną wszyst­ko, co posa­dzi­my”.  Bur­mi­strzo­wi cho­dzi­ło o to, że z bie­lań­skich klom­bów wyko­py­wa­ne są:  tuli­pa­ny, jeżów­ki, pęcherz­ni­ce, ogni­ki, nie­za­po­mi­naj­ki, bru­ne­ry, ber­ge­nie, tra­wy ozdob­ne, lia­try kło­so­we. Aby zapo­biec pro­ce­de­ro­wi, wła­dze Bie­lan na skwe­rach zamiast kwia­tów sta­wia­ją teraz  tablicz­ki z napi­sa­mi: ” Byli­ny? Nie ma. Ukra­dli “. Pie­tru­czuk twier­dzi, że od tych tabli­czek kra­dzie­ży uby­ło. Zapew­ne! Zapew­ne! Sko­ro nie ma już cze­go ukraść, to ubyło.

czerca 2022

grafika nielicho.pl

FOKA CZY BÓBR ?

Pan Tade­usz z Sule­cho­wa, w  miej­sco­wo­ści Chło­py nad  Bał­ty­kiem, zauwa­żył coś cze­go nigdy wcze­śniej nie widział. Spa­ce­ru­jąc po pla­ży, natknął się na kąpią­ce­go w morzu bobra. „ — Jestem węd­ka­rzem i widzia­łem bobry w wodach słod­ko­wod­nych, jak tną drze­wa, ale że w Bał­ty­ku nigdy !?” — zda­wał rela­cję pan Tade­usz repor­te­ro­wi miej­sco­wej gaze­ty. Rze­czy­wi­ście to nie­sły­cha­ne. Bobry są prze­cież ryba­mi słod­ko­wod­ny­mi.  Być może pan Tade­usz zatem widział fokę i pomy­lił ją z bobrem !?  Ale to by ozna­cza­ło, że pod­czas wspo­mi­na­ne­go prze­zeń węd­ko­wa­nia, widział fokę a nie bobra. To oczy­wi­ście dziw­ne – bo z kolei foki, są ryba­mi słonowodnymi.

czerwca 2022

grafika Julia Z.

ŻUBRZĄ SIĘ ŻUBRZYCE

Rzecz­nik Lasów Pań­stwo­wych w Kro­śnie Edward Mar­sza­łek  potwier­dził, że jak co roku zaczę­ły się cie­lić żubrzy­ce. Aktu­al­nie w Biesz­cza­dach żyje ponad 740 żubrów. Jeże­li wszyst­kie ocie­le­nia odbę­dą się pomyśl­nie, prze­być może 100 nowych osob­ni­ków. To zasad­ni­czo obo­jęt­na dla nas ludzi wia­do­mość. Żad­ne zwie­rzę posia­da­ją­ce rogi i kopy­ta nie jest mię­so­żer­ne. Nie sta­no­wi zagro­że­nia dla naszych inte­re­sów socjalno-bytowych.

czerwca 2022

nielicho.pl

LECH W TARNOWIE

Przed dwor­cem kole­jo­wym w Tar­no­wie, sta­nie pomnik pre­zy­den­ta Lecha Kaczyń­skie­go, ponie­waż dwo­rzec kole­jo­wy w Tar­no­wie nie znaj­du­je się w Tar­no­wie. Zgod­nie z miej­sco­wym pra­wem aby posta­wić w Tar­no­wie pomnik komu­kol­wiek, nale­ża­ło­by zwró­cić się z wnio­skiem do rady mia­sta aby ta sto­sow­ną uchwa­łą wyra­zi­ła  zgo­dę. Nikt się o taką zgo­dę nie zwra­cał, gdyż teren, na któ­rym ma sta­nąć monu­ment, skwer przed dwor­cem, nale­ży do PKP. Jego wła­ści­cie­lem jest zatem Skarb Pań­stwa. Pre­zy­dent Tar­no­wa Roman Cie­pie­la oraz prze­wod­ni­czą­cy rady  Jakub Kwa­śny, któ­rzy o spra­wie Lecha Kaczyń­skie­go dowie­dzie­li się z mediów, zasad­ni­czo byli­by za, ale gene­ral­nie są prze­ciw. Ini­cja­tor­ką budo­wy pomni­ka jest bowiem jakaś wariat­ka z PiS‑u – któ­ra utrzy­mu­je, że  Lech Kaczyń­ski wiel­kim pre­zy­den­tem był. Dyle­mat jest zro­zu­mia­ły. Powsta­je zawsze, kie­dy źli ludzie mają dobre pomy­sły i na odwrót. Mark­si­stow­skie pyta­nie: Co robić ? pozo­sta­je bez odpowiedzi.

