8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

Z kraju i z WARSZAWY Informacje POLAND Noch ist Polen nicht verloren MADE IN a
18 

lipca 2021

17 

lipiec 2021

grafika Studio M

ŚMIERĆ OD ORGAZMU

Mariusz T.  41-let­ni opie­kun z Pol­ski zgwał­cił ( jak utrzy­mu­ją nie­życz­li­we Pola­kom nie­miec­kie media) ze skut­kiem śmier­tel­nym, 92-let­nią pod­opiecz­ną Moni­kę S. miesz­kan­kę eks­klu­zyw­nej ber­liń­skiej dziel­ni­cy Char­lot­ten­burg. Star­sza Niem­ka choć nie­do­wi­dzia­ła i poru­sza­ła się z tru­dem była peł­na sił wital­nych — twier­dzą jej sąsie­dzi. Zmar­ła  w trak­cie orgazmu.

16 

lipiec 2021

akwarela Arabik J.

POLICYJNE JEDNOŚLADY

Komen­da Głów­na Poli­cji roz­pi­sa­ła prze­targ na 478 moto­cy­kli dla swo­ich funk­cjo­na­riu­szy, żeby bez­pie­czeń­stwo na dro­gach wzro­sło. Jest to naj­więk­szy prze­targ na jed­no­śla­dy w histo­rii pol­skiej poli­cji. Ze spe­cy­fi­ka­cji prze­tar­gu wyni­ka, że moto­ry win­ny mieć dwu­cy­lin­dro­wy sil­nik czte­ro­su­wo­wy o pojem­no­ści przy­naj­mniej 1,1 l,  mocy nie niż­szej niż 90 kW,  roz­pę­dza­ją­cy maszy­nę przy­naj­mniej do 180 km/h. Dwu­dzie­sto­li­tro­wy zbior­nik pali­wa, fabrycz­ne kufry bocz­ne o pojem­no­ści 19 l. ABS, ogu­mie­nie bez­dęt­ko­we, aku­mu­la­tor żelo­wy, doświe­tla­nie zakrę­tów, osło­ny bocz­ne wyko­na­ne z rur gię­tych.  Coś  takie­go ?! Wypisz, wyma­luj BMW! Cie­ka­we, kto wygra ten przetarg !?

16 

lipiec 2021

grafika Wtenczas.eu

SUKIENKĄ UDAWAŁ BABĘ

W Kiel­cach męż­czy­zna uda­ją­cy kobie­tę, poprzez przy­wdzie­wa­nie sukien­ki, okra­da apte­ki, skle­py i loka­le gastro­no­micz­ne w bia­ły dzień na oczach innych osób. Miesz­kań­cy są zszo­ko­wa­ni, jak­by ujrze­li bud­dyj­skie­go żyda – nikt nie reaguje.

15 

lipiec 2021

grafika Wtenczas.eu

SPIŻOWA GĘŚ

Po czte­rech mie­sią­cach na plac zabaw im. Gra­ży­ny Bace­wicz w Tychach wró­cił pomnik  gąski Bal­bi­ny odla­nej z brą­zu.  Gęś była w remon­cie albo­wiem, ktoś usi­ło­wał odpi­ło­wać ją od pie­de­sta­łu, na wyso­ko­ści łap, będą­cych naj­słab­szym ele­men­tem kon­struk­cji. Za brąz na zło­mo­wi­skach pła­cą 19  zł od kilo­gra­ma. Nogi pta­ka wzmoc­nio­ne zosta­ły prę­ta­mi z har­to­wa­nej sta­li, co win­no znie­chę­cić ama­to­rów han­dlu nie­swo­im drobiem.

15 

lipiec 2021

grafika Julia Z.

RASOWE KARTOFLE

Inspek­to­rzy Pań­stwo­wej Inspek­cji Ochro­ny Roślin i Nasien­nic­twa bada­ją czy­stość raso­wą ziem­nia­ków w oko­li­cach Gorzo­wa Wiel­ko­pol­skie­go odwie­dza­jąc loka­le gastro­no­micz­ne ser­wu­ją­ce potra­wy z tego warzy­wa. Każ­dy ziem­niak ser­wo­wa­ny winien bowiem, zda­niem inspek­to­rów, posia­dać świa­dec­two uro­dze­nia, świa­dec­two pocho­dze­nia, cer­ty­fi­kat gatun­ko­wo­ści itp. Brak tych doku­men­tów świad­czy, że restau­ra­to­rzy skar­mia­ją spo­łe­czeń­stwo kar­to­fla­mi  gor­sze­go sor­tu, rzec moż­na pod­kar­to­fla­mi, co kara­ne jest grzyw­ną 500 zł.

