8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

Z kraju i z WARSZAWY Informacje POLAND Noch ist Polen nicht verloren MADE IN a
30 

maja 2021

30 

maja 2021

fot.Lukasz 2

NIEUMYŚLNA ZDRADA

Agen­cja Bez­pie­czeń­stwa Wewnętrz­ne­go ujaw­ni­ła w Inter­ne­cie loka­li­za­cje 46  swo­ich dotych­czas pouf­nych obiek­tów, takich jak: Insty­tut Badań Spe­dy­cji i Logi­sty­ki,  sta­cję radio kontr­wy­wia­du, oka­za­łą wil­lę w Zako­pa­nem, labo­ra­to­rium kry­mi­na­li­stycz­ne, cen­tra łącz­no­ści, par­ki moto­ry­za­cyj­ne, loka­le kon­tak­to­we i inne takie tam.  O tych taj­no­ściach moż­na było się dowie­dzieć z witry­ny inter­ne­to­wej Agen­cji, gdzie na stro­nie Biu­le­ty­nu Infor­ma­cji Publicz­nej ogło­szo­no prze­targ na dosta­wę prą­du do tych nie­ru­cho­mo­ści, poda­jąc ich dokład­ne adre­sy. Macie­re­wi­czów w Pol­sce nie brakuje.

29 

maja 2021

fot. AF DIGITAL YORK

DUSI DUDKI

Wła­dze Tatrzań­skie­go Par­ku Naro­do­we­go z ich pre­ze­sem Szy­mo­nem Zio­brow­skim,  jak przy­sta­ło na począ­tek  sezo­nu tury­stycz­ne­go roz­pa­cza­ją, ponie­waż zno­wu zapo­wia­da się, że jak przed pan­de­mią odwie­dzi ich 4 mln tury­stów. A ci tury­ści …. rok­rocz­nie zosta­wia­ją 20 ton śmie­ci  i to wyłącz­nie na samych szla­kach! Sprzą­ta­nie szla­ków, od wio­sny do jesie­ni, kosz­tu­je 150 tys. zł. Do tego docho­dzi uty­li­za­cja odpa­dów —  20 tys. zł oraz obsłu­ga toa­let, któ­ra wyno­si pół milio­na zł. Coś takie­go ! ?  Nie­moż­li­we, aby  uzy­skać 26 mln zł przy­cho­du ze sprze­da­ży bile­tów do Tatrzań­skie­go Par­ku Naro­do­we­go, trze­ba wydać na to jakieś pie­nią­dze. No i ci śmie­cia­rze ! Wyobraź­cie Pań­stwo sobie, każ­dy tury­sta zosta­wia śred­nio w Tatrach 5 gram śmie­ci.  Aby zwal­czyć pato­lo­gię TPN orga­ni­zu­je kam­pa­nię edu­ka­cyj­ną “Śmie­ci!? Kto to widział”.  Poważ­ne kom­pli­ka­cje umy­sło­we powo­do­wać może rów­nież tasie­miec. Pro­po­nu­je­my panom pre­ze­som prze­ba­dać się pod tym kątem.

29 

maja 2021

fot. Pixa S.

ODPADY ŻYWE

Oso­bli­wie trak­to­wa­ne są przez miesz­kań­ców pod­po­znań­skiej  Mosi­ny odpa­dy żywe. Straż­ni­cy miej­scy, w miej­sco­wym lesie, odna­leź­li 21 pude­łek z two­rzy­wa sztucz­ne­go. Każ­de zawie­ra­ło jed­ne­go pają­ka z gatun­ku jado­wi­tych, zwa­nych piesz­czo­tli­wie ptasz­ni­ka­mi. Nato­miast w koszu na śmie­cie, w cen­trum Mosi­ny, tego same­go dnia, zna­le­zio­no geko­na – małą jasz­czur­kę z rzę­du łusko­no­śnych, zapa­ko­wa­ną w papie­ro­we pudeł­ko po butach. Dla­te­go wyja­śnia­my. Pla­sti­ko­we pudeł­ka powin­ny tra­fić do pojem­ni­ka na meta­le i two­rzy­wa sztucz­ne – żół­ty. Pudeł­ko po butach, naj­le­piej zde­kom­po­no­wa­ne, z trzech do jed­ne­go wymia­ru, do tego na papier — nie­bie­ski. Pają­ki, geko­ny, psy, koty, węże boła zale­ca­my odsta­wić do naj­bliż­sze­go punk­tu uty­li­za­cji odpa­dów medycz­nych i wete­ry­na­ryj­nych. Oczy­wi­ście lepiej jeże­li są mar­twe. Ubój wią­zać się może z dodat­ko­wy­mi kosz­ta­mi. Zasad­ni­czo powi­nien być prze­pro­wa­dza­ny w gabi­ne­tach weterynaryjnych.

