8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

kwietnia 2021

kwietnia 2021

foto: McDonald’s Corporation

BURGER CHAM

Zdra­dzi­li nas Ame­ry­ka­nie. Bez zapo­wie­dzi i wypo­wia­da­nia woj­ny pod­nie­śli ceny w restau­ra­cjach McDonald’sa zaraz po świę­tach. Śred­nio o 20 proc. Zwy­kły  ham­bur­ger, za prze­pro­sze­niem, poszedł o zło­tów­kę. Kosz­to­wał 4 a teraz jest 5 zło­ci­szy. Szczaw będę wpier­da­lał rosną­cy na waszych traw­ni­kach a nie zapłacę.

kwietnia 2021

fot.Pixa S.

RAWICZ W ŁODZI

Poli­cjant i poli­cjant­ka, któ­rzy w Rawi­czu na uli­cy Woj­ska Pol­skie­go, w ści­słym cen­trum mia­sta, ujrze­li  dwóch osob­ni­ków, któ­rzy nie mie­li masek na twa­rzach,  dosta­li wpier­dol, że aż się kurzy­ło. Zma­sa­kro­wa­ni funk­cjo­na­riu­sze, ze wstrzą­śnię­cia­mi mózgów, tra­fi­li do szpi­ta­la. Wpraw­dzie pogrom­com apa­ra­tu przy­mu­su ( spo­koj­nym i nie­ka­ra­nym dotych­czas oby­wa­te­lom) też może się dostać 10 lat pier­dla ale widać, że opór spo­łe­czeń­stwa eska­lu­je. Pisze­my o tym  aby rów­no­wa­ga stra­chu była zacho­wa­na.  Poli­cja musi mieć wresz­cie świa­do­mość, że jeże­li  nękać będzie zwy­kłych oby­wa­te­li, z głu­pich powo­dów, Rawicz może zaist­nieć rów­nież w Bia­łym­sto­ku, Łodzi i Ustrzykach.

kwietnia 2021

fot. Policja

Z NAKŁA NA PLAŻĘ

Mecha­ni­cy z Nakła nad Note­cią, zako­pa­li się volks­wa­ge­nem pas­sa­tem na pla­ży w Koło­brze­gu.  Oczy­wi­ście przy­je­cha­ła do nie­szczę­śni­ków poli­cja. Aby pogłę­bić ich i tak prze­cież nie­ma­łą fru­stra­cję, zamiast pomóc, wyko­pać auto, wle­pi­ła face­tom man­dat. Na pla­żę do tego arcy­cie­ka­we­go zda­rze­nia, przy­je­chał też miej­sco­wy foto­re­por­ter. Pstryk­nął fot­kę i opu­bli­ko­wał w miej­sco­wej gaze­cie. Zdję­cie ujrza­ła miesz­kan­ka Nakła, któ­ra roz­po­zna­ła na nim swój wła­sny samo­chód, jaki 3 dni wcze­śniej,  powie­rzy­ła mecha­ni­kom do napra­wy. Oczy­wi­ście wezwa­ła poli­cję.  Gro­zi warsz­ta­to­wi pozwem ponie­waż, nie godzi­ła się aby autem, napra­wia­ją­cy robi­li sobie czte­ry­stu­ki­lo­me­tro­we wyciecz­ki.  Nie­szczę­ścia widać cho­dzą gęsie­go, jed­no za drugim.

30 

marca 2021

fot. Pixa S. [KSP]

HOTELE TANIEJ

Tanie­ją hote­le, o czym moż­na się prze­ko­nać stu­diu­jąc zawar­tość anon­sów agen­cji nie­ru­cho­mo­ści. To zna­czy nie noc­le­gi, te nadal są dro­gie,  ale całe obiek­ty.  Dwu­dzie­sto­dwu­po­ko­jo­wy motel moż­na już kupić pod Zako­pa­nem za 1,5 mln zł. Wła­ści­cie­lom hote­li radzi­my aby się ze sprze­da­żą spie­szy­li, bo będzie jesz­cze taniej. Chęt­nym do zaku­pu reko­men­du­je­my cier­pli­wość, bo jesz­cze 2, 3  mie­sią­ce a kupią te same obiek­ty, na komor­ni­czych aukcjach, za poło­wę obec­nej wartości.

29 

marca 2021

fot. ZOO Łódź

CUDA W ZOO

Nie wie­my co, ale źle się dzie­je w łódz­kim zoo, któ­re się chwa­li, że uro­dził im się myszo­je­leń , będą­cy myszo­je­le­ni­cą – zna­czy płci żeń­skiej. Gło­wę to to ma jak mysz. Nogi zakoń­czo­ne kopy­ta­mi, jak sar­na. Poro­ża jesz­cze nie stwier­dzo­no. Weź­cie się w tej Łodzi do robo­ty ! Pil­nuj­cie swo­je ssa­ki. Jest wio­sna ! Bo jak nie i uro­dzi wam się żyra­fo­hi­po­po­tam, zawia­do­mi­my odpo­wied­nie służby.

