8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

czerwca 2021

czerwiec 2021

fot. Gerhard Sonst

NA BERLIN !

Cen­tral­ne Biu­ro Śled­cze Poli­cji namie­rzy­ło dzia­ła­ją­cy w trój­mie­ście od dwu­na­stu lat gang sute­ne­rów, któ­rych było dzie­więt­na­stu. Wszyst­kich  zatrzy­ma­no ale aresz­to­wa­no sied­miu. Podej­rza­nym zabra­no tele­fo­ny komór­ko­we, 60 tys. zł, zło­te i srebr­ne mone­ty oraz dwa luk­su­so­we zegar­ki. Jed­nak poli­cja jest pew­na, że przez owe lata, alfon­si na cudzym kure­stwie zaro­bi­li 12 mln. W każ­dym razie gdańsz­cza­nie, któ­rym przy­szła­by chęć na chę­do­że­nie zapra­sza­ni są do Ber­li­na. Ten jest zda­je się naj­więk­szym, legal­nym i rela­tyw­nie nie­dro­gim bur­de­lem w Europie.

czerwiec 2021

fot. policja Gorzów

DON’T WORRY BE HAPPY

Kie­ru­ją­cy busem wjeż­dżał z pod­po­rząd­ko­wa­ne­go wjaz­du na tra­sę S3 na wyso­ko­ści Gorzo­wa Wiel­ko­pol­skie­go. Włą­cza­jąc się do ruchu zaje­chał dro­gę pra­wi­dło­wo jadą­ce­mu peu­ge­oto­wi.  Kie­row­ca peu­ge­ota zaha­mo­wał gwał­tow­nie. Napad wście­kło­ści dro­go­wej spo­wo­do­wał, że ten z peu­ge­ota wyprze­dził busa. Zmu­sił go do zatrzy­ma­nia. Następ­nie wyszedł i nagą pię­ścią wybił w busie szy­bę. Potem wró­cił do peu­ge­ota. Ruszył i zde­rzył się z cię­ża­rów­ką. Wezwa­no pogo­to­wie i poli­cję. Poli­cja zabra­ła kie­row­cy peu­ge­ota pra­wo jaz­dy a pomoc dro­go­wa samo­chód. Cym­ba­ła z busa omi­nę­ły wszel­kie przy­kro­ści, z wyjąt­kiem tej, że będzie musiał obsta­lo­wać nową szybę.

czerwiec 2021

fot. Wtenczas.eu

TRUSKAWKI Z NAJWYŻSZEJ PÓŁKI

Poja­wi­ły się pierw­sze tru­skaw­ki po 20 – 30 zł za kilo. Plan­ta­to­rzy owych, któ­re są droż­sze niż owo­ce man­go w skle­pach Bie­dron­ki, utrzy­mu­ją, że ta cena, to nie ich wina, tyl­ko wio­sny, któ­ra była zim­na a powin­na być cie­pła. Zado­wo­lo­ne są oczy­wi­ście same tru­skaw­ki, ponie­waż nikt ich od daw­na tak wyso­ko nie doceniał.

czerwiec 2021

fot. Pixa S.

KOSZ NA ODPADY ZA 3 TYSIĄCE

W War­sza­wie jest 27 tys. ulicz­nych koszy na śmie­ci. Z natu­ry rze­czy są to pojem­ni­ki na odpa­dy zmie­sza­ne i tak też są ulicz­ne śmie­ci trak­to­wa­ne. Zarząd Oczysz­cza­nia Mia­sta jed­nak idzie z duchem segre­ga­cji pod rękę. Jesz­cze w tym roku usta­wi 80 ulicz­nych pojem­ni­ków do segre­ga­cji śmie­ci za ponad 240 tys. zł wszyst­kie. Wycho­dzi nam, że jeden pojem­nik na śmie­cie kosz­to­wać będzie war­sza­wia­ków 3 tys. zł. Pojem­ni­ki naj­pierw usta­wio­ne zosta­ną na Pra­dze Połu­dnie, ponie­waż tam świa­do­mość eko­lo­gicz­na i pęd do segre­go­wa­nia odpa­dów jest naj­więk­szy w sto­li­cy. Pojem­ni­ki mają być czy­ste, przy­stoj­ne i pach­ną­ce, co nie doty­czy nawet wszyst­kich miesz­kań­ców war­szaw­skiej Pragi.