14 

lipiec 2021

wtenczas.eu

ŚMIECIE W WORKACH

Do poważ­ne­go kon­flik­tu doszło w Byd­gosz­czy, mię­dzy miej­skim ope­ra­to­rem sys­te­mu odpa­do­we­go, spół­ką Remon­dis, a miesz­kań­ca­mi domów jed­no­ro­dzin­nych. Tym Remon­dis odma­wia odbie­ra­nia odpa­dów, jeże­li znaj­du­ją się w pojem­ni­kach na odpa­dy. Sys­tem pojem­ni­ko­wy nie doty­czy bowiem pose­sji jed­no­ro­dzin­nych, któ­re swo­je odpa­dy powin­ny pako­wać ino w pla­sti­ko­we wor­ki w sto­sow­nych kolo­rach twier­dzi UM Byd­goszcz. To cie­ka­we, że podob­ne roz­wią­za­nie przy­ję­te zosta­ło w zasa­dzie w całej Pol­sce (z wyjąt­kiem odpa­dów zmie­sza­nych) jed­nak tyl­ko w Byd­gosz­czy mają z tym problemy !?

13 

lipca 2021

grafika Andrzej23_strong

AŻ ŚLINKA CIEKŁA

Pani Joan­na poczu­ła się nie­kom­for­to­wo w barze Sau­na­rium Aqu­apar­ku Wro­cław ponie­waż odmó­wio­no jej sprze­da­ży posił­ku, gdyż była topless.  Topless był rów­nież jej part­ner ale jemu nicze­go nie odmó­wio­no. Obsłu­ga baru wyja­śni­ła kon­su­ment­ce, że w prze­szło­ści były skar­gi klien­tów, któ­rzy taki­mi tople­sa­mi byli znie­sma­cze­ni.  Nie wie­my kto miał  rację. W isto­cie nie­któ­re tople­sy znie­sma­cza­ją a inne wręcz prze­ciw­nie wzma­ga­ją ape­tyt. Zdjęć nie opublikowano.

13 

lipca 2021

grafika wtenczas.eu

BRAMA DO PARLAMENTU

Według Cen­trum Infor­ma­cyj­ne­go Sej­mu trzy­me­tro­wa bra­ma, któ­rą wła­śnie otwar­to aby pozo­sta­wa­ła zamknię­tą, przy wej­ściu do par­la­men­tu od ul. Gór­no­ślą­skiej, “zre­du­ku­je koniecz­ność sto­so­wa­nia przez Kan­ce­la­rię Sej­mu, straż mar­szał­kow­ską i inne służ­by, w tym poli­cję, droż­szych i mniej efek­tyw­nych roz­wią­zań doraź­nych, co jest szcze­gól­nie istot­ne w kon­tek­ście prób wtar­gnię­cia na teren Sej­mu osób nie­upraw­nio­nych oraz aktów dewa­sta­cji budyn­ków sej­mo­wych”. Nie wia­do­mo o jakie droż­sze i mniej efek­tyw­ne roz­wią­za­nia cho­dzi,  w sytu­acji, kie­dy od 3 lat straż sej­mo­wa wypo­sa­żo­na zosta­ła w broń krót­ką. Być może nie będą potrzeb­ne gniaz­da kara­bi­nów maszy­no­wych aby chro­nić wybrań­ców narodu.

12 

lipca 2021

grafika Studio M

LOT NIELOT

Pol­skie Linie Lot­ni­cze LOT opu­bli­ko­wa­ły spra­woz­da­nie finan­so­we za minio­ny rok, z któ­re­go wyni­ka stra­ta ponad 1 mld zł. Nie jest to infor­ma­cja zupeł­nie ści­sła.  LOT zapo­mniał dodać, że otrzy­mał pomoc publicz­ną w wyso­ko­ści 2,8 mld zł. Gdy­by to jed­no z dru­gim, wycho­dzi, że nasz naro­do­wy prze­woź­nik uto­pił pra­wie 3 mld.  Bio­rąc pod uwa­gę, że śred­ni rocz­ny zysk LOT‑u w nor­mal­nych cza­sach, wyno­sił oko­ło 120 mln zł – zeszło­rocz­ną stra­tę pilo­ci odro­bią za jakieś 25 lat.

