8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

maja 2021

maja 2021

fot. Agencja TATRY

GÓRALE STAJĄ W POPRZEK

Po zeszło­rocz­nej hecy, kie­dy  góra­le z Zako­pa­ne­go w poprzek szla­ku tury­stycz­ne­go na Guba­łów­kę, usta­wi­li zapo­ry i pobie­ra­li opła­ty od tury­stów,  4 zł za prze­kro­cze­nie każ­dej mie­dzy, PTTK zmie­ni­ło tra­sę szla­ku. Nie­ste­ty oka­za­ło się, że rów­nież nowo­wy­ty­czo­ny szlak pro­wa­dzi przez pry­wat­ne par­ce­le. Pech chciał, nale­żą­ce do tych samych wła­ści­cie­li, do któ­rych nale­ża­ły pola pod poprzed­nim szla­kiem. Za przej­ście nowym szla­kiem na Guba­łów­kę, góra­le też doma­ga­ją się opła­ty tran­zy­to­wej. Mamy nowa­tor­ski pomysł. Spodo­ba się wszyst­kim zako­piań­czy­kom. Opła­ty nale­ży pobie­rać już na rogat­kach wasze­go świę­te­go mia­sta, tak od przy­by­wa­ją­cych,  jak i od tych, któ­rzy chcą z nie­go uciec. Oczy­wi­ście nie obo­wią­zy­wa­ły­by samo­cho­dów z miej­sco­wy­mi tabli­ca­mi rejestracyjnymi.

maja 2021

fot.Pixa S.

ZŁODZIEJ PASER ALE NIE NARKOMAN

W miesz­ka­niu 20-lat­ka na war­szaw­skim Ursy­no­wie poli­cja nie zna­la­zła tym razem nar­ko­ty­ków.  Natra­fi­ła jed­nak na skra­dzio­ny rower, któ­ry wart był tyle, ile nor­mal­ny samo­chód,  czy­li 15 tys. zł. Aby się z posia­da­nia rowe­ru wykpić, rewi­do­wa­ny przy­znał, że kupił go od kole­gi za 800 zł. Dzię­ki temu, kole­dze przy­kla­pa­no zło­dziej­stwo a nie­po­sia­da­ją­ce­mu nar­ko­ty­ków paser­stwo. Nie od dziś wia­do­mo, że jakie­kol­wiek roz­mo­wy z funk­cjo­na­riu­sza­mi poli­cji nie mają abso­lut­nie żad­ne­go sensu.

maja 2021

colage Wtenczas.eu

GODNY UBOLEWANIA BRAK PATRIOTYZMU

Głę­bo­ko nie­pa­trio­tycz­nie, stwier­dzić moż­na obrzy­dli­wie, zacho­wu­ją się  żoł­nie­rze Mazo­wiec­kiej Bry­ga­dy Wojsk Obro­ny Tery­to­rial­nej,  któ­rzy odma­wia­ją służ­by ojczyź­nie, ponie­waż  ta zale­ga im z żoł­dem od 5 mie­się­cy. Rzecz­po­spo­li­ta win­na jest swo­im obroń­com od 6 do 15 tys. zł. Woj­sko­wi utrzy­mu­ją, że stra­ci­li zaufa­nie. Bia­do­lą, że nie mają nawet na tram­waj, aby sta­wić się w jed­no­st­ce. Wię­cej odwa­gi pano­wie ! Jak wy chce­cie poko­nać wro­ga, kie­dy boicie się nie­uzbro­jo­nych kanarów ?!

maja 2021

fot.źródło Policja [KSP]

BOSKI DRÓB

Ruch na war­szaw­skiej Wisło­stra­dzie został spa­ra­li­żo­wa­ny przez poli­cję i straż miej­ską,  ponie­waż jakieś pta­ki kacz­ko­po­dob­ne, urzą­dzi­ły sobie pie­szą migra­cję z Łazie­nek Kró­lew­skich nad Wisłę. Przez ponad pół godzi­ny naj­waż­niej­szym trak­tem komu­ni­ka­cyj­nym sto­li­cy nie prze­je­chał żaden samo­chód, ponie­waż kacz­ki niczym świę­te kro­wy,  kro­czy­ły od zachod­nie­go kra­węż­ni­ka do wschod­nie­go. Obec­ny kult jed­nost­ki przy­bie­ra dopraw­dy roz­mia­ry nie­zna­ne w przy­ro­do­znaw­stwie do tej pory.

