8:00 — 19:00

Pra­cu­je­my Ponie­dzia­łek — Sobota

+48 668 935 668

Dzwoń w Każ­dej Sprawie.Tu i Teraz!

21 

marca 2021

21 

marca 2021

fot. J. Szyszka

POLAK NOWAK KOWALSKI

W Pol­sce się zmie­nia, ale Pola­cy nadal pozo­sta­ją tacy sami, wnio­sko­wać moż­na, zapo­zna­jąc się z bazą PESEL. Naj­wię­cej Pola­ków mamy Nowa­ków ok. 203,5 tys. osób. Za nimi są Kowal­scy ok. 140 tys. Potem są panie i pano­wie o nazwi­sku Wiśniew­ski 110 tys. osób ; Wój­cik 100 tys. Kowal­czy­ków jest 98 tys. Kamiń­skich 95 tys. Lewan­dow­skich 92,5 tys. Zie­liń­skich 91 tys.

20 

marca 2021

fot. AF TATRY

KONSUMPCJA TYLKO W MASKACH

Nie­bez­piecz­nie robi się w Zako­pa­nem, gdzie orga­na ści­ga­nia man­da­tu­ją ceprów za jedze­nie bez masecz­ki. Skrzyw­dze­ni man­da­tem tury­ści ze Zduń­skiej Woli, utrzy­mu­ją, że jedze­nie na świe­żym powie­trzu nie jest prze­cież zabro­nio­ne. Może jest, może nie jest ?! Jesz­cze 2 lata tych rzą­dów a nauczy­cie się srać bez zdej­mo­wa­nia spodni. Trze­ba się przy­zwy­cza­jać do pospo­li­tej para­noi. Co mamy, to nie jest koniec, to dopie­ro początek !

20 

marca 2021

fot. Wtenczas.eu

STRZYGĄ W CZĘSTOCHOWIE

W Czę­sto­cho­wie podob­nie, jak w innych rejo­nach nasze­go pań­stwa, zakła­dy fry­zjer­skie są zamknię­te. Nie ozna­cza to, że nie moż­na świad­czyć usług obci­na­nia głów w par­kach, skon­sta­to­wa­li tam­tej­si cyru­li­cy. Uma­wia­ją się na strzy­że­nie z klien­ta­mi, na par­ko­wych ław­kach. Ich inter­pre­ta­cja jest chy­ba wła­ści­wa, ponie­waż poli­cja nie inter­we­niu­je a żad­ne­mu fry­zje­ro­wi włos z gło­wy jesz­cze nie spadł.

19 

marca 2021

fot. jenot23@wp.pl

ZAMACH STANU W MILANÓWKU

Bur­mi­strzo­wi Mila­nów­ka Pio­tro­wi Remi­szew­skie­mu zapie­kły się oczy, zapar­ło dech w pier­siach, poczuł swę­dze­nie oraz popadł w stan, któ­ry sam nazwał przed­om­dle­nio­wym, kie­dy na jego biur­ku wylą­do­wa­ła uchwa­ła oby­wa­tel­ska, doty­czą­ca obni­że­nia mu pen­sji do mini­mum, pod­pi­sa­na przez 200 miesz­kań­ców mia­sta. Ponie­waż bur­mistrz przy­pusz­czał, że ma do czy­nie­nia z bio­ata­kiem o cha­rak­te­rze zama­chu sta­nu, wezwa­no straż pożar­ną, poli­cje oraz pogo­to­wie.  Prze­pro­wa­dzo­ne eks­per­ty­zy che­micz­ne, bio­lo­gicz­ne i radio­lo­gicz­ne nie ujaw­ni­ły na papie­rze uchwa­ły oraz w innych pomiesz­cze­niach magi­stra­tu, sub­stan­cji mogą­cych wywo­łać podob­ne cho­ro­bli­we objawy.

19 

marca 2021

fot.żródło Policja

KOPARKA UKRADŁA BANKOMAT

W pod­war­szaw­skich Mości­skach ukra­dzio­no kopar­kę, za pomo­cą któ­rej wyrwa­no ze ścia­ny  miej­sco­we­go super­mar­ke­tu Tesco ban­ko­mat. Ban­ko­mat oraz kopar­ka się odna­la­zły. Bra­ko­wa­ło tyl­ko kaset­ki z pie­niędz­mi z tego ban­ko­ma­tu. Chęć nic nie robie­nia oraz wstrze­mięź­li­wy sto­su­nek do pra­cy, może moty­wo­wać do napraw­dę ponad­ludz­kich wysiłków.

