8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

Z kraju i z WARSZAWY Informacje POLAND Noch ist Polen nicht verloren MADE IN a
21 

czerwca 2021

21 

czerwiec 2021

fot. Gerhard Sonst

POLSKA TECHNIKA

Rafał Wiśniew­ski zbu­do­wał czte­ro­dzia­ła­nio­wy kal­ku­la­tor (doda­wa­nie, odej­mo­wa­nie, mno­że­nie, dzie­le­nie) z 477 ukła­dów sca­lo­nych. Urzą­dze­nie ma roz­mia­ry 72 na 50 cm. Pra­ce trwa­ły 6 lat i kosz­to­wa­ły  go 11 tys. zł. Tym samym pan Rafał usta­no­wił rekord Pol­ski,  w kate­go­rii rekor­dów Guin­ne­sa, pole­ga­ją­cy na skon­stru­owa­niu pra­wi­dło­wo dzia­ła­ją­ce­go urzą­dze­nia w opar­ciu o naj­więk­szą ilość ukła­dów sca­lo­nych. Kwin­te­sen­cja pol­skiej myśli technicznej.

21 

czerwiec 2021

fot. policja Gorzów

Z WIĘZIENIA DO POLICJI

Pro­ku­ra­tu­ra umo­rzy­ła śledz­two w spra­wie poli­cjant­ki z Gorzo­wa Wiel­ko­pol­skie­go, któ­ra wstę­pu­jąc do służ­by nie wyja­wi­ła, że w Szwe­cji ska­za­no ją na wię­zie­nie za prze­myt 100 kg nar­ko­ty­ków. Po pierw­sze dla­te­go, że w for­mu­la­rzu dla przy­szłych poli­cjan­tów, nie prze­wi­dzia­no w zasa­dzie takiej rubry­ki, w któ­rą nale­ża­ło­by wpi­sy­wać prze­stęp­stwa popeł­nio­ne w Szwe­cji. Po wtó­re dla­te­go, że nie zawie­rał on rów­nież adno­ta­cji o odpo­wie­dzial­no­ści kar­nej za poda­nie nie­praw­dzi­wych informacji.

20 

czerwiec 2021

fot. Wtenczas.eu

UPROWADZILI POCIĄG

Ze sta­cji w Rze­pi­nie odje­chał pociąg pro­wa­dzo­ny przez kon­duk­to­ra. Maszy­ni­sta powie­dział temuż, że idzie się ode­srać i nie­ba­wem wró­ci. Kon­duk­tor nie chcąc dopro­wa­dzić do opóź­nie­nia pocią­gu, sam uru­cho­mił skład. Ruszył miar­ku­jąc, że kole­ga zaraz będzie. Ten jed­nak nie wró­cił, bo zamiast sko­rzy­stać z sede­su w pocią­gu, udał się do dwor­co­wej toa­le­ty. Kie­dy wszedł na peron, zorien­to­wał się, że ktoś skind­na­po­wał pociąg. Nie wie­dząc, kim był ten śmia­łek powia­do­mił poli­cję. Ta ruszy­ła w pościg wraz z maszy­ni­stą aby dopaść pociąg na następ­nej sta­cji.  Obaj kole­ja­rze byli trzeź­wi. W spra­wie powo­ła­no spe­cjal­ną kole­jo­wą komisję.

19 

czerwiec 2021

fot. Pixa S.

