8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

Z kraju i z WARSZAWY Informacje POLAND Noch ist Polen nicht verloren MADE IN a
13 

grudnia 2021

11 

grudnia 2021

grafika Nielicho.pl

JAK POKONAĆ INFLACJĘ

Miesz­kań­cy miej­sco­wo­ści Jastro­wie w Wiel­ko­pol­sce otrzy­ma­li  pismo z Zakła­du Ener­ge­ty­ki Ciepl­nej i Usług Komu­nal­nych, że od 1 grud­nia zapła­cą o 564 proc. wię­cej za ogrze­wa­nie. Od samej lek­tu­ry zro­bi­ło im się gorą­co. Teraz zwy­czaj­nie o 564 proc. wychło­dzić trze­ba kalo­ry­fe­ry a bilans ciepl­ny się wyrów­na. Rachun­ki pozo­sta­ną zatem bez zmian.

12 

grudnia 2021

grafika Studio Syx

TANIE I DOBRE

„Ceny paliw w Pol­sce są jed­ny­mi z naj­niż­szych w Euro­pie” infor­mu­ją bil­bor­dy wysta­wia­ne obok sta­cji paliw Orle­nu, kie­dy na pylo­nach wyraź­nie widać, że poszy­bo­wa­ły do  6 zł  50 gro­szy, kie­dy jesz­cze w kwiet­niu były poni­żej zło­tych 4.  Nie jest to jed­nak świa­do­ma mani­pu­la­cja, jak nam uda­ło się usta­lić. W ory­gi­na­le było to pyta­nie reto­rycz­ne zakoń­czo­ne  pytaj­ni­kiem (?). Chcąc oszczę­dzić na far­bie pomi­nię­to ten znak. Cho­dzi­ło o odpo­wiedź, jaką kie­row­cy mie­li dać samym sobie. — Czy wyso­kość ceny paliw powin­na być wyli­cza­na na pod­sta­wie kur­sów walu­to­wych, czy w sto­sun­ku do prze­cięt­nej pensji ?

10 

grudnia 2021

fot. Arabik J.

POLICJA MOŻE OKRAŚĆ

W skle­pie budow­la­nym w Jabłon­nie ano­ni­mo­wy klient prze­kle­ił naklej­kę z ceną niż­szą, na pudeł­ko wier­teł z ceną wyż­szą, a tą wyż­szą cenę w ogó­le usu­nął. Cho­dzi­ło o war­to­ści 42,99 i 37,99 zł. czy­li prze­ce­nę rów­ną okrą­głym 5 zło­tym. Nie­au­to­ry­zo­wa­na pro­mo­cja zosta­ła dostrze­żo­na przez ochro­nę skle­pu, któ­ra zatrzy­ma­ła face­ta przy kasach. Jakież było zdzi­wie­nie ochro­nia­rzy,  z któ­rych jeden ongiś chciał był być praw­dzi­wym stró­żem pra­wa w mun­du­rze poli­cji pań­stwo­wej,  kie­dy po wyle­gi­ty­mo­wa­niu oka­za­ło się, że oszust jest poli­cjan­tem — wykła­dow­cą szko­ły poli­cyj­nej w Legio­no­wie, z 25 let­nim stażem.

