8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

29 

kwietnia 2021

29 

kwietnia 2021

colage: Znany@90

BILET NA KSIĘŻYC

Nie­za­do­wo­le­ni z ist­nie­nia pre­ze­sa PiS‑u oby­wa­te­le, na por­ta­lu zrzutka.pl, zor­ga­ni­zo­wa­li kwe­stę na: „Lot w jed­ną stro­nę w kosmos dla Jaro­sła­wa Kaczyń­skie­go”. Orga­ni­za­to­rzy uwa­ża­ją, że będzie on moż­li­wy, jeże­li uda im się nazbie­rać 100 tys. zł. Na razie 1026 oby­wa­te­li wpła­ci­ło 15 296 zł.  Zara­zem kwe­sto­rzy pół­gęb­kiem doda­ją, że nawet jeże­li kwo­ta doce­lo­wa zosta­nie pozy­ska­na, to pie­nią­dze prze­ka­żą na schro­ni­sko dla psów. Takim bra­kiem wia­ry, woli wal­ki i nie­pew­no­ścią, co do mocy spraw­czych, to my Jaro­sła­wa Kaczyń­skie­go w kosmos nigdy nie wyślemy.

28 

kwietnia 2021

fot.Pixa S.

POTOP WARSZAWSKI

Wcho­dzi w życie war­szaw­ski model obli­cza­nia należ­no­ści za odpa­dy w opar­ciu o ilość zuży­tej wody. Nie będzie to życie dla nie­któ­rych łatwe. Pan Tomasz K. nie prze­wi­dy­wał w dru­giej poło­wie zeszłe­go roku, że zuży­cie wody będzie pod­sta­wą rachun­ku za śmie­cie. Jak naję­ty pod­le­wał w lip­cu i grud­niu taras. Według danych spół­dziel­ni zużył śred­nio 54 metry sze­ścien­ne wody. Będzie wiec pła­cił 687 zł. mie­sięcz­nie za wywóz śmie­ci. Rów­nie roz­cza­ro­wa­ny jest Zbi­gniew z Moko­to­wa. W minio­nym roku w ogó­le w miesz­ka­niu nie prze­by­wał podob­nie, jak w obec­nym. Jego opła­ta śmie­cio­wa wynie­sie jed­nak 200 zł mie­sięcz­nie. Nie­szczel­ny zawór w dol­no­płu­ku spo­wo­do­wał, że w loka­lu cały czas zuży­wa­na była woda.

26 

kwietnia 2021

colage Wtenczas.eu

WIĘCEJ ZNACZY TANIEJ

Dzię­ki nowe­mu roz­wią­za­niu fiskal­ne­mu, któ­re mia­ło ogra­ni­czyć pijań­stwo, od stycz­nia  obo­wią­zu­je dodat­ko­wa opła­ta od alko­ho­lu w opa­ko­wa­niach o obję­to­ści do 300 ml. Ponie­waż alko­ho­li­cy wła­śnie takie obję­to­ści pre­fe­ro­wa­li naj­bar­dziej. W rezul­ta­cie pół litra wód­ki moż­na kupić za 19,99 zł, a 0,2 kosz­tu­je 13,50. Zatem pół litra w jed­nej flasz­ce wycho­dzi o 7 zł taniej, niż 0,4 litra w dwóch butel­kach.  Pija­cy noto­rycz­ni zmie­ni­li więc swo­je pre­fe­ren­cje. Teraz kupu­ją jed­ną połów­kę na dwa dni. Kosz­tów spo­łecz­nych tej zmia­ny podat­ko­wej jesz­cze nie oszacowano.