CHOROBLIWE AKTORSTWO

Krzysz­tof M. przez nie­mal dwa lata cho­ro­wał na bia­łacz­kę, któ­ra dała prze­żu­ty na wątro­bę. Jedy­ną jego szan­są był eks­pe­ry­men­tal­ny zabieg radio­em­bo­li­za­cji wątro­by w ame­ry­kań­skiej kli­ni­ce. Dzię­ki akcji crow­dun­din­go­wej, przez Inter­net, zebrał 120 tys. zł. Jego ogo­lo­na gło­wa oraz brak brwi, wywo­ły­wa­ły rze­czy­wi­ście wstrzą­sa­ją­ce wra­że­nie.  Dar­czyń­ców jed­nak w koń­cu zanie­po­ko­iło, że Krzysz­tof zabie­go­wi się nie pod­dał ale nadal żyje. Inter­nau­ci wsz­czę­li zatem śledz­two. W rezul­ta­cie tego Krzysz­tof przy­znał, że nie jest cho­ry na bia­łacz­kę. Pie­nią­dze zbie­rał na życie, bowiem jest cho­ry na depre­sję, któ­ra unie­moż­li­wia mu pod­ję­cie jakiejś innej pra­cy niż gwiaz­do­wa­nie rakiem. Spo­łecz­na szko­dli­wość aktor­stwa Krzysz­to­fa M. nie jest zni­ko­ma – wyja­śnił  Ryszard Gąsio­row­ski z Pro­ku­ra­tu­ry Okrę­go­wej w Koszalinie.

18 

czerwiec 2021

źródło: PFR

PIES DOWODOWY

Ze Schro­ni­ska dla Bez­dom­nych Zwie­rząt we Wro­cła­wiu zgi­nął dowód rze­czo­wy umiesz­czo­ny tam przez pro­ku­ra­tu­rę, w spra­wie znę­ca­nia się nad zwie­rzę­ta­mi. Dowo­dem był 4‑letni pies wabią­cy się Ares. Alek­san­dra Cukier, rzecz­nik pla­ców­ki utrzy­mu­je, że Ares zapadł się pod zie­mię. Kame­ry moni­to­rin­gu bowiem nicze­go nie zare­je­stro­wa­ły. Poli­cja nie potwier­dza takie­go hipo­te­tycz­ne­go sce­na­riu­sza. Pod zie­mią Are­sa nie zna­le­zio­no. Zda­niem poli­cji psa ukra­dzio­no. Znisz­czo­ne ogro­dze­nie oraz prze­pi­ło­wa­ne kra­ty do bok­su psa upraw­do­po­dab­nia­ją takie domniemanie.

18 

czerwiec 2021

fot. Facebook

POŻYCZYŁ I NIE ZWRÓCIŁ

Na szla­ku przez Pustą Dolin­kę tater­ni­cy zoba­czy­li spa­da­ją­ce­go z Wyżniej Koziej Prze­łę­czy męż­czy­znę. Pobie­gli rato­wać poszko­do­wa­ne­go. Facet był moc­no potłu­czo­ny oraz prze­mo­czo­ny. Aby się roz­grzał poży­czy­li mu dwie cie­płe kurt­ki, w któ­rych TOPR odtran­spor­to­wał poobi­ja­ne­go do szpi­ta­la. Stam­tąd wkrót­ce go wypi­sa­no. Dobro­czyń­cy jed­nak utrzy­mu­ją, że kurt­ki po 800 zł każ­da, były poży­czo­ne a nie daro­wa­ne. Zawia­do­mi­li więc zako­piań­ską poli­cję.  Ura­to­wa­ny bowiem prze­padł a jego tele­fon milczy.

17 

czerwiec 2021

fot. Andrzej23_strong

WSTRZĄŚNIĘCI JAK GÓRA ŚMIECI

Nie­miec­ka opi­nia publicz­na jest wstrzą­śnię­ta. Wstrzą­snął nią 29-let­ni miesz­ka­niec Ber­li­na, któ­ry kie­ro­wał zor­ga­ni­zo­wa­ną gru­pą prze­stęp­czą, wywo­żą­cą nało­go­wo azbest, two­rzy­wa sztucz­ne i gruz do Pol­ski. Dzien­nik “Der Tages­spie­gel”, za pośred­nic­twem któ­re­go infor­ma­cja  ude­rzy­ła w nie­miec­ką opi­nię publicz­ną, nazwał nawet gru­pę mafią. Aby  prze­ko­nać nie­miec­ką opi­nię publicz­ną o powa­dze spra­wy, dzien­ni­ka­rze nie­miec­cy wyja­śnia­ją, że pra­cu­je nad nią spe­cjal­ny wydział pro­ku­ra­tu­ry w Pocz­da­mie, spe­cja­li­zu­ją­cy się w zwal­cza­niu prze­stępstw prze­ciw­ko ochro­nie śro­do­wi­ska  a poli­cja odde­le­go­wa­ła 50 funk­cjo­na­riu­szy. Świad­czy to o ogrom­nym wzro­ście wraż­li­wo­ści nie­miec­kiej opi­nii publicz­nej, któ­ra ponad 70 lat temu, nie była wstrzą­sa­na spra­wa­mi o zde­cy­do­wa­nie więk­szym cię­ża­rze gatun­ko­wym, niż nie­le­gal­ny trans­port pustych bute­lek i dachó­wek na nasze terytorium.

