8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

Z kraju i z WARSZAWY Informacje POLAND Noch ist Polen nicht verloren MADE IN a
27 

lipca 2021

27 

lipiec 2021

grafika Studio M

PIELĘGNIARKI MAJĄ SIĘ DOBRZE

Ponad 8 tysię­cy pojaz­dów, któ­ry­mi przy­jeż­dża­li pra­cow­ni­cy medycz­ni i za dar­mo korzy­sta­li z miejsc par­kin­go­wych przez ostat­nie 15 mie­się­cy “w znacz­nym stop­niu zabu­rza pra­wi­dło­we dzia­ła­nie stre­fy płat­ne­go par­ko­wa­nia i obni­ża efek­tyw­ność jej funk­cjo­no­wa­nia” wyja­śnił Urząd Mia­sta Sto­łecz­ne­go War­sza­wy. Owa enun­cja­cja władz sto­li­cy nastą­pi­ła w rezul­ta­cie, znie­sie­nia przy­wi­le­ju dar­mo­we­go par­ko­wa­nia dla pra­cow­ni­ków służb medycz­nych, wpro­wa­dzo­ne­go w cza­sach pan­de­mii.  Pre­ten­sje mia­ły pie­lę­gniar­ki utrzy­mu­ją­ce, że muszą pra­co­wać aż 2 godzi­ny aby zapła­cić za cało­dzien­ny par­king: 46,50 zł. To wycho­dzi na godzi­nę 23,25 co jak nam się zda­je ozna­cza kwo­tę net­to. Wycho­dzi zatem, że pie­lę­gniar­ka zara­bia ok. 4100 zł net­to. Jej sta­no­wi­sko pra­cy ( podat­ki + ubez­pie­cze­nia) kosz­tu­je szpi­tal 6800 zł.

26 

lipiec 2021

akwarela Arabik J.

PIJANY NIEPOLICJANT

Poli­cjant z Wło­cław­ka wró­cił pija­ny do domu. Zro­bił kar­czem­ną awan­tu­rę. Na oczach wła­snych dzie­ci ska­to­wał oso­bi­stą żonę. Na miej­sce przy­je­cha­li poli­cyj­ni kole­dzy, któ­rzy wywieź­li go w kaj­dan­kach i zamknę­li w aresz­cie. Następ­ne­go dnia, jak gdy­by nigdy nic poli­cjant wró­cił do domu i do pra­cy – napi­sał por­tal Dzieńdobrywłocławek.pl w tro­sce o spra­wie­dli­wość spo­łecz­ną, bo spra­wa nie­na­gło­śnio­na przez media, mogła­by zostać zamie­cio­na pod dywan – twier­dzą wło­cław­scy dzien­ni­ka­rze.  Nie lob­bu­je­my za biciem żon. Ale poli­cjant też ma pra­wo być czło­wie­kiem i po robo­cie prze­stać czuć się poli­cjan­tem. Księ­dzem jest się przez całą dobę. Obo­wią­zek ten wszak poli­cjan­tów nie dotyczy.

26 

lipiec 2021

grafika Wtenczas.eu

TŁUKŁA TŁUCZKIEM

Rów­nie  nie­po­myśl­nie uło­ży­ły się losy mał­żeń­stwa  64 let­niej Niem­czan­ki, któ­ra wyszła za 10 lat od sie­bie młod­sze­go Niem­cza­ni­na ( pań­stwo zamiesz­ku­ją bowiem w pod­lu­bel­skiej gmi­nie Niem­ce). Zwią­zek taki to anty­kwa­riat. Jeże­li męż­czy­zna wycho­dzi za star­szą od sie­bie kobie­tę to:  ona jest antyk a on jest wariat. Pod­czas uro­dzin nie­wia­sta ska­to­wa­ła  ślub­ne­go tłucz­kiem do mię­sa. Spra­wa by się pew­nie nie wychla­pa­ła, gdy­by zapa­no­wa­ła nad swo­ją per­fi­dią. Ale nie zapa­no­wa­ła. Zadzwo­ni­ła na poli­cję utrzy­mu­jąc, że mąż spo­nie­wie­rał ją młot­kiem. Prze­pro­wa­dzo­na wizja lokal­na ujaw­ni­ła pod­łość. Niem­cza­nian­ka jest w aresz­cie. Mąż wal­czy o życie w szpitalu.

