8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

Z kraju i z WARSZAWY Informacje POLAND Noch ist Polen nicht verloren MADE IN a
20 

września 2021

20 

wrzesień 2021

grafika Studio M

PAWŁOWICZ NA WCZASACH

Prof. Kry­sty­na Paw­ło­wicz, sędzia Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go,  poje­cha­ła na krót­kie waka­cje do Sopo­tu. Wzię­ła ze sobą trzech ochro­nia­rzy, co wyty­ka­ją jej media a prze­cież mogła­by tyl­ko dwóch, ilu poosia­dał Tusk, kie­dy był pre­mie­rem. Rze­czy­wi­ście pro­fe­sor Paw­ło­wicz ma kło­po­ty z logicz­nym rozu­mo­wa­niem. Nie uczy się na błę­dach. Powin­na oprócz ochro­nia­rzy zabie­rać ze sobą stra­ża­ka. Wszak jej ostat­ni wypad do wód, skoń­czył się poża­rem sanatorium.

20 

wrzesień 2021

akwarela Arabik J.

PREZES GROZI PREMIEROWI

Pre­zes linii lot­ni­czych Ryana­ir,  Micha­el O’Le­ary zagro­ził pre­mie­ro­wi Mora­wiec­kie­mu, że linia wyco­fa się z Pol­ski, jeże­li pre­mier nadal będzie go ponie­wie­rał opła­ta­mi w wyso­ko­ści nigdzie na świe­cie nie zna­ny­mi. Ostat­ni­mi cza­sy staw­ki za usłu­gi Pol­skiej Agen­cji Żeglu­gi Powietrz­nej w regio­nal­nych por­tach lot­ni­czych wzro­sły 70 proc., a opłat tra­so­we o 26 proc. ( cokol­wiek to zna­czy nie jest tanio ) — żalił się pre­zes pre­mie­ro­wi. Wyco­fa­nie się irlandz­kich linii lot­ni­czych ozna­cza­ło­by, że przy­cho­dy pol­skich lot­nisk stop­nia­ły­by o 30 proc. Nie­któ­re połą­cze­nia, głów­nie z Wiel­ką Bry­ta­nią prze­sta­ły­by istnieć.

19 

wrzesień 2021

grafika Wtenczas.eu

MIŁOŚĆ NIE JEDNO MA IMIĘ

W gmi­nie Raj­gród trzej męż­czyź­ni zako­cha­li się w pojem­ni­ku na śmie­cie do tego stop­nia, że nie mogli się powstrzy­mać aby go nie ukraść.  Poli­cja w rezul­ta­cie obła­wy natra­fi­ła jed­nak na audi z przy­czep­ką, na któ­rej znaj­do­wał się skra­dzio­ny śmiet­nik. Zło­dzie­je pod­kre­śla­li, że naj­bar­dziej przy­pa­dła im do gustu este­ty­ka oraz jakość wyko­na­nia pojemnika.

18 

wrzesień 2021

grafika Wtenczas.eu

BYKI I RYKI

W całym kra­ju leśni­czo­wie i gajo­wi wyłą­cza­ją tele­fo­ny swo­je  komór­ko­we, albo­wiem roz­po­czął się sezon na donie­sie­nia mia­sto­wych, prze­by­wa­ją­cych na jesien­nym wywcza­sie, któ­rzy infor­mu­ją tych­że, iż w lasach mor­du­ją, tor­tu­ru­ją i wbi­ja­ją gwoź­dzie w czo­ła. Te okrut­ne sko­ja­rze­nia wywo­ły­wa­ne są przez ryk jele­ni, jakie wła­śnie roz­po­czę­ły okres rui. Ryczą wcze­snym ran­kiem lub póź­nym wie­czo­rem, co jest zja­wi­skiem zna­nym, jako ryko­wi­sko. Kie­dy jele­nie ryczą to łanie się z nimi parzą. Ele­ganc­kie to nie jest ale kobie­ty lubią takie sprawy.

17 

wrzesień 2021

grafika Julia Z.

ŻÓŁTOCZELNY

Lasy Pań­stwo­we w ramach akcji “Dla lasu, dla ludzi” stwo­rzy­ły film pro­mo­cyj­ny o pięk­nie pol­skiej przy­ro­dy, mocą 492 tys. zł. Jed­na ze scen  przed­sta­wia pta­ka lecą­ce­go tuż nad taflą wody. Opo­zy­cyj­ni sygna­li­ści wykry­li, że owym pta­kiem jest dłu­gosz­pon żół­to­czel­ny wystę­pu­ją­cy w Mek­sy­ku,  Ame­ry­ce Środ­ko­wej i na Kara­ibach ale nie w Pol­sce. Nie wystę­pu­je ? Ale będzie wystę­po­wał ! Pan  Macie­re­wicz to wyja­śni a Pan Mora­wiec­ki się za to weźmie !