17 

czerwiec 2021

zdjęcie improwizowane wtenczas.eu

DORABIAŁ DO EMERYTURY

W rezul­ta­cie wni­kli­we­go śledz­twa usta­lo­no, że spraw­cą wła­ma­nia do miesz­ka­nia w Bia­łym­sto­ku był 71-let­ni eme­ryt z Lubli­na. Zło­dziej pod nie­obec­ność gospo­da­rzy sfor­so­wał drzwi i zabrał pie­nią­dze w pol­skiej i obcej walu­cie o rów­no­war­to­ści 20 tys. zł. W śledz­twie tłu­ma­czył się, że  chciał doro­bić do eme­ry­tu­ry. Taka jest wła­śnie poli­ty­ka nasze­go pań­stwa. Teraz dzia­dek pój­dzie na 10 lat do wię­zie­nia, gdzie koszt utrzy­ma­nia prze­cięt­ne­go więź­nia jest dwa razy wyż­szy niż koszt utrzy­ma­nia prze­cięt­ne­go emeryta.

16 

czerwiec 2021

źródło: UM Katowice

ZARAZA Z CHIN

Kolej­na zara­za z Chin ude­rza w Pol­skę. Zaata­ko­wa­ła Kato­wi­ce. Komu­nal­ny Zakład Gospo­dar­ki Miesz­ka­nio­wej wraz ze stra­żą ognio­wą pro­wa­dzą woj­nę prze­ciw­ko bie­dron­kom azja­tyc­kim. Ugry­zie­nie bie­dron­ki azja­tyc­kiej może wywo­łać w orga­ni­zmie sta­ty­stycz­ne­go Ślą­za­ka wstrząs ana­fi­lak­tycz­ny a ten dal­sze śmier­cio­no­śne kon­se­kwen­cje. Na razie zamknię­to w Kato­wi­cach pla­ce zabaw. Stra­ża­cy roz­py­la­ją wyra­fi­no­wa­ne tru­ci­zny, któ­re mają spo­wo­do­wać w orga­ni­zmach bie­dro­nek szok tok­sycz­ny i posłać je do piachu.

16 

czerwiec 2021

fot. Zbigniew W.

STRZAŁY W ZABRZU

Z budyn­ków usłu­go­wych przy ul. Ire­ny Kosmow­skiej w Zabrzu padły strza­ły w kie­run­ku patro­lu inter­wen­cyj­ne­go poli­cji. Funk­cjo­na­riu­sze odpo­wie­dzie­li ogniem. W rezul­ta­cie  wywią­za­ła się regu­lar­na strze­la­ni­na. Po kwa­dran­sie bro­nią­cy się w zabu­do­wa­niach zadzwo­ni­li na numer alar­mo­wy poli­cji pro­po­nu­jąc kapi­tu­la­cję. Zatrzy­ma­no 8 osób. Wszy­scy byli pija­ni. Strza­ły odda­ne z obu stron oka­za­ły się chy­bio­ne. Nikt nie został ranny.

17 

czerwiec 2021

fot. Pixa S.

