8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

24 

maja 2021

24 

maja 2021

fot.Lukasz 2

PO CO SIĘ WYCHYLAŁ ?

Z okna budyn­ku ABW w War­sza­wie, na czwar­tym pię­trze, wypadł  doświad­czo­ny ofi­cer a pra­cow­nik Depar­ta­men­tu Ochro­ny Infor­ma­cji Nie­jaw­nych z szes­na­sto­let­nim sta­żem. W rezul­ta­cie zde­rze­nia z powierzch­nią pla­ne­ty doznał licz­nych obra­żeń. Mimo reani­ma­cji zmarł w szpi­ta­lu. Nasi infor­ma­to­rzy, ze śro­do­wisk służb spe­cjal­nych utrzy­mu­ją,  że nie­po­trzeb­nie się wychy­lał  ale dobrze wypadł.

24 

maja 2021

fot. AF DIGITAL YORK

NIEDYSKRETNY DYSKRETNY

Pro­ku­ra­tu­ra Regio­nal­na w Gdań­sku oskar­ża pra­cow­ni­ka miej­sco­wej skar­bów­ki o przy­ję­cie łapów­ki w zamian za odstą­pie­nie od czyn­no­ści służ­bo­wych. Na trop sko­rum­po­wa­ne­go orga­nu podat­ko­we­go wpa­dli funk­cjo­na­riu­sze służ­by wewnętrz­nej urzę­du. Owi na dro­dze deduk­cji usta­li­li, że zarob­ki skar­bow­ca nie  pozwa­la­ją,  aby nabył on pojazd mar­ki porsche za 250 tys. zł oraz BMW za 230, któ­ry­mi to waha­dło­wo przy­jeż­dżał do robo­ty. Raz jed­nym, raz dru­gim. Domy­sły oka­za­ły się słusz­ne. Samo­cho­dy były dys­kret­nym pre­zen­tem od miej­sco­we­go przed­się­bior­cy,  któ­re­mu gro­zi­ła egze­ku­cja komornicza.

23 

maja 2021

fot. Pixa S.

HEROINA W BRZUCHU

Funk­cjo­na­riu­sze Kra­jo­wej Admi­ni­stra­cji Skar­bo­wej zatrzy­ma­li na lot­ni­sku Cho­pi­na w War­sza­wie 44-lat­ka, któ­re­go skie­ro­wa­li na bada­nie tomo­gra­ficz­ne jamy brzusz­nej.  Tomo­gra­fia wyka­za­ła, że facet ma w prze­wo­dzie pokar­mo­wym 98 kap­su­łek zawie­ra­ją­cych ok 1,5 kg hero­iny. Tym­cza­so­wo aresz­to­wa­no go na 3 mie­sią­ce. Mówiąc wprost i po chrze­ści­jań­sku,  ma nad­zwy­czaj­nie przesrane.

22 

maja 2021

fot. Jarosław Proszyk

LISTONOSZE SADZĄ LAS

Opo­dal dro­gi kra­jo­wej nr 10, w stro­nę wsi Chro­śna, w Pusz­czy Byd­go­skiej, stoi obe­lisk z czar­ne­go gra­ni­tu, na któ­rym wygra­we­ro­wa­no lase­rem napis: “W tym miej­scu Pra­cow­ni­cy Pocz­ty Pol­skiej wpi­su­jąc się w akcję sadze­nia drzew pro­wa­dzo­ną pod patro­na­tem Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Andrze­ja Dudy dla upa­mięt­nie­nia 462. rocz­ni­cy powo­ła­nia Pocz­ty Pol­skiej posa­dzi­li mło­de poko­le­nie lasu”.  Jak wyja­śni­ła rzecz­nicz­ka Pocz­ty Justy­na Siwek oprócz tego obe­li­sku, z powo­du sadze­nia 462 drzew,  aby uświet­nić listo­no­szom ich 462 uro­dzi­ny dyrek­cja przed­się­bior­stwa zor­ga­ni­zo­wa­ła tak­że „cha­ry­ta­tyw­ny bieg wirtualny”.

21 

maja 2021

fot. Pixa S. 

NOCEK NIETOPERZ

Andrzej Węgiel z Ogól­no­pol­skie­go Towa­rzy­stwa Ochro­ny Nie­to­pe­rzy, nie zdo­łał prze­ko­nać, wła­ści­cie­la budyn­ku w Łazach na Jurze Kra­kow­sko-Czę­sto­chow­skiej, że nocek orzę­sio­ny to jeden z naj­rzad­szych gatun­ków nie­to­pe­rzy roz­mna­ża­ją­cych się w Pol­sce. Nie tra­fia­ły do rol­ni­ka argu­men­ty, iż ów nocek chro­nio­ny jest przez pol­skie prze­pi­sy, a tak­że na mocy Dyrek­ty­wy Sie­dli­sko­wej UE oraz Kon­wen­cji Ber­neń­skiej i Kon­wen­cji Boń­skiej. Te rze­ko­mo rzad­kie i chro­nio­ne nie­to­pe­rze, w ilo­ści ponad 50 par, pier­do­lą się i szcze­nią na pod­da­szu rol­ni­czej cha­łu­py od kil­ku lat. Chłop sobie życzy aby miłu­ją­cy nie­to­pe­rze, zabra­li sobie to paskudz­two, któ­re  sra, gów­nem śmier­dzą­cym niczym psie a nie takim bia­łym i bez­za­pa­cho­wym, jako czy­nią to ptaki.