16 

wrzesień 2021

wtenczas.eu

MARKI VOLVO

A na auto­stra­dzie A4, w pobli­żu węzła Krap­ko­wi­ce, 35-let­ni kie­row­ca  wysiadł z oso­bo­we­go samo­cho­du mar­ki volvo. Wspiął się na wia­dukt. Sko­czył na jezd­nię tak, że wpadł do szo­fer­ki,  przez wybi­tą szy­bę cię­ża­rów­ki mar­ki volvo – pro­wa­dzo­nej przez inne­go 35-lat­ka. Jeden z 35-lat­ków nie żyje. Owe oso­bli­we koin­cy­den­cje mogą świad­czyć, że jed­nak nie jeste­śmy wyłącz­nie ofia­ra­mi bez­gra­nicz­nej subiek­tyw­nej przypadkowości.

15 

wrzesień 2021

grafika Andrzej23_strong

SAMOZAPŁONOWIEC

W budyn­ku Sądu Rejo­no­we­go w Kra­śni­ku, 52-let­ni  męż­czy­zna oblał sie­bie i pomiesz­cze­nie sądo­wej pocze­kal­ni  ben­zy­ną gro­żąc, że się pod­pa­li zapal­nicz­ką pie­zo­elek­trycz­ną. Było to wyni­kiem nie­za­do­wo­le­nia ze stan­dar­dów kra­śnic­kie­go wymia­ru spra­wie­dli­wo­ści, któ­ry w rezul­ta­cie iry­tu­ją­cej opie­sza­ło­ści,  sta­je się nie­spra­wie­dli­wy. Jed­nak dzię­ki tej prze­wle­kło­ści – niko­mu nic się nie sta­ło. Zanim zna­le­zio­no sądo­we­go media­to­ra, któ­ry miał był wyper­swa­do­wać despe­ra­to­wi samo­bój­cze zapę­dy, ten zatruł się opa­ra­mi węglo­wo­do­rów. Stra­cił przy­tom­ność. Teraz jest w szpi­ta­lu. Ale jak wyj­dzie,  miej­sco­wa spra­wie­dli­wość dopie­ro da mu popalić.

14 

wrzesień 2021

grafika wtenczas.eu

POLICJA NA DACHU

Funk­cjo­na­riu­sze Komen­dy Poli­cji w Szcze­ci­nie nie dotar­li na bar­dzo pil­ną inter­wen­cję. Jak prze­ka­za­ła Pau­li­na Heigel, rzecz­nik tej­że poli­cji,  wio­zą­cy ich na sygna­le radio­wóz, nagle prze­wró­cił się na dach. Pozo­stał w bez­ru­chu,  sto­jąc do góry koła­mi. Poli­cjan­tom bar­dzo trud­no było opu­ścić  pojazd. Doko­na­li tego gło­wa­mi do dołu, stą­pa­jąc ostroż­nie na rękach. Nie odnie­śli obra­żeń. Ów zawi­ły stan rze­czy nie został jesz­cze do tej pory wyja­śnio­ny, ale spe­cjal­na poli­cyj­na komi­sja pra­cu­je nad sprawą.

13 

wrzesień 2021

grafika Studio M

WROGOWIE POSTĘPU

Led­wo pod­nie­sio­no rękę na kre­tyń­ski  wymóg,  obo­wią­zu­ją­cy w Pol­sce od począt­ków moto­ry­za­cji, obli­gu­ją­cy do zmia­ny tablic reje­stra­cyj­nych,  każ­do­ra­zo­wo przy odsprze­da­ży pojaz­du  (co ma być zli­kwi­do­wa­ne 31 stycz­nia przy­szłe­go roku), poja­wi­li się prze­ciw­ni­cy tego roz­wią­za­nia. Ogól­no­pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Pro­du­cen­tów Tablic Reje­stra­cyj­nych uwa­ża, że póki co, powin­no się zmie­nić wszyst­kie lub pra­wie wszyst­kie tabli­ce w pojaz­dach ( jest ich 30 mln) ponie­waż te dotych­cza­so­we są złe. Są złe, bowiem cyfrę „8” moż­na zmie­nić na „3”. Cyfra „0” oraz lite­ra „O” wyglą­da­ją podob­nie, rzec moż­na do złu­dze­nia tak samo. No i czcion­ka tablic powin­na być bar­dziej wytłusz­czo­na. Była­by łatwiej­sza do roz­róż­nie­nia dla auto­ma­tów czy­ta­ją­cych reje­stra­cje, uży­wa­nych na auto­stra­dach, przez stra­że miej­skie i poli­cję. Moto­ry i moto­ro­we­ry powin­ny mieć czar­ne cyfry na poma­rań­czo­wym tle. Twier­dze­nie, że Euge­niu­szy zawsze jest wię­cej niż geniu­szy, wzię­ło się wła­śnie z obser­wa­cji, że pomy­sło­daw­ców rze­ko­me­go postę­pu nigdy nie ubywa.