18 

marca 2021

fot. Piotr Kowal

SAMOBÓJSTWO ZABÓJCZYNI

W Cha­łup­kach (woj. pod­kar­pac­kie) 41-let­nia kobie­ta zadźga­ła nożem dwój­kę swo­ich dzie­ci w wie­ku 4 i 6 lat, a następ­nie popeł­ni­ła samo­bój­stwo zamy­ka­jąc się uprzed­nio w łazien­ce. W chwi­li zbrod­ni na miej­scu był kura­tor sądo­wy, któ­ry reali­zo­wał nakaz wyda­nia dzie­ci ojcu zamiesz­ka­łe­mu w Niem­czech. Sędzia, któ­ry wydał ów wyrok zapew­ne nie czu­je się win­ny. Nie przy­pusz­czał prze­cież, że ska­zu­je kogoś na śmierć.

17 

marca 2021

fot. AF Luks

PUDEŁKA DROŻEJĄ

Zaczy­na bra­ko­wać kar­to­nów, a ceny tek­tu­ry wzro­sły dzie­się­cio­krot­nie. W minio­nym roku tek­tu­ra kosz­to­wa­ła ok. 40 zł za tonę a obec­nie prze­bi­ja 500. Powo­dem jest wzrost obro­tów skle­pów inter­ne­to­wych, któ­re w pudeł­ka paku­ją wysy­ła­ne towa­ry.  I jest to ta ogrom­na szan­sa dla Pol­ski, o któ­rej wspo­mi­na­ła poża­ło­wa­nia god­na mini­ster Emi­le­wicz, twier­dząc, że na pan­de­mii moż­na tyl­ko zaro­bić. Pol­ska jest poten­ta­tem w pro­duk­cji kar­to­no­wych opakowań.

15 

marca 2021

fot. Jaksa1@wp.pl

POŻAR W HOTELU

W nocy wybuchł pożar w hote­lu w Kunio­wie (woj. opol­skie). Z budyn­ku „Som­mer Resi­den­ce Hotel & SPA” ewa­ku­owa­no 26 gości. Obiekt gasi­ło 7 zastę­pów stra­ży pożar­nej przez 3 godzi­ny. Goście prze­by­wa­li w hote­lu legal­nie, albo­wiem pro­wa­dził on reje­stro­wą dzia­łal­ność reha­bi­li­ta­cyj­ną. Tym razem wśród reha­bi­li­to­wa­nych nie było prof. Kry­sty­ny Pawłowicz.

14 

marca 2021

fot. Wtenczas.eu

JERZYKI W SOSNOWCU

Samo­rząd Sosnow­ca kupił w tym roku 400 budek lęgo­wych dla jerzy­ków. Roz­dzie­li je wśród spół­dziel­ni i wspól­not miesz­ka­nio­wych. Razem w Sosnow­cu będzie 550 budek dla jeży­ków, bo 150 budek zaspon­so­ro­wa­ło mia­sto pta­kom w minio­nym roku. Jeży­ki są w Sosnow­cu potrzeb­ne, ponie­waż zja­da­ją koma­ry. Pomysł jest o tyle nie­bez­piecz­ny, że  dotych­cza­so­we pró­by czło­wie­ka inge­ren­cji w fau­nę koń­czy­ły się tra­gicz­nie. Że przy­po­mni­my wal­kę z wró­bla­mi w Chi­nach, przez któ­rą wymar­ło 20 mln ludzi. Oraz pla­gę kró­li­ków w Austra­lii, z któ­rą wal­czo­no przez 150 lat. No a Japoń­czy­cy wal­czy­li  z wro­na­mi. Z pta­ków wyra­bia­no cia­stecz­ka a potem  Ame­ry­ka­nie zro­bi­li im Hiro­szi­mę w Nagasaki.

14 

marca 2021

fot. Monika K.

KOT UPRANY

Do prze­mo­cy mię­dzy­ga­tun­ko­wej doszło w gmi­nie Budzyń w Wiel­ko­pol­sce, gdzie 27-latek wyprał kota w pral­ce, za co został aresz­to­wa­ny. Poli­cja twier­dzi, że kot się po pro­stu uto­pił. Dale­cy jeste­śmy od tak oczy­wi­stych wnio­sków. Jak usta­lo­no ongiś w Zako­pa­nem kota się pie­rze ale nie wykrą­ca. Przy­pusz­cza­my zatem, że i tym razem kotu nie zaszko­dzi­ło pra­nie tyl­ko wirowanie.

13 

marca 2021

fot. Pixa S.

BOCIAN ALE CZARNY

Po ponad sze­ściu mie­sią­cach ode­zwał się log­ger z kar­tą GPS, któ­ry towa­rzy­szył bocia­no­wi czar­ne­mu z nad­le­śnic­twa Kolum­na w Łódz­kiem. Dzię­ki temu wia­do­mo, że ptak w 21 dni poko­nał dystans 5100 km, z Pol­ski do Suda­nu. 19 dni leciał. 2 dni odpo­czy­wał. Śred­nio dzien­nie poko­ny­wał 270 km. Naj­dłuż­sze prze­lo­ty miał nad Saha­rą  441, 400 i 396 km. Dzię­ki akcji “Bocia­ny czar­ne on-line” urzęd­ni­cy Lasów Pań­stwo­wych w Łodzi i ucze­ni z Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go, wie­dzą coraz wię­cej o bocia­nach. Bocia­ny nadal nic nie wie­dzą o wspo­mnia­nych urzęd­ni­kach i naukow­cach, przez co dys­pro­por­cja wie­dzy tyl­ko uro­sła. Oczy­wi­ście na nie­ko­rzyść ludzi, któ­rzy zaprzą­ta­ją sobie gło­wy bez­u­ży­tecz­ny­mi informacjami.