25 

lipiec 2021

grafika Wtenczas.eu

ZAMIESZKAJĄ W ŁODZI

Miesz­kań­cy komu­nal­ne­go Osie­dla Zio­ło­wa-Pod­bia­ło­wa na Rado­gosz­czu Zacho­dzie w Łodzi, gdzie stoi ponad 100 wybu­do­wa­nych  w cza­sie II woj­ny przez Niem­ców dom­ków par­te­ro­wych, dosta­li nakaz roz­bio­ru pobu­do­wa­nych bez zezwo­le­nia łazie­nek przy tych dom­kach. Inwe­sty­cje na maso­wą ska­lę mia­ły się jesz­cze za komu­ny i w poprzed­nim poko­le­niu. Zarząd Loka­li Miej­skich  Łódź utrzy­mu­je, że wynaj­mu­ją­cy nie mie­li zgo­dy na podob­ne adap­ta­cje. Lud­ność jest wzbu­rzo­na. Impli­ku­je, że jak roz­bio­rą kible i prysz­ni­ce, przyj­dzie urzęd­nik z Sane­pi­du i uzna dom­ki za nie­zdat­ne do zamiesz­ka­nia. A wte­dy oni zamiesz­ka­ją sobie na uli­cach Łodzi.  Zała­twiać się tam moż­na w miej­skich sza­le­tach a prysz­nic brać na sta­cjach benzynowych.

25 

lipiec 2021

grafika Julia Z.

DREWNO ZWYŻKUJE

Rafał Sze­fler dyrek­tor Pol­skiej Izby Gospo­dar­czej Prze­my­słu Drzew­ne­go utrzy­mu­je, że wol­no­ryn­ko­we ceny drew­na sko­czy­ły o 200 — 300 proc. Fak­tycz­nie ostat­nio widzie­li­śmy w mar­ke­cie budow­la­nym ohe­blo­wa­ną sosno­wą deskę:  250 x 14 x 2 cm, któ­ra kosz­to­wa­ła 59 zł ! Izba doma­ga się od rzą­du zaka­zu eks­por­tu nie­prze­two­rzo­ne­go drew­na. „Trwa­ją ana­li­zy, ale nie widzi­my pro­po­zy­cji roz­wią­za­nia sytu­acji. Nie mam wra­że­nia, że trak­tu­je się nas poważ­nie” — powie­dział pan dyrek­tor. Nie pan jeden panie dyrek­to­rze, nie pan jeden.

24 

lipiec 2021

wtenczas.eu

FOLIOWE WORKI

Paweł Augu­styn bur­mistrz mało­pol­skich Ryglic utrzy­mu­je, że gmi­na zna­la­zła roz­wią­za­nie pro­ble­mu foli rol­ni­czych, na uty­li­za­cje któ­rych NFO­ŚiGW daje rol­ni­kom w Pol­sce rocz­nie ok 80 mln zł. W Rygli­cach folie rol­ni­cze odsta­wia­ne są do pro­du­cen­ta wor­ków na odpa­dy, któ­ry utrzy­mu­je, że są one peł­no­war­to­ścio­wym surow­cem. Nie­ste­ty bur­mistrz nie poda­je nazwy pro­du­cen­ta owych wor­ków. Dla­te­go my poda­je­my tele­fon do bur­mi­strza. Może będzie bar­dziej wylew­ny:  14 644 36 10. Lub będą coś wie­dzieć w Dzia­le Komu­nal­nym i Rol­nic­twa UM Rygli­ce, pokój nr 04 i 05, tel. 14 644 36 45.

23 

lipca 2021

grafika Andrzej23_strong

ZŁOTÓWKI W CHMURZE

Z bal­ko­nu falow­ca przy ul. Jagiel­loń­skiej na Przy­mo­rzu w Gdań­sku, któ­ry to bal­kon był na 6 pię­trze, wyfru­nę­ło ok. 500 bank­no­tów w róż­nych nomi­na­łach,  for­mu­jąc się w chmu­rę o war­to­ści 200 tys. zł. Jak się oka­za­ło to żona zeźlo­na na męża, cisnę­ła oszczęd­no­ści całe­go jego życia via futry­na. To napraw­dę strasz­ne w cza­sach  total­nej mone­ta­ry­za­cji. Gor­sze niż pale­nie ksią­żek, w epo­kach, kie­dy ludzie je jesz­cze czy­ta­li. Wezwa­na poli­cja wyzbie­ra­ła bank­no­ty, co do jed­ne­go. Odda­ła chło­pu. Ten zde­po­no­wał je w banku.

22 

lipca 2021

grafika wtenczas.eu

ADAM LEGŁ

Do tra­gicz­ne­go wypad­ku doszło na przej­ściu dla pie­szych przez Ale­je Jero­zo­lim­skie w miej­sco­wo­ści Regu­ły pod War­sza­wą,  podał TVN 24.  Adam R. lat 63 zde­rzył się z Saabem lat 6. Wraz z przed­nią szy­bą zna­lazł się na miej­scu kie­row­cy. Adam R. kole­gą moim był. Żegnaj Ada­siu. Twój  ary­sto­kra­tycz­ny umysł, słusz­nie wszyst­kich przy­pra­wiał o zachwyt i uwiel­bie­nie. Nie nazwał­bym jed­nak two­jej śmier­ci nie­szczę­śli­wym wypad­kiem. Mając wie­dzę, któ­rą mam, rzec muszę iż Ada­mo­wi R. spra­wy nie mogły­by się już szczę­śli­wie ukła­dać. Szko­da tyl­ko kie­row­cy, któ­ry może pójść sie­dzieć. Był trzeź­wy, co Ada­mo­wi się raczej nie zdarzało.