maja 2021

colage Wtenczas.eu

STRZAŁY NA ORLENIE

Po raz dru­gi w ostat­nich tygo­dniach poli­cja uży­ła bro­ni pal­nej na sta­cji ben­zy­no­wej. Tym razem rów­nież nie tra­fi­ła w instry­bu­tor w Kon­stan­ci­nie-Jezior­nej, raniąc jakie­goś nie­bo­ra­ka w nogi. Ale każ­da dobra pas­sa musi się kie­dyś skoń­czyć. Suge­ru­je­my pre­ze­so­wi Obajt­ko­wi, żeby na jego sta­cjach, obok znacz­ka z prze­kre­ślo­nym papie­ro­sem, poja­wi­ła się naklej­ka z prze­kre­ślo­nym pisto­le­tem. Będzie miał przy­naj­mniej czy­ste sumie­nie, kie­dy samo­cho­dy wyle­cą w powie­trze a ludzie zgi­ną w płomieniach.

maja 2021

fot. Bogumiły Stach 33

MUMIA W STANIE BŁOGOSŁAWIONYM

Do jako­wejś sen­sa­cji doszło w War­sza­wie, na ska­lę świa­to­wą rze­ko­mo. W Muzeum Naro­do­wym w rezul­ta­cie Inter­dy­scy­pli­nar­nych Badań Mumii kapła­na Hor-Dże­hu­tie­go, któ­ra skła­do­wa­na jest tu od dwu­stu lat, naukow­cy stwier­dzi­li, że kapłan w  momen­cie pochów­ku był w cią­ży. Tym samym usta­lo­no, iż jest to jedy­ny taki obiekt  na świe­cie powsta­ły w rezul­ta­cie mumi­fi­ka­cji zwłok cię­żar­ne­go mężczyzny.

maja 2021

fot. Taxpress

NIESMAK Z GRUDZIĄDZA

W Gru­dzią­dzu,  wal­ka poli­tycz­na mię­dzy frak­cja­mi rady mia­sta przy­ję­ła dość nie­smacz­ny wymiar. Rad­ni opo­zy­cji ufun­do­wa­li bane­ry rekla­mo­we wid­nie­ją­ce w stra­te­gicz­nych punk­tach Gru­dzią­dza, z któ­rych jasno gru­dzią­dza­nie mogą się dowie­dzieć, któ­ry z rad­nych, wymie­nio­ny z imie­nia i nazwi­ska oraz zna­ny z twa­rzy, opo­wia­dał się za pod­wyż­ką opła­ty śmie­cio­wej o 40 proc. Pod­wyż­ka obo­wią­zu­je od 1 maja. Brak ele­gan­cji tego posu­nię­cia pole­ga na tym, że tak napraw­dę, uchwa­ła o cenie odpa­dów, podej­mo­wa­na jest pod pre­sją czyn­ni­ków zewnętrz­nych, na któ­re rad­ni mają zni­ko­my wpływ, żeby nie powie­dzieć żaden. To mono­po­le śmie­cio­we dyk­tu­ją ceny, a tole­ro­wa­nie takie­go sta­nu przez lata, dopro­wa­dzi­ło do obec­nej sytu­acji. Oba­wia­my się, że gdy­by więk­szość w radzie Gru­dzią­dza mie­li auto­rzy bane­rów, to kształt uchwa­ły odpa­do­wej i poja­wia­ją­ce się w niej cyfry nie wie­le by się różniły.

maja 2021

fot. Pixa S.

