8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

Z kraju i z WARSZAWY Informacje POLAND Noch ist Polen nicht verloren MADE IN a
15 

czerwca 2021

15 

czerwiec 2021

fot. wtenczas.eu

KOKAINA W BANANACH

Już jest! Koka­ina w bana­nach tra­fi­ła do sie­ci skle­pów Car­re­fo­ur. Nie wia­do­mo dokład­nie,  ile i do któ­rych. Na razie poli­cja odkry­ła 120 kg ale przy­pusz­cza, że było tego 160 kg. Nar­ko­ty­ki o sza­cun­ko­wej war­to­ści 30  mln zł przy­by­ły z  bana­na­mi z Ame­ry­ki Połu­dnio­wej do hur­tow­ni w Rawie Mazo­wiec­kiej, gdzie sieć mar­ke­tów w bana­ny się zaopa­tru­je. Naj­bar­dziej obie­cu­ją­ce są zaku­py w War­sza­wie i woje­wódz­twie łódz­kim, bo tam wszyst­kich bana­nów poli­cja na razie nie wyśledziła.

14 

czerwiec 2021

fot. facebook

CHŁOP POTĘGĄ JEST

Człon­ko­wie Mało­pol­skiej Gru­py Poszu­ki­waw­czo Histo­rycz­nej upraw­do­po­dob­ni­li histo­rycz­nie nie­po­praw­ną tezę, że w okre­sie od odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści do począt­ków tego stu­le­cia, naj­bar­dziej dyna­micz­ny roz­wój gospo­dar­ki rol­nej na tere­nach kra­ju, nastą­pił pod­czas oku­pa­cji hitle­row­skiej. W sto­do­le rol­ni­ka w jed­nej z pod­kra­kow­skich wsi  ujaw­ni­li skó­rza­ną sakwę, w któ­rej znaj­do­wa­ło się 500 tys. zł w bank­no­tach o nomi­na­łach 5, 20 i 50 zł z lat 1940–1941. Pen­sja urzęd­ni­ka magi­strac­kie­go w owych latach, wyno­si­ła ok 800 zł. Chło­pom za Niem­ca się jed­nak powodziło

14 

czerwiec 2021

fot. czytelnika A.A.

SPIŻOWY SMOLEŃ

Na skwe­rze u zbie­gu ulic Ryba­ki i Strza­ło­wej w Pozna­niu odsło­nię­to, odla­ne­go w spi­żu, Boh­da­na Smo­le­nia kpia­rza z legen­dar­ne­go kaba­re­tu Tey. Boh­dan Smo­leń przez lata był zwią­za­ny z Pozna­niem, choć uro­dził się w Biel­sku. Mor­fo­lo­gia pol­skie­go pomni­ko­twór­stwa:  sta­wia­my pomni­ki bła­znom, poli­ty­kom, księ­żom, posta­ciom fik­cyj­nym: vide Kozio­łek Mato­łek  będzie dla następ­ców istot­nym zna­kiem cza­su. No bo dla­cze­go nie pie­de­sta­li­zu­je­my inży­nie­rów, uczo­nych, eko­no­mi­stów albo pisa­rzy ? Ano dla­te­go, że praw­dzi­wą sła­wę zdo­być moż­na w Pol­sce jedy­nie na głu­po­cie,  ciem­no­cie i dziecinadzie.

13 

czerwiec 2021

fot. Pixa S.

LATAJĄCY KOT

Miesz­kań­cy kamie­ni­cy przy ul. Mier­ni­czej we Wro­cła­wiu udo­wod­ni­li, że kot nie zawsze spa­da na czte­ry łapy. Czar­no­bia­ły sier­ściuch stra­cił rów­no­wa­gę cho­dząc po para­pe­cie okna na 5 pię­trze. W rezul­ta­cie gwał­tow­ne­go kon­tak­tu z gle­bą zła­mał krę­go­słup. Zdechł. Wobec wła­ści­cie­li para­pe­tu wsz­czę­to czyn­no­ści pro­ku­ra­tor­skie mają­ce posta­wić ich w stan oskar­że­nia za znę­ca­nie się nad kotami.