28 

maja 2021

fot. Jarosław Proszyk

CHROBRY NIE ŻYJE

Dąb „Chro­bry”, drze­wo  liczą­ce sobie 750 wio­sen, lat i jesie­ni,  jed­no z naj­star­szych w Pol­sce, rosną­ce w oko­li­cy Pio­tro­wic w Borach Dol­no­ślą­skich prze­sta­ło róść. Po poża­rze, jaki prze­ży­ło w 2014 roku, mimo inten­syw­nej reani­ma­cji:  nawad­nia­nie, nawo­że­nie itd. w tym roku nie wypu­ści­ło ani jed­ne­go liścia i nie poka­za­ło żad­ne­go żołę­dzia. Nad­le­śnic­two Szpro­ta­wa  utrzy­mu­je, że to tak napraw­dę już koniec ”Chro­bre­go”. Pra­daw­ne drze­wo sta­nie się zwy­czaj­nym drewnem.

27 

maja 2021

fot. Pixa S. 

POCZTA TO POTĘGA

W kra­ju przy­bę­dzie 227 pla­có­wek pocz­to­wych czyn­nych rów­nież w nie­dzie­le te nie­han­dlo­we. Pla­ców­ki zlo­ka­li­zo­wa­ne zosta­ną w sie­ciach mar­ke­tów Kau­fland, gdzie obok wysła­nia listu pole­co­ne­go, nabyć też moż­na inne potrzeb­ne do świę­ce­nia dnia świę­te­go arty­ku­ły, jak kost­ki do zmy­wa­rek, wyka­łacz­ki i pastę do butów. Decy­zja ta jest podyk­to­wa­na wni­kli­wy­mi bada­nia­mi ryn­ku. Wyni­kło z nich, że zain­te­re­so­wa­nie usłu­ga­mi pocz­to­wy­mi klien­tów pre­fe­ru­ją­cych model usług opar­tych na kon­cep­cie one-stop-shop­ping jest znie­wa­la­ją­ce – wyja­śnił Mar­cin Łojew­ski,  jeden z  pre­ze­sów Kauflanda.

26 

maja 2021

fot. A.K.

POLICYJNY MERCEDES

Kie­row­ca czar­ne­go mer­ce­de­sa został nagra­ny przez wide­ore­je­stra­tor inne­go kie­row­cy. Na  nagra­niu widać, że czar­ny roz­py­cha się jadąc po uli­cach Gdań­ska. Wymu­sza pierw­szeń­stwo. Nie prze­strze­ga limi­tu pręd­ko­ści. Rusza z piskiem opon a skrzy­żo­wa­nia poko­nu­je na póź­nym poma­rań­czo­wym świe­tle. Dzię­ki tabli­cy reje­stra­cyj­nej uda­ło się usta­lić, że mer­ce­des to w grun­cie rze­czy nie­ozna­ko­wa­ny poli­cyj­ny radio­wóz gdań­skie­go wydzia­łu ruchu dro­go­we­go poli­cji. Mariusz Chrza­now­ski z Komen­dy Miej­skiej tam­że, inda­go­wa­ny na temat przy­znał, że rze­czy­wi­ście, za kół­kiem sie­dział taj­niak z ruchu dro­go­we­go. Ale miał ogrom­ne zasłu­gi w zwal­cza­niu pirac­twa dro­go­we­go. Nie­ste­ty teraz zająć się będzie musiał jakąś inną mniej odpo­wie­dzial­ną pra­cą, choć rów­nie waż­ną. Z kim się zada­jesz takim się stajesz.

