8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

Z kraju i z WARSZAWY Informacje POLAND Noch ist Polen nicht verloren MADE IN a

lipca 2021

lipiec 2021

grafika Studio M

RUMUNIARZE RYNNIARZE

Gan­gi ryn­nia­rzy gra­su­ją na Pod­kar­pa­ciu. Ryn­nia­rze są rze­czy­wi­ście ryn­nia­rza­mi. Zaj­mu­ją się wymia­ną rynien. Tyle, że zgo­da wła­ści­cie­la domu na wymia­nę rynien ma cha­rak­ter doro­zu­mia­ny, czy­li ryn­nia­rze rozu­mie­ją, że się zgo­dził a on się nie zgo­dził. Wyni­ka to z barie­ry komu­ni­ka­cyj­nej, gdyż  ryn­nia­rze mówią głów­nie po rumuń­sku, któ­ry to język podob­ny jest bar­dziej do fran­cu­skie­go niż pod­kar­pac­kie­go. Po wyko­na­niu usłu­gi ryn­nia­rze wysta­wia­ją sło­ne rachun­ki,  nie mają­ce nic wspól­ne­go z ceną ryn­ko­wą. W przy­pad­ku ich nie­za­pła­ce­nia gro­żą inter­wen­cją hra­bie­go Drakuli.

lipiec 2021

akwarela Arabik J.

PRZESZŁO, JAK KULĄ ODJĄŁ

Cie­ka­wie  toczą się losy 39-lat­ka, któ­ry otrzy­mał  5 poli­cyj­nych kul w brzuch i nogi,  ponie­waż poli­cjan­ci mnie­ma­li, że chce ich pokro­ić trzy­ma­nym w ręku nożem. Mia­ło to miej­sce w Pozna­niu, trze­cie­go czerw­ca. Oka­za­ło się, że facet nie miał noża, choć wie­le na to wska­zy­wa­ło. Szedł tro­tu­arem cały we krwi zacho­wu­jąc się dzi­wacz­nie. Jego dzi­wacz­ne zacho­wa­nie, jak się oka­za­ło,  było skut­kiem schi­zo­fre­nii – o któ­rej funk­cjo­na­riu­sze nie musie­li wie­dzieć.  Rany postrza­ło­we oka­za­ły się nie groź­ne. Przy oka­zji ich szpi­tal­nej tera­pii obja­wy schi­zo­fre­nii ustąpiły.

lipiec 2021

grafika Wtenczas.eu

STRUCHLELI W LESIE

Tury­ści odwie­dza­ją­cy nad­le­śnic­two Ole­sno w woje­wódz­twie opol­skim bia­do­lą nad strasz­li­wym losem myszy i szczu­rów, któ­re widu­je się tutaj nad­zwy­czaj czę­sto,  pona­bi­ja­ne na cier­nie tar­ni­ny, aka­cji oraz  drut kol­cza­sty. Zna­czy są to zwło­ki owych szkod­ni­ków. Widok i zapach tru­cheł jest prze­ra­ża­ją­cy. Powo­du­je odru­chy wymiot­ne — tłu­ma­czy­li mia­sto­wi miej­sco­we­mu leśni­cze­mu pro­sząc o inter­wen­cję. Ten spra­wę wyja­śnił  tak:  Na naszym tere­nie spo­tka­cie dzierz­bę gąsio­rek i sro­ko­sza. Pta­ki te polu­ją na gry­zo­nie. Upo­lo­wa­ny nad­miar pokar­mu prze­cho­wu­ją w for­mie zapa­sów, któ­re naj­czę­ściej nabi­ja­ją na cier­nie drzew i krzewów.

lipiec 2021

grafika Wtenczas.eu

SZPAK WYKLUTY

Że duża róż­ni­ca wie­ku part­ne­rów, nie jest żad­ną prze­szko­dą dla szczę­śli­we­go związ­ku, prze­ko­na­li się pra­cow­ni­cy Miej­skie­go Ogro­du Zoo­lo­gicz­ne­go w Płoc­ku, gdzie z dwu­let­niej mat­ki i jede­na­sto­let­nie­go ojca wykluł się szpak balij­ski, ponie­waż obo­je rodzi­ców nale­żą do gatun­ku tego pta­ka. Mię­dzy­na­ro­do­wa Unia Ochro­ny Przy­ro­dy oce­nia liczeb­ność dzi­kiej popu­la­cji szpa­ków balij­skich na 50 osob­ni­ków. Tym samym jest to naj­rza­dziej wystę­pu­ją­cy a jed­no­cze­śnie zna­ny gatu­nek pta­ka,  wystę­pu­ją­cy we  wszechświecie.

lipiec 2021

grafika Julia Z.

ZABIJĄ NAWET SŁONIA

Sini­ce zakwi­tły na wszyst­kich ośmiu kąpie­li­skach zlo­ka­li­zo­wa­nych w Sopo­cie, a tak­że w Gdy­ni Śród­mie­ściu, Gdy­ni Redło­wie oraz w Ste­gnie w powie­cie nowo­dwor­skim. Sane­pid zale­ca abso­lut­ny zakaz wcho­dze­nia do wody albo­wiem bak­te­rie te, zwa­ne też cyja­no­fi­ta­mi,  powo­du­ją … szko­da gadać. Np. w Bot­swa­nie, w minio­nym roku 2020, zabi­ły sta­do trzy­stu słoni.

lipiec 2021

wtenczas.eu

NIESZCZĘŚLIWY ZNALAZCA

„Dziś oko­ło godzi­ny 4 rano do wło­daw­skiej komen­dy przy­szedł 46-let­ni miesz­ka­niec gm. Wło­da­wa. Celem jego wizy­ty o tak wcze­snej porze było poin­for­mo­wa­nie dyżur­ne­go, że pod­czas kosze­nia tra­wy zna­lazł broń.” – czy­ta­my w rapor­cie dzien­nym komen­dy poli­cji we Wło­da­wie. Zna­laz­ca wygrze­bał Brow­nin­ga Nr 1, z traw­ni­ka dwa mie­sią­ce wcze­śniej. Tyleż cza­su zaję­ła mu kon­sta­ta­cja, że posia­da­nie bro­ni bez zezwo­le­nia jest prze­stęp­stwem.  Swo­ją wcze­sno­po­ran­ną wizy­tę tłu­ma­czył, że „myślał, iż w nocy poli­cja ma mniej pracy”.

30 

czerwiec 2021

grafika Andrzej23_strong

CZOŁG Z DYKTY

Miesz­ka­niec Mal­bor­ka Jerzy Gąsec­ki z desek, płyt wodo­od­por­nych, sklej­ki, roz­rzą­du samo­cho­do­we­go, sta­re­go namio­tu i płot­ka-pali­sa­dy zbu­do­wał dla wnu­ków czołg T‑34, podob­ny temu  wystę­pu­ją­ce­mu w seria­lu “Czte­rej pan­cer­ni i pies”. Tank  ma 3,35 m dłu­go­ści, 1,86 m sze­ro­ko­ści. Z przo­du dwa sztyw­ne koła. Z tyłu dwa skręt­ne. Obra­ca się wie­życz­ka i dzia­ło. Lufa o kali­brze 75 mm strze­la gumo­wy­mi pił­ka­mi. Jest też rucho­my pery­skop, ręcz­ny kara­bin maszy­no­wy a w środ­ku oświe­tle­nie.  Dzie­ci są zachwy­co­ne i cie­szą się co nie­mia­ra.  Woj­na w Euro­pie w prze­cią­gu życia kolej­ne­go poko­le­nia jest zda­je się nieunikniona.

30 

czerwiec 2021

grafika wtenczas.eu

DUŃCZYKI NA SŁUŻEWCU

Duń­czy­cy z fun­du­szu inwe­sty­cyj­ne­go NREP kupi­li 1000 miesz­kań w nowo­bu­do­wa­nych osie­dlach na war­szaw­skim Bemo­wie i Słu­żew­cu,  pła­cąc za nie ponad 100 mln euro. Jak czy­ta­my na witry­nie inter­ne­to­wej fun­du­szu: „Nie­ru­cho­mo­ści mają głę­bo­ki wpływ na nasze życie – prze­cież 90 proc. cza­su spę­dza­my w budyn­kach! (…) Nie­ste­ty nie­ru­cho­mo­ści trak­tu­je się czę­sto wyłącz­nie w kate­go­rii zaso­bów mająt­ko­wych, igno­ru­jąc per­spek­ty­wę użyt­kow­ni­ków i wymiar społeczny.”

Te okrą­głe bana­ły nic zapew­ne by nie zna­czy­ły,  gdyż­by­śmy nie rozu­mie­li, że fun­dusz  NREP nale­ży do spół­ki Novo Hol­dings, któ­rej 100 proc udzia­łów posia­da Novo Nor­disk Foun­da­tion, naj­więk­sza fun­da­cja cha­ry­ta­tyw­na na świe­cie, dys­po­nu­ją­ca w 2020 roku, mająt­kiem net­to  73,1 mld dola­rów. Spać moż­na spo­koj­nie. Pro­blem war­szaw­skiej bez­dom­no­ści zosta­nie osta­tecz­nie rozwiązany.

29 

czerwiec 2021

grafika Studio M

SPADŁ GRAD

Chmu­ry gra­do­we nad Toma­szo­wem Mazo­wiec­kim usta­no­wi­ły nowy rekord Pol­ski w mio­ta­niu  gra­dzi­ny.  Jeb­nę­ły w dom Mag­da­le­ny Cecot­ki, na miej­sco­wym osie­dlu Nie­brów, gru­dą lodu o wymia­rze 14,5 cm. Służ­by mete­oro­lo­gicz­ne, kie­ro­wa­ne nauko­wą ostroż­no­ścią  zara­por­to­wa­ły do Euro­pej­skiej Bazy Danych o Gwał­tow­nych Zja­wi­skach Atmos­fe­rycz­nych, że grad miał ino 13,5 cm. Poprzed­nie rekor­do­we gra­do­bi­cie, 11 czerw­ca 2019 roku w Gorzo­wie Wiel­ko­pol­skim, mio­ta­ło bry­ła­mi lodu o wymia­rach 12 cm.

28 

czerwiec 2021

akwarela wtenczas.eu

DYMY NAD WIELKOPOLSKĄ

Miesz­kań­cy Przy­sie­ki Pol­skiej w Wiel­ko­pol­sce — ze wzglę­du na sil­ne zady­mie­nie musie­li zamy­kać okna i w nie wycho­dzi­li z domów. Dla­te­go, że po raz pią­ty w tym roku a po raz siód­my w ostat­nich dwu­na­stu mie­sią­cach, na tere­nie zakła­du zaj­mu­ją­ce­go się sku­pem i prze­twa­rza­niem zło­mu „Polcop­per”  doszło do poża­ru. Spół­ka „Polcop­per” , w ostat­nich 9 latach, wyda­ła na popra­wę bio neu­tral­no­ści 25 mln zł.  Z tego poło­wa pocho­dzi­ła ze środ­ków unij­nych. W oświad­cze­niu wyda­nym przez „Polco­op­per” z oka­zji poża­ru czy­ta­my: „Spół­ka par­ty­cy­po­wa­ła w kosz­tach zwią­za­nych z prze­pro­wa­dzo­ny­mi akcja­mi gaśni­czy­mi, w szcze­gól­no­ści doko­nu­jąc zaku­pu: paliw, sprzę­tu ratow­ni­czo – gaśni­cze­go, środ­ka pia­no­twór­cze­go oraz posił­ków rege­ne­ra­cyj­nych. Zarząd Spół­ki pra­gnie podzię­ko­wać wszyst­kim służ­bom (…) oraz pra­cow­ni­kom za natych­mia­sto­wą reak­cję, cięż­ką pra­cę i peł­ną mobi­li­za­cję na miej­scu zda­rze­nia.” Recy­klin­go­wi poża­ro­we­mu ule­gło tym razem 200 tys. m3  tok­sycz­nych odpa­dów, po któ­rych zosta­ły widocz­ne zglisz­cza. Ruiny zdro­we­go roz­sąd­ku, jakie takie kata­stro­fy pozo­sta­wia­ją, nie są gołym okiem widoczne.

27 

czerwiec 2021

grafika Studio M

10 PROCENT ZA 10 LAT

22-latek z Mysz­ko­wa zgu­bił port­fel, w któ­rym były doku­men­ty oraz  200 zł gotów­ki. Poli­cja zosta­ła poin­for­mo­wa­na, że port­fel się odna­lazł w jed­nym z domów jed­no­ro­dzin­nych, ale wła­ści­cie­le pose­sji nie zna­ją wspo­mnia­ne­go męż­czy­zny. Chcą port­fel zwró­cić wraz z pie­niędz­mi. Tyle, że im się zda­je, że do domu było wła­ma­nie. Poli­cjan­ci ode­bra­li port­fel aby oddać go wła­ści­cie­lo­wi. Ten był nie­zmier­nie zasko­czo­ny, że nic z port­fe­la nie zgi­nę­ło. Wdzięcz­ny tak zna­laz­com, jak funk­cjo­na­riu­szom. Przy oka­zji poli­cjan­ci się spy­ta­li, czy on cza­sem nie był w tej nie­swo­jej pose­sji i co tam robił. Wobec takie­go bom­bar­do­wa­nia  dobrem i zacno­ścią męż­czy­zna przy­znał, że był aby ją okraść. Zna­laz­com port­fe­la nale­ży się teraz 10 proc. zna­leź­ne­go a posia­da­czo­wi port­fe­la 10 lat za wła­ma­nie. Z okra­da­ne­go domu nic nie zginęło.

26 

czerwiec 2021

grafika Jan Czaryn

ECHO W SOPOCIE

W Sopo­cie na ron­dzie łączą­cym uli­ce Bitwy pod Płow­ca­mi i Hestii odsło­nię­to rzeź­bę “Echo” , w Pol­sce nie­zna­ne­go ale poza Pol­ską bar­dzo zna­ne­go  rzeź­bia­rza Xawe­re­go Wol­skie­go. Rzeź­ba ma 4 m wyso­ko­ści i jest z brą­zu.  Sopo­cia­nie,  ludzie w świe­cie rzeźb nie oby­ci utrzy­mu­ją, że rzeź­ba „Echo” przed­sta­wia pie­czo­ne­go kur­cza­ka, zło­te­go ciel­ca, ucho, figę z makiem albo sto­lec. Jak ktoś ma w gło­wie nasra­ne to zawsze mu gów­no na myśli.

28 

czerwiec 2021

grtafika Wtenczas.eu

GENITALIA NA YOUTUBE

50 tys. zł zadość­uczy­nie­nia za naru­sze­nie dóbr oso­bi­stych, prze­pro­sin oraz ska­so­wa­nia fil­mu zamiesz­czo­ne­go na YouTu­be, doma­ga się ślą­ski poli­cjant od wła­ści­cie­la Fish Par­ku “Rybo­łów­ka” w Miko­ło­wie. Restau­ra­tor upu­blicz­nił nagra­nie, na któ­rym poli­cjant z praw­dzi­wą zawo­do­wą pasją i prze­ko­na­niem o swo­jej słusz­no­ści stro­fo­wał kucha­rza i kolej­kę klien­tów. W rezul­ta­cie publi­ka­cji fil­mu do poli­cjan­ta tele­fo­no­wa­li zwy­kli  zja­da­cze ryb, kry­ty­ku­jąc jego tota­li­tar­ny styl spra­wo­wa­nia wła­dzy. Przy­rów­ny­wa­li go do męskich geni­ta­liów („męskie geni­ta­lia”, czy to cza­sem nie jest tau­to­lo­gia!?). Adwo­kat poli­cjan­ta prze­ko­nu­je, że jego klient wyko­ny­wał jedy­nie swo­ją pra­cę z pasją i zaangażowaniem.

29 

czerwiec 2021

akwarela Julia Z. 

DYKTATURA Z PRUSZKOWA

W Prusz­ko­wie na sta­cji Shel­la przy ul. Woj­ska Pol­skie­go zaob­ser­wo­wa­no ben­zy­nę V- Power Ran­cing  za 6,48 PLN i V‑Power 95 za 6,08. Fra­pu­ją­cym jest, że ceny paliw na tej wła­śnie sta­cji zawsze rosną naj­szyb­ciej wyzna­cza­jąc ogól­no­kra­jo­we trendy.