21 

maja 2021

fot. A.K.

POGROM PSZCZELI

Pro­ku­ra­tor skie­ro­wał prze­ciw­ko rol­ni­ko­wi z Modli­szo­wa  oskar­że­nie do Sądu Okrę­go­we­go w Świd­ni­cy,  doma­ga­jąc się 8 lat wię­zie­nia. 33-latek wje­chał cią­gni­kiem na wła­sne pole, gdzie upra­wiał rze­pak. Rze­pak kwitł. Aby kwitł dalej opry­skał kwia­ty środ­kiem owa­do­bój­czym, któ­ry miał poło­żyć tru­pem pcheł­ki rze­pa­ko­we i cho­wa­cze czte­ro­zęb­ne. Bydlę­ta te żar­te są na rze­pak, jak konie na owies. Nie­ste­ty zamiast szkod­ni­ków, nad pole nad­le­cia­ły poży­tecz­ne psz­czo­ły. Nażar­ły się opry­sku. 7,5 milio­na tych owa­dów z 245 rodzin a 8 oko­licz­nych pasiek wycią­gnę­ło kopy­ta. Poli­cja zabez­pie­czy­ła mają­tek rol­ni­ka na kwo­tę 560 tys. zł, bo na tyle stra­ty sza­cu­ją wła­ści­cie­le onych lata­ją­cych stworzeń.

20 

maja 2021

fot. Gergard_31

ROBOCZA KWARANTANNA POLAKÓW

Oko­ło 200 Pola­ków oraz 700 innych robot­ni­ków cudzo­ziem­skich zosta­ło uwię­zio­nych na far­mie szpa­ra­gów w Kirch­dor­fie w Dol­nej Sak­so­nii, któ­ra jest wła­sno­ścią  Hein­ri­cha Thier­ma­na. Ofi­cjal­nie z powo­du koro­na­wi­ru­sa. Król szpa­ra­gów, jak go nazy­wa­ją Niem­cy, do pil­no­wa­nia pod­da­nych “robo­czej kwa­ran­tan­nie” wyty­po­wał wach­ty skła­da­ją­ce się z ukra­iń­skich straż­ni­ków. Utrzy­mu­je, że nada­ją się do tej roli naj­le­piej. W spra­wie uwię­zio­nych inter­we­nio­wał pol­ski kon­sul Paweł Jawor­ski. W rezul­ta­cie 30 więź­niów zwol­nio­no. No cóż Bar­to­szew­skie­go też zwol­nio­no z KL Auschwitz, co nie zna­czy, że potem spra­wy poszły tam w pożą­da­nym kierunku.

19 

maja 2021

fot. A.Z.

LUFTWAFFE NAD POLSKĄ

Gene­rał-porucz­nik Luft­waf­fe Klaus Haber­se­rzer pod­pi­sał w imie­niu Nie­miec a gen. bro­ni Tomasz Pio­trow­ski Dowód­ca Ope­ra­cyj­ny Rodza­jów Sił Zbroj­nych w imie­niu Pol­ski, poro­zu­mie­nie tech­nicz­ne w zakre­sie współ­pra­cy pod­czas ope­ra­cji prze­kra­cza­nia gra­ni­cy pań­stwo­wej przez lot­nic­two Nie­miec. Cho­dzi o to aby nie­miec­kie bom­bow­ce lata­ły nad Pol­ską bez ryzy­ka zestrze­le­nia. W kwe­stii bom­bar­do­wa­nia Szcze­ci­na, Wro­cła­wia i Ustrzyk jesz­cze nie osią­gnię­to konsensusu.

19 

maja 2021

fot. Pixa S.

