8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

Z kraju i z WARSZAWY Informacje POLAND Noch ist Polen nicht verloren MADE IN a
11 

lipca 2021

11 

lipiec 2021

grafika Studio M

KRAKÓW NA HAJU

Jak poin­for­mo­wa­ło Euro­pej­skie Cen­trum Moni­to­ro­wa­nia Nar­ko­ty­ków i Nar­ko­ma­nii, w Kra­ko­wie wzro­sło spo­ży­cie nar­ko­ty­ków. Wnio­sek ten wysnu­to na pod­sta­wie bada­nia kra­kow­skich ście­ków, dokąd nar­ko­ma­ni kie­ru­ją fizjo­lo­gicz­ne wydzie­li­ny, zawie­ra­ją­ce meta­bo­li­ty sub­stan­cji psy­cho­tro­po­wych. Z badań gów­na i moczu pły­ną­cych w kra­kow­skich kana­łach wyni­ka, że kra­ku­sy  naj­chęt­niej się­ga­li po amfe­ta­mi­nę. Wskaź­nik spo­ży­cia wyniósł 5,49 mg na tysiąc osób na jeden dzień. Sądząc po sta­nie kra­kow­skich odcho­dów wzro­sła rów­nież kon­sump­cja koka­iny, kono­pi indyj­skich i eks­ta­zy. Spa­dła meta­am­fe­ta­mi­ny. Nie dość, że czaj­nik może cię pod­słu­chać to i kibel zdra­dzić. Takie czasy.

10 

lipiec 2021

akwarela Arabik J.

DO UPADŁEGO

W minio­nym pół­ro­czu upa­dłość kon­su­menc­ką, zna­czy ban­kruc­two pry­wat­ne, ogło­si­ło ponad 9 tys. osób. To ozna­cza wzrost o 126 proc. w sto­sun­ku do pierw­sze­go pół­ro­cza roku ubie­głe­go 2020-go, kie­dy upa­dłość ogło­si­ło ok. 4,5 tys. osób. Nie są to licz­by zna­czą­ce w ska­li spo­łe­czeń­stwa 38-milio­no­we­go. Pew­nie dla­te­go, że wsz­czę­cie oso­bi­ste­go postę­po­wa­nia upa­dło­ścio­we­go w  Pol­sce jest mniej wię­cej tak samo roz­sąd­ne, jak zapo­ży­cze­nie się we fran­kach szwaj­car­skich. Jed­ni i dru­dzy nie wie­dzą do koń­ca, na co się decy­du­ją. W każ­dym razie, jeże­li ktoś obie­ra tę dro­gę uwol­nie­nia się od dłu­gów, musi mieć napraw­dę dużo gotówki.

10 

lipiec 2021

grafika Wtenczas.eu

BMW MERCEDES AUDI

W czerw­cu  w Pol­sce zare­je­stro­wa­no 7947 nowych samo­cho­dów kla­sy pre­mium, to jest o 24,4 proc. wię­cej niż w czerw­cu poprzed­nie­go roku — uwa­ża Insty­tut Badań Ryn­ku Moto­ry­za­cyj­ne­go Samar. Nasi wynisz­cze­ni kowi­dem przed­się­bior­cy kupu­ją: po pierw­sze beem­ki, następ­nie mer­ce­de­sy. Na podiu­mo­wym miej­scu zna­la­zło się też audi. Czwar­te jest volvo. Pią­ty lexus. Skąd­inąd wia­do­mo, że rynek towa­rów luk­su­so­wych jest naj­bar­dziej odpor­ny na wszel­ką dekoniunkturę.

