8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

Z kraju i z WARSZAWY Informacje POLAND Noch ist Polen nicht verloren MADE IN a
27 

czerwca 2021

27 

czerwiec 2021

fot. Gerhard Sonst

MENSTRUACJA PO MENOPAUZIE

War­sza­wa wspie­ra wal­kę z wyklu­cze­niem men­stru­acyj­nym. W 34 szko­łach w śród­mie­ściu poja­wią się różo­we skrzy­necz­ki zawie­ra­ją­ce arty­ku­ły higie­nicz­ne nie­zbęd­ne pod­czas mie­siącz­ki. Prze­pro­wa­dzo­ne zosta­ną zaję­cia edu­ka­cyj­ne na temat men­stru­acji. Dodat­ko­wo, w ramach akcji mia­sto uru­cho­mi­ło cyfro­wą mapę loka­li­za­cji onych skrzy­ne­czek. Będzie to moż­na zoba­czyć na men­stru­acyj­nym smart­fo­nie. Całe życie na to cze­ka­łem. No i w koń­cu moje marze­nia się speł­ni­ły. Nie­ste­ty dopa­dła mnie już menopauza.

26 

czerwiec 2021

fot. policja Piekary Śląskie

RENTIERZY GANGSTERZY

W Pie­ka­rach Ślą­skich spryt­ni eme­ry­ci a dział­kow­cy, dopu­ści­li się nie­uda­nej pró­by prze­krę­tu odpa­do­we­go na poważ­ną ska­lę. Dział­kow­cy uzna­li, iż nie­spra­wie­dli­wym jest, że za odbiór odpa­dów zie­lo­nych zwy­kli miesz­kań­cy Pie­kar pła­cą zło­tów­kę za worek a dział­kow­cy 5 zł. Opła­ta ta była wkal­ku­lo­wa­na w cenę wor­ka. Dział­kow­cy zawią­za­li więc gru­pę prze­stęp­czą, któ­ra zebra­ła pie­nią­dze aby zamó­wić u  pro­du­cen­ta 10  tysię­cy fio­le­to­wych wor­ków na odpa­dy zie­lo­ne z logo Zakła­du Gospo­dar­ki Komu­nal­nej EKO sprze­da­ją­ce­go ory­gi­nal­ne wor­ki i wywo­żą­ce­go odpa­dy zie­lo­ne. Pro­du­cent nie pod­jął się fał­szer­stwa. Był nie­dy­skret­ny. Spra­wę zgło­sił na poli­cję a ta do prokuratury.

26 

czerwiec 2021

grafika Wtenczas.eu

SPÓŁKA JĄDROWA

Z ogrom­nym obu­rze­niem spo­łecz­nym spo­ty­ka się dzia­łal­ność spół­ki PGE EJ 1, któ­rej zada­niem jest wybu­do­wa­nie elek­trow­ni jądro­wej o mocy 3 GW. Po mniej wię­cej 11 latach ist­nie­nia, spół­ka na swo­je dzia­ła­nie wyda­ła już ok 900 mln zł. Nadal  nie jest zna­ny dostaw­ca reak­to­ra oraz data roz­po­czę­cia budo­wy siłow­ni. Nie nale­ży się tym mar­twić a może wręcz trze­ba cie­szyć. Pro­jekt uty­li­za­cji 120 kg odpa­dów radio­ak­tyw­nych w Fin­lan­dii ( to tyle, ile waży 6 wor­ków cemen­tu) trwa 6 lat a zakoń­czo­ny zosta­nie za 2.  Kosz­to­wał miliard dola­rów (4 mld zł). Bun­kier na odpa­dy nukle­ar­ne umiesz­czo­ny zosta­nie 450 m pod zie­mią. Same odpa­dy zamknię­te w oło­wia­nych koł­nier­zach. Zabe­to­no­wa­ne. Tak mają trwać przez sto tysię­cy lat,  do momen­tu cał­ko­wi­tej utra­ty pro­mie­nio­twór­czo­ści. Coraz bar­dziej nam się wyda­je, że ten atom, nie jest ani tani, ani bez­piecz­ny. Być może to dobrze, że PGE EJ 1 zatrud­nia samych jego prze­ciw­ni­ków. W inte­re­sie naro­do­wym mar­ku­ją robo­tę, aby­śmy wszy­scy nie umar­li na cho­ro­bę popromienną.