PŁATNA MIŁOŚĆ W PRZEDSZKOLU

Aby uchro­nić dzie­ci przed skut­ka­mi nie­od­po­wie­dzial­nej posta­wy doro­słych, dyrek­cja gmin­ne­go przed­szko­la w Górz­nie (woj. mazo­wiec­kie) zakoń­czy­ła nie­spo­dzie­wa­nie kon­kurs z oka­zji Dnia Zie­mi. Dzie­ci wyko­na­ły stro­je z gazet, pla­sti­ko­wych nakrę­tek, wor­ków, rekla­mó­wek i innych śmie­ci. Tak prze­bra­ne zosta­ły sfo­to­gra­fo­wa­ne. Zdję­cia umiesz­czo­no na witry­nie face­bo­oko­wej przed­szko­la. Zwy­cię­stwo w kon­kur­sie mia­ła była uzy­skać foto­gra­fia z naj­więk­szą ilo­ścią polu­bień. Nie­spo­dzie­wa­nie foto­gra­fie zaczę­ły się cie­szyć ogrom­nym powo­dze­niem wśród użyt­kow­ni­ków Face­bo­oka w Indiach i Paki­sta­nie. Hin­du­si dawa­li moc laj­ków. Jak się oka­za­ło były to wyzna­nia nie­szcze­re. Rodzi­ce opła­ci­li dzie­ciom polu­bie­nia. Dyrek­cja przed­szko­la nazwa­ła spra­wę skandalem.

maja 2021

fot. Pixa S.

NIE NACIĄGNIE ICH BOCIAN

Kie­row­nik Refe­ra­tu Pro­mo­cji i Spor­tu w Urzę­dzie Miej­skim w Draw­sku Pomor­skim pan Mar­cin Łukasz ( pierw­sze to imię a dru­gie imię to jego nazwi­sko) powie­dział, że nie będzie żad­nej gmin­nej dota­cji na budo­wę gniaz­da dla bocia­na Kajt­ka, któ­ry wraz z żoną, od dwóch lat, żebrze o jedze­nie pod skle­pem w Ostro­wi­cach. Mar­cin Łukasz przy­po­mniał, iż przez eks­tra­wa­ganc­kie wyda­wa­nie pie­nię­dzy na zboż­ne cele, gmi­na  Ostro­wi­ce, zban­kru­to­wa­ła 3 lata temu. Zosta­ła zli­kwi­do­wa­na  a 50-milio­no­wy dług prze­jąć musia­ło Draw­sko Pomor­skie oraz urząd woje­wódz­ki. Bocian Kaj­tek, jeże­li chce mieć gniaz­do, wybu­do­wać je musi we wła­snym zakre­sie — dodał kie­row­nik Mar­cin Łukasz.

maja 2021

fot. AF LUK

SZARE SKRZYDŁA NAD POLSKĄ

Odra­dza się tra­dy­cja przed­wo­jen­nej V kolum­ny. Niem­cy naj­wy­raź­niej chcą opa­no­wać prze­strzeń powietrz­ną nad Pol­ską. Sprze­da­ją na jed­nym z por­ta­li aukcyj­nych una­sien­nio­ne mat­ki psz­czół ger­mań­skiej linii  Hin­der­hof­fer . Una­sien­nio­na mat­ka może zło­żyć do 3 tys. jaj w cią­gu doby, z któ­rych wyklu­je się tyleż jado­wi­tych  Hin­der­hof­fer­ków. Hin­der­hof­fer­ki bar­dzo łatwo pomy­lić z pol­ski­mi naro­do­wy­mi psz­czo­ła­mi. Róż­nią się wpraw­dzie, nie­co ciem­niej­szym, jed­no­li­cie sza­rym ubar­wie­niem, vide nie­miec­ka łódź pod­wod­na, jed­nak nie posia­da­ją na skrzy­dłach roz­po­znaw­czych zna­ków swa­sty­ki.  Jedy­ną sen­sow­ną odpo­wie­dzią na tę zakon­spi­ro­wa­ną inwa­zję, jest zna­ko­wa­nie pol­skich psz­czół  bia­ło­czer­wo­ną sza­chow­ni­cą. Niem­cy za nie­miec­ką psz­czo­łę win­szu­ją sobie 70 zł pol­skich . Z dosta­wą 88.