10 

lipiec 2021

grafika Wtenczas.eu

GAZ WE WROCŁAWIU

We Wro­cła­wiu przy uli­cy Dmow­skie­go,  odkry­to boga­te zło­ża gazu ziem­ne­go, w każ­dym razie tak twier­dził, ope­ra­tor kopar­ki, któ­ry na nie natra­fił dzia­ła­jąc lemie­szem.  Gaz wydo­by­wał się pod takim ciśnie­niem i w takiej ilo­ści, że przy­pusz­czal­nie mogli­by­śmy się  unie­za­leż­nić od impor­tu surow­ca z Rosji. Nie­ste­ty per­cep­cje ope­ra­to­ra kopar­ki były błęd­ne. Uszko­dził on  maszy­ną miej­sco­wy gazo­ciąg, zamiast odkryć nowe zło­ża. W rezul­ta­cie eks­plo­zji meta­nu spło­nę­ła kopar­ka i kil­ka samo­cho­dów. Z pobli­skich blo­ków ewa­ku­owa­no wszyst­kich mieszkańców.

lipiec 2021

grafika Julia Z.

ZŁODZIEJE MCHU

Pod­le­śni­czy Leśnic­twa Ryb­ni­ca z Nad­le­śnic­twa Józe­fów na Lubelsz­czyź­nie, Krzysz­tof Malec — wyka­zał się nad­zwy­czaj­ną zawo­do­wą czuj­no­ścią uda­rem­nia­jąc kra­dzież mchu z lasu. Zło­dzie­je przy­by­li czer­wo­nym volks­wa­ge­nem, co roz­trop­ne nie było. Zosta­li uka­ra­ni man­da­ta­mi. Pod­le­śni­czy Malec twier­dzi, że dzia­ła­li w zor­ga­ni­zo­wa­nej gru­pie prze­stęp­czej. O kra­dzie­żach jagód i grzy­bów  z pań­stwo­wych lasów infor­mo­wać będzie­my za kil­ka tygodni.

lipiec 2021

wtenczas.eu

ZAMORDOWAŁ I ZAGINĄŁ

Komen­da Powia­to­wa Poli­cji w Beł­cha­to­wie poszu­ku­je od tygo­dnia 44-let­nie­go Toma­sza Tom­cza­ka, któ­ry podej­rze­wa­ny jest o mor­der­stwo kobie­ty w wie­ku lat 39. Toma­sza Tom­cza­ka łatwo roz­po­znać, ponie­waż na pra­wym policz­ku ma wyta­tu­owa­ną gło­wę tygry­sa i nosi czer­wo­ną bejs­bo­lów­kę dasz­kiem do tyłu na gło­wie. Każ­dy, kto zoba­czy tygry­sa lub bejs­bo­lów­kę powi­nien zadzwo­nić pod numer tele­fo­nu: 47 846 52 11 i tym samym pomóc poli­cji z Bełchatowa.

lipca 2021

grafika Andrzej23_strong

LODY W BARANOWIE

Spół­ka Cen­tral­ny Port Komu­ni­ka­cyj­ny, ta co ma wybu­do­wać lot­ni­sko­wiec w Bara­no­wie, wśród miesz­kań­ców gmin: Bara­nów, Tere­sin i Wiskit­ki, gdzie ma zacu­mo­wać ów lot­ni­sko­wiec, w lip­cu i sierp­niu  dys­try­bu­ować będzie dar­mo­we lody, popcorn, watę cukro­wą i coś do picia.       „To krok w budo­wa­niu dobrej rela­cji z tubyl­czą lud­no­ścią, w nie­co mniej ofi­cjal­nej atmos­fe­rze” — twier­dzi Kata­rzy­na Dobroń­ska sze­fo­wa  biu­ra rela­cji z oto­cze­niem we wspo­mnia­nej spółce.