25 

czerwiec 2021

grafika Wtenczas.eu

JEDNORĘCZNA ALONA

Na karę 10 mie­się­cy pozba­wie­nia wol­no­ści w zawie­sze­niu na 3 lata ska­za­no wła­ści­cie­la magla w Lubo­niu. Wła­ści­ciel magla zawi­nił wobec Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej zatrud­nia­jąc przy maglo­wa­niu pocho­dzą­cą z Ukra­iny Alo­nę Roma­nen­ko, któ­ra maglu­jąc wło­ży­ła rękę, gdzie wkła­dać jej nie powin­na. W rezul­ta­cie awa­rii maszy­ny Alo­na zosta­ła bez ręki. Za utra­tę ręki maglarz ma zapła­cić byłej pra­cow­ni­cy nawiąz­kę w wyso­ko­ści 40 tys. zł. Dla­te­go przy rekru­ta­cji pra­cow­ni­ków z Ukra­iny, trze­ba uwzględ­niać, że jest to kraj z naj­wyż­szym w Euro­pie odset­kiem osób z wyż­szym wykształ­ce­niem, czym prze­ści­ga nawet Wiel­ką Bry­ta­nię. Jed­nak chy­ba nie są to kie­run­ki tech­nicz­ne, sądząc po stan­dar­dach ukra­iń­skiej inżynierii.

24 

czerwiec 2021

źródło: policja Gdańsk

UMYSŁ POD CIOSEM

Dotkli­wie został  spo­nie­wie­ra­ny pod cio­sem wła­snej nie­zro­zu­mia­ło­ści umysł pani Agniesz­ki z Gdań­ska. Kobie­ta podró­żo­wa­ła nie­bie­skim volks­wa­ge­nem polo o nume­rach reje­stra­cyj­nych GD 811SE, kie­dy zoba­czy­ła na pobo­czu sto­ją­cy swój samo­chód : nie­bie­ski volks­wa­gen polo o nume­rach reje­stra­cyj­nych GD 811SE. Rozu­mie­cie jecha­ła samo­cho­dem, któ­ry bez niej stał na pobo­czu. Typo­wy błąd Matri­xa. Ponie­waż  nie spadł rów­no­cze­śnie krwa­wy deszcz oraz nie poja­wi­ło się sta­do cie­ląt z dwo­ma gło­wa­mi Agniesz­ka zatrzy­ma­ła samo­chód, któ­rym jecha­ła albo sta­ła, aby spraw­dzić, kto zwa­rio­wał ona, czy świat ?!  Wezwa­na poli­cja wyja­śni­ła spra­wę. Jest to podob­no czę­sty przy­pa­dek, kie­dy cudzo­ziem­cy miesz­ka­ją­cy w Pol­sce aby unik­nąć pła­ce­nia za ubez­pie­cze­nie wynaj­du­ją taki sam, jak przez nich kupio­ny pojazd i zakła­da­ją pod­ro­bio­ne tabli­ce rejestracyjne.

24 

czerwiec 2021

frafika Julia Z.

NIE TRAĆ WIĘCEJ

Śred­nie ceny miesz­kań przez trzy lata wzro­sły w Gdań­sku o 50 proc. I nadal na miesz­ka­nie jest ssa­nie. Ana­li­ty­cy ryn­ko­wi utrzy­mu­ją, że to z powo­du spo­dzie­wa­nej infla­cji, któ­ra za rok minio­ny wyno­si­ła ok. 5 proc.  Ludzie z nad­wyż­ką gotów­ki kupu­ją miesz­ka­nia aby infla­cja oszczęd­no­ści nie pożar­ła. Ja ana­li­ty­kiem finan­so­wym nie jestem. Wyda­je mi się, że w sto­sun­ku do war­to­ści miesz­kań, pie­nią­dze w te trzy lata tra­ci­ły rocz­nie: 50 proc. / 3 = 16 proc. Nato­miast jak­by leża­ły na kon­cie tra­ci­ły­by tyl­ko 5.  Po chuj inwe­sto­wać w prze­sza­co­wa­ne nie­ru­cho­mo­ści, sko­ro nic z for­są nie robiąc tra­ci się mniej ?

23 

czerwiec 2021

grafika Andrzej23_strong

POPULACJA ORNITOLOGÓW

Ucie­szy­cie się zapew­ne, bo Głów­ny Inspek­to­rat Ochro­ny Śro­do­wi­ska  wyda­je pie­nią­dze z waszych podat­ków na pro­gram moni­to­rin­gu popu­la­cji lęgo­wej żoł­ny. To taki wró­bel o ubar­wie­niu papu­gi. Wykry­to 437 sta­no­wisk roz­miesz­czo­nych na 189 powierzch­niach prób­nych o wymia­rach 10 na 10 km w całej Pol­sce. Wyni­ki zmie­ni­ły stan wie­dzy o roz­miesz­cze­niu i liczeb­no­ści gatun­ku. Są dużym zasko­cze­niem dla śro­do­wi­ska orni­to­lo­gów. My tak­że jeste­śmy rów­nie zdzi­wie­ni co wstrząśnięci.