25 

kwietnia 2021

fot. Andrzej Lis [KSP]

CHAMSTWO W BIAŁEJ

Pre­zy­dent Bia­łej Pod­la­skie Michał Litwi­niuk wyra­ził poli­tycz­nie nie­bez­piecz­ną tezę, że jego wybor­cy, miesz­kań­cy Bia­łej Pod­la­skiej, mają złe nawy­ki a nie mają kul­tu­ry oso­bi­stej. To dys­kwa­li­fi­ku­ją­ce poli­ty­ka oświad­cze­nie, wydał on w kon­tek­ście supo­zy­cji rad­nych opo­zy­cji, zasia­da­ją­cych wia­do­mo gdzie,  o nie­do­sta­tecz­nej ilo­ści koszy na śmie­cie, któ­ra jest rze­ko­mo powo­dem zanie­czysz­cza­nia mia­sta. Koszy w Bia­łej jest, ile nale­ży, 556, po tym jak w minio­nym roku magi­strat doku­pił  400 za 240 tys. zł , czy­li 600 zł za sztu­kę. Urząd na sprzą­ta­nie mia­sta wyda­je rocz­nie 2 mln zł – wyja­śnił bur­mistrz. Zasad­ni­czo się mniej wię­cej zga­dza, tyle , że poli­ty­ko­wi nie wol­no gadać wszyst­kie­go, co mu śli­na na język przy­nie­sie, bo wszak poli­ty­ka to w dużej mie­rze jedy­nie gadanina.

24 

kwietnia 2021

fot. Straż Miejska Kraków

STRACH MA WIELKIE OCZY

Inspek­to­rzy Kra­kow­skie­go Towa­rzy­stwa Opie­ki nad Zwie­rzę­ta­mi byli popro­sze­ni o inter­wen­cję w spra­wie  sie­dzą­ce­go na  drze­wie, na wyso­ko­ści  pierw­sze­go pię­tra,  brą­zo­we­go stwo­ra, któ­re­go skó­ra pobły­ski­wa­ła w słoń­cu, choć gdzie­nie­gdzie widać było zma­to­wie­nia. Stwór nie miał gło­wy lub jak to opi­sał jeden ze świad­ków, była to gło­wa wyra­sta­ją­ca wprost z tuło­wia z pomi­nię­ciem szyi. Jed­na z prze­stra­szo­nych stwier­dzi­ła, że zwie­rzę to lagun, któ­ry nie zacho­wu­je się agre­syw­nie ale ten jego jakiś, taki nie­mra­wy bez­ruch, jest zwy­czaj­nie wkur­wia­ją­cy. Przy­by­ła na miej­sce eki­pa inter­wen­cyj­na, zdję­ła stwo­ra z drze­wa. Oka­zał się nim cro­is­sant, roga­lik z cia­sta francuskiego.

22 

kwietnia 2021

fot. Piotr Drabik

SMOG WAWELSKI

Spo­rą ambi­wa­len­cję prze­ży­wa­li funk­cjo­na­riu­sze kra­kow­skiej stra­ży miej­skiej, zaalar­mo­wa­ni  przez oby­wa­te­la, że inny oby­wa­tel, w miej­scu pra­cy, będą­cym zara­zem miej­scem urzę­do­wym i publicz­nym pali. Oby­wa­tel zgła­sza­ją­cy wykro­cze­nie przed­sta­wił  dowo­dy, w posta­ci zdjęć i fil­mów, na któ­rych wyraź­nie widać, że pre­zy­dent Kra­ko­wa prof. Jacek Maj­chrow­ski pali osten­ta­cyj­nie w swo­im gabi­ne­cie cyga­ra.  Straż­ni­cy nie mogli jed­nak usta­lić, czy Maj­chrow­ski się zacią­ga. Ich zda­niem łama­nie zaka­zu kon­sump­cji tyto­niu w obiek­tach publicz­nych nastą­pi­ło­by wyłącz­nie w przy­pad­ku zacią­ga­nia się cyga­rem. Dal­sze­go roz­wo­ju wypad­ków może­my się domy­śleć z enun­cja­cji prof. Maj­chrow­skie­go na Face­bo­oku. Naj­praw­do­po­dob­niej przy­znał się, że się zacią­ga, ponie­waż wle­pio­no mu man­dat. Jeże­li ma nie dojść do recy­dy­wy Maj­chrow­ski będzie musiał rzu­cić palenie.