26 

maja 2021

fot. Gergard_31

PIES SOLARNY

Kata­rzy­na W. z Pastu­cho­wa, powiat świd­nic­ki, utrzy­my­wa­ła, że jej pies, wabi się Toł­di, żywi się “słoń­cem i powie­trzem”. Inspek­to­rzy Dol­no­ślą­skie­go Inspek­to­ra­tu Ochro­ny Zwie­rząt twier­dzi­li, że to nie­praw­da. Za obra­zę die­te­tycz­nych prze­ko­nań, Kata­rzy­na rzu­ci­ła w ich kie­run­ku gar­nek po zupie. Pies został wła­ści­ciel­ce ode­bra­ny. Skie­ro­wa­ny na przy­mu­so­we dokar­mia­nie. Ponie­waż ta dra­stycz­na infor­ma­cja dotar­ła do wszyst­kich miesz­kań­ców Pastu­cho­wa z pra­co­daw­cą Kata­rzy­ny włącz­nie, ten zwol­nił ją dys­cy­pli­nar­nie. Ale nie bój żaby. Kata­rzy­na potra­fi odży­wiać się słoń­cem i powietrzem.

25 

maja 2021

fot. A.Z.

KUP SOBIE KAMIENICĘ

W Pol­sce ukształ­to­wa­ła się nowa kla­sa spo­łecz­na, któ­rą ongiś nazy­wa­no kamie­nicz­ni­ka­mi. Ponad milion osób żyje wyłącz­nie z naj­mu miesz­kań. Jest ich wię­cej niż księ­ży, poli­cjan­tów, nauczy­cie­li i woj­sko­wych. Zarob­ki w bran­ży są dobre, choć ostat­nio nie­co spa­dły.  Deko­niunk­tu­rę odko­wi­do­wą bran­ża chce sobie pofol­go­wać pod­wyż­ką czyn­szów. Obni­żo­ne zosta­ną też podat­ki. Naczel­ny Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny uznał bowiem, że dotych­cza­so­we sta­no­wi­sko orga­nów skar­bo­wych, jako­by pry­wat­ny najem miesz­kań był  kryp­to­dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą, jest nie­pra­wi­dło­we. Pra­wi­dło­wym jest nali­cza­nie ryczał­to­we­go podat­ku w wyso­ko­ści 8,5 proc. od docho­du kamie­nicz­ni­ka a nie 17 proc. jakim obło­żo­ne są firmy.

26 

maja 2021

fot. Pixa S.

WYMIERAJĄCE OSCYPKI

Nie będzie wię­cej oscyp­ków — przy­zna­je Wła­dy­sław Kli­mow­ski pre­zes Regio­nal­ne­go Związ­ku Hodow­ców Owiec i Kóz, wia­do­mo skąd. Brak oscyp­ków jest podyk­to­wa­ny waka­tu­ją­cy­mi posa­da­mi juha­sów. Do tej nie­ła­twej pra­cy z owca­mi, nie prze­ko­nu­je nawet 4 tys. zł mie­sięcz­nie na rękę, tłu­ma­czył pre­zes hodow­ców. A jesz­cze tak nie­daw­no, kan­dy­da­ci pcha­li się drzwia­mi i okna­mi, mimo, że dniów­ka była rów­no­waż­na war­to­ści jed­ne­go oscyp­ka. Chy­ba się zde­cy­du­ję. To wię­cej niż zara­bia­ją dzien­ni­ka­rze, oczy­wi­ście ci mniej zdol­ni. Praw­dzi­we gwiaz­dy i talen­ty   zosta­ły już kamie­nicz­ni­ka­mi i pra­cu­ją zupeł­nie za darmo.