22 

czerwiec 2021

grafika wtenczas.eu

POMOC SZKODZI

Ucze­ni z Wydzia­łu Bio­lo­gii  Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, Kate­dry Bota­ni­ki Far­ma­ceu­tycz­nej i Zie­lar­stwa, Insty­tu­tu Zoo­lo­gii oraz Insty­tu­tu Nauk o Śro­do­wi­sku tegoż uni­wer­sy­te­tu, wydzia­łów bio­lo­gii uni­wer­sy­te­tów w Bia­łym­sto­ku, Łodzi i Wro­cła­wiu, Kate­dry Eko­lo­gii, Kli­ma­to­lo­gii i Ochro­ny Powie­trza Uni­wer­sy­te­tu Rol­ni­cze­go w Kra­ko­wie itd., itp. w sumie 34 naukow­ców pod­pi­sa­ło się pod listem do pre­zy­den­ta Gdań­ska w spra­wie pla­nów powięk­sza­nia miej­skiej pasie­ki. „Wszyst­kie dzia­ła­nia fak­tycz­nie przy­czy­nia­ją­ce się do ochro­ny psz­czół są potrzeb­ne i zasłu­gu­ją na doce­nie­nie. Nie­ste­ty, zakła­da­nie nowych pasiek nie poma­ga psz­czo­łom, wręcz prze­ciw­nie — może im szko­dzić” – twier­dzą ucze­ni. “Dzi­kie psz­czo­ły, z któ­rych więk­szość to gatun­ki samot­ne, prze­gry­wa­ją w kon­ku­ren­cji o pokarm z wie­lo­ty­sięcz­ny­mi rodzi­na­mi psz­czo­ły miod­nej, i mogą ustę­po­wać z miejsc, gdzie jest ona hodo­wa­na w dużych zagęsz­cze­niach. (…) Zwięk­sze­nie popu­la­cji psz­czo­ły miod­nej w Gdań­sku może dopro­wa­dzić do wypie­ra­nia innych gatun­ków psz­czół, któ­re żyją na tere­nie miasta”

21 

czerwiec 2021

grafika Studio M

MUZEALNE NOSZE

Pol­skie nosze woj­sko­we, zabra­ne z Wester­plat­te po wal­kach we wrze­śniu 1939 r. tra­fi­ły do Muzeum II Woj­ny Świa­to­wej. Są na nich śla­dy krwi ran­nych żoł­nie­rzy. Nosze przez lata były prze­cho­wy­wa­ne przez miesz­kań­ca Nowe­go Por­tu. Muzeum zaku­pi­ło je za 26 tys. zł. W spra­wę noszy wtrą­cił się nie­ja­ki Mariusz Wasi­lew­ski, autor face­bo­oko­we­go pro­fi­lu Wojen­ny Szpi­tal Polo­wy, kolek­cjo­nu­ją­cy arte­fak­ty zwią­za­ne z woj­sko­wą służ­bą medycz­ną oraz miej­sco­wa pani histo­ryk rekon­struk­cji ( nie wie­my co to zna­czy). Obo­je twier­dzą, że “Arte­fakt pocho­dzi ze Szpi­ta­la Psy­chia­trycz­no-Neu­ro­lo­gicz­ne­go na Sre­brzy­sku w Gdań­sku, z jed­ne­go ze sta­nów maga­zy­no­wych prze­zna­czo­nych do kasa­cji. Nosze wypro­du­ko­wa­ne zosta­ły w PRL‑u i ongiś takie same moż­na było kupić  z zaso­bów Agen­cji Mie­nia Woj­sko­we­go za ok 50 zł.”

21 

czerwiec 2021

policja Elbląg

WŁADZA JEDZIE NA ROWERZE

W Elblą­gu, Szczyt­nie, Bar­to­szy­cach a tak­że w Ełku poli­cjan­ci peł­nią służ­bę patro­lo­wą na rowe­rach. Szyb­kość, mobil­ność, eko­lo­gia, zgrab­niej­sza syl­wet­ka, zrów­no­wa­żo­ny meta­bo­lizm, mniej­szy stres, lep­szy sen, sil­niej­sze ser­ce, unor­mo­wa­ny poziom cukru, lep­sze dotle­nie­nie, prze­ciw­dzia­ła­nie miaż­dży­cy, rzeź­ba mię­śni nóg, ple­ców i rąk oraz lep­sza ostrość widze­nia – to zale­ty tego roz­wią­za­nia, nad któ­ry­mi roz­wo­dził się Jakub Sawic­ki ofi­cer pra­so­wy komen­dy w Ełku.

20 

czerwiec 2021

grafika Studio M

ALE PLAŻA !