maja 2021

fot. Policja Szczecin

BIEDOTA W MARKECIE

W oko­li­cach Pla­cu Rodła, w ści­słym cen­trum Szcze­ci­na, otwar­to  Bie­dro­mar­ket. Jak sama nazwa wska­zu­je jest to sklep dla bied­nych bie­dro­nek oraz boga­te­go a wybit­ne­go poli­ty­ka lewi­cy Rober­ta Bie­dro­nia. Per­so­nel zarze­ka się, że Bie­droń w Bie­dro­mar­ke­cie też zosta­nie obsłu­żo­ny, jeże­li odwie­dzi Szcze­cin.  Bie­da sklep sprze­da­je ubra­nia po 10 zł oraz sie­kie­ry dla zde­spe­ro­wa­nych rewo­lu­cjo­ni­stów po 30.

maja 2021

fot. AS

DYSKALKULIA W KOMENDZIE

Komen­da Głów­na Poli­cji, już po pierw­szym dniu majów­ki zako­mu­ni­ko­wa­ła, że 20 tys. funk­cjo­na­riu­szy, wspól­nie z inspek­cją sani­tar­ną, prze­pro­wa­dzi­ło ponad 4,1 mln kon­tro­li. Utrzy­my­wa­ła rów­nież, że wle­pio­no 3783 man­da­ty i spo­rzą­dzo­no 519 wnio­sków o uka­ra­nie do sądów za nie­za­kry­wa­nie ust i nosa w miej­scach publicz­nych. Pouczo­no ponad 2 tys. osób. Rzec trze­ba gów­no praw­da. Gdy­by te licz­by mia­ły odpo­wia­dać rze­czy­wi­sto­ści, pierw­sze­go maja, każ­dy funk­cjo­na­riusz musiał­by prze­pro­wa­dzić ponad 200 kon­tro­li ( dokład­nie 205).  Jest to już kolej­ny przy­pa­dek, seryj­ny powie­dzieć trze­ba, dowo­dzą­cy, że w Komen­dzie Głów­nej zatrud­nie­ni są gli­nia­rze z zaawan­so­wa­ną dyskalkulią.

maja 2021

fot. Pixa S.

NOGA JUŻ NIE POHULA

Kie­row­cy elek­trycz­nych hulaj­nóg zosta­li ura­to­wa­ni. Już za dwa tygo­dnie prze­sta­ną mieć wra­że­nie, że są kie­ro­wa­ni czyn­ni­ka­mi bez­gra­nicz­nej subiek­tyw­nej przy­pad­ko­wo­ści ale powo­do­wać nimi będzie wymy­ślo­ne przez PiS pra­wo.  Hulaj­no­go­re­gu­la­cje, jak przy­sta­ło na piso­umy­sły, nie zawie­ra­ją nicze­go, cze­go nie moż­na było się spo­dzie­wać. Kie­row­ca hulaj­no­gi ma być trzeź­wy i powol­ny. Poza tym może zapła­cić 5 tys. grzyw­ny, jak nie speł­ni któ­re­goś z tych warun­ków.  Tym samym pla­ga hulaj­no­go­ka­ta­strof znik­nie po wsze czasy.

maja 2021

fot. MM 34

ŚWINIA W OPAŁACH

War­szaw­ski kid­na­per upro­wa­dził świ­nię, z któ­rą jej wła­ści­ciel­ka, zna­na jako pani Ali­cja, spa­ce­ro­wa­ła po mie­ście, pro­wa­dza­jąc zwie­rzę na smy­czy. Do upro­wa­dze­nia świ­ni doszło na Sta­rym Mie­ście, gdzie Ali­cja uda­ła się, aby kupić wie­przo­wi­nie coś do zje­dze­nia. Przed skle­pem  mło­dy męż­czy­zna zaofe­ro­wał pomoc w pil­no­wa­niu świ­ni. Kie­dy wła­ści­ciel­ka zro­bi­ła zaku­py,  na zewnątrz nie było ani świ­ni, ani smy­czy, ani pil­nu­ją­ce­go.  Kid­na­pe­ra wraz ze świ­nią widzia­no potem w tram­wa­ju nr 23. Jak dotąd nie wpły­nę­ło żąda­nie oku­pu. Postę­po­wa­nie pro­wa­dzi Komen­da Poli­cji przy uli­cy Dziel­nej. Dla zain­te­re­so­wa­nych poda­je­my tele­fon: 22 603 71 06