19 

kwietnia 2021

fot. SF LUK

SAM OGON

4200 litrów zacie­ru znaj­du­ją­ce­go się w pla­sti­ko­wych becz­kach oraz 190 litrów już wypro­du­ko­wa­ne­go alko­ho­lu ety­lo­we­go poszło do ście­ków, ponie­waż powsta­ły nie­le­gal­nie w wytwór­ni 48-let­nie­go miesz­kań­ca gmi­ny Ludwin na Lubelsz­czyź­nie. Mar­no­traw­stwa tego dopu­ści­ła się miej­sco­wa poli­cja kry­mi­nal­na a pro­ku­ra­tu­ra żąda dla przed­się­bior­cze­go rol­ni­ka roku wię­zie­nia.  Cóż za żało­sna egzem­pli­fi­ka­cja spo­łecz­nej nie­go­spo­dar­no­ści i to w jupi­te­rach obo­wią­zu­ją­ce­go prawa,

17 

kwietnia 2021

fot. Pixa S.

CHUJOBÓJCA

Doży­wo­cia doma­ga się pro­ku­ra­tu­ra w Wał­brzy­chu dla Andrze­ja U. któ­ry dopu­ścił się, w paź­dzier­ni­ku ubie­głe­go roku, pierw­sze­go w Pol­sce chu­jo­bój­stwa. Zadu­sił swo­ją part­ner­kę Rena­tę wła­snym peni­sem, wkła­da­jąc go do jej ust, kie­dy ta spa­ła. To wszyst­ko przez ten YouTu­be, pro­pa­gu­ją­cy w spo­łe­czeń­stwie nie­wła­ści­we sto­sun­ki sek­su­al­ne, czy­li via usta.

16 

kwietnia 2021

fot. CC BY-SA 4.0

GRZEGORZ VON BRAUN

Poseł Grze­gorz Braun, któ­ry ongiś nie został wybra­ny na pre­zy­den­ta Gdań­ska uwa­ża, że może być jed­nak pre­zy­den­tem Rze­szo­wa. Jego pro­gram dla Rze­szo­wa zakła­da pobu­do­wa­nie nowe­go stra­te­gicz­ne­go obiek­tu woj­sko­we­go, któ­ry nazy­wać się będzie:  “Fort Maczek”. W for­cie imie­nia gene­ra­ła, ma sta­cjo­no­wać powo­ła­na przez Brau­na Kar­pac­ka Dywi­zja Woj­ska Pol­skie­go. Prze­strze­ga­my miesz­kań­ców Rze­szo­wa przed tym czło­wie­kiem. Braun na żad­ne­go pre­zy­den­ta się nie nada­je. Jego bez­u­ży­tecz­ność zasłu­gu­je, co naj­wy­żej na ławy sej­mo­we. Sie­dzi tam sobie, ple­cie i bie­rze pie­nią­dze. To do praw­dy nie­wiel­ki koszt spo­łecz­ny, w sto­sun­ku do tra­ge­dii,  jakie cze­ka­ły­by lud­ność Kar­pat, gdy­by jego oso­bo­wość otrzy­ma­ła jakieś pre­ro­ga­ty­wy sprawcze

14 

kwietnia 2021

fot. Tomasz Przechlewski

PODCIĘTE SKRZYDŁA ORŁA

Jak dowie­dzie­li się rosyj­scy szpie­dzy, jedy­ny pol­ski okręt pod­wod­ny ORP Orzeł, stra­cił moż­li­wość regu­la­cji osio­wo­ści zewnętrz­ne­go urzą­dze­nia zała­dow­cze­go. Nie jest to oczy­wi­ście ten słyn­ny ORP Orzeł, któ­ry zagi­nął w 1940 roku, tyl­ko jego pra­wnu­czek. Tym samym rosyj­scy inży­nie­ro­wie, któ­rzy zapro­jek­to­wa­li jed­nost­kę zro­zu­mie­li, że nie moż­na w ogó­le zała­do­wać tor­ped na pokład. Zna­czy nasza cała mary­nar­ka pod­wod­na, nie ma z cze­go strze­lać. Wszyst­kie te stra­te­gicz­ne infor­ma­cje moż­na uzy­skać czy­ta­jąc warun­ki prze­tar­gu, jaki Komen­da Por­tu Wojen­ne­go w Gdy­ni ogło­si­ła na witry­nie inter­ne­to­wej, aby tor­pe­do­wa­nie napra­wić. Jest chęt­ny. Chce 738 tys. zł.