28 

marca 2021

fot. Piotr Sasin

MAREK BOROWSKI TWIERDZI

Sena­tor Marek  Borow­ski twier­dzi, że: Pol­ska jest na pierw­szym miej­scu na świe­cie w licz­bie zaka­żeń i na trze­cim w licz­bie zgo­nów na 1 mln miesz­kań­ców. (…) Rząd PiS i fak­tycz­nie rzą­dzą­cy Pol­ską Jaro­sław Kaczyń­ski odpo­wia­da­ją za jed­ne z naj­gor­szych na świe­cie wyni­ków wal­ki z epi­de­mią — twier­dzi obec­ny sena­tor a ongiś mar­sza­łek Sej­mu RP. Rzą­dy PiS wykoń­czy­ły już dwa razy wię­cej Pola­ków niż Sowie­ci i Niem­cy we wrze­śniu 1939 r.  …. Nie wol­no Kaczyń­skie­mu taki­mi nie­sto­sow­ny­mi porów­na­nia­mi pod­su­wać histo­rycz­nych pomy­słów. A jeże­li przy­po­mni sobie, że jak Sikor­ski z Racz­kie­wi­czem w 39 za gra­ni­cę spier­da­la­li, to z całym zło­tem z NBP oraz pry­wat­ny­mi mebla­mi?! Pal licho krze­sła i sto­ły. Ale zło­to może nam się jesz­cze przydać.

27 

marca 2021

fot. D. Sieczko

OBAJTEK SIĘ CENI

Jest bin­go! Na sta­cji Sche­ela w Prusz­ko­wie pod War­sza­wą cena pali­wa prze­kro­czy­ła 6 zł. Dokład­nie było 6 zł 13 gro­szy za V‑Power Ran­cing. Oczy­wi­ście jest to ta sama ben­zy­na, któ­rą nie­co taniej i pod inną nazwą moż­na kupić na Orle­nie, bowiem wszyst­kie pali­wa sprze­da­wa­ne w Pol­sce, pod róż­ny­mi mar­ka­mi i wymyśl­ny­mi nazwa­mi, wyde­sty­lo­wa­ne są w płoc­kiej petro­che­mii. Panie redak­to­rze Mich­nik, jak następ­nym razem będzie pan chciał opluć Obajt­ka, pro­szę pomy­śleć, że są w Pol­sce ludzie, któ­rzy mają samo­cho­dy a nie cha­dza­ją tyl­ko pie­cho­tą tak,  jak Pan.

25 

marca 2021

fot. Pixa S.

PANI MADOFF Z EŁKU

Sąd Okrę­go­wy w Suwał­kach ska­zał na 9 lat wię­zie­nia 32-let­nią Justy­nę W. miesz­kan­kę Ełku, twór­czy­nię pira­mi­dy finan­so­wej, w któ­rej ponad 100 osób stra­ci­ło 35 mln zł. —  prze­czy­ta­li­śmy w sądo­wym, acz­kol­wiek wypa­cza­ją­cym rze­czy­wi­stość komu­ni­ka­cie.  Sądy,  zresz­tą jak w ogó­le inni bada­ją­cy takie spra­wy, jakoś nie potra­fią doce­nić, że ktoś na tej pira­mi­dzie finan­so­wej owe 35 mln zaro­bił. Taka bowiem jest natu­ra finan­so­wych pira­mid i nikt za to ich twór­com nie dzię­ku­je. Pira­mi­da opar­ta była o rze­ko­my han­del nie­ru­cho­mo­ścia­mi. Ofe­ro­wa­ła sto­pę zwro­tu na pozio­mie 60 proc. rocz­nie. Inwe­sto­rzy zasad­ni­czo nie wykła­da­li wła­snych pie­nię­dzy, tyl­ko poży­cza­li je w ban­kach. Dopraw­dy nie ma kogo żałować

25 

marca 2021

fot. CBŚP

POLICJA KRADNIE

Mar­cin M. poli­cjant z Pisza z pisto­le­tem w ręku wszedł do pla­ców­ki ban­ko­wej w Roz­ogach. Wszy­scy myśle­li, że służ­bo­wo. Że ktoś myl­nie zawia­do­mił poli­cje o napa­dzie ale nie. Aspi­rant Mar­cin ster­ro­ry­zo­wał kasjer­ki. Kazał sobie wypła­cić wszyst­kie pie­nią­dze, któ­rych było 80 tys. zł. M. był poli­cjan­tem roku 2019 „Gaze­ty Olszyńskiej”.

Zacho­wa­nie tego bie­da­ka jest jak­by pro­stym prze­ło­że­niem ogól­niej­szych tren­dów spo­łecz­nych. Zaufa­nie do poli­cji spa­da, nawet o 20 proc. w ostat­nich dwóch latach, rośnie nato­miast nie­znacz­nie nie­uf­ność wobec sek­to­ra ban­ko­we­go. Nie ma się  komu dzi­wić z wyjąt­kiem oczy­wi­ście dzien­ni­ka­rzy z „Gaze­ty Olsztyńskiej”.

24 

marca 2021

fot. Pixa S.