czerwiec 2021

źródło: PFR

TARCZE NIE ZASŁONIŁY

Pol­ski Fun­dusz Roz­wo­ju zaczy­na roz­li­czać Tar­czę Finan­so­wą 1.0 , któ­ra mia­ła uchro­nić małe fir­my przed ban­kruc­twa­mi. Jak twier­dzi rząd w ramach owe­go tar­czo­wa­nia roz­da­no bez­zwrot­ne sub­wen­cje na pra­wie 61 mld zł. Nie­ste­ty mimo owej sub­wen­cji, część przed­się­bior­ców upa­dło. To ozna­cza, że nie wywią­za­li się z obli­ga­cji utrzy­ma­nia zatrud­nie­nia.  Dla­te­go Fun­dusz doma­ga się teraz zwro­tu pie­nię­dzy, któ­ry na razie doty­czy ok. 7 tys. pod­mio­tów. Spła­cać mają od 25 lip­ca — choć dopusz­cza się roz­ło­że­nie onej bez­zwrot­nej zwrot­nej sub­wen­cji na raty. Z cze­go ban­kru­ci mają pła­cić tego nikt w Fun­du­szu nie wie.  I rób tu inte­re­sy ze skar­bem państwa.

czerwiec 2021

fot. Facebook

PRZESTAŁ SZCZEKAĆ NIE CHCIAŁ PIĆ

“Pogo­to­wie dla Zwie­rząt” wezwa­ne zosta­ło do Wodzi­sła­wia Ślą­skie­go przez poli­cję, aby rato­wać labra­do­ra, któ­re­mu wła­ści­ciel zakle­ił kufę taśmą kle­ją­cą, więc pies nie mógł nawet napić się wody. Jest to pół praw­dy. Psu nie zakle­jo­no pyska po to aby nie mógł pić, tyl­ko po to aby nie szcze­kał.  Bydle uja­da­ło nie­na­wist­nie nie dając spać wła­ści­cie­lom i sąsia­dom .  Spra­wą zaję­ła się pro­ku­ra­tu­ra bo to podob­no z tą taśmą to jest nie­le­gal­ne i psom szkodzi.

czerwiec 2021

fot. Andrzej23_strong

DUREŃ CZY NIE DUREŃ ? OTO JEST PYTANIE

Pod koniec lip­ca ubie­głe­go roku Sąd Okrę­go­wy w Łodzi orzekł,  że Miro­sław I. nie znie­wa­żył pre­zy­den­ta RP pod­czas wie­cu wybor­cze­go w Łowi­czu. 66-latek trzy­mał trans­pa­rent z cyta­tem z Lecha Wałę­sy: “Mamy dur­nia za pre­zy­den­ta”. Od tego wyro­ku odwo­ła­ła się pro­ku­ra­tu­ra. Sąd Ape­la­cyj­ny skie­ro­wał spra­wę do ponow­ne­go roz­pa­trze­nia w okrę­gów­ce w Łodzi. Pro­ces wła­śnie ruszył ponow­nie. Dla­te­go póki w pol­skim sądow­nic­twie nie będzie ugrun­to­wa­nej linii orzecz­ni­czej, w kwe­stii dur­no­ty Dudy, odra­dza­my uży­wa­nie takie­go epi­te­tu, nawet powo­łu­jąc się na Wałę­sę, któ­ry też prze­sad­nie świa­tłym nie jest.