12 

wrzesień 2021

akwarela wtenczas.eu

W MOŚCISKACH PO STAREMU

Pro­ku­ra­tu­ra War­sza­wa-Wola  umo­rzy­ła śledz­two w spra­wie kra­dzie­ży pie­nię­dzy z ban­ko­ma­tu w pod­war­szaw­skich Mości­skach, któ­ra mia­ła miej­sce w kwiet­niu tego roku, z powo­du nie­wy­kry­cia spraw­ców. Przy­po­mnij­my. Nie­wy­kry­ci spraw­cy ukra­dli naj­pierw kopar­kę, za pomo­cą któ­rej ukra­dli ban­ko­mat, z któ­re­go ukra­dli kaset­ki z pie­niędz­mi a z tych kase­tek ukra­dli pie­nią­dze. Stra­ty sza­co­wa­no na 260 tys. zł. Był to dru­gi zamach na rze­czo­ny ban­ko­mat w ostat­nich mie­sią­cach doko­na­ny przez nie­wy­kry­tych spraw­ców.  Ban­ko­mat został odbu­do­wa­ny w tym samym miej­scu, co poprzed­nie. Nie,  że chcie­li­by­śmy coś sugerować.

11 

wrzesień 2021

grafika Studio M

ŻUBR A BYDLE

„ Pamię­tam tyl­ko wzrok tego żubra, tą jego czar­ną twarz, te rogi. I pamię­tam moment ude­rze­nia. (…) Schro­ni­łam się za brzo­zą, któ­ra rosła dosłow­nie z boku” – rela­cjo­no­wa­ła pani Gra­ży­na Zabroc­ka, któ­ra prze­ży­ła atak żubra — w miej­sco­wo­ści Jelon­ka, w gmi­nie Dubi­cze Cer­kiew­ne, nie­opo­dal Pusz­czy Bia­ło­wie­skiej. W rezul­ta­cie ata­ku bestii, Zabroc­ka zła­ma­ła szyj­kę kości udo­wej, co wią­za­ło się z koniecz­no­ścią ope­ra­cyj­ne­go wsz­cze­pie­nia implan­tu. Żubry nie nale­żą do naj­więk­szych inte­lek­tu­ali­stów pośród zwie­rząt ale w ich żubrzych móżdż­kach powin­na być ta odro­bi­na mądro­ści,  aby nie eks­ter­mi­no­wać gatun­ku, któ­ry objął ich  ochro­ną ści­słą. Bo to się może zmienić.

10 

wrzesień 2021

grafika Jan Czaryn

DEFLACJA W TVN

Jak poda­ła tele­wi­zja Tvn24,  infla­cja w sierp­niu wynio­sła 5,4 proc. co jest rekor­dem dwu­dzie­sto­lat­ki. Jed­no­cze­śnie ta sama tele­wi­zja emi­tu­je rekla­my, z któ­rych wyni­ka, że sta­nia­ła papa w Leroy Mer­lin oraz 1000 innych pro­duk­tów,  dru­gi smart­fon moż­na nabyć za zło­tów­kę a waka­cje w Tur­cji są prak­tycz­nie za dar­mo. Wykry­cie w stru­mie­niu infor­ma­cji tych budzą­cych dyso­nans poznaw­czy i cha­os świa­to­po­glą­do­wy nie powin­no prze­kra­czać per­cep­cji prze­cięt­nych spe­cja­li­stów od  kon­tent mar­ke­tin­gu. Tak nam się przy­naj­mniej wydaje.

wrzesień 2021

grtafika Wtenczas.eu

CYTRYNIARZE

Poli­cja dro­go­wa z Prusz­cza Gdań­skie­go, w ramach akcji „Zmniejsz pręd­kość, zwiększ myśle­nie” pro­po­no­wa­ła zła­pa­nym na gorą­cym uczyn­ku  prze­kra­cza­nia dozwo­lo­nej pręd­ko­ści kie­row­com, wypi­cie szklan­ki soku cytry­no­we­go i poucze­nie lub man­dat i poucze­nie. Zatrzy­my­wa­no też pra­wi­dło­wo jeż­dżą­cych, któ­rzy w nagro­dę otrzy­my­wa­li plu­szo­we maskot­ki. I tak źle i tak nie dobrze – jeże­li komuś się spieszyło.