21 

lipca 2021

grafika Studio M

NIEDŹWIEDZIE NA GŁODZIE

Wszel­kie odpa­dy komu­nal­ne sta­ły się  śmier­tel­nie nie­bez­piecz­ne w Olchow­cu, w gmi­nie Czar­na w Biesz­cza­dach,  ponie­waż kon­te­ne­ry zawie­ra­ją­ce reszt­ki orga­nicz­ne zwa­bia­ją miej­sco­we niedź­wie­dzie. W oko­li­cach Olchow­ca żeru­je 200 niedź­wie­dzi,  więc dla każ­de­go odpad­ków z pojem­ni­ków nie star­czy. Aby zapo­biec nie­szczę­ściu,  wła­dze gmi­ny w oko­li­cach śmiet­ni­ków usta­wia­ją tabli­ce z napi­sa­mi “Uwa­ga niedź­wie­dzie”. Niedź­wie­dzie czu­ją się dowartościowane.

20 

lipca 2021

akwarela wtenczas.eu

BĘDZIECIE PŁACIĆ WIĘCEJ

Rząd opu­bli­ko­wał wła­śnie pro­jekt roz­po­rzą­dze­nia w spra­wie pen­sji mini­mal­nej, któ­ra w przy­szłym roku wzro­sła­by o 7,1 proc. do 3 tys. zł brut­to. To jest oczy­wi­ście lipa, ponie­waż pen­sje rosną wraz z popra­wą sta­nu finan­sów przed­się­biorstw, któ­rym na wol­nym ryn­ku zasad­ni­czo róż­nie się wie­dzie. Zatem, ci któ­rzy zatrud­nie­ni są na mini­mal­ną,  przej­dą  na ułam­ko­we czę­ści eta­tów, tak aby pra­co­daw­ców było stać na ich opła­ca­nie. W rezul­ta­cie jed­nak tej pod­wyż­ki wzro­sną dani­ny publicz­ne, któ­re wyli­cza­ne są w opar­ciu o wskaź­nik pen­sji mini­mal­nej; ubez­pie­cze­nie spo­łecz­ne, zdro­wot­ne, grzyw­ny skar­bo­we, kary za brak ubez­pie­cze­nia komunikacyjnego.

19 

lipca 2021

grafika Studio M

NIEDŹWIEDZIA PRZYSŁUGA

Na tę pod­wyż­kę przy­go­to­wu­ją się już przed­się­bior­cy z Kru­pó­wek w Zako­pa­nem, któ­rzy trud­nią się uda­wa­niem  zwie­rząt za pie­nią­dze. Zdję­cie z  bia­łym niedź­wie­dziem, któ­ry czę­sto wonie­je alko­ho­lem, jakie­go niedź­wie­dzie nie pija­ją, kosz­tu­je już tam 40 zł. Pod­stęp mar­ke­tin­go­wy pole­ga na tym, iż  naj­pierw robi się foto­gra­fię, potem niedź­wiedź wysta­wia rachu­nek. Bojaź­li­wych na ogół tury­stów nie stać na nego­cja­cje z taką bia­łą niedźwiedziowatością.

19 

lipca 2021

grafika Jan Czaryn

WĄŻ U STOMATOLOGA

W gabi­ne­cie den­ty­stycz­nym przy uli­cy Bytom­skiej w Tar­now­skich Górach, w kiblu, zlo­ka­li­zo­wa­no żmi­ję zyg­za­ko­wa­tą. Wezwa­na na pomoc straż pożar­na usta­li­ła, że żmi­ja albo chcia­ła się ode­srać albo wyle­czyć zęby. Ponie­waż nie była ubez­pie­czo­na, ani nie posia­da­ła gotów­ki, zamiast do wete­ry­na­rza odsta­wio­no gadzi­nę do lasu.

18 

lipca 2021

grtafika Wtenczas.eu

UBYWA POLAKÓW

Głów­ny Urząd Sta­ty­stycz­ny podał, że w ostat­nich 12 mie­sią­cach uro­dzi­ło się 343,9 tys. a zmar­ło 539,8 tys. osób. Ilość metry­kal­nych Pola­ków zma­la­ła zatem o 195,9 tys.  Jeże­li ten­den­cja ta mia­ła­by się utrzy­mać, ostat­ni praw­dzi­wy Polak opu­ścił­by ten łez padół już za 100 lat.