czerwiec 2021

fot. źródło TPN

DARMOCHA W ZAKOPCU

Pol­skie Kole­je Lino­we przy współ­pra­cy z wła­dza­mi Zako­pa­ne­go i Pol­skim Towa­rzy­stwem Tury­stycz­no-Kra­jo­znaw­czym wbi­ły nóż w ple­cy wła­ści­cie­lom par­ce­li na Guba­łów­ce. Przez ich tere­ny pro­wa­dzi­ły dotych­czas szla­ki tury­stycz­ne na szczyt owej góry, za co góra­le kaso­wa­li dud­ki.  Udo­stęp­nio­no nowy ogól­no­do­stęp­ny szlak pie­szy wzdłuż tra­sy kolei lino­wo-tere­no­wej PKL na Guba­łów­kę o dłu­go­ści 1,3 km. Za dar­mo ! W mie­ście, gdzie nawet za oddy­cha­nie się pła­ci, taka dar­mo­wość może się oka­zać poważ­nym zabu­rze­niem w głę­bo­ko racjo­nal­nej góral­skiej ekonomice.

czerwiec 2021

źródło: UM Mysłowice

TO NIE SĄ TANIE SPRAWY

Bli­sko 90 mln zł pój­dzie z dymem. Wła­śnie tyle ma kosz­to­wać usu­nię­cie 8 tys. ton tok­sycz­nych odpa­dów skła­do­wa­nych w dziel­ni­cy Brze­zin­ka w Mysło­wi­cach. To jest 11.250 zł za tonę.  Pra­sie wyja­śnio­no, że część odpa­dów zosta­nie wywie­zio­na do insta­la­cji recy­klin­gu, gdzie będzie pod­da­na tzw. desty­la­cji. Część do insta­la­cji ter­micz­ne­go prze­kształ­ca­nia, czy­li do spa­lar­ni. Uwła­cza­ją­ce zdro­we­mu roz­sąd­ko­wi kosz­ty wyni­kły z  ofert,  jakie mia­sto otrzy­ma­ło na wyko­na­nie zada­nia. Ponie­waż wszyst­ko jest lege artis,  naj­wy­raź­niej to wol­ny rynek zwariował.

czerwiec 2021

fot. Zbigniew W.

SUCHOLESKA RUMUNKA

Straż gmin­na w Suchym Lesie pod Pozna­niem, ostat­nie­go roku, wyda­ła na remont 11-let­niej dacii duster, z prze­bie­giem 400 tys. km, 27 tys. zł.  Następ­nie pojazd prze­zna­czo­no do sprze­da­ży. Infor­ma­cję o tym  wywie­szo­no w gablo­cie urzę­du gmin­ne­go. Ogło­sze­nie zauwa­żył komen­dant stra­ży gmin­nej w Suchym Lesie Marek Dłu­żew­ski. Kupił samo­chód za 3,2 tys. zł. Grze­gorz Woj­te­ra wójt Suche­go Lasu uwa­ża, że wszyst­ko odby­ło się w spo­sób przej­rzy­sty i nie ma mowy o żad­nej afe­rze. Naszym zda­niem jed­nak jest to afe­ra, pole­ga­ją­ca na nie­go­spo­dar­no­ści i kumoterstwie.

czerwiec 2021

fot. Pixa S.

PIŁEŚ NIE JEDŹ

Poli­cja dro­go­wa z Wyszko­wa zatrzy­ma­ła kie­row­cę, któ­ry był tak pija­ny, że przy­szło mu do gło­wy,  iż jest trzeź­wy. W zamro­cze­niu alko­ho­lo­wym uznał rów­nież, że posia­da pra­wo jaz­dy, któ­re­go jed­nak nigdy nie miał. Pospo­li­te prze­świad­cze­nie, że jeste­śmy zasad­ni­czo osob­ni­ka­mi nie­groź­ny­mi i racjo­nal­ny­mi otrzy­ma­ło tym samym potęż­ne­go kop­nia­ka w krocze.