czerwca 2022

grafika Andrzej23_strong

50 ZŁ KUBIK

W dwa dni cięż­kiej pra­cy, prze­cięt­nie spraw­na fizycz­nie oso­ba, może zebrać opał na mie­siąc, a kosz­tu­je to gro­sze — oce­niał Krzysz­tof Kieł­czyń­ski, leśnik w Nad­le­śnic­twie Cele­sty­nów koło War­sza­wy. Aby pozy­ski­wać opał w lesie, potrzeb­na jest zgo­da lokal­ne­go leśni­cze­go, ina­czej gro­zi man­dat. Trze­ba napi­sać maila do władz lasu – tłu­ma­czy Kieł­czyń­ski.  Zebra­ne sto­sy są mie­rzo­ne i wyce­nia­ne przez leśni­cze­go. Metr sze­ścien­ny gałę­zi sosno­wych kosz­tu­je 50 zł. Drew­no liścia­ste 100 zł za metr sze­ścien­ny. W cele­sty­now­skich knie­jach chru­sto­bra­niem trud­ni się już 100 osób.

czerwca 2022

grafika nielicho.pl

ODDAŁO MU MOWĘ

W Kli­nicz­nym Szpi­ta­lu Woje­wódz­kim im. Fry­de­ry­ka Cho­pi­na w Rze­szo­wie prze­pro­wa­dzo­no zabieg wtór­ne­go wsz­cze­pie­nia pro­te­zy gło­so­wej. Dzię­ki inno­wa­cyj­nej meto­dzie, w wie­ku 76 lat pacjent odzy­skał głos. Nadal nie ma jed­nak nic do powie­dze­nia — twier­dzi rodzi­na. Jedy­nym sło­wem, jakie prze­szło mu przez gar­dło, po 13 latach mil­cze­nia, było : “Lato”.

czerwca 2022

grafika Studio M‑2

BENZYNA ZYSKUJE

Z ogrom­nym spo­ko­jem, zro­zu­mie­niem wyż­szej koniecz­no­ści, uzna­nia dla świa­tłej poli­ty­ki par­tii i pań­stwa, kie­row­cy przyj­mu­ją rosną­ce ceny paliw. W minio­nym tygo­dniu ety­li­na prze­bi­ła ocze­ki­wa­ną przez wszyst­kich cenę 8 zł za litr. Kolej­ną magicz­ną war­to­ścią, na któ­rą się przy­go­to­wu­je­my jest 10 zł. Nie podo­ba­ło się to jedy­nie w Biel­sku-Bia­łej, gdzie zablo­ko­wa­no dojazd do jed­nej ze sta­cji ben­zy­no­wych Orle­nu. Na pozo­sta­łych 8 tysią­cach sta­cji paliw w Pol­sce sprze­daż odby­wa­ła się bez zakłóceń.

czerwca 2022

akwarela nielicho.pl

GRZEJNIKI W NOWYM SĄCZU

Poli­cja  inwi­gi­lu­je ludzi jeż­dżą­cych auto­bu­sa­mi komu­ni­ka­cji publicz­nej w Nowym Sączu. Pod­słu­chu­je nawet pry­wat­ne roz­mo­wy tele­fo­nicz­ne. Prze­ko­nał się o tym 34-latek  dzie­lą­cy się wra­że­nia­mi z ostat­nie­go sko­ku na osie­dlu Szuj­skie­go, gdzie razem z kole­gą ukra­dli 21 żeliw­nych grzej­ni­ków. Oka­za­ło się, że roz­mo­wie via komór­ka nie przy­słu­chi­wał się jakiś Pega­sus – tyl­ko poli­cjant z miej­sco­we­go wydzia­łu do zwal­cza­nia prze­stęp­czo­ści gospo­dar­czej jadą­cy tym samym auto­bu­sem. Nie przy­pad­ko­wo – tyl­ko ze służ­by do domu. Co było dalej — łatwo się domy­ślić. Nie­wy­ja­śnio­ne pozo­sta­je prze­zna­cze­nie tych żeliw­nych grzej­ni­ków – któ­rych nie insta­lu­je się już od 30 lat.

czerwca 2022

akwarela nielicho.pl

POSZUKIWANA ZNALEZIONA

Poli­cja w Nowym Tar­gu uję­ła wresz­cie „kobie­tę, któ­ra od daw­na poszu­ki­wa­na była przez kra­kow­ski sąd”.  Kra­kow­ski sąd wymie­rzył jej 15 dni wię­zie­nia a ona nie sta­wi­ła się do odby­cia kary. Oczy­wi­ście, jak przy­sta­ło na poli­cję, w któ­rej nic nie dzie­je się inten­cjo­nal­nie, tak i tym razem zade­cy­do­wał przy­pa­dek. Kobie­ta bowiem dopusz­cza­ła się zabro­nio­ne­go przez pra­wo żebrac­twa na uli­cy Ludź­mier­skiej. To zosta­ło skwa­pli­wie ujaw­nio­ne przesz funk­cjo­na­riu­szy. W rezul­ta­cie usta­la­nia toż­sa­mo­ści oka­za­ło się, że suk­ces jest więk­szy niż naj­śmiel­sze poli­cyj­ne przypuszczenia.