25 

maja 2021

fot. K.Ryn

SPEŁNIŁ SWOJE MARZENIE

Pan Ste­fan H.  rodo­wi­ty Gdańsz­cza­nin, zdzie­lił młot­kiem w gło­wę 25-let­nią nie­wia­stę, któ­rą wyna­jął do sprzą­ta­nia miesz­ka­nia. Następ­nie zadzwo­nił na poli­cję i powie­dział: “Zabi­łem kobie­tę, przy­jeż­dżaj­cie”. 65-latek od razu przy­znał się do zabój­stwa. Wyja­śnił, że w latach 70. został ska­za­ny na 25 lat za mor­der­stwo żony. Odsie­dział cały wyrok. Na wol­no­ści nie mógł sobie pora­dzić. Zupeł­nie inny świat. Wpadł w pro­ble­my finan­so­we. Chciał zatem wró­cić do wię­zie­nia. Marze­nia w koń­cu się spełniają

25 

maja 2021

fot. Argona Foto

MARKOWSKI IS NOT PERFECT

Grze­gorz Mar­kow­ski z zespo­łu muzycz­ne­go „Per­fect” poin­for­mo­wał, że po 40 latach, ta ongiś tak wyśmie­ni­ta, jak Jol­ka któ­rą pamię­tam kape­la, prze­sta­je ist­nieć.  Praw­dzi­wą roz­pacz w moim ser­cu spo­wo­do­wa­ło odej­ście z „Per­fec­tu” Zbi­gnie­wa Hoł­dy­sa w 1991 roku, czy­li jakieś 30 lat temu. Tym samym mani­fe­sta­cje pana Mar­kow­skie­go, są o trzy deka­dy spóźnione

24 

maja 2021

fot. Pix S 

KUMOTERSTWO W ZABRZU

„Poten­cjal­ne powią­za­nia decy­den­tów poli­tycz­nych z kon­kret­ny­mi przed­się­bior­ca­mi, któ­rzy bez pro­ce­dur prze­tar­go­wych czer­pią nie­pro­por­cjo­nal­nie duże korzy­ści z mająt­ku samo­rzą­do­we­go, powin­ny być grun­tow­nie prze­ba­da­ne przez wła­ści­we orga­ny”  – powie­dział  rad­ny Kamil Żbi­kow­ski, dowie­dziaw­szy się, że Urząd Mia­sta w Zabrzu, w cią­gu 3 lat, wydał 271 tys. zł na kwia­ty w jed­nej i tej samej kwia­ciar­ni. No orga­na by mogły, ale prze­ło­mu to ja bym się tutaj nie spo­dzie­wał. Mamy raczej do czy­nie­nia z rodza­jem zła uniwersalnego.

24 

maja 2021

fot. UM Lubliniec

ŚNIEG NA ŚNIEŻCE

Syn­op­ty­cy z Wyso­ko­gór­skie­go Obser­wa­to­rium Mete­oro­lo­gicz­ne­go na szczy­cie góry Śnież­ki w Sude­tach zmie­rzy­li, gru­bość pokry­wy śnież­nej w rejo­nie kopu­ły szczy­to­wej, któ­ra wyno­si­ła 130 cm. To nowy rekord gru­bo­ści pokry­wy śnież­nej dla maja, powie­dział znaw­ca śnie­gu Tomasz Kaspro­wicz, zawo­do­wo zaj­mu­ją­cy się bada­niem śnie­gu na szczy­tach gór. W pierw­szej deka­dzie maja, pokry­wy o gru­bo­ści 130 cm nie noto­wa­no od 70 lat, czy­li 1951 roku dodał, czym jed­nak nas nie prze­ko­nał, że jego życie ma jed­nak jakiś głęb­szy sens.

25 

maja 2021

fot. UM Lubliniec

AMERYKANIE WYLĄDOWALI NA ZIEMI

Na poznań­skiej Ławi­cy wylą­do­wał jeden z naj­więk­szych samo­lo­tów trans­por­to­wych świa­ta Loc­khe­ed C‑5 Gala­xy. Naj­więk­szy samo­lot armii Sta­nów Zjed­no­czo­nych słu­żą­cy do trans­por­tu czoł­gów, dział oraz innych nie­po­trzeb­nych w naszym miłu­ją­cym pokój naro­dzie uten­sy­liów. Powód dla któ­re­go zazna­li­śmy radość z oglą­da­nia tego ogrom­ne­go aero­pla­nu, nie został poda­ny do publicz­nej wiadomości.