grudnia 2021

grafika nielicho.pl

CENZURA W SIECI

Dotkli­wy cios w kro­czę otrzy­ma­ła 2 tygo­dnie temu z okła­dem pol­ska bran­ża IT. Teraz już wia­do­mo wię­cej. Twór­cy bran­żo­wej sie­ci spo­łecz­no­ścio­wej, zna­nej z adre­su Roksa.pl, po 15 latach funk­cjo­no­wa­nia, zosta­li aresz­to­wa­ni pod zarzu­tem kupler­stwa sta­wia­nym przez pro­ku­ra­tu­rę w Bia­łym­sto­ku. Poli­cja poda­ła, że zaro­bi­li 40 mln zł przez 15 lat.  To jest oczy­wi­ście nie praw­da, ponie­waż poli­cjan­ci na ogół nie potra­fią liczyć.  Nie mówiąc o zna­jo­mo­ści takich ter­mi­nów, jak przy­chód i dochód. W każ­dym razie, licząc poli­cyj­ny­mi meto­da­mi, 500 kobiet zara­bia­ją­cych na dupie, na mie­siąc przed świę­ta­mi, stra­ci­ło źró­dło utrzy­ma­nia, swo­ich dzie­ci. Kaczyń­ski naszy­mi pie­niędz­mi się do tego doło­ży.  Teraz przyj­dzie kolej na Odloty.pl aż w koń­cu w mor­dę dosta­nie Face­bo­ok – z któ­re­go kure­stwo obra­ża każ­de­go przy­zwo­ite­go prokuratora.

grudnia 2021

grafika nielicho.pl

CHARYTATYWNOŚĆ ZA PIENIĄDZE

Koło Gospo­dyń Wiej­skich z Bol­sze­wa zor­ga­ni­zo­wa­ło uro­czy­sty punkt szcze­pień w miej­sco­wej remi­zie, z któ­re­go sko­rzy­sta­ło 114 osób. Za dzia­ła­nie nakie­ro­wa­ne na popu­la­ry­za­cję szcze­pień anty­ko­wi­do­wych, gospo­dy­nie z Bol­sze­wa otrzy­ma­ły od Agen­cji Restruk­tu­ry­za­cji i Moder­ni­za­cji Rol­nic­twa nagro­dę 50 tys. zł. Sze­fo­wa sko­ło­wa­nych gospo­dyń utrzy­mu­je, że pie­nią­dze prze­zna­czo­ne zosta­ną na kolej­ne cha­ry­ta­tyw­ne akcje orga­ni­zo­wa­ne zgod­nie ze sta­tu­tem koła. Nale­ży tyl­ko dopre­cy­zo­wać zna­cze­nie sło­wa „cha­ry­ta­tyw­ny ” bo coraz czę­ściej nam się wyda­je, że sto­so­wa­ne jest ono nie­zgod­nie z defi­ni­cją „Wiel­kie­go Słow­ni­ka Języ­ka Polskiego”.

grudnia 2021

grafika Julia Z.

PUSTOSTANY Z PUSTOGŁOWIA

PGE Pol­ska Gru­pa Ener­ge­tycz­na roz­po­czę­ła budo­wę Cen­trum Badań i Roz­wo­ju Gospo­dar­ki Obie­gu Zamknię­te­go w Beł­cha­to­wie. Zada­niem Cen­trum będzie opra­co­wy­wa­nie i wdra­ża­nie roz­wią­zań mają­cych na celu opty­mal­ne wyko­rzy­sta­nie odpa­dów poprze­my­sło­wych z ener­ge­ty­ki oraz odzysk cen­nych surow­ców z wyeks­plo­ato­wa­nych insta­la­cji OZE – czy­ta­my w komu­ni­ka­cie dla mediów opu­bli­ko­wa­nym przez Gru­pę. W Cen­trum pra­cę znaj­dzie oko­ło 50 uczo­nych, któ­rzy zasta­na­wiać się będą nad moż­li­wo­ścia­mi uty­li­za­cji tur­bin wia­tro­wych, jakich łatwo się nie utylizuje.

Pod­po­wia­da­my pre­ze­su­rze PGE – że powierzch­ni biu­ro­wych, to w Pol­sce jest dosta­tek a nawet pewien prze­syt. Naj­waż­niej­sza w takich pro­jek­tach jest pra­ca kon­cep­cyj­na, któ­rą w obec­nych warun­kach wyko­ny­wać moż­na nawet w domu.