13 

kwietnia 2021

fot. Policja Lubartów

KULTURYSTA ALE POLICJANT

Brą­zo­wy Medal Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Spor­tów oraz V miej­sce w Mistrzo­stwach Pol­ski w Kul­tu­ry­sty­ce do 90 kilo­gra­mów, to wynik cięż­kiej pra­cy lubar­tow­skie­go poli­cjan­ta wydzia­łu pre­wen­cji, sier­żan­ta szta­bo­we­go Ceza­re­go Lika – poin­for­mo­wa­ła na swo­jej witry­nie pol­ska poli­cja. Nie jest dla nas jasne, o jakiej cięż­kiej pra­cy jest mowa, sko­ro siłow­nie i inne fit­nes­sy są od roku nie­czyn­ne. Sądząc jed­nak z foto­gra­fii dowo­do­wej, któ­rą zamie­ści­ły orga­na ści­ga­nia, czy kul­tu­ry­ści tre­nu­ją, czy nie, wyglą­da­ją mniej wię­cej tak samo. Po co zatem coś robić sko­ro moż­na nie robić ?

13 

kwietnia 2021

fot. Uniwersytet Gdański

PIES DO BUDY

„Zgod­nie z naszą wie­dzą, po raz pierw­szy przy pró­bie ozna­cze­nia DNA, wyko­na­li­śmy jako­ścio­wą ana­li­zę elek­tro­che­micz­ną kom­plek­su struk­tur makro­mo­le­ku­lar­nych w opar­ciu o moni­to­ring chwi­lo­wych zmian impe­dan­cji bada­ne­go ukła­du” – powie­dział dr Paweł Nie­dział­kow­ski z Wydzia­łu Che­mii Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go.  Tego kar­ko­łom­ne­go wyczy­nu gdań­scy ucze­ni doko­na­li bada­jąc psa mop­sa, wabią­ce­go się Albert. Zda­niem uczo­nych Albert jest psem, ale nie zda­je sobie z tego spra­wy. Uwiel­bia jedze­nie dla ludzi, piwo, oglą­da­nie fil­mów w Inter­ne­cie, spa­nie w łóż­ku. Z tego wno­szą, że Alber­to­wi wyda­je się, że jest czło­wie­kiem. Jeże­li w psim DNA wykry­ty zosta­nie ludz­ki gen, pies ma być pod­da­ny tera­pii, przy­wra­ca­ją­cej jego psią orien­ta­cję. Praw­do­po­dob­nie będzie to tera­pia beha­wio­ral­na. Zbi­je się Alber­to­wi budę z desek, wygo­ni na dwór i przy­wią­że do łań­cu­cha. Od razu te jego wiel­ko­pań­skie manie­ry zosta­ną uleczone.

12 

kwietnia 2021

fot. Sebastian Smyka

KULTURALNA DZIKA ŚWINIA

Bur­mistrz Łęcz­nej Leszek Wło­dar­ski wydat­ko­wał z budże­tu mia­sta 16 tys. zł na 10 figu­rek odla­nych z mosią­dzu, sym­bo­li­zu­ją­cych dzi­kie świ­nie. Figur­ka ofi­cjal­nie nazwa­na zosta­ła „Łęczyń­skim Odyń­cem Kul­tu­ry”. Ma być nagro­dą dla wybit­nych oso­bi­sto­ści mia­sta za osią­gnię­cia w twór­czo­ści arty­stycz­nej, upo­wszech­nia­niu i ochro­nie dóbr kul­tu­ry. Bur­mi­strzo­wi zarzu­ca się nie­go­spo­dar­ność, ponie­waż  jed­na świ­nia kosz­to­wa­ła mia­sto 1600 zł, nato­miast sta­tu­et­ka „Osca­ra”, roz­da­wa­na przez Ame­ry­kań­ską Aka­de­mię Fil­mo­wą war­ta jest 300 USD czy­li 1137 zł.