czerwiec 2021

fot. Pix S 

SAMOCHÓD ŹLE UKRADZIONY

Że spra­wie­dli­wość musi być nie­ry­chli­wa, prze­ko­na­ły się poli­ca­je z Nad­re­nii Pół­noc­nej-West­fa­lii, któ­rych zawia­do­mio­no, iż w miej­sco­wo­ści Xan­ten, skra­dzio­no kam­pe­ra spod pose­sji wła­ści­cie­la. Wła­ści­ciel ruszył za zło­dzie­jem w pościg – ale kam­per był szyb­szy. Uru­cho­mio­no zatem oko­licz­ne patro­le dro­go­we, w sile kil­ku­na­stu radio­wo­zów, któ­re zlo­ka­li­zo­wa­ły skra­dzio­ny samo­chód na auto­stra­dzie w kie­run­ku Kolo­nii. Obła­wa trwa­ła godzi­nę i wią­za­ła się  z pości­giem na dystan­sie 80 km. W rezul­ta­cie kam­per sta­ra­no­wał dwa radio­wo­zy oraz  meta­lo­wą barie­rę dro­go­wą. Roz­bił się na beto­no­wej szy­ka­nie. Za kie­row­ni­cą sie­dział jeden z naszych dziel­nych roda­ków,  wycho­wa­ny w duchu:  „Nie będzie Nie­miec pluł nam w twarz”.  Kosz­ty spo­łecz­ne oraz zagro­że­nie dla zdro­wia i życia były­by mniej­sze, gdy­by wła­ści­ciel kam­pe­ra był mniej podejrz­li­wy a nie­miec­ka poli­cja bar­dziej opieszała.

24 

maja 2021

fot. Adobe

MAGIA NAUKI

PAP poda­ła, że naukow­cy z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go szu­ka­ją sub­stan­cji hamu­ją­cej koro­na­wi­ru­sa, choć oczy­wi­ście jesz­cze nie zna­leź­li. Pra­ca prze­bie­ga­ła wie­lo­eta­po­wo. Zaczę­li­śmy od 15 milio­nów związ­ków, któ­re ana­li­zo­wa­li­śmy za pomo­cą zaawan­so­wa­nych narzę­dzi bio­in­for­ma­tycz­nych, jed­nak na każ­dym eta­pie to czło­wiek musiał pod­jąć decy­zję, w któ­rym kie­run­ku i jak ma prze­bie­gać kolej­na ite­ra­cja. W ten spo­sób wyse­lek­cjo­no­wa­li­śmy tysiąc związ­ków, a na koń­cu pulę zawę­zi­li­śmy do czte­ry­stu — pre­cy­zu­je prof. Suł­kow­ska kie­ru­ją­ca Inter­dy­scy­pli­nar­nym Labo­ra­to­rium Mode­lo­wa­nia Ukła­dów Bio­lo­gicz­nych, gdzie pro­wa­dzo­no owe donio­słe bada­nia. Jak sobie liczy­my, wycho­dzi, że jak­by tyl­ko owa ite­ra­cja trwa­ła sekun­dę, to licząc minu­tę po 60 sekund, godzi­nę po 60 minut a dniów­kę po 8 godzin  jed­ne­mu czło­wie­ko­wi, pra­cu­ją­ce­mu z dokład­no­ścią maszy­ny, robo­ta zaję­ła­by ponad 520 dni robo­czych. Koń­cząc te uwa­gi. Idzie nam o to, że poczy­na­nia współ­cze­snej nauki powo­li sta­ją się nie­zro­zu­mia­łe a być może rów­nież rów­nie wadli­we, jak dzia­ła­nie magii. Tyle, że cza­ro­dzie­jom wol­no pozo­sta­wiać swo­je obrzę­dy w sfe­rze bra­ku wyja­śnie­nia a naukow­com nie wol­no. Zwłasz­cza, że zasad­ni­czo mar­nu­ją publicz­ne pie­nią­dze. Tym razem tra­co­no for­sę podat­ni­ków z bogat­szych kra­jów Unii.