Z NIEMIEC DO NIEMIEC

Miesz­kań­cy Szczy­pior­na, dziel­ni­cy Kali­sza, nie będą już bać się o swo­je zdro­wie i życie — powie­dział pre­zy­dent mia­sta Kry­stian Kina­stow­ski. Roz­po­czął się żmud­ny pro­ces usu­wa­nia 3 tys. ton odpa­dów nie­bez­piecz­nych, któ­re zosta­ły impor­to­wa­ne z Nie­miec 8 lat temu. Pre­zes tytu­lar­ny i reje­stro­wy nie­ist­nie­ją­cej już spół­ki impor­te­ra, wyszedł z wię­zie­nia po dwu­let­niej odsiad­ce. Rze­czy­wi­sty szef fir­my, nigdy nie został odna­le­zio­ny. Koszt uty­li­za­cji odpa­dów wyno­szą­cy 19 mln zł  —  ok 640 zł  za tonę,  ponio­są w poło­wie miesz­kań­cy Kali­sza. W pozo­sta­łej czę­ści wszy­scy pol­scy podat­ni­cy, któ­rzy łożą na Naro­do­wy Fun­dusz Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej. Ten dopła­cił Kali­szo­wi z waszych podat­ków 5,2 mln zł. Odpa­dy wywie­zio­ne mają być do Nie­miec, gdzie ich uty­li­za­cja oka­za­ła się być tań­sza, niż w Polsce.

20 

maja 2021

fot. K.Ryn

STRAŻNICY W KONOPIACH

Nad­odrzań­ska Straż Gra­nicz­na, któ­ra jak sama nazwa wska­zu­je, zaj­mo­wać się powin­na stra­żo­wa­niem gra­nic, zatrzy­ma­ła do kon­tro­li sani­tar­nej, w rejo­nie Zgo­rzel­ca, na auto­stra­dzie A4 tira, wtrą­ca­jąc się tym samym w kom­pe­ten­cje Sane­pi­du. W rezul­ta­cie owej sani­tar­nej kon­tro­li, zna­le­zio­no w kabi­nie samo­cho­du 56 wor­ków, o wadze 58 kilo­gra­mów, z suszem  kono­pi indyj­skich, o czar­no­ryn­ko­wej war­to­ści 2,6 mln zł. Tym samym straż­ni­cy nadep­nę­li na odcisk poli­cji nar­ko­ty­ko­wej, któ­ra zasad­ni­czo powo­ła­na jest do doko­ny­wa­nia podob­nych zna­le­zisk. Cały czas sto­imy na sta­no­wi­sku, że każ­dy powi­nien robić to na czym się naj­le­piej zna a nie wpier­da­lać się w cudze sprawy.

19 

maja 2021

fot. Argona Foto

PTASIA PANDEMIA

Pta­ki mają swój kowid. Łabę­dzie, kacz­ki, indy­ki, kury i gęsi cho­ru­ją na pta­sią gry­pę. Z jej powo­du zosta­ło zabi­tych lub zgi­nę­ło ponad 11 mln zwie­rząt, z tego na Mazow­szu 7,4 mln w ostat­nich 12 mie­sią­cach. Trze­ba będzie wtran­ża­lać gołę­bie, bo te na pta­sią cho­ro­bę nie są podatne.

18 

maja 2021

fot. Pix S 

ODDYCHAJCIE DUPAMI

Naj­waż­niej­sza infor­ma­cja poda­na przez Tele­wi­zję Pol­ską Jac­ka Kur­skie­go w minio­nym tygo­dniu, powo­łu­ją­cą się na Pol­ską Agen­cję Pra­so­wą, budzą­ca nadzie­ję wśród cięż­ko cho­rych na covid jest taka, że świ­nie mogą oddy­chać tle­nem przez odbyt, więc ludzie praw­do­po­dob­nie też. Natle­nia­nie orga­ni­zmu pole­ga na wyko­na­niu lewa­ty­wy z per­flu­oro­wę­glo­wo­do­ru boga­te­go w tlen. Ten świat się tak szyb­ko zmie­nia, że czło­wiek prze­sta­je nadążać.

19 

maja 2021

fot. UM Lubliniec

MŁOT BURMISTRZA

Bur­mistrz Lubliń­ca Edward Maniu­ra roz­pi­sał prze­targ na wybu­rze­nie sta­re­go gara­żu stro­ją­ce­go obok magi­stra­tu i posta­wie­nie w jego miej­scu wia­ty rowe­ro­wej. Napły­nę­ły 3 ofer­ty, w któ­rych doma­ga­no się od magi­stra­tu od 129 do 197 tys. zł za całość robót.  Demon­taż gara­żu w spe­cy­fi­ka­cjach ofer­to­wych wysza­co­wa­ny był na 10 do 25 tys. zł. W naj­droż­szej ofer­cie na wyko­na­nie cało­ści (197) roz­biór­ka była naj­tań­sza (10).  Bur­mistrz unie­waż­nił prze­targ. Uznał, że mia­sta na taką roz­rzut­ność nie stać. W budże­cie zare­zer­wo­wa­no na inwe­sty­cję 120 tys.  Zła­pał zatem bre­chę, łopa­tę i młot pneu­ma­tycz­ny, wyna­jął kon­te­ner i w dnie dniów­ki sta­ry garaż roze­brał wła­sny­mi ręko­ma. Pięk­nie, pięk­nie, ale czy to tak z wol­nej ręki, same­mu sobie, moż­na zle­cić robo­tę, omi­ja­jąc  usta­wę o zamó­wie­niach publicznych ?