12 

marca 2021

fot. DPA

RYBACY ATAKUJĄ ROSJAN

Pol­skie Dowódz­two Ope­ra­cyj­ne Rodza­jów Sił Zbroj­nych, na Twit­te­rze, zaprze­czy­ło oskar­że­niom Rosjan, ze spół­ki Gaz­prom,  budu­ją­cej gazo­ciąg Nord Stre­am 2, to taka rura na dnie Bał­ty­ku, jako­by w rejo­nie pro­wa­dzo­nych prac, wzmo­gła się aktyw­ność pol­skich okrę­tów wojen­nych, samo­lo­tów i śmi­głow­ców, a tak­że stat­ków cywil­nych. Rosja­nie twier­dzą, że dzia­ła­nia, zwłasz­cza kutrów rybac­kich mają jaw­nie pro­wo­ka­cyj­ny cha­rak­ter. Zanim zacznie­my na sie­bie polo­wać i zja­dać nawza­jem, może by wysłać notę dyplo­ma­tycz­ną do Rosji. Nie mamy pew­no­ści, czy Putin posłu­gu­je się Twitterem.

12 

marca 2021

fot. A. Niewiadomski

LOTNISKO DLA SAMOLOTÓW W GRÓJCU !

Bur­mi­strzo­wi Grój­ca Dariu­szo­wi Gwieź­dzie było bar­dzo przy­kro, kie­dy dowie­dział się, że spło­nął pawi­lon biu­ro­wy oraz frag­ment tra­wia­ste­go pasa star­to­we­go na lot­ni­sku w Słom­czy­nie ( wieś w powie­cie gró­jec­kim) został w nocy zaora­ny przez nie­zi­den­ty­fi­ko­wa­ne­go ora­cza . – Źle to świad­czy o tym, kto tego doko­nał i powi­nien prze­pro­sić – uwa­ża pan bur­mistrz. Może to taka for­ma jakiejś pro­mo­cji. Kto w Pol­sce by wie­dział, gdy­by nie ten pożar, że w Grój­cu mają już lotnisko.

13 

marca 2021

fot. TPN

STRACHLIWE MISIE

W Tatrach spadł śnieg a do tego część szla­ków w Tatrzań­skim Par­ku Naro­do­wym zosta­ła zamknię­ta dla ludzi, bo na spa­cer wybra­ła się niedź­wie­dzi­ca z mło­dy­mi. Spo­tka­nie z czło­wie­kiem to  jest ogrom­ny stres dla małe­go niedź­wiad­ka — tłu­ma­czył Szy­mon Zio­brow­ski dyrek­tor TPN. Niedź­wie­dzi­ca po takim zdra­dli­wym kon­tak­cie, może nawet mło­de­go niedź­wiad­ka porzu­cić – dodał. Wca­le nas to nie dzi­wi. Gdy­by histo­ria ludz­ko­ści była kli­nicz­nym przy­pad­kiem jed­ne­go czło­wie­ka, dia­gno­za by brzmia­ła: oso­bo­wość psy­chicz­nie cho­re­go kry­mi­na­li­sty z krót­ki­mi i rzad­ki­mi prze­bły­ska­mi nor­mal­no­ści. Niedź­wie­dzie mają więc powód,  aby się nas bać

11 

marca 2021

fot. Pixa S.

PODATEK OD PRZYJACIELA

Maso­wo jest zno­szo­ny przez samo­rzą­dy poda­tek od psa, ponie­waż jest on nie­spra­wie­dli­wy i dys­kry­mi­nu­ją­cy posia­da­czy psów.  Dla­cze­go nie mie­li­by pła­cić posia­da­cze kotów, cho­mi­ków, tudzież dzi­ko i samo­wol­nie zamiesz­ku­ją­cych pry­wat­ne pose­sje jeży !?  Poda­tek ten obo­wią­zu­je jed­nak w gmi­nie Sobót­ka. W tym roku Urząd Mia­sta i Gmi­ny, pochwa­lił się pod­wyż­ką podat­ku od posia­da­nia psa. Było 54 zło­te jest 56. Za dwa psy, rzecz jasna 112. Naj­bar­dziej jed­nak kolą­cą ego miesz­kań­ców Sobót­ki nie­spra­wie­dli­wo­ścią jest, że bur­mistrz Miro­sław Jarosz ma psy a podat­ku nie zapła­ci. Sam miesz­ka bowiem w gmi­nie Miet­ków, w któ­rej taki poda­tek nie obowiązuje.