12 

czerwiec 2021

źródło: PFR

ZA CHLEBEM

Pol­ski Zwią­zek Pra­co­daw­ców Prze­my­słu Zbo­żo­wo-Mły­nar­skie­go ape­lu­je do resor­tu rol­nic­twa o natych­mia­sto­we uru­cho­mie­nie sprze­da­ży zbóż z rzą­do­wych rezerw. Bra­ku­je ponoć psze­ni­cy i żyta, z któ­rych  jest mąka. Z tej wypie­ka się chleb. Zatem nie będzie się chle­ba wypie­kać a przez to pie­czy­wa może bra­ko­wać. Powo­dem nie­do­stat­ków jest rekor­do­wy eks­port zbóż, któ­ry wyniósł 9 mln ton w sezo­nie 20/21. Nasz rząd oczy­wi­ście do bra­ku chle­ba nie dopu­ści. W razie cze­go pla­no­wa­ne są inter­wen­cyj­ne zaku­py za granicą.

11 

czerwiec 2021

fot. Facebook

CUD AUTENTYCZNY

Cud w Kęp­nie. Na skrzy­żo­wa­niu ul. Poznań­skiej  i  Ruchu Opo­ru nie­zna­ny spraw­ca dźgnął 28-lat­kę w klat­kę pier­sio­wą. To dla­te­go, że ta nie chcia­ła dać mu pie­nię­dzy, któ­rych nie mia­ła. Ugo­dzo­nej jed­nak nic się nie sta­ło. Ostrze bowiem tra­fi­ło w smart­fo­na, jaki zaata­ko­wa­na mia­ła w kie­sze­ni kurt­ki. Zre­asu­muj­my. Praw­do­po­do­bień­stwo ata­ku w Pol­sce za pomo­cą noża lub inne­go narzę­dzia wyno­si: 0,000075 proc.  Praw­do­po­do­bień­stwo, iż  smart­fon zasło­ni cia­ło przed czym­kol­wiek wyno­si 0,003 proc. Praw­do­po­do­bień­stwo, że oso­ba nie będzie mia­ła przy sobie pie­nię­dzy – no to jakieś 33 proc. Jak to się jed­no, przez dru­gie, razy trze­cie wycho­dzi mi, że cud jest mate­ma­tycz­nie autentyczny.

10 

czerwiec 2021

fot. Andrzej23_strong

BEZDOMNOŚĆ MALEJE

Biu­ro Infor­ma­cji Kre­dy­to­wej poin­for­mo­wa­ło, że wzro­sło zain­te­re­so­wa­nie kre­dy­ta­mi hipo­tecz­ny­mi. W sto­sun­ku do maja ubie­głe­go roku 2020, w obec­nym 2021, o kre­dyt miesz­ka­nio­wy wnio­sko­wa­ło 66 proc. poten­cjal­nych kre­dy­to­bior­ców wię­cej. Kwo­ta wnio­sko­wa­nych kre­dy­tów wzro­sła nato­miast o 91,5 proc. Prof. Wal­de­mar Rogow­ski, głów­ny ana­li­tyk BIK twier­dzi, że  przy­czy­ną pod­wyż­szo­ne­go zain­te­re­so­wa­nia kre­dy­ta­mi jest infla­cja i rosną­cy opty­mizm spo­łe­czeń­stwa. To zna­czy tak: real­ne zarob­ki będą spa­dać,  opro­cen­to­wa­nie kre­dy­tów rosnąć, nato­miast Pola­cy czu­ją to coraz lepiej. Mam na ten temat odmien­ne zda­nie. Nie powiem jakie, bo prof. Rogow­ski wziął­by mnie za heretyka.

czerwiec 2021

fot. Karol Krakowiak

BARAK W PREZENCIE

Nie­miec­kie sto­wa­rzy­sze­nie Meeting­po­int Music Mes­sia­en wraz z pol­ską Fun­da­cją Pamięć, Edu­ka­cja, Kul­tu­ra zamie­rza­ją prze­nieść barak z cza­sów II woj­ny świa­to­wej. Barak znaj­du­je się w nie­miec­kim Gör­litz, przy Luther­platz i ma być kolo­ko­wa­ny na prze­ciw­ną stro­nę Odry do pol­skie­go Zgo­rzel­ca, na teren byłe­go nie­miec­kie­go obo­zu jeniec­kie­go Sta­lag VIII A. Obec­nie jest tam muzeum. W cza­sach hitle­ry­zmu Zgo­rze­lec sta­no­wił cen­trum pro­duk­cji bara­ków woj­sko­wych, dla obo­zów kon­cen­tra­cyj­nych i jeniec­kich. Fir­ma Chri­stoph & Unmack, któ­ra trud­ni­ła się tą szla­chet­ną dzia­łal­no­ścią, osta­tecz­nie zban­kru­to­wa­ła dopie­ro w 2017 roku.