DEZYNFEKCJA OPODATKOWANA

Dezyn­fek­cja rąk, odby­wa­ją­ca się zwy­kle na bazie środ­ków zawie­ra­ją­cych alko­hol ety­lo­wy,  powo­du­je paro­wa­nie do atmos­fe­ry lot­nych związ­ków tegoż ety­lu. Dla­te­go, zda­niem Mini­ster­stwa Kli­ma­tu i Śro­do­wi­ska, dezyn­fe­ko­wa­nie pod­le­ga opła­cie za korzy­sta­nie ze śro­do­wi­ska, któ­rą powin­ny ponieść szpi­ta­le, sta­cje ben­zy­no­we, urzę­dy oraz wszel­kie przed­się­bior­stwa udo­stęp­nia­ją­ce pre­pa­ra­ty dezyn­fe­ku­ją­ce na zewnątrz budyn­ków.  To dla­te­go, że pod usta­wę o ochro­nie śro­do­wi­ska, pod­le­ga tyl­ko powie­trze poza budyn­ka­mi. To wewnątrz regu­lu­ją prze­pi­sy BHP. Opła­ta wyno­si 1,31 zł za kilo­gram i pobie­ra­na być powin­na przez urzę­dy wojewódzkie

24 

marca 2021

fot. Pixa S.

WIĘKSZOŚĆ NIE MA RACJI

65 proc. Pola­ków uwa­ża, że  głów­nym źró­dłem mikro­pla­sti­ku, któ­ry odkła­da się w śro­do­wi­sku  są opa­ko­wa­nia z two­rzyw sztucz­nych. Nie­bez­pie­czeń­stwo pole­ga na tym, że mikro­pla­stik nie tyl­ko pozo­sta­je w wodzie i powie­trzu. Dosta­je się do orga­ni­zmów żywych, sta­no­wią­cych nasze poży­wie­nie. Oka­zu­je się, że prze­świad­cze­nie to jest nie­praw­dzi­we. Dane Mię­dzy­na­ro­do­wej Unii Ochro­ny Przy­ro­dy poka­zu­ją, że więk­szość mikro­czą­stek z two­rzyw sztucz­nych (35 proc.) pocho­dzi z tka­nin syn­te­tycz­nych,  pyłu ze ście­ra­ją­cych się opon (28 proc.) oraz kurzu miej­skie­go (24 proc.). W zesta­wie­niu nie wymie­nia się w ogó­le opa­ko­wań z two­rzyw sztucz­nych, któ­re rze­ko­mo mają być naj­bar­dziej dla śro­do­wi­ska niebezpieczne

22 

marca 2021

fot. KG POLICJI

GENIUSZ EUGENIUSZ

Euge­niusz Gadom­ski od ponad dwu­dzie­stu lat, obec­nie lat 92, ukry­wa się przed poli­cją, ponie­waż ta nie wie,  jak wyglą­da. Euge­niu­szo­wi zarzu­ca się, że wyłu­dził odszko­do­wa­nie za pobyt w obo­zie kon­cen­tra­cyj­nym, w któ­rym nigdy nie poby­wał. Pre­ten­sje mają też do nie­go byłe kochan­ki, któ­re uwiódł i nacią­gnął na pie­nią­dze. Potem zamiast, jak obie­cał, żenić się, czmy­chał w nie­zna­ne.  Czło­wiek przez całe życie się z czymś zma­ga. Jed­na cho­ler­na spra­wa za kolej­ną cho­ler­ną sprawą.

22 

marca 2021

fot. SF LIBERTY

WIKINGOWIE NIE DADZĄ

Nor­we­gia, od któ­rej bur­mistrz Kra­śni­ka Woj­ciech Wilk chciał uzy­skać milio­ny zło­tych, ogło­si­ła, że nie będzie wspie­rać żad­nych pol­skich samo­rzą­dów “wol­nych od LGBT”. Fran­cu­skie mia­sto Nogent-sur-Oise zawie­si­ło współ­pra­cę z Kra­śni­kiem. Powo­dem była uchwa­ła “o stre­fie wol­nej od ide­olo­gii LGBT”. O tym wszyst­kim dowie­dzie­li­śmy się z repor­ta­żu opu­bli­ko­wa­ne­go w “New York Time­sie”,  ucho­dzą­cym za ban­kru­tu­ją­cy ale nadal naj­bar­dziej opi­nio­twór­czy dzien­nik w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Do pro­mo­cji Kra­śni­ka w umy­słach świa­to­wej opi­nii publicz­nej, przy­czy­ni­ły się tak­że: austra­lij­ski „Syd­ney Mor­ning Herald”  oraz  „Boston Glo­be” , któ­re prze­dru­ko­wa­ły nowo­jor­ski tekst w cało­ści . Świa­to­wą sła­wę zyskał rów­nież Ceza­ry Nie­rad­ko zade­kla­ro­wa­ny homo­sek­su­ali­sta z Kra­śni­ka, któ­ry ze stra­chu przed uchwa­łą musiał emi­gro­wać, aż do Lubli­na – o czym wspo­mi­na­ją wymie­nio­ne gazety.