Może war­to zarzu­cić budo­wę kolej­ne­go pusto­sta­nu – bo wyraź­nie jest on efek­tem pra­cy pustogłowia.

grudnia 2021

nielicho.pl

ODPADY POSZŁY W LAS

Lasy Pań­stwo­we narze­ka­ją, że ludzie zacho­wu­ją się gorzej niż zwie­rzę­ta – gdyż zwie­rzę­ta nie przy­no­szą śmie­ci do lasów. Leśni­cy wyli­czy­li, iż co roku, do lasów wyrzu­ca­ne jest ok. 100 tys. m3 śmie­ci (2018 – 109 tys. ; 2019 – 107,8 ; 2020 – 91 tys.). Jest to ilość, z któ­rej moż­na było­by wznieść górę wiel­ko­ści Pała­cu Kul­tu­ry i Nauki w War­sza­wie lub wypeł­nić tysiąc wago­nów kole­jo­wych – poda­je Michał Gzow­ski, rzecz­nik pra­so­wy Lasów Pań­stwo­wych. W ska­li roku leśni­cy wyda­ją na likwi­da­cję odpa­dów przy­wie­zio­nych i pozo­sta­wio­nych w lasach 20 mln zł.  Czy­li tona wycho­dzi oko­ło 2 tys. zł. Cał­kiem nie­zła staw­ka, jak na obec­nie panu­ją­ce warun­ki rynkowe.

grudnia 2021

grafika Andrzej23_strong

WOLNIEJ NA TYCH WYŚCIGACH

Przed star­tem dru­gie­go dnia zma­gań na 59. Raj­dzie Bar­bór­ka, odby­wa­ją­ce­go się pod hono­ro­wym patro­na­tem Pre­zy­den­ta War­sza­wy poli­cja zaka­za­ła dal­szej jaz­dy jed­nej z załóg, któ­ra wła­śnie opu­ści­ła punkt kon­tro­li tech­nicz­nej. Zda­niem dro­gów­ki samo­chód nie nada­wał się do poru­sza­nia po dro­gach publicz­nych, po któ­rych rajd się odby­wa, ponie­waż  wpro­wa­dzo­ne w nim zmia­ny są wła­ści­we dla samo­cho­dów raj­do­wych. Cho­dzi­ło mię­dzy inny­mi o tak zwa­ną klat­kę bez­pie­czeń­stwa oraz mody­fi­ka­cję ukła­du wyde­cho­we­go. Zapew­ne w kolej­nej odsło­nie uczest­ni­cy Raj­du Bar­bór­ki będą kara­ni za prze­kra­cza­nie dozwo­lo­nej prędkości.

grudnia 2021

grafika nielicho.pl

MIKOŁAJ OKRADZIONY

Poli­cja zatrzy­ma­ła dwóch męż­czyzn, któ­rzy chcie­li okraść domek Świę­te­go Miko­ła­ja na Pasa­żu Schil­le­ra w Łodzi. Nie wie­my, czy to praw­da, ale zda­niem Kami­li Sowiń­skej, poli­cjant­ki z łódz­kiej komen­dy miej­skiej, już za samą pró­bę gro­zi im 5 lat wię­zie­nia.  Naszym zda­niem odpo­wia­dać jed­nak powin­ni, jak za pro­fa­na­cję miej­sca kul­tu. Wła­ma­nie do domu świę­te­go w celu rabun­ku rze­czy mate­rial­nych obra­ża wszak, tak wyznaw­ców świę­to­ści,  jak i mate­ria­li­zmu dialektycznego.

grudnia 2021

grafika Studio M‑2

UJĘLI W BYDGOSZCZY

W ręce kry­mi­nal­nych z komi­sa­ria­tu na Szwe­de­ro­wie w Byd­gosz­czy wpadł ska­za­ny, poszu­ki­wa­ny przez sądy sied­mio­ma lista­mi goń­czy­mi, od 17 lat. Zło­czyń­cę dopad­nię­to , kie­dy wycho­dził z wła­sne­go miesz­ka­nia. Jest to kolej­ny spek­ta­ku­lar­ny suk­ces byd­go­skiej poli­cji. 2 tygo­dnie temu uję­to tu byd­gosz­cza­ni­na, w oko­licz­no­ściach łama­nia prze­pi­sów ruchu dro­go­we­go, któ­ry ukry­wał się przez 11 lat. Jeże­li zatem musi­cie się ukry­wać Byd­goszcz omi­jaj­cie sze­ro­kim łukiem.