czerwiec 2021

źródło archiwum własne wtenczas.eu

SZKLANYM OKIEM

Na świe­cie od począt­ku cywi­li­za­cji żyło ok 100 mld ludzi. Nic po nich nie pozo­sta­ło. Wie­my o nich żało­śnie mało. To mogło­by się zmie­niać, ale wro­giem postę­pu jest Urząd Ochro­ny Danych Oso­bo­wych. Ta nie­po­trzeb­na insty­tu­cja, wystą­pi­ła do resor­tu kli­ma­tu i śro­do­wi­ska z żąda­niem  dopre­cy­zo­wa­nia prze­pi­sów doty­czą­cych kamer na wysy­pi­skach śmie­ci. Zda­niem pre­ze­sa UODO – kame­ry nagry­wa­ją­ce śmie­ciar­ki, mogą naru­szyć jakieś dobra oso­bi­ste, no i obraz przez nie reje­stro­wa­ny winien być admi­ni­stro­wa­ny przez jakie­goś wyso­kiej kla­sy spe­cja­li­stę od ochro­ny danych. Przy­po­mnij­my, że obo­wią­zek wizyj­ne­go moni­to­ro­wa­nia wysy­pisk śmie­ci, wpro­wa­dzo­ny został głów­nie po to, aby szyb­ko dało się zlo­ka­li­zo­wać zarze­wie poża­ru. Roje­nia UODO – oczy­wi­ście są głu­pie ale pra­wo­daw­cze. Ich kosz­ty prze­rzu­co­ne zosta­ną na wszyst­kich pła­cą­cych za odpa­dy.  Mini­ster zapew­nił, że zaj­mie się sprawą.

czerwiec 2021

fot. Zbigniew W.

NIE JEST ŹLE SKORO JEST DOBRZE

Nigdy nie potra­fi­łem wła­ści­wie zin­ter­pre­to­wać danych emi­to­wa­nych przez Kra­jo­wą Radę Radio­fo­nii i Tele­wi­zji, publi­ko­wa­nych w jej corocz­nym rapor­cie. To tro­chę dziw­ne w sto­sun­ku do insty­tu­cji nad­zo­ru­ją­cej środ­ki komu­ni­ko­wa­nia maso­we­go. Wszak powin­ni tam zasia­dać mądrzej­si od wszyst­kich spi­ke­rów i pre­zen­te­rów a tak­że lek­to­rów. W tym roku Rada poda­ła, że w ubie­głym roku 111 tys. Pola­ków prze­sta­ło pła­cić abo­na­ment RTV.  No ale skąd­inąd wia­do­mo, że 480 tys. Pola­ków zmar­ło. Zakła­da­jąc, że co trze­ci był płat­ni­kiem od tele­wi­zo­ra ozna­cza to, że 49 tys. tru­pów nadal pła­ci. To raczej jest powód do zado­wo­le­nia a nie kon­klu­zji: “Ten sys­tem nie dzia­ła” – któ­rą Rada skwi­to­wa­ła swo­je dane.

czerwiec 2021

fot. Pixa S.

POPIERAJCIE MICHNIKA JEDZĄC TACCOS

Od minio­nej nie­dzie­li moż­na jeść i pić w kinach. Infor­ma­cja ta ucie­szy­ła zapew­ne Ada­ma Mich­ni­ka, któ­re­go „Gaze­ta Wybor­cza” utrzy­my­wa­na jest głów­nie z przy­cho­dów sie­ci kin „Helios”. A model biz­ne­so­wy tych­że, opar­ty jest o sprze­daż baro­wą, sta­no­wią­cą zna­czą­ce źró­dło zysków. Efek­tyw­niej­sze eko­no­micz­nie niż przy­cho­dy z bile­tów. Nie czy­taj­cie zatem „Wybor­czej”. Pójdź­cie do kina i jedz­cie: nachos, dori­tos, tac­cos i che­etos – czip­sy kuku­ry­dzia­ne z ostrym sosem haba­ne­ro, któ­ry po prze­tra­wie­niu, w trak­cie defe­ka­cji, wypa­la nawet wło­sy w dupie. Efekt będzie taki sam, jak­by­ście „Wybor­czą”  czy­ta­li a jej dzien­ni­ka­rze też będą mie­li z cze­go żyć.

czerwiec 2021

fot. Pix S 

NAJWAŻNIEJSZE ŚWIĘTO

W naj­bliż­szy pią­tek, 18 czerw­ca, świę­tu­je­my w całej Pol­sce 72 uro­dzi­ny pierw­sze­go pre­ze­sa, pierw­sze­go bliź­nia­ka, świa­tło­ści w mro­kach obłą­ka­ne­go świa­ta, zwier­cia­dła spra­wie­dli­wo­ści i skar­bu naro­do­we­go. Ciesz­my się i radujmy.