lipca 2021

grafika wtenczas.eu

NIE PITOŃ

Do koń­ca czerw­ca w gmi­nie Bia­ły Duna­jec, w powie­cie tatrzań­skim, zaszcze­pio­no 11,9 proc. miesz­kań­ców. W gmi­nie Lip­ni­ca Wiel­ka w powie­cie nowo­tar­skim 8,8 proc. Góra­le się nie szcze­pią ponie­waż: szcze­pion­ki wywo­łu­ją bez­płod­ność u męż­czyzn, raka jaj­ni­ka (tyl­ko u kobiet),  zro­bio­ne są z ludz­kich pło­dów, zawie­ra­ją mikro­czi­py umoż­li­wia­ją­ce zdal­ne ste­ro­wa­nie góral­ski­mi poczy­na­nia­mi,  no i roz­po­rzą­dze­nia rzą­du w tej kwe­stii są nie­zgod­ne z Kon­sty­tu­cją. Poza tym nikt nie będzie góra­lom mówił, co oni mają robić, bo oni i tak wie­dzą lepiej – tłu­ma­czy góral z góra­la po góra­lu, synu góra­la, któ­ry był wnu­kiem góra­la Seba­stian Pitoń. Akurat.

lipca 2021

grafika Studio M

W KIELCACH BEZ ZMIAN

W co naj­mniej 50 samo­cho­dach zapar­ko­wa­nych na osie­dlu Śli­cho­wi­ce przy uli­cach Dewoń­skiej, Kaznow­skie­go i Juraj­skiej w Kiel­cach, ktoś poprze­bi­jał opo­ny  scy­zo­ry­kiem,  poin­for­mo­wał komi­sa­riat poli­cji na uli­cy Hugo­na Koł­łą­ta­ja też w Kiel­cach. To dobrze, że tra­dy­cja kra­iny lata­ją­cych scy­zo­ry­ków jest w świę­to­krzy­skiem kon­ty­nu­owa­na wraz z auto­iro­nicz­nym poczu­ciem humoru.

lipca 2021

akwarela wtenczas.eu

PALMA NIE ODBIJE

W ramach rewi­ta­li­za­cji Par­ku Oliw­skie­go w Gdań­sku posta­no­wio­no wybu­do­wać pal­miar­nię dla rosną­cej tu od 180 lat  pal­my dak­ty­lo­wej. Była to naj­star­sza pal­ma w tym regio­nie świa­ta, co to prze­trwa­ła 3 woj­ny świa­to­we, komu­nizm i straj­ki „Soli­dar­no­ści” – jak pod­kre­śla­ją bada­cze i miło­śni­cy owe­go drze­wa. Nie jest już nie­ste­ty. W rezul­ta­cie budo­wy miesz­ka­nia dla onej pal­my, co kosz­to­wa­ło 30 mln zł, roślin­ka zde­chła. Zna­czy się uschła. Może to jed­nak nie budo­wa tyl­ko zwy­czaj­nie przy­szedł na nią czas – sta­ra­my zdo­być się na sło­wo otuchy.

lipca 2021

grafika Studio M

ROWERY WERTENSTEINA

Żoli­bor­ski rad­ny Piotr Wer­ten­ste­in-Żuław­ski z Koali­cji Oby­wa­tel­skiej zauwa­żył, że na Żoli­bo­rzu kra­dzio­ne są rowe­ry z piw­nic, komó­rek, kla­tek scho­do­wych oraz par­kin­gów pod­ziem­nych. Zapię­cia i blo­ka­dy nie sta­no­wią dla zło­dziei prze­szko­dy. A prze­cież  część sił poli­cyj­nych skru­pu­lat­nie pil­nu­ją­cych każ­de­go dnia oko­lic skrzy­żo­wa­nia Potoc­kiej i Mic­kie­wi­cza, gdzie miesz­ka Jaro­sław Kaczyń­ski, mogła­by zostać skie­ro­wa­na na podwór­ka – wyde­du­ko­wał Wer­ten­ste­in-Żuław­ski, zwra­ca­jąc się ze sto­sow­ną inter­pe­la­cją w spra­wie obro­ny rowe­rów do bur­mi­strza dziel­ni­cy. Jeste­śmy  śle­pym odnó­żem ewo­lu­cji myśli poli­tycz­nej ale nie zda­je­my sobie z tego spra­wy, to zda­je się jest zasad­ni­czy pro­blem powo­du­ją­cy mize­ro­tę anty­pi­sow­skiej opozycji.