12 

lipca 2021

akwarela wtenczas.eu

CZARNA PERŁA Z POGŁĘBIARKĄ

Na wyso­ko­ści, tak zwa­ne­go Pol­skie­go Haka w Gdań­sku, na Motła­wie, sta­tek pasa­żer­ski “Czar­na Per­ła” zde­rzył się z pogłę­biar­ką. Ran­nych zosta­ło sie­dem osób — w tym dziec­ko. Zało­ga „Czar­nej Per­ły” zosta­ła prze­ba­da­na pod kątem. Ster­nik wydmu­chał 0,46 pro­mi­la, mecha­nik — 0,38. Obu gro­zi utra­ta pra­wa jazdy.

12 

lipca 2021

grafika Studio M

JAROSŁAW À LA LECH

Pod mostem kole­jo­wym na ul. Węgier­skiej w Nowym Sączu nama­lo­wa­no Jaro­sła­wa Kaczyń­skie­go z kwia­ta­mi i napi­sem “Miłuj­cie się tak, jak Ja was umi­ło­wa­łem”. Naj­pierw Kaczyń­ski dostał w nos bia­łą far­bą. Następ­nie został cały prze­ro­bio­ny na sza­ro, tak że po mura­lu został tyl­ko ów napis o miło­wa­niu z Ewan­ge­lii św. Jana. Nie­słusz­nie, nie­słusz­nie. W praw­dzie mura­le to nie jest sztu­ka wyso­ka ale zamiast zama­lo­wy­wać, wystar­czy­ło na policz­ku doma­lo­wać pie­przyk i był­by z Jaro­sła­wa powszech­niej apro­bo­wa­ny i mniej nie­bez­piecz­ny Lech Kaczyński.

11 

lipca 2021

grafika Jan Czaryn

BIMBER Z UKRYCIA

Funk­cjo­na­riu­sze zachod­nio­po­mor­skiej Kra­jo­wej Admi­ni­stra­cji Skar­bo­wej wspie­ra­ni przez poli­cję z Kosza­li­na zli­kwi­do­wa­li nie­le­gal­ną bim­brow­nię dys­try­bu­ują­cą: „Bim­ber pędzo­ny nocą, zro­bio­ny w ukry­ciu”,  jak moż­na było prze­czy­tać na naklej­ce każ­dej butel­ki sty­li­zo­wa­nej na ety­kie­tę Jac­ka Daniel’sa. Bute­lek było 47 o pojem­no­ści 1 litra. Do ście­ku poszło też 200 litrów zacie­ru, któ­ry miał był trans­for­mo­wać w „zro­bio­ny w ukry­ciu” tru­nek. Wro­gość wszech­świa­ta wobec ludz­kiej egzy­sten­cji jest niczym w sto­sun­ku do tego,  jak PiS trak­tu­je każ­dą wyra­sta­ją­cą ponad prze­cięt­ność inicjatywę.

12 

lipca 2021

grtafika Wtenczas.eu

DOBROBYT SZALEJE

W 2020 r. zebra­no 13,1 mln ton odpa­dów komu­nal­nych, co w porów­na­niu z 2019 r. sta­no­wi wzrost o 2,9 proc.  Potwier­dza to naszą hipo­te­zę, iż wzrost gospo­dar­czy, rów­nie dobrze, co wskaź­ni­ka­mi PKB, czy docho­dów per capi­ta, moż­na by mie­rzyć i wyka­zy­wać na pod­sta­wie wzro­stu pro­duk­cji odpa­dów na gło­wę miesz­kań­ca. Jakoś tak się skła­da, że jeże­li wskaź­ni­ki gospo­dar­cze, rosną rocz­nie o ok. 3 proc. to ozna­cza, że cywi­li­za­cja  roz­wi­ja się w spo­sób organiczny.