SUKCES STRAŻAKÓW

Suk­ce­sem zakoń­czy­ła się akcja poli­cji i płe­two­nur­ków ze stra­ży pożar­nej, któ­rzy poszu­ki­wa­li w wodach Odry w pobli­żu wsi Osiecz­ni­ca w pow. Kro­śnień­skim, węd­ka­rza. Ten sto­jąc w nur­cie rze­ki łowił sobie ryby ale nagle zapadł się pod powierzch­nię wody. Zwło­ki węd­ka­rza bez­sprzecz­nie wyło­wio­no. Prze­pro­wa­dzo­na ma być ich sek­cja aby się upew­nić, czy cho­dzi na pew­no o tego same­go węd­ka­rza, któ­ry się zapadł.

18 

czerwiec 2021

fot. KG POLICJI

GŁADKIE LUFY

Komen­da Głów­na Poli­cji  ogło­si­ła prze­targ na zakup 271 sztuk strzelb gład­ko­lu­fo­wych kal. 12 mm zasad­ni­czo potrzeb­nych do strze­la­nia gumo­wy­mi kula­mi w demon­stran­tów. Moż­na też  nie gumo­wy­mi.  Wszel­kie pro­te­sty ulicz­ne prze­ło­żyć więc suge­ru­je­my na paź­dzier­nik, kie­dy poli­cja będzie wyszko­lo­na w uży­ciu wspo­mnia­nych puka­wek. Nie chcie­li­by­śmy wszy­scy aby  nie­uzbro­jo­nym funk­cjo­na­riu­szom coś się sta­ło, gdy­by musie­li tłu­mić demon­stra­cje w sierpniu.

17 

czerwiec 2021

fot. PSP SZCZECIN

DRAGON W ORZYSZU

Pre­zy­dent RP Andrzej Duda oraz mini­ster obro­ny naro­do­wej Mariusz Błasz­czak, prze­ka­za­li 18. Dywi­zji Zme­cha­ni­zo­wa­nej im. gen. bro­ni Tade­usza Buka Cer­ty­fi­kat Peł­nej Goto­wo­ści Ope­ra­cyj­nej (FOC, Full Ope­ra­tio­nal Capa­bi­li­ty) w związ­ku z zakoń­cze­niem ćwi­czeń Dra­gon-21. W manew­rach uczest­ni­czy­ło 9400 żoł­nie­rzy Woj­ska Pol­skie­go na poli­go­nach w Nowej Dębie i Orzy­szu. O tym, że doku­ment ten poświad­czał nie­praw­dę, prze­ko­na­li­śmy się już kil­ka godzin póź­niej. W rezul­ta­cie zde­rze­nia dwóch cię­ża­ró­wek wio­zą­cych czoł­gi po wspo­mnia­nych manew­rach, sta­nę­ły one w pło­mie­niach na auto­stra­dzie A6 w kie­run­ku Koł­ba­sko­wa.  Przy­czy­na poża­ru nie jest zna­na. Po pro­stu im się samo­za­pa­li­ło – wno­sić moż­na z rela­cji służb gaśni­czych. Bla­maż i obciach.

16 

czerwiec 2021

fot. nadesłane przez Andrzej w. 

OGIEŃ W BIAŁEJ

W mało­pol­skiej wsi Nowa Bia­ła spło­nę­ło 40 budyn­ków, mimo akcji gaśni­czej pro­wa­dzo­nej przez 400 stra­ża­ków z powia­tów nowo­tar­skie­go, lima­now­skie­go, suskie­go, kra­kow­skie­go, tatrzań­skie­go i oświę­cim­skie­go.  Nasz wybit­ny przy­wód­ca Mate­usz Mora­wiec­ki stwier­dził, że stra­ża­kom w pra­cy naj­bar­dziej prze­szka­dzał ogień i wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra. Wyja­wił też, iż  wydał sta­now­cze pole­ce­nie aby na miej­sce tra­ge­dii udał się Woje­wo­da Mało­pol­ski Łukasz Kmi­ta. Zapew­ne bez tego pole­ce­nia Kmi­cie podob­ny krok nie przy­szedł­by do gło­wy. Mora­wiec­ki roz­ka­zał też lecieć nad Bia­łą heli­kop­te­ro­wi LPR aby kame­ry pokła­do­we w spo­sób bar­dziej spek­ta­ku­lar­ny uchwy­ci­ły gro­zę tra­ge­dii z lotu ptaka.