lipca 2021

grafika Jan Czaryn

WYSZŁO JAK ZWYKLE

Lasy Pań­stwo­we demon­tu­ją pojem­ni­ki na odpa­dy wzdłuż szla­ków tury­stycz­nych i spa­ce­ro­wych mimo, że zaśmie­ca­nie tere­nów leśnych to uciąż­li­we zja­wi­sko w całej Pol­sce. Pojem­ni­ki na odpa­dy, któ­re mia­ły ogra­ni­czyć ilo­ści wala­ją­cych się śmie­ci, spo­wo­do­wa­ły coś zupeł­nie prze­ciw­ne­go. Zwie­rzę­ta leśne przy­wa­bio­ne zapa­chem resz­tek pokar­mów wywra­ca­ją kosze i roz­grze­bu­ją zawar­tość. Wiatr roz­wie­wa nie­czy­sto­ści po użyt­kach leśnych. Śmie­ci są śmier­tel­nie nie­bez­piecz­ne dla zwie­rząt, któ­re łyka­ją pla­sti­ko­we opa­ko­wa­nia. Zwie­rzę­ta też wpa­da­ją do pojem­ni­ków, z któ­rych nie są w sta­nie się wydo­stać. Ludzie zapeł­nia­ją leśne kosze lub kon­te­ne­ry, odpa­da­mi z domów i zakła­dów pro­duk­cyj­nych, oszczę­dza­jąc tym samym na opła­tach za wywóz.

lipca 2021

grtafika Wtenczas.eu

NIEBINARNA SAMIEC UDAJĄCY SAMICĘ

Spra­wa jest trud­na, przy­zna­ją urzęd­ni­cy szcze­ciń­skie­go magi­stra­tu infor­mo­wa­ni o oso­bie nie­bi­nar­nej, któ­ra wyglą­da, jak męż­czy­zna, ale na miej­skim base­nie korzy­sta z dam­skie­go prysz­ni­ca. Oso­ba nie­bi­nar­na twier­dzi, że ma pra­wo prze­by­wać w tej czę­ści prze­bie­ral­ni, ponie­waż jest nie­bi­nar­na. Iden­ty­fi­ka­cja nie­bi­nar­no­ści jest o tyle utrud­nio­na, że nie­bi­nar­ny lub nie­bi­nar­na, bie­rze kąpiel w majt­kach, co w zasa­dzie unie­moż­li­wia roz­po­zna­nie jej/jego pierw­szo­rzęd­nych cech płcio­wych. Może być to męż­czy­zna prze­bra­ny za kobie­tę, kobie­ta uda­ją­ca męż­czy­znę, her­ma­fro­dy­ta lub dziew­czy­na posia­da­ją­ca kuta­sa (takie rze­czy czę­sto zda­rza­ją się w Taj­lan­dii ). Fak­tycz­nie trud­na sprawa.

lipca 2021

akwarela Julia Z. 

CEBULE ZA ZŁOTÓWKI

W związ­ku z ogło­szo­ną przez sklep X‑kom pro­mo­cją, pozwa­la­ją­cą wymie­niać pło­dy rol­ne bez­po­śred­nio na arty­ku­ły prze­my­sło­we, jeden z klien­tów kupił tele­fon model Real­me 7, pła­cąc 849 głów­ka­mi cebu­li, zapa­ko­wa­ny­mi w 7 pięt­na­sto­ki­lo­wych wor­ków. Tym samym kurs wyno­si: jed­na cebu­la za jed­ną zło­tów­kę. Trze­ba to zapa­mię­tać na oko­licz­ność zbli­ża­ją­cej się infla­cji, kie­dy trans­ak­cje bar­te­ro­we zła­mią prze­moc pie­nią­dza, czy­niąc świat zupeł­nie bezgotówkowym.