grudnia 2021

akwarela nielicho.pl

AUTOCHODZIKI I PROBLEMY ALKOHOLOWE

Pani Mał­go­rza­cie Kopa­czew­skiej z Gmin­nej Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych w Dąbro­wie Cheł­miń­skiej – jak sama twier­dzi, uro­dził się pomysł na „Auto­cho­dzi­ki”. Uro­dzi­ny „Auto­cho­dzi­ków” sfi­nan­so­wał Wójt Gmi­ny z pie­nię­dzy podat­ni­ków kwo­tą 5 tys. zł. „Auto­cho­dzi­ki”  prze­ka­za­ne zosta­ły Zespo­ło­wi Pro­fi­lak­ty­ki Spo­łecz­nej Nie­let­nich i Pato­lo­gii Komi­sa­ria­tu Poli­cji Byd­goszcz For­don.  Infor­ma­cje podał „Express Byd­go­ski”, choć wyglą­da jak nie­do­rzecz­ność pocho­dzą­ca z futu­ry­stycz­ne­go mani­fe­stu. Mimo to, że zda­je się być praw­dzi­wą, umy­ka jed­nak nasze­mu rozu­mo­we­mu osą­do­wi. Zbyt dużo w niej ele­men­tów irracjonalnych.

grudnia 2021

grafika Studio M

BURZA PIASKOWA W WARSZAWIE

War­sza­wa prze­ży­ła praw­dzi­wą burzę pia­sko­wą. A to za spra­wą 167 pia­ska­rek,  któ­re posy­py­wa­ły pia­skiem 1500 km sto­łecz­nych ulic. Pia­skar­ki sypa­ły ponie­waż spadł śnieg — o czym poin­for­mo­wał Zakład Oczysz­cza­nia Miasta.

grudnia 2021

grafika Jan Cz.

ZIEMIA SIĘ ZAPADA

Zaczy­na zapa­dać się zie­mia. Na razie tyl­ko w  Trze­bi­ni,  przy ul. Jana Paw­ła II,  gdzie wcią­gnę­ła do wnę­trza 20 tui, huś­taw­kę i ogro­do­wy basen. Zaufa­nie do zie­mi pośród miesz­kań­ców Trze­bi­ni bar­dzo się zapa­dło. Oba­wia­ją się, że następ­nym razem zapad­ną się razem z jej powierzch­nią. Tąp­nął też wize­ru­nek świę­te­go Jana Paw­ła II.

grudnia 2021

grtafika Nielicho.pl

ZMARŁ POSTRZELONY

64-let­ni męż­czy­zna postrze­lo­ny na polo­wa­niu na tere­nie gmi­ny Rokit­no (Lubel­skie), zmarł w szpi­ta­lu. Postrze­le­nie odby­ło się w spo­sób nie­au­to­ry­zo­wa­ny, to zna­czy nie umyśl­ny, czy­li na zasa­dzie, że strzel­ba poja­wia­ją­ca się w pierw­szym akcie, wystrze­li w ostat­nim.  Wła­ści­ciel strzel­by przy­zna­je się do jej posia­da­nia ale do nicze­go ponad­to.  Pro­ku­ra­tu­ra z Bia­łej Pod­la­skiej bada, czy przy­czy­ną śmier­ci nie było coś inne­go niż rana postrza­ło­wa. Na przy­kład  gry­pa albo miaż­dży­ca. Za dużo tu tych dziw­no­ści. Pew­nie było­by mniej, gdy­by poda­no do publicz­nej wia­do­mo­ści, kim był posia­dacz strzel­by. Ale nie podano.