Świ­no­uj­ście, co roku dosta­je „Błę­kit­ną Fla­gę”, wyróż­nie­nie przy­zna­wa­ne kąpie­li­skom dba­ją­cym o czy­stość i ochro­nę śro­do­wi­ska przez duń­ską orga­ni­za­cję eko­lo­gicz­ną za naj­czyst­szą w Euro­pie pla­żę. Linia pla­żo­wa pod­le­gła mia­stu ma dłu­gość 18 km. Rok rocz­nie zbie­ra się z pla­ży 110 ton śmie­ci. Z  każ­de­go kilo­me­tra ponad 6 ton. Mia­sto wyda na oczysz­cza­nie pla­ży w naj­bliż­szym sezo­nie 692 tys. zł.  To ozna­cza, że utrzy­ma­nie w czy­sto­ści kilo­me­tra pla­ży kosz­tu­je 38 tys. Zebra­nie i wywie­zie­nie tony śmie­ci ponad 6 tys.  Gdy­by wszyst­kie nad­bał­tyc­kie gmi­ny były takie na śmie­ci wraż­li­we, sprzą­ta­nie pol­skie­go wybrze­ża o dłu­go­ści 1360 km kosz­to­wa­ło­by 52 mln zł.

20 

czerwiec 2021

fot.KG POLICJI

KORWIN W WIERTARKACH

W Otwoc­ku w skle­pie z wier­tar­ka­mi widzia­no Janu­sza Kor­win-Mik­ke­go odzia­ne­go ino w lacz­ki oraz slip­ki.  God­nym podzi­wu jest, że poseł Mik­ke mimo swo­ich 78 wio­sen nadal dążąc do suk­ce­su sam sobie pod­no­si poprzecz­kę. Poko­nu­je kolej­ne szcze­ble na dro­dze do kar­micz­nej doskonałości.

21 

czerwiec 2021

grtafika Wtenczas.eu

KUP SOBIE CARREFOUR

Powo­li daje skut­ki poli­ty­ka gospo­dar­cza PiS. Po ban­kruc­twie bry­tyj­skiej sie­ci Tesco, z Pol­ski zamie­rza się wyco­fać fran­cu­ski Car­re­fo­ur posia­da­ją­cy 90 hiper­mar­ke­tów, 150 super­mar­ke­tów, pra­wie 700 mniej­szych skle­pów oraz ponad 100 sta­cji paliw. Fran­cu­zi chcie­li­by się sprze­dać ale nie mają komu. Na razie zli­kwi­do­wa­li 400 etatów.

Poda­tek od skle­pów wiel­ko­po­wierzch­nio­wych, poda­tek od desz­czu, pod­nie­sie­nie pła­cy mini­mal­nej oraz skła­dek ZUS, droż­szy prąd i pali­wa. „Jeśli ktoś nie jest w sta­nie pro­wa­dzić dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w takich warun­kach jakie my wymy­śli­my to zna­czy, że się do niej nie nada­je” – powie­dział ongiś Jaro­sław Kaczyń­ski, któ­ry za tym wszyst­kim stoi. Gość, któ­ry przez całe życie pra­co­wał za pań­stwo­we pie­nią­dze a jedy­ne jego doświad­cze­nia wol­no­ryn­ko­we pole­ga­ją na pisa­niu ksią­żek, któ­rych nikt nie kupo­wał nawet po cenie makulatury.

20 

czerwiec 2021

akwarela Julia Z. 

TELEWIZOR UKARANY

W Kościa­nie na os. Pia­stow­skim,  po meczu repre­zen­ta­cji Pol­ski ze Szwe­cją miesz­ka­niec blo­ku wyrzu­cił tele­wi­zor przez okno. Tele­wi­zor dotkli­wie się potłukł i nie­zdat­ny jest do lecze­nia. Ale prze­cież mu się nale­ża­ło. Bia­ło-czer­wo­ni  z dorob­kiem jed­ne­go punk­tu zaję­li ostat­nie miej­sce w gru­pie E. Jak moż­na ludziom poka­zy­wać takie rzeczy ?!

19 

czerwiec 2021

grafika nadesłana przez Andrzej Z. 

ROZRUSZNIK MÓZGU

Rodzi­na zmar­łe­go na udar męż­czy­zny otrzy­ma­ła z zakła­du kre­ma­cji zwłok w Strze­li­nie  fak­tu­rę na 800 zł za napra­wę pie­ca kre­ma­to­ryj­ne­go, któ­ry miał zostać uszko­dzo­ny pod­czas kre­ma­cji zmar­łe­go. Uszko­dze­nia były spo­wo­do­wa­ne wybu­chem roz­rusz­ni­ka ser­ca pozo­sta­ją­ce­go w spo­pie­la­nych zwło­kach. Wła­ści­ciel kre­ma­to­rium utrzy­mu­je, że bli­scy powin­ni byli poin­for­mo­wać zakład, że zwło­ki mają roz­rusz­nik. Bli­scy zmar­łe­go twier­dzą, że nie mogli o tym poin­for­mo­wać – bo zmar­ły nie miał nigdy wsz­cze­pia­ne­